• Dolutegravir
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Tivicay

   10 mg, 25 mg, 50 mg filmdragerade tabletter
   dolutegravir

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Tivicay är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Tivicay
   3. Hur du tar Tivicay
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Tivicay ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Tivicay är och vad det används för

   Tivicay innehåller den aktiva substansen dolutegravir. Dolutegravir hör till en grupp antiretrovirala läkemedel som kallas integrashämmare.

   Tivicay används för att behandla hiv-infektion (hiv = humant immunbristvirus) hos vuxna, ungdomar och barn över 6 års som väger minst 15 kg.

   Tivicay botar inte hiv-infektionen men det minskar mängden virus i kroppen och håller den på en låg nivå. En följd av detta är att det också ökar antalet CD4-celler i ditt blod. CD4-celler är en sorts vita blodkroppar som är viktiga för kroppens förmåga att bekämpa infektioner.

   Alla reagerar inte på behandlingen med Tivicay på samma sätt. Din läkare kommer att kontrollera vilken effekt behandlingen har på dig.

   Tivicay används alltid i kombination med andra antiretrovirala läkemedel (kombinationsbehandling). För att hålla din hiv-infektion under kontroll och förhindra att sjukdomen blir värre måste du ta alla dina mediciner, om inte läkaren talar om för dig att sluta ta någon av dem.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Tivicay

   Ta inte Tivicay:

   • om du är allergisk mot dolutegravir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du tar ett annat läkemedel som heter dofetilid (används för behandling av hjärtsjukdomar).

   • Om du tror att något av detta gäller dig ska du tala om det för din läkare.

   Varningar och försiktighet

   Var uppmärksam på viktiga symtom

   En del personer som tar läkemedel mot hiv-infektion får andra problem, som kan vara allvarliga. Dessa är:

   • symtom på infektioner och inflammationer

   • ledsmärtor, stelhet och skelettproblem.

   Du behöver känna till vilka viktiga tecken och symtom du ska vara uppmärksam på medan du tar Tivicay.

   • Läs informationen under avsnitt 4 i denna bipacksedel.

   Skydda andra

   Hiv-infektion sprids vid sexuell kontakt med någon som är smittad, eller genom överföring via smittat blod (t.ex. om man använder samma injektionsnålar). Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.

   Barn

   Ge inte detta läkemedel till barn under 6 år, med en kroppsvikt under 15 kg eller med hiv-infektion som är motståndskraftig mot andra läkemedel av samma typ som Tivicay. Användning av Tivicay till barn under 6 år eller som väger mindre än 15 kg har ännu inte studerats.

   Andra läkemedel och Tivicay

   Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller planerar att ta andra läkemedel.

   Ta inte Tivicay tillsammans med följande läkemedel:

   • dofetilid, som används för att behandla hjärtsjukdomar.

   Vissa läkemedel kan påverka hur Tivicay verkar, eller öka risken att få biverkningar. Tivicay kan också påverka hur vissa andra läkemedel verkar.

   Tala om för din läkare om du tar något av läkemedlen i listan nedan:

   • metformin, för behandling av diabetes

   • antacida, läkemedel för behandling av matsmältningsbesvär och halsbränna. Ta inte antacida under 6 timmar innan du ska ta Tivicay, eller under de närmaste 2 timmarna efter att du tagit Tivicay (se även avsnitt 3)

   • kalciumtillskott, järntillskott och multivitaminer. Ta inte kalciumtillskott, järntillskott eller multivitaminer under 6 timmar innan du ska ta Tivicay, eller under de närmaste 2 timmarna efter att du tagit Tivicay (se även avsnitt 3)

   • etravirin, efavirenz, fosamprenavir/ritonavir, nevirapin eller tipranavir/ritonavir, för behandling av hiv-infektion

   • rifampicin, för behandling av tuberkulos och andra bakterieinfektioner

   • fenytoin och fenobarbital, för behandling av epilepsi

   • oxkarbazepin och karbamazepin, för behandling av epilepsi eller bipolär sjukdom

   • johannesört (Hypericum perforatum), traditionellt växtbaserat läkemedel som används för lätt nedstämdhet och lindrig oro.

   • Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av dessa läkemedel. Läkaren kanske bestämmer att dosen måste ändras eller att du behöver gå på fler kontroller.

   Graviditet

   Om du är gravid, blir gravid eller planerar att skaffa barn:

   • Tala med din läkare om risker och fördelar med Tivicay.

