Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Tobradex

   3 mg/ml / 1mg/ml Ögondroppar, suspension
   Tobramycin & Dexametason

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Tobradex är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Tobradex
   3. Hur du använder Tobradex
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Tobradex ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Tobradex är och vad det används för

   Tobradex ögondroppar innehåller dexametason, en kortisonliknande substans, och tobramycin, ett antibiotikum som verkar mot en lång rad organismer som kan orsaka infektion i ögat.

   Tobradex ögondroppar används för att förebygga och behandla inflammation och för att förebygga eventuell infektion i ögat efter gråstarrsoperation på vuxna och på barn som är minst 2 år gamla.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Tobradex

   Använd inte Tobradex

   * Om du har eller tror att du har någon typ av infektion i ögat. Användning av kortisonliknande substanser kan göra infektionen värre.

   * Om du har kletiga utsöndringar från ögat.

   * Om du har röda ögon som inte undersökts av en läkare.

   * Om du är överkänslig (allergisk) mot tobramycin, dexametason eller något av de övriga innehållsämnena i Tobradex som listas i avsnitt 6.


   Om något av dessa tillstånd gäller Dig, så fråga din läkare om råd.

   Varningar och försiktighet

   • Om du har en sjukdom som orsakar förtunning av ögonvävnad, såsom reumatoid artrit, Fuchs dystrofi eller efter en hornhinnetransplantation. Kortikosteroider kan leda till ytterligare förtunning och eventuellt hål i ögongloben. Det är även känt att topikala NSAID-preparat (”icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel”) gör läkningen långsammare eller försenar läkningen.

   • Om du får allergiska reaktioner, t.ex. klåda på ögonlocken eller svullna och röda ögon när du använder Tobradex ska du sluta att använda ögondropparna och rådfråga läkare. Denna allergiska känslighet kan uppkomma med andra lokala eller systemiska antibiotika av typen aminoglykosider.

   • Om dina symtom blir värre eller plötsligt kommer tillbaka bör du rådfråga läkare. Du kan bli känsligare för ögoninfektioner när du använder denna produkt.

   • Om du har diabetes ska du rådfråga läkare. Risken för förhöjt tryck i ögat och/eller uppkomst av grå starr på grund av kortikosteroider ökar hos diabetiker.

   • Om du använder andra antibiotika, inklusive sådana som tas via munnen, samtidigt med Tobradex, bör du rådfråga läkare.

   • Om du använder Tobradex under lång tid kan du bli känsligare för ögoninfektioner, få förhöjt tryck i ögat/ögonen eller utveckla grå starr.


   Du kanske ändå kan använda Tobradex, men rådgör med din läkare först.


   * Trycket i ögat (intraokulära trycket) bör kontrolleras med jämna mellanrum. Detta är särskilt viktigt för barn under 6 år som behandlas med produkter som innehåller dexametason.

   * Ge inte Tobradex till barn som är under 2 år eftersom verkan och säkerhet inte har fastställts hos denna grupp.

   Andra läkemedel och Tobradex

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Tala om för läkare om du använder topikala NSAID-preparat. Samtidig användning av topikala steroider och topikala NSAID-preparat kan öka risken för problem med hornhinneläkning.


   Om du använder andra ögondroppar eller ögonsalvor, så ska du vänta minst 5 minuter mellan tillförseln av de olika läkemedlen. Ögonsalvor ska användas sist.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller kan bli gravid, eller om du ammar, så rådgör med din läkare innan du använder Tobradex.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om du upplever tillfällig dimsyn efter användning av Tobradex ögondroppar bör du vänta tills synen klarnat innan du kör bil och använder maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Tobradex

   Viktig information om du använder kontaktlinser

   Användning av kontaktlinser rekommenderas inte under behandling av en ögoninfektion eller ögoninflammation. Tobradex ögondroppar innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid som kan ge ögonirritation och missfärga mjuka kontaktlinser. Avlägsna mjuka kontaktlinser innan du tar Tobradex och vänta minst 15 minuter innan de sätts in igen.


   Vanlig dos

   Vanlig dos är en droppe i det påverkade ögat/ögonen var 4:e till 6:e timme under dygnets vakna del. Under de första 48 timmarna kan Din läkare öka dosen till en droppe varannan timme.


