Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Tolterodine Sandoz

   2 mg depotkapslar, hårda
   Tolterodintartrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Tolterodine Sandoz är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Tolterodine Sandoz
   3. Hur du använder Tolterodine Sandoz
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Tolterodine Sandoz ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Tolterodine Sandoz är och vad det används för

   Den aktiva substansen i Tolterodine Sandoz är tolterodin. Tolterodin tillhör en grupp av läkemedel som kallas antimuskarina medel.


   Tolterodine Sandoz används för behandling av symtom på överaktiv blåsa. Om du har en överaktiv blåsa kan du uppleva att:

   • du har svårt att kontrollera vattenkastningen (urineringen)

   • du måste rusa till toaletten utan förvarning och/eller gå på toaletten ofta.


   Tolterodin som finns i Tolterodine Sandoz kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras anvisningar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Tolterodine Sandoz

   Använd inte Tolterodine Sandoz

   • om du är allergisk mot tolterodin eller något något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har svårt att tömma blåsan (urinretention).

   • om du har okontrollerat trångvinkelglaukom (ökat tryck i ögat som leder till nedsatt syn och som inte är under adekvat kontroll).

   • om du lider av myastenia gravis (allvarlig muskelsvaghet).

   • om du lider av svår ulcerös kolit (sår och inflammation i tjocktarmen).

   • om du lider av toxisk megakolon (akut vidgning av tjocktarmen).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tolterodine Sandoz:

   • om du har svårigheter att kasta vatten och/eller svag urinstråle

   • om du har mag-tarmproblem som påverkar matpassagen och/eller matsmältningen

   • om du lider av någon njursjukdom (nedsatt njurfunktion)

   • om du lider av någon leversjukdom

   • om du lider av någon neurologisk störning som påverkar ditt blodtryck, din tarmfunktion eller din sexuella funktion (neuropati i autonoma nervsystemet)

   • om du har hiatusbråck (diafragmabråck)

   • om du någon gång får problem med tömning av tarmen eller lider av förstoppning (minskade mag-tarmrörelser)

   • om du lider av någon hjärtsjukdom, t.ex.:

   - ett onormalt elektrokardiogram (EKG)

   - låg hjärtfrekvens (bradykardi)

   - eller tidigare haft problem med hjärtat, t.ex.: kardiomyopati (svag hjärtmuskel), myokardischemi (minskat blodflöde till hjärtat), arytmi (oregelbundna hjärtslag) och hjärtsvikt

   • om du har onormalt låga nivåer av kalium (hypokalemi), kalcium (hypokalcemi) eller magnesium (hypomagnesemi) i blodet.


   Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Tolterodine Sandoz om något av ovanstående stämmer på dig.


   Andra läkemedel och Tolterodine Sandoz

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Tolterodin, den aktiva substansen i Tolterodine Sandoz, kan påverkas av och/eller påverka andra läkemedel.


   Därför rekommenderas inte intag av Tolterodine Sandoz samtidigt med:

   • vissa antibiotika (t.ex. erytromycin, klaritromycin)

   • läkemedel som används för behandling av svampinfektioner (t.ex. ketokonazol, itrakonazol)

   • läkemedel som används för behandling av hiv.


   Tolterodine Sandoz ska användas med försiktighet när det tas samtidigt med:

   • läkemedel som påverkar matpassagen (t.ex. metoklopramid och cisaprid)

   • läkemedel för behandling av oregelbundna hjärtslag (som innehåller t.ex. amiodaron, sotalol, kinidin, prokainamid), andra läkemedel med liknande verkningsmekanism som Tolterodine Sandoz (antimuskarina egenskaper) eller läkemedel med motsatt verkningsmekanism till Tolterodine Sandoz (kolinerga egenskaper). Minskade tarmrörelser orsakade av antimuskarina läkemedel kan påverka absorptionen av andra läkemedel. Fråga din läkare om du är osäker.

   Tolterodine Sandoz med mat, dryck och alkohol

   Tolterodine Sandoz kan tas före, efter eller under måltid.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet

   Du ska inte använda Tolterodine Sandoz om du är gravid. Tala omedelbart om för din läkare om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.


   Amning

   Det är okänt om tolterodin, den aktiva substansen i Tolterodine Sandoz, passerar över i bröstmjölk. Amning rekommenderas inte när du använder Tolterodine Sandoz.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Tolterodine Sandoz kan göra dig yr, trött eller påverka din syn. Om du upplever någon av dessa biverkningar bör du inte köra bil eller hantera tunga maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Tolterodine Sandoz innehåller laktos

   Om du fått besked av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, kontakta då din läkare innan du börjar använda detta läkemedel.


   3. Hur du använder Tolterodine Sandoz

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dehårda depotkapslarna ska tas oralt och sväljas hela.

   Tugga inte kapslarna.


   Vuxna:

   Vanlig dos är en 4 mg hård depotkapsel dagligen.


   Patienter med lever- eller njurproblem:

   För patienter med lever- eller njurproblem kan läkaren minska dosen till 2 mg Tolterodine Sandoz dagligen.

   Användning för barn och ungdomar

   Tolterodine Sandoz rekommenderas inte till barn.

