Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Tisseel

   lösningar till vävnadslim
   Humant fibrinogen, humant trombin, humant faktor XIII, syntetiskt aprotinin, kalciumkloriddihydrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD TISSEEL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER TISSEEL
   3. HUR DU ANVÄNDER TISSEEL
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR TISSEEL SKA FÖRVARAS
   6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD TISSEEL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Vad Tisseel är

   Tisseel är ett vävnadslim som innehåller fibrinogen och trombin. Det är två blodproteiner som är viktiga för att blodet ska koagulera (stelna).

   Vad Tisseel används för

   Tisseel används som stödjande behandling när normal operationsteknik inte räcker till:

   • för att hjälpa till att stoppa blödning

   • som vävnadslim för att täta sår eller för att försegla kirurgiska sömmar vid kirurgiska ingrepp, inklusive ingrepp i blodkärl, mag-tarmkanal, nervsystem och ingrepp där kontakt med cerebrospinalvätska eller hårda hjärnhinnan (dura mater) kan uppstå (t.ex. öron-näsa-hals-, ögon-och ryggmärgskirurgi)

   • som vävnadslim, t ex vid vidhäftning av hudtransplantat

   Tisseel har även effekt på patienter som behandlas med läkemedlet heparin, vilket hindrar koagulation.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER TISSEEL

   Använd inte Tisseel

   • Om du är allergisk mot någon av de aktiva substanserna eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

    Tisseel får inte appliceras in i blodkärl (vener eller artärer)

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Tisseel:

   • Om du tidigare behandlats med Tisseel eller aprotinin. Tisseel innehåller ett syntetiskt protein, aprotinin. Även om detta bara appliceras direkt på sårytan finns det en risk för allvarlig allergisk reaktion. Risken tycks öka hos patienter som tidigare behandlats med Tisseel eller aprotinin, även om det tåldes väl under det förra behandlingstillfället. Därför bör behandling med aprotinin eller produkter innehållande aprotinin noteras i din journal.

   Livshotande/dödlig luft- eller gasembolism (luft kommer in i blodomloppet, vilket kan vara allvarligt eller livshotande) har inträffat i mycket sällsynta fall när sprayset med tryckregulatorer används för att administrera fibrinvävnadslim. Detta tycks vara relaterat till användning av spraysetet vid högre tryck än vad som rekommenderas och/eller nära vävnadsytan. Risken förefaller vara större när fibrinvävnadslim sprayas med luft jämfört med CO2 och kan därför inte uteslutas när Tisseel sprayas vid öppen kirurgi.

   Sprayseten och tillhörande spetsar har bruksanvisningar med rekommendationer för tryckintervall och sprayningsavstånd från vävnadsytan.

   Tisseel ska endast administreras i strikt enlighet med instruktionerna och endast tillsammans med de anordningar som rekommenderas för denna produkt.

   När Tisseel sprayas på ska förändringar i blodtryck, puls, syremättnad och sluttidal CO2 övervakas med tanke på eventuell gasembolism.

   Tisseel innehåller humant fibrinogen, faktor XIII och trombin, som tillverkas av human plasma. När läkemedel framställs av human plasma eller blod, vidtas speciella åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienter. Detta inkluderar:

   • noggrant urval av blod- och plasmagivare för att försäkra sig om att personer med risk för att vara smittbärare utesluts

   • test av enskilda donationer och plasmapooler för tecken på virus/infektion.

   • Tillverkarna av dessa produkter inkluderar dessutom steg i processningen av blod och plasma som kan inaktivera och avskilja virus.

   Trots dessa åtgärder kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra typer av infektioner.

   De åtgärder som vidtagits anses vara effektiva mot höljeförsedda virus, såsom humant immunbristvirus (HIV), hepatit B-virus: och hepatit C-virus och mot det icke höljeförsedda hepatit A-viruset.

   Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus såsom parvovirus B19.

   Infektion av parvovirus B19 kan vara allvarlig för gravida kvinnor (infektion av foster), individer med försämrat immunförsvar eller patienter med viss typ av anemi (t.ex. hemolytisk anemi).

   När du ges Tisseel rekommenderas starkt att produktnamn och satsnummer registreras för att möjliggöra spårandet av använd produkt.

   Tisseel ska inte ges i ett blodkärl eller i vävnader som innehåller mycket blodkärl, som t.ex. nässlemmhinnan, på grund av risken för blodpropp och allergiska reaktioner.

   Barn

   Säkerhet och effekt för barn har inte fastställts.

   Andra läkemedel och Tisseel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Det finns inga kända interaktioner med andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Effekterna av Tisseel på fertilitet har inte fastställts.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Information om huruvida Tisseel påverkar körförmåga och användning av maskiner är inte relevant, eftersom Tisseel endast ges i samband med sjukhusvård.


   3. HUR DU ANVÄNDER TISSEEL

   Användningen av Tisseel begränsas till erfarna kirurger som fått utbildning i användningen av Tisseel.

