Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Tolterodine Teva

   1 mg och 2 mg filmdragerade tabletter
   tolterodin-L-tartrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Tolterodine Teva är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Tolterodine Teva
   3. Hur du tar Tolterodine Teva
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Tolterodine Teva ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Tolterodine Teva är och vad det används för

   Den aktiva substansen i Tolterodine Teva filmdragerade tabletter är tolterodin.

   Tolterodine Teva tillhör en klass av läkemedel som kallas antimuskarina läkemedel. Tolterodine Teva används för behandling av symtom på överaktiv blåsa. Om du har en överaktiv blåsa, så kan du uppleva att:

   • du har svårt att kontrollera vattenkastningen

   • du behöver rusa till toaletten utan någon förvarning och/eller gå på toaletten ofta.

   Tolterodintartrat som finns i Tolterodine Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Tolterodine Teva

   Ta inte Tolterodine Teva

   • om du är allergisk mot tolterodin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har blåstömningssvårigheter (urinretention)

   • om du har okontrollerat glaukom med trång kammarvinkel (ökat tryck i ögat som leder till nedsatt syn, vilket inte är under optimal kontroll)

   • om du lider av myasthenia gravis (kraftig muskelsvaghet)

   • om du lider av allvarlig ulcerös kolit (sår och inflammation i tjocktarmen)

   • om du lider av toxisk megakolon (akut uttalad vidgning av tjocktarmen).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Tolterodin Teva:

   • om du har svårigheter att kasta vatten och/eller svag urinstråle

   • om du har magtarmproblem som påverkar matpassagen och/eller matsmältningen

   • om du lider av någon njursjukdom (nedsatt njurfunktion)

   • om du lider av någon leversjukdom

   • om du lider av någon nervrubbning som påverkar ditt blodtryck, tarm eller sexuella funktion (neuropati i autonoma nervsystemet)

   • om du har hiatushernia (diafragmabråck)

   • om du någon gång har haft problem med tömning av tarmen eller lidit av förstoppning (minskade mag-tarmrörelser)

   • om du har någon hjärtsjukdom såsom:

    • ett onormalt elektrokardiogram (EKG)

    • långsam hjärtfrekvens (bradykardi)

    • eller tidigare har haft problem med hjärtat såsom;

     • kardiomyopati (svag hjärtmuskel)

     • myokardischemi (minskat blodflöde till hjärtat)

     • arytmi (oregelbunden hjärtverksamhet)

     • hjärtsvikt

   • om du har onormalt låga nivåer av kalium (hypokalemi), kalcium (hypokalcemi) eller magnesium (hypomagnesemi) i blodet.

   Innan du börjar med behandling med Tolterodine Teva fråga din läkare eller apotekspersonal om du tror att något av ovanstående kan gälla dig.

   Andra läkemedel och Tolterodine Teva

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Tolterodine Teva kan påverkas av och/eller påverka andra läkemedel.

   Därför rekommenderas inte intag av Tolterodine Teva samtidigt med:

   • vissa antibiotika (t.ex. erytromycin, klaritromycin)

   • läkemedel som används för behandling av svampinfektioner (t.ex. ketokonazol, itrakonazol)

   • läkemedel som används för behandling av HIV.

   Tolterodine Teva ska användas med försiktighet när det tas samtidigt med:

   • läkemedel som påverkar matpassagen (t.ex. metoklopramid och cisaprid)

   • läkemedel för behandling av oregelbunden hjärtverksamhet (t.ex. amiodaron, sotalol, kinidin, prokainamid)

   • andra läkemedel med liknande verkningsmekanism som tolterodin (antimuskarina egenskaper) eller läkemedel med motsatt verkningsmekanism till tolterodin (kolinerga egenskaper). Fråga läkare ifall du är osäker.


   Tolterodine Teva med mat och dryck

   Det finns inga särskilda instruktioner.
   Tolterodine Teva kan tas före, efter eller under måltid.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet
   Du ska inte använda Tolterodine Teva om du är gravid. Tala omedelbart om för din läkare om du är gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid.

   Amning
   Det är okänt om tolterodin passerar över i modersmjölk. Amning rekommenderas inte vid användning av Tolterodine Teva.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Tolterodine Teva kan få dig att känna dig yr, trött eller påverka ditt seende. Din förmåga att köra bil eller hantera maskiner kan påverkas.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Tolterodine Teva

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är 1 tablett à 2 mg två gånger dagligen, förutom för patienter med en njur- eller leveråkomma eller besvärliga biverkningar. Då kan läkaren sänka dosen till 1 tablett à 1 mg två gånger dagligen.

   Tolterodine Teva rekommenderas inte till barn.

   Tabletterna är avsedda för oral användning och ska sväljas hela.