   Att ta Tivicay vid tiden för befruktningen eller under de tolv första veckorna av graviditeten kan öka risken för en typ av missbildning som kallas neuralrörsdefekt, t.ex. ryggmärgsbråck (missbildad ryggmärg).

   Om det skulle kunna hända att du blir gravid medan du får Tivicay måste du använda ett tillförlitligt barriärpreventivmedel (till exempel kondom) tillsammans med andra preventivmedel, inräknat p-piller eller andra hormonella preventivmedel (till exempel implantat, injektion) för att inte bli gravid.

   Tala omedelbart om för läkaren om du blir gravid eller planerar att bli gravid. Din läkare kommer att se över din behandling. Avbryt inte behandlingen med Tivicay utan att rådgöra med din läkare eftersom detta kan skada dig och ditt ofödda barn.

   Amning

   Kvinnor som är hiv-positiva får inte amma eftersom hiv-infektionen kan överföras till barnet via bröstmjölken.

   Det är inte känt om innehållsämnena i Tivicay också kan gå över i bröstmjölken.

   Om du ammar eller funderar på att börja amma:

   • Tala med din läkare omgående.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Tivicay kan göra dig yr och ha andra biverkningar som minskar din uppmärksamhet.

   • Kör inga fordon och använd inga maskiner om du inte är säker på att läkemedlet inte har någon påverkan på dig.


   3. Hur du tar Tivicay

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   • Den vanliga dosen är en 50 mg-tablett en gång dagligen.

   • Om du tar vissa andra läkemedel är dosen en 50 mg-tablett två gånger dagligen.

   • Vid behandling av hiv som är resistentmot andra läkemedel av samma typ som Tivicay, är den vanliga dosen Tivicay en 50 mg-tablett två gånger dagligen.

   Läkaren beslutar vilken dos av Tivicay som är lämplig för dig.

   Svälj tabletten med lite vätska. Tivicay kan tas med eller utan mat. När Tivicay tas två gånger dagligen kan läkaren råda dig att ta tabletten med mat.

   Dosen 50 mg ska tas som en enstaka 50 tablett. Den ska inte tas som fem 10 mg tabletter.

   Användning för barn och ungdomar

   Barn och ungdomar som väger minst 40 kg kan ta vuxendosen, en tablett (50 mg) en gång dagligen. Tivicay ska inte ges till barn och ungdomar med hiv-infektion som är resistent mot andra läkemedel av samma typ som Tivicay.

   För barn mellan 6 och 12 år bestämmer läkaren rätt dos av Tivicay med utgångspunkt från barnets vikt.

   Antacida läkemedel

   Antacida, som används mot matsmältningsbesvär och halsbränna, kan göra att Tivicay inte tas upp av kroppen och därför får sämre verkan.

   Ta inte antacida under 6 timmar innan du ska ta Tivicay, eller under de närmaste 2 timmarna efter att du tagit Tivicay. Andra syraneutraliserande läkemedel såsom ranitidin och omeprazol kan tas samtidigt som Tivicay.

   • Tala med din läkare för att få mer information om syraneutraliserande läkemedel tillsammans med Tivicay.

   Kalciumtillskott, järntillskott eller multivitaminer

   Kalciumtillskott, järntillskott eller multivitaminer kan göra att Tivicay inte tas upp av kroppen och därför får sämre verkan.

   Ta inte kalcium, järntillskott eller multivitaminer under 6 timmar innan du ska ta Tivicay, eller under de närmaste 2 timmarna efter att du tagit det.

   • Tala med din läkare för att få mer information om kalciumtillskott, järntillskott eller multivitaminer tillsammans med Tivicay.

   Om du har tagit för stor mängd av Tivicay

   Om du tar för många Tivicaytabletter ska du kontakta läkare eller apotekspersonal för att få råd. Visa dem om möjligt Tivicayförpackningen.

   Om du har glömt att ta Tivicay

   Om du har missat en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är dags för nästa dos inom 4 timmar ska du dock hoppa över den dos du har missat och ta nästa dos vid vanlig tid. Fortsätt sedan med din behandling som tidigare.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Sluta inte att ta Tivicay utan att prata med din läkare

   Ta Tivicay så länge som läkaren rekommenderar. Sluta inte om inte läkaren säger åt dig att göra det.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allergiska reaktioner

   Detta är ovanligt hos personer som tar Tivicay. Tecken på allergisk reaktion är:

   • hudutslag

   • hög temperatur (feber)

   • brist på ork (kraftlöshet)

   • svullnad, ibland i ansikte och mun (angioödem), vilket kan ge andningssvårigheter

   • muskel- eller ledvärk.