   Innan Tisseel appliceras måste sårets ytområde torkas med standardteknik (t.ex. upprepad applicering av kompresser eller bomullspinnar, eller med hjälp av suganordningar). Använd inte tryckluft eller trycksatt gas för att torka området.

   Vid applicering av Tisseel med hjälp av ett sprayset, var noga med att använda ett tryck och ett avstånd från vävnaden som ligger inom det intervall som rekommenderas av tillverkaren enligt följande:

   Rekommenderat tryck, avstånd och anordning för sprayning av Tisseel

   Typ av ingrepp

   Sprayset som ska användas

   Applikatorspetsar som ska användas

   Tryckregulator som ska användas

   Rekommenderat avstånd från målvävnaden

   Rekommenderat spraytryck

   Öppna ingrepp

   Tisseel/

   Artiss sprayset

   inte tillämpligt

   EasySpray

   10–15 cm

   1,5–2,0 bar

   (21,5–28,5 psi).

   Tisseel/

   Artiss sprayset

   10 pack

   inte tillämpligt

   EasySpray

   Laparoskopiska

   /minimalt invasiva ingrepp

   inte tillämpligt

   Duplospray MIS applikator

   20 cm

   Duplospray MIS regulator

   2 –5 cm

   1,2–1,5 bar

   (18–22 psi)

   Duplospray MIS regulator NIST B11

   Duplospray MIS applikator

   30 cm

   Duplospray MIS regulator

   Duplospray MIS regulator NIST B11

   Duplospray MIS applikator

   40 cm

   Duplospray MIS regulator

   Duplospray MIS regulator NIST B11

   Utbytbar spets

   Duplospray MIS regulator

   Duplospray MIS regulator NIST B11

   När Tisseel sprayas på ska förändringar i blodtryck, puls, syremättnad och sluttidal CO2 övervakas med tanke på risken för luft eller gasembolism (se avsnitt 2).

   Säkerhet och effekt för barn har inte fastställts.

   Den dos av Tisseel som används beror på ett antal faktorer som exempelvis, typ av operation, storleken på området som ska behandlas under operationen, sättet Tisseel appliceras på och antalet appliceringar. Din läkare bestämmer hur mycket som är lämpligt och kommer att applicera tillräckligt för att bilda ett tunt lager över såret. Om mängden inte verkar vara tillräcklig, kan appliceringen behöva upprepas.

   Om du använt för stor mängd av Tisseel

   Tisseel appliceras endast under ett kirurgiskt ingrepp. Mängden som används bestäms av kirurgen. Det finns inga kända fall av överdosering.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Hos patienter som behandlas med denna typ av läkemedel kan överkänslighetsreaktioner eller allergiska reaktioner förekomma. De är sällsynta men kan vara allvarliga.

   Tecken på en allergisk reaktion kan vara:

   • Värmevallningar

   • Utslag, inklusive nässelutslag

   • Illamående, kräkningar

   • Huvudvärk

   • Dvala

   • Rastlöshet

   • Brännande och stickande känsla på applikationsstället

   • Sveda

   • Frossa

   • Tryck över bröstet

   • Svullnad av läppar, tunga, hals (vilket kan resultera i svårigheter att andas och/eller svälja)

   • Andningssvårigheter

   • Lågt blodtryck

   • Ökad pulsfrekvens

   • Medvetslöshet till följd av blodtrycksfall

   I vissa fall kan dessa reaktioner utvecklas till allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi). Det gäller särskilt om läkemedlet appliceras flera gånger, eller används på patienter som tidigare har visat överkänslighet mot aprotinin eller andra innehållsämnen i Tisseel.

   Även om upprepad behandling med Tisseel har tolererats väl, kan ytterligare en applicering av Tisseel eller en infusion av aprotinin resultera i allvarliga allergiska (anafylaktiska) reaktioner.

   Det ansvariga kirurgteamet är väl medvetna om risken för denna typ av reaktioner och kommer omedebart att avbryta appliceringen av Tisseel vid tecken på överkänslighet. Allvarliga symtom kan kräva akutvård.

   Om Tisseel appliceras i mjuk vävnad kan det orsaka lokal vävnadsskada.

   Om Tisseel appliceras i blodkärl kan det leda till att blodpropp bildas (trombos) eller att en anafylaktisk reaktion uppträder.

   Antikroppar mot innehållsämnen i Tisseel kan uppträda i sällsynta fall.

   Följande biverkningar har också observerats vid behandling med Tisseel:

   Mindre vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 1000 användare)

   • Ökad mängd nedbrytningsprodukter från fibrin i blodet

   • Illamående

   • Smärta i samband med ingreppet

   Sällsynta (kan förekomma hos fler än 1 av 10 000 användare)

   • Lågt blodtryck

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Allergiska (anafylaktiska/anafylaktoida) reaktioner, överkänslighetsreaktioner.