   Behandlingstid
   Din läkare kommer att tala om för dig hur länge behandlingen med Tolterodine Teva kommer att pågå. Avbryt inte behandlingen tidigare för att du inte ser någon omedelbar effekt. Din urinblåsa behöver lite tid för att anpassa sig. Därför skall du fullfölja din behandling med tabletter som din läkare har förskrivit. Om du inte har fått någon effekt efter avslutad behandling, tala med din läkare.

   Behandlingsnyttan ska utvärderas igen efter 2 eller 3 månader.
   Rådgör alltid med din läkare om du funderar på att avbryta behandlingen.

   Om du har tagit för stor mängd av Tolterodine Teva

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Tolterodine Teva

   Om du har glömt en dos då du brukar ta den, kan du ta den så snart du kommer ihåg det om det inte snart är dags för nästa dos. I så fall följer du istället det vanliga dosschemat.
   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Tolterodine Teva

   Rådgör alltid med din läkare innan du avbryter behandlingen.
   Idag finns ingen känd negativ effekt som följd av plötsligt avbrytande av behandlingen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Tolterodine Teva och kontakta omedelbart läkare eller uppsök akutmottagning om du får något av följande symtom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga och svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Du bör också uppsöka läkare om du upplever överkänslighet (såsom klåda, hudutslag, nässelutslag, andningssvårigheter). Sådana reaktioner är mindre vanligt förekommande (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter).

   Kontakta läkare omedelbart eller uppsök akutmottagning om du upplever följande symtom:

   • bröstsmärtor, andningssvårigheter eller uttalad trötthet (även vid vila), andningssvårigheter nattetid, uppsvullna ben.

   Dessa symtom kan vara tecken på hjärtsvikt, vilket är mindre vanligt förekommande (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter).

   Följande biverkningar har observerats under behandling med tolterodin med följande frekvens:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): muntorrhet och huvudvärk.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till än 1 av 10 användare):

   • luftrörskatarr

   • yrsel, sömnighet, myrkrypningar i fingrar och tår

   • torra ögon, dimsyn

   • svindel

   • hjärtklappning

   • matsmältningsproblem (dyspepsi), förstoppning, buksmärtor, väderspänningar, kräkningar

   • torr hud

   • smärta vid eller svårighet att kasta vatten, oförmåga att tömma blåsan

   • trötthet, bröstsmärtor, vätskeansamling i kroppen som orsakar svullnad (t.ex. i anklarna)

   • viktökning

   • diarré.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • allergiska reaktioner

   • oro

   • ökad hjärtfrekvens, hjärtsvikt, oregelbunden hjärtfrekvens

   • Gastroesofageal reflux (sura uppstötningar med symtom som halsbränna)

   • minnesnedsättning.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • svåra allergiska reaktioner, förvirring, hallucinationer, hudrodnad, angioödem och desorientering. Det har också förekommit rapporter om förvärrade demenssymtom hos patienter som behandlas för demens.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Tolterodine Teva ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten/kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Tolterodine Teva 1 mg filmdragerade tabletter

   • Den aktiva substansen är 1 mg tolterodin-L-tartrat (motsvarande 0,68 mg tolterodin) i varje filmdragerad tablett.

   Tolterodine Teva 2 mg filmdragerade tabletter

   • Den aktiva substansen är 2 mg tolterodin-L-tartrat (motsvarande 1,37 mg tolterodin) i varje filmdragerad tablett.

   • Övriga innehållsämnen är natriumstärkelseglykolat (typ B), mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, kalciumvätefosfatdihydrat, magnesiumstearat, delvis hydrolyserad poly(vinylalkohol), titandioxid E171, makrogol, talk.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tolterodine Teva 1 mg filmdragerade tabletter:
   Vit till beige, rund filmdragerad tablett präglad med ”93” på ena sidan och med ”10” på den andra.

   Tolterodine Teva 2 mg filmdragerade tabletter:
   Vit till beige, rund filmdragerad tablett präglad med ”93” på ena sidan och med ”18” på den andra.

   Transparant PVC/PVdC-aluminiumblister och ytterkartong.

   1 mg:
   14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 och 100 filmdragerade tabletter i blister. Sjukhusförpackning: 50, 60, 250, 280, 500 och 560 filmdragerade tabletter.

   2 mg:
   14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 och 100 filmdragerade tabletter i blister. Sjukhusförpackning: 50, 280 och 560 filmdragerade tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Teva Sweden AB
   Box 1070
   251 10 Helsingborg

   Tillverkare:
   TEVA UK Ltd, Eastbourne, Storbritannien
   Pharmachemie B.V., Haarlem, Nederländerna
   TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Ungern

   Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-07-12


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Tolterodine Teva

  Filmdragerad tablett 1 mg 60 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 130909
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  183,50 kr

  Jämförpris: 3,06 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?