   • Sök läkare omedelbart. Din läkare kan eventuellt besluta att ta prover på lever, njurar eller blod och eventuellt får du sluta ta Tivicay.

   Mycket vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare:

   • huvudvärk

   • diarré

   • illamående.

   Vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:

   • hudutslag

   • klåda (prurit)

   • kräkningar

   • magsmärtor (smärtor i buken)

   • besvär från magen (buken)

   • sömnsvårigheter

   • yrsel

   • onormala drömmar

   • depression (känsla av djup nedstämdhet och värdelöshet)

   • oro

   • brist på ork (kraftlöshet)

   • väderspänning (flatulens)

   • förhöjda leverenzymvärden

   • ökad mängd enzymer som produceras i musklerna (kreatinfosfokinas).

   Mindre vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare:

   • inflammation i levern (hepatit)

   • självmordsförsök*

   • självmordstankar*

   • ledsmärta

   • muskelsmärta.

   * framförallt hos patienter som tidigare haft depression eller psykiska problem

   Sällsynta biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare:

   • leversvikt (tecken på detta kan vara att hud och ögonvitor gulnar eller ovanligt mörk urin)

   Symtom på infektioner och inflammationer

   Personer med avancerad hiv-infektion (aids) har ett svagt immunsystem och risken är större att de får allvarliga infektioner (opportunistiska infektioner). Sådana infektioner kan ha varit ”tysta” och inte upptäckts av det svaga immunsystemet före behandlingen börjat. När behandlingen startat blir immunsystemet starkare och kan bekämpa infektionerna, vilket kan orsaka infektions- eller inflammationssymtom. Symtomen inkluderar vanligtvis feber samt något av följande:

   • huvudvärk

   • magknip

   • andningssvårigheter

   I sällsynta fall, då immunsystemet blir starkare, kan det också angripa frisk kroppsvävnad (autoimmuna sjukdomar). Symtomen på autoimmuna sjukdomar kan utvecklas flera månader efter att du börjat ta läkemedel mot din hiv-infektion. Symtomen kan omfatta:

   • hjärtklappning (snabba eller oregelbundna hjärtslag) eller darrningar

   • hyperaktivitet (överdriven rastlöshet och överdrivna rörelser)

   • svaghet som börjar i händer och fötter och förflyttar sig uppåt mot bålen.

   Om du får symtom på en infektion och inflammation eller om du märker några av symtomen som nämns ovan:

   • Tala omedelbart om det för din läkare. Ta inte andra läkemedel mot infektionen utan att läkaren har rekommenderat det.

   Ledsmärtor, stelhet och skelettproblem

   En del personer som tar kombinationsbehandling mot hiv drabbas av osteonekros. Detta innebär att delar av skelettvävnaden dör eftersom blodförsörjningen till skelettet minskas. Risken att drabbas av detta ökar om:

   • man har tagit kombinationsbehandlingen länge

   • man även tar antiinflammatoriska läkemedel som kallas kortikosteroider

   • man dricker alkohol

   • immunsystemet är mycket svagt

   • man är överviktig.

   Tecken på osteonekros är:

   • stelhet i lederna

   • värk och smärtor i lederna (särskilt i höfter, knän eller skuldror)

   • svårigheter att röra sig.

   Om du får något av dessa symtom:

   • Tala om det för din läkare.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Tivicay ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken efter ”Utg.dat” resp. ”EXP”.

   Tivicay 10 mg filmdragerade tabletter

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvara burken tätt försluten. Ta inte ut torkmedlet. Svälj inte torkmedlet. Inga särskilda förvaringsanvisningar med avseende på temperatur.

   Tivicay 25 mg och 50 mg filmdragerade tabletter

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är dolutegravir. En tablett innehåller dolutegravirnatrium motsvarande 10 mg, 25 mg eller 50 mg dolutegravir.

   • Övriga innehållsämnen är mannitol (E421), mikrokristallin cellulosa, povidon (K29/32), natriumstärkelseglykolat, natriumstearylfumarat, polyvinylalkohol – partiellt hydrolyserad, titandioxid (E171), makrogol, talk och, för 25 och 50 mg filmdragerade tabletter, gul järnoxid (E172).