   Använd inte längre tid än 24 dagar.


   Tobradex kan användas på barn som är 2 år och äldre med samma dos som för vuxna.


   Avlägsna den lösa plastringen från skruvkorken på flaskan när den först öppnas.


   Använd alltid Tobradex som Din läkare föreskrivit. Fråga Din läkare eller apotekspersonalen om Du är osäker.


   Bruksanvisning


   • Tvätta händerna innan du börjar.

   • Skaka flaskan väl.

   • Ta av skruvkorken.

   • Håll flaskan mellan tummen och långfingret med spetsen nedåt.

   • Luta huvudet bakåt

   • Dra försiktigt ned det undre ögonlocket med ett finger så att det bildas en ficka mellan ögonlocket och ögat (droppen ska hamna här, se figur 1).

   • För droppspetsen på flaskan nära ögat. Att titta i en spegel kan hjälpa dig.

   • Rör inte ögat eller ögonlocket, omgivande vävnad eller andra ytor med droppspetsen. Det kan förorena dropparna.

   • Tryck lätt i botten på flaskan för att frigöra en droppe (se figur 2)

   • Kläm inte ihop flaskan, utan ett lätt tryck i botten är allt som behövs.

   • Om du använder dropparna i båda ögonen, så upprepa stegen för det andra ögat. Skruva på korken på flaskan ordentligt omedelbart efter användning.

   • Om en droppe missar ögat, så försök igen.

   • Om du glömmer en dos, var inte orolig, utan ta dosen så snart som möjligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   • Om du har använt för stor mängd av Tobradex än du borde, så kan läkemedlet spolas ut med ljummet vatten.


   Om du använt för stor mängd av Tobradex

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av

   risken samt rådgivning.


   Om Du har fler frågor om användning av Tobradex, så kontakta Din läkare eller apotekspersonalen.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Tobradex ögondroppar orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar har setts med Tobradex:


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


   Effekter i ögat: förhöjt tryck i ögat/ögonen, rodnad av ögonlock, svullet ögonlock, ögonirritation, ögonsmärta, ögonklåda, rinnande ögon, obehag i ögonen.


   Allmänna biverkningar: huvudvärk, rinnande näsa, känsla av trånghet i svalget.


   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)


   Effekter i ögat: rodnad, dimsyn, torra ögon, ögonallergi, inflammation i ögats yta.


   Allmänna biverkningar: dålig smak i munnen.


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)


   Effekter i ögat: ökad pupillstorlek, rodnad på ögonlocken, ökad tårproduktion, inflammation i ögats yta.


   Allmänna biverkningar: allergi (överkänslighet), yrsel, illamående, obehag i magen, utslag, svullnad i ansiktet, klåda.


   Om du använder Tobradex mer än 24 dagar kan det göra att du får en infektion och sårläkningen kan också gå långsammare.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Tobradex ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Inga särskilda temperaturanvisningar.

   • Håll flaskan ordentligt stängd.

   • Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på flaskan och kartongen efter ”Utg.dat:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i månaden.

   • Innehållet i öppnad flaska är hållbart i 4 veckor. Därefter ska läkemedlet inte användas längre för att undvika infektioner.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   • Du bör inte ge detta läkemedel vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   * De aktiva innehållsämnena är tobramycin 3 mg/ml och dexametason 1 mg/ml.

   * Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat, tyloxapol, natriumklorid, natriumsulfat, hydroxyetylcellulosa, bensalkoniumklorid, svavelsyra och/eller natriumhydroxid (för att justera surhetsgraden) och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tobradex ögondroppar är en vit till benvit suspension förpackad i en 5 ml plastflaska med skruvhatt.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsinborg

   Sverige

   Tel: 042-32 66 95


   Ompackare:

   Interport Ltd

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CR0 4XS

   England


   Tillverkare:

   Alcon


   Denna bipacksedel ändrades senast

   7 juli 2015


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Tobradex

  Ögondroppar, suspension 3 mg/ml / 1 mg/ml 5 milliliter Flaska

  • Varunummer: 498368
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  134,92 kr

  Jämförspris: 26,98 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?