   • Stickande känsla i huden

   • Ökning eller minskning av pulsfrekvensen

   • Blodpropp

   • Luftbubblor i blodkärlen (luftemboli)

   • Andningssvårigheter, andnöd, kramp i luftvägarna (bronkospasm)

   • Klåda, nässelutslag, rodnad av huden

   • Värmevallningar

   • Svullnader i huden

   • Försämrad läkning

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR TISSEEL SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg. dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i djupfryst tillstånd (-20°C eller kallare). Fryskedjan får ej brytas före användning.

   Förvara sprutorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Förvaring efter upptining:

   Den tinade lösningen kan användas i upp till 72 timmar om den förvaras i oöppnad, oskadad, steril förpackning vid högst 25°C.

   Den tinade och uppvärmda lösningen kan användas i upp till 12 timmar om den förvaras i oöppnad, oskadad, steril förpackning vid högst 37°C.

   Om Tisseel inte används inom de angivna tidsintervallen ovan efter upptining, måste lösningarna kasseras.

   När Tisseel tagits ut ur frysen får den inte frysas på nytt eller förvaras kallt!

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Tisseel innehåller två komponenter:

   Komponent 1 (proteinlösning)

   De aktiva substanserna i 1 ml är:

   Humant fibrinogen (koagulerbart protein) 91 mg, syntetiskt aprotinin 3000 KIE, humant faktor XIII 0,6 – 10 IE.

   Hjälpämnen är humant albumin, L-histidin, niacinamid, polysorbat 80, natriumcitratdihydrat och vatten för injektionsvätskor.

   Komponent 2 (trombinlösning)

   De aktiva substanserna i 1 ml är:

   Humant trombin 500 IE, kalciumkloriddihydrat 40 µmol.

   Hjälpämnen är humant albumin, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Läkemedlets utseende:

   Färglösa till ljust gula och klara till lätt ogenomskinliga lösningar.

   Förpackningens innehåll:

   Komponent 1 och komponent 2 tillhandahålls i en förfylld spruta (Duo-enhet) för engångsbruk som är färdig att användas.

   Tisseel tillhandahålls i följande förpackning:

   Duo-enhet, två sprutor som är fixerade i en Duploject-hållare. Båda sprutornas mynningar är tillslutna med skyddskapslar.

   Innehåll för Duo-enheten:

   • En förfylld Duo-enhet som innehåller 1 ml, 2 ml resp. 5 ml djupfryst komponent 1 i ena sprutan och 1 ml, 2 ml resp. 5 ml djupfryst komponent 2 i andra sprutan.

   • Ett set applikationstillbehör (Duploject Combi: 2 huvudmunstycken, 4 applikationskanyler (trubbiga)). 2 ml sprutan är graderad från 0 till 2 ml i intervall om 0,2 ml. 5 ml sprutan är graderad från 0 till 5 ml i intervall om 0,5 ml.

   Förpackningsstorlekar

   Tisseel tillhandahålls i följande förpackningsstorlekar: 1 eller 10 x 2 ml (1 ml + 1 ml), 1 eller 10 x 4 ml (2 ml + 2 ml) och 1eller 10 x 10 ml (5 ml + 5 ml).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Baxter Medical AB

   Box 63

   164 94 Kista

   Tillverkare

   Baxter AG

   Industriestraße 67

   1220 Wien

   Österrike


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2018-10-23

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Duo-enheten

   Allmänt

   När Tisseel har tagits ur frysen får den inte frysas på nytt eller förvaras kallt(komponent 1 bildar gel i kylskåpstemperatur).

   Tisseel skall endast sprayas på områden som är synliga.

   Före applicering av Tisseel ska de delar av kroppen som inte ska behandlas täckas för att förhindra vävnadslimning i oönskade områden.

   För att förhindra Tisseel från att fästa vid handskar och instrument, fukta dessa med saltlösning.

   Den exakta dosen är beroende av hur stor yta som ska limmas. Använd följande riktmärke vid limning av ytor: En förpackning Tisseel 2 ml (d.v.s. 1 ml proteinlösning plus 1 ml trombinlösning) till ett område på minst 10 cm2.

   De två Tisseel-komponenterna får INTE appliceras separat. Båda komponenterna måste appliceras samtidigt.

   Tina INTE produkten genom att hålla den mellan händerna.

   Tisseel får INTE användas förrän produkten har tinat helt och värmts upp till 33 – 37°C.

   Tisseel får INTE utsättas för högre temperaturer än 37°C. Värm INTE produkten i mikrovågsugn.

   Ta inte av skyddskapseln från sprutan förrän produkten har tinats och värmts och är klar för användning. Använd inte Tisseel förrän det är fullständigt tinat och värmt.

   Tryck ut all luft från sprutan och montera sedan huvudmunstycket och applikationskanylen.

   Tisseel ska enbart appliceras i ett tunt lager. Alltför tjockt lager kan påverka produktens effektivitet och sårläkningsprocessen negativt.

   Som med alla proteinprodukter finns en risk för allergiska reaktioner och överkänslighet.

   Tecken på överkänslighet är utslag, allmän urtikaria, tryck över bröstet, andningssvårigheter och hypotoni. Om dessa symptom uppkommer måste behandlingen omedelbart