   • Det här läkemedlet innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dosenhet, vilket innebär att det är näst intill natrium-fritt.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tivicay 10 mg filmdragerade tabletter är vita, runda, bikonvexa tabletter märkta med ”SV 572” på ena sidan och ”10” på andra sidan. Burken innehåller ett torkmedel för att minska fukt. Låt torkmedlet ligga kvar i burken efter att den har öppnats, ta inte ut det.

   Tivicay 25 mg filmdragerade tabletter är ljusgula, runda, bikonvexa tabletter, präglade med ”SV 572” på ena sidan och ”25” på andra sidan.

   Tivicay 50 mg filmdragerade tabletter är gula, runda, bikonvexa tabletter märkta med ”SV 572” på ena sidan och ”50” på andra sidan.

   De filmdragerade tabletterna finns i burkar som innehåller 30 eller 90 tabletter. Eventuellt finns inte alla förpackningsstorlekar i ditt land.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   ViiV Healthcare BV

   Huis ter Heideweg 62

   3705 LZ Zeist

   Nederländerna

   Tillverkare

   Glaxo Wellcome, S.A., Avda. Extremadura 3, 09400 Aranda De Duero, Burgos, Spanien

   Eller

   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul., Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Polen.

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   ViiV Healthcare sprl/bvba

   Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

   Lietuva

   GlaxoSmithKline Lietuva UAB

   Tel: + 370 5 264 90 00

   info.lt@gsk.com

   България

   ГлаксоСмитКлайн ЕООД

   Teл.: + 359 2 953 10 34

   Luxembourg/Luxemburg

   ViiV Healthcare sprl/bvba

   Belgique/Belgien

   Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

   Česká republika

   GlaxoSmithKline, s.r.o.

   Tel: + 420 222 001 111

   cz.info@gsk.com

   Magyarország

   GlaxoSmithKline Kft.

   Tel.: + 36 1 225 5300

   Danmark

   GlaxoSmithKline Pharma A/S

   Tlf: + 45 36 35 91 00

   dk-info@gsk.com

   Malta

   GlaxoSmithKline (Malta) Limited

   Tel: + 356 21 238131

   Deutschland

   ViiV Healthcare GmbH

   Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

   viiv.med.info@viivhealthcare.com

   Nederland

   ViiV Healthcare BV

   Tel: + 31 (0)30 6986060

   contact-nl@viivhealthcare.com

   Eesti

   GlaxoSmithKline Eesti OÜ

   Tel: + 372 6676 900

   estonia@gsk.com

   Norge

   GlaxoSmithKline AS

   Tlf: + 47 22 70 20 00

   Ελλάδα

   GlaxoSmithKline A.E.B.E.

   Τηλ: + 30 210 68 82 100

   Österreich

   GlaxoSmithKline Pharma GmbH

   Tel: + 43 (0)1 97075 0

   at.info@gsk.com

   España

   Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.

   Tel: + 34 902 051 260

   es-ci@viivhealthcare.com

   Polska

   GSK Services Sp. z o.o.

   Tel.: + 48 (0)22 576 9000

   France

   ViiV Healthcare SAS

   Tél.: + 33 (0)1 39 17 69 69

   Infomed@viivhealthcare.com

   Portugal

   VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA

   Tel: + 351 21 094 08 01

   viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

   Hrvatska

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel: + 385 1 6051 999

   România

   GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

   Tel: + 4021 3028 208

   Ireland

   GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

   Tel: + 353 (0)1 4955000

   Slovenija

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel: + 386 (0)1 280 25 00

   medical.x.si@gsk.com

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: + 354 535 7000

   Slovenská republika

   GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

   Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

   recepcia.sk@gsk.com

   Italia

   ViiV Healthcare S.r.l

   Tel: + 39 (0)45 9212611

   Suomi/Finland

   GlaxoSmithKline Oy

   Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

   Finland.tuoteinfo@gsk.com

   Κύπρος

   GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

   Τηλ: + 357 22 39 70 00

   gskcyprus@gsk.com

   Sverige

   GlaxoSmithKline AB

   Tel: + 46 (0)8 638 93 00

   info.produkt@gsk.com

   Latvija

   GlaxoSmithKline Latvia SIA

   Tel: + 371 67312687

   lv-epasts@gsk.com

   United Kingdom

   ViiV Healthcare UK Limited

   Tel: + 44 (0)800 221441

   customercontactuk@gsk.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-04-18.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  Tivicay

  Filmdragerad tablett 50 mg Dolutegravir 30 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 563600
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  5.006 kr

  Jämförpris: 166,87 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?