   Om du använt för stor mängd av Tolterodine Sandoz

   Om du eller någon annan tagit för många depotkapslar, kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal. Symtom på överdos är t.ex. hallucinationer, upprymdhet, snabbare hjärtslag än vanligt, vidgning av pupillerna och oförmåga att kasta vatten (urinera) eller andas normalt.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, 09 471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Tolterodine Sandoz

   Om du har glömt att ta en dos då du brukar ta den, kan du ta den så snart du kommer ihåg det, såvida det inte snart är dags för nästa dos. I så fall ska du hoppa över den glömda dosen och istället följa det vanliga dosschemat.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Tolterodine Sandoz

   Din läkare kommer att tala om för dig hur länge du ska behandlas med Tolterodine Sandoz. Avbryt inte behandlingen i förtid om du inte märker en omedelbar effekt. Din blåsa kan behöva lite tid för att anpassa sig. Ta alla depotkapslar som din läkare ordinerat. Om du inte märkt någon effekt när behandlingen är över ska du tala med din läkare.


   Nyttan med behandlingen bör utvärderas igen efter 2–3 månader. Rådfråga alltid din läkare om du funderar på att avbryta behandlingen.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta läkare omedelbart eller uppsök akutmottagning om du upplever tecken på angioödem, t.ex.:

   • svullnad i ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och svårigheter att andas


   Du bör också uppsöka läkare om du får en överkänslighetsreaktion (t.ex. klåda, hudutslag, nässelutslag, andningssvårigheter). Sådana reaktioner är mindre vanligt förekommande (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).


   Kontakta läkare omedelbart eller uppsök akutmottagning om du upplever något av följande:

   • bröstsmärtor, andningssvårigheter eller uttalad trötthet (även vid vila), andningssvårigheter nattetid, uppsvullna ben.

   Dessa symtom kan vara tecken på hjärtsvikt, vilket är mindre vanligt förekommande (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


   Följande biverkningar har observerats under behandling med Tolterodine Sandoz med följande frekvens:


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Muntorrhet.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Bihåleinflammation

   • Sömnighet

   • Torra ögon

   • Matsmältningsproblem (dyspepsi)

   • Buksmärta

   • Smärta vid eller svårighet att kasta vatten (urinera)

   • Vätskeansamling i kroppen som orsakar svullnad (t.ex. i vristerna)

   • Yrsel

   • Huvudvärk

   • Dimsyn

   • Förstoppning

   • Stora mängder luft eller gaser i magen eller tarmarna

   • Diarré

   • Trötthet


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Allergiska reaktioner

   • Oro

   • Hjärtklappning

   • Oförmåga att tömma blåsan

   • Svindel

   • Hjärtsvikt

   • Oregelbundna hjärtslag

   • Bröstsmärtor

   • Stickningar i fingrar och tår

   • Försämrat minne


   Andra biverkningar som har rapporterats är svåra allergiska reaktioner, förvirring, hallucinationer, ökad hjärtfrekvens, hudrodnad, halsbränna, angioödem, torr hud och desorientering. Det har också förekommit rapporter om förvärrade demenssymtom hos patienter som behandlas för demens.


   Rapportering avbiverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

   Sverige: Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

   5. Hur Tolterodine Sandoz ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten/kartongen efter Utg.dat./EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25 ºC.


   HDPE-burk: Hållbarhet efter att burken öppnats är 200 dagar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen i Tolterodine Sandoz 2 mg depotkapslar, hårda är 2 mg tolterodintartrat, vilket motsvarar 1,37 mg tolterodin.


   Övriga innehållsämnen är:

   Laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, poly(vinylacetat), povidon, kiseldioxid, natriumlaurylsulfat, dokusatnatrium, magnesiumstearat, hydroxypropylmetylcellulosa.

   Kapsel: indigokarmin (E132), kinolingult (endast i 2 mg) (E104), titandioxid (E171), gelatin.

   Den inre tablettens dragering: etylcellulosa, trietylcitrat, metakrylsyra-etylakrylatkopolymer, 1,2-propylenglykol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tolterodine Sandoz är en hård depotkapsel avsedd för dosering en gång dagligen.

   Tolterodine Sandoz 2 mg depotkapslar är ogenomskinligt gröna och innehåller två vita, runda, bikonvexa, dragerade tabletter.   Tolterodine Sandoz 2 mg hårda depotkapslar finns i följande förpackningsstorlekar:

   Blisterförpackningar med: 7, 14, 28, 30, 49, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 112, 160, 280, 320 hårda depotkapslar.


   HPDE-burkar med: 30, 60, 100 och 200 hårda depotkapslar.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


   Tillverkare:

   Pharmathen International S.A., Sapes Industrial Park, Block 5, 69300 Rodopi, Grekland

   eller

   Pharmathen S.A., Dervenakion St. 6, 15351 Pallini, Attikis, Grekland

   eller

   Portfarma ehf, Borgartúni 26, 105 Reykjavik, Island

   eller

   Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta

   eller

   Pharmacare Premium Ltd., HHF 003, Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia BBG3000, Malta

   eller

   Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179, Barleben,Tyskland

   eller

   Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-11-10


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Tolterodine Sandoz

  Depotkapsel, hård 2 mg 98 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 536153
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  178,83 kr

  Jämförspris: 1,82 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?