• Bisakodyl
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Toilax

   Toilax 5 mg enterotabletter, Toilax 10 mg/5 ml rektalsuspension, Toilax 5 mg och 10 mg/5 ml enterotabletter och rektalsuspension
   bisakodyl

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Toilax är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Toilax
   3. Hur du använder Toilax
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Toilax ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Toilax är och vad det används för

   Toilax utövar sin effekt genom en lokal verkan på tjocktarmens vägg. Mer tarmvätska hålls kvar i tarmen och tarminnehållet blir lösare och passerar snabbare. Toilax rektalsuspension sprutas direkt in i ändtarmen och mjukar där upp och smörjer avföringen. Toilax rektalsuspension verkar redan efter 5-15 minuter. Effekten av

   Toilax enterotabletter kommer efter ca 6-10 timmar.

   Toilax används vid tillfällig förstoppning samt vid laxering inför röntgenundersökning och inför undersökning i ändtarm och tjocktarm.

   Bisakodyl som finns i Toilax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Toilax

   Använd inte Toilax

   • om du är allergisk mot bisakodyl eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om du har tarmvred, hinder i tarmen, blindtarmsinflammation, inflammatorisk tarmsjukdom eller svår magsmärta med illamående och kräkningar.

   • Om du har svår uttorkning.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Toilax.

   Långvarigt bruk kan leda till rubbningar i saltförhållandet i blodet och minskad kaliumhalt i blodet. Om laxermedel används dagligen i mer än en vecka bör läkare konsulteras.

   Om du är äldre och/eller har nedsatt njurfunktion ska du avbryta behandling med Toilax och rådfråga läkare vid tecken på vätskebrist (såsom ökad törst och minskad urinmängd).

   Toilax är ett motorikstimulerande laxermedel. Eftersom det innehåller tarmretande beståndsdelar ska Toilax endast användas vid tillfällig förstoppning. Om inte läkaren anvisat annat ska Toilax användas högst en vecka per behandlingstillfälle. Ges ej till barn under 10 år utan läkares ordination.

   Yrsel och svimning har rapporterats i samband med intag av Toilax. Detta har förmodligen berott på ansträngning vid tarmtömning eller varit en effekt av buksmärtor.

   Användning av rektalsuspension kan ge lokal irritation varför preparatet ska användas med försiktighet vid sår vid ändtarmen.

   Andra läkemedel och Toilax

   TTala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Höga doser Toilax och vattendrivande medel (diuretika) eller kortikosteroider (inflammations- och immunförsvarsdämpande medel) kan leda till rubbningar i saltförhållandet i blodet.

   Genom att Toilax påskyndar passagen genom tunntarmen kan upptaget, och därmed effekten, av vissa andra läkemedel minska.

   Om medel mot sur mage (antacida och protonpumpshämmare) tas samtidigt med Toilax enterotabletter kan tablettens skyddande hölje skadas, vilket kan leda till magbesvär. Protonpumpshämmare bör undvikas helt, medan det bör gå minst en timme mellan intag av antacida och Toilax enterotabletter.

   Rådgör därför med läkare före samtidig användning av andra läkemedel.

   Toilax med mat och dryck

   Om mjölkprodukter tas samtidigt med Toilax enterotabletter kan tablettens skyddande hölje skadas, vilket kan leda till magbesvär. Det bör därför gå minst en timme mellan intag av mjölkprodukter och Toilax enterotabletter.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. Det saknas moderna studier på gravida kvinnor. Lång erfarenhet har inte visat någon skadlig eller oönskad effekt under graviditet. Vid graviditet ska dock Toilax, liksom alla läkemedel, endast tas på medicinskt inrådan.

   Bisakodyl går inte över i bröstmjölk. Därför är Toilax säkert att använda vid amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Yrsel och svimning kan förekomma vid användning av Toilax, mest troligt på grund av en reflex som kan uppstå vid magsmärtor eller tarmtömning. Om du drabbas av magsmärtor bör du därför vara försiktig med att köra bil och hantera maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Toilax innehåller laktosmonohydrat

   Enterotabletterna innehåller laktosmonohydrat, om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar Toilax enterotabletter.


   3. Hur du använder Toilax

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosering vid tillfällig förstoppning

   Vuxna

   Enterotabletter:

   Vuxna: Rekommenderad dos är 1-2 enterotabletter på kvällen. Börja med den lägre mängden och öka vid behov till två enterotabletter per dygn.

   Rektalsuspension:

   Vuxna: 1 tub per dag.

   Barn

   Barn under 10 år ska inte använda Toilax annat än på läkares rekommendation. Barn under 2 år ska inte behandlas med Toilax.

   Enterotabletter:

   Barn över 10 år: Rekommenderad dos är 1-2 enterotabletter på kvällen. Börja med den längre mängden och öka vid behov till två enterotabletter per dygn.

   Barn 2-10 år: Rekommenderad dos är 1 enterotablett på kvällen.

   Rektalsuspension:

   Barn över 10 år: Rekommenderad dos är 1 tub per dag.

   Barn 2-10 år: Rekommenderad dos är ½ tub per dag.

   Överskrid inte rekommenderad dos.

   Använd Toilax högst en vecka per behandlingstillfälle.

   Tarmtömning i samband med medicinska undersökningar eller operation

   Normaldosering (följ denna om du inte har fått andra instruktioner från kliniken)

   Vuxna: 2 enterotabletter på morgonen och 2 enterotabletter kvällen före undersökningen följt av 1 tub på undersökningsdagens morgon.

   Barn över 10 år: 2 enterotabletter på morgonen och 2 enterotabletter kvällen före undersökningen följt av 1 tub rektalsuspension på undersökningsdagens morgon.

   Barn 4-10 år: 1 enterotablett till kvällen före undersökningen följt av ½ tub rektalsuspension á 10 mg på undersökningsdagens morgon.

   Bruksanvisning

   Toilax enterotabletter:

   Det är viktigt att enterotabletterna sväljs hela med vätska, dock ej mjölk, eftersom de är överdragna med ett magsaftresistent hölje så att de ska verka först när de nått tjocktarmen. Om tabletterna tuggas försämras deras egenskaper.

   Toilax rektalsuspension:

   Rektalsuspensionen skall vara rumstempererad före använding.

   • Vrid av vingen på tubspetsen.

   • Ligg ner på sidan.

   • För in hela tubspetsen i ändtarmen. OBS! Till barn mellan 2-3 år ska tubspetsen införas till hälften och halva tuben tömmas.

   • Kläm ut tubens innehåll.

   • Drag ut tuben fortfarande hopklämd.

    Effekt uppnås efter en kort stund.

   Om du använt för stor mängd av Toilax

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   LLiksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Toilax och kontakta omedelbart läkare om du upplever någon av följande biverkningar, (kan förekomma hos ett okänt antal användare):

   • Allvarlig allergisk reaktion som orsakar andningssvårigheter eller yrsel (anafylaktisk chock).

   • Svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter (angioödem).

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Magkramper, magsmärtor, illamående, diarré.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Rektalsuspensionen kan ge lokal irritation eller inflammation i ändtarmen, obehagskänslor från magtrakten, kräkningar, blod i avföringen, yrsel.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Milda, övergående hudutslag, svimning, överkänslighet.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Tjocktarmsinflammation, vätskebrist.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Toilax ska förvaras

   Enterotabletter: Förvaras vid högst 25 C.

   Rektalsuspension: Förvaras i kylskåp.

   Enterotabletter + rektalsuspension, kombinationsförpackning: Förvaras i kylskåp.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är bisakodyl. 1 enterotablett innehåller 5 mg bisakodyl. 1 tub rektalsuspension à 5 ml innehåller 10 mg bisakodyl.

   • Övriga innehållsämnen är:
    1 enterotablett innehåller: laktosmonohydrat, majsstärkelse, Makrogol 6000, glycerol, gelatin, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, propylenglykol, hypromellosftalat, trietylcitrat, kinolingult (färgämne E104).
    1 tub rektalsuspension à 5 ml innehåller: Makrogol 400, Makrogol 3000, Makrogol 4000, citronsyramonohydrat, vattenfri natriumcitrat, renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Enterotabletterna är gula, runda, diameter ca 6 mm.

   Rektalsuspensionen är viskös, grå.

   Enterotabletter:

   Tryckförpackningar om 25 och 100 tabletter.

   Plastburkar om 25, 100, 250 och 4x250 tabletter.

   Rektalsuspension:

   Förpackningar om 1, 5, 25, och 50 tuber.

   Enterotabletter + rektalsuspension, kombinationsförpackning:

   Tryckförpackningar om I. 4 enterotabletter + II. 1 tub rektalsuspension: 1 x (I+II), 50 x (I+II) och 250 x (I+II).

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Orion Corporation

   Orionintie 1

   FI-02200 Espoo

   Finland

   Tillverkare

   Enterotabletter:

   Orion Corporation Orion Pharma

   Orionintie 1

   FI-02200 Espoo

   Finland

   Orion Corporation Orion Pharma

   Joensuunkatu 7

   FI-24100 Salo

   Finland

   Rektalsuspension och kombinationsförpackning:

   Orion Corporation Orion Pharma

   Volttikatu 8

   FI-70700 Kuopio

   Finland

   Orion Corporation Orion Pharma

   Joensuunkatu 7

   FI-24100 Salo

   Finland

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:

   Orion Pharma AB, Danderyd

   medinfo@orionpharma.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-01-25


  Toilax®

  Enterotablett 5 mg Bisakodyl 100 styck Blister

  • Varunummer: 033142
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  56,97 kr

  Jämförpris: 0,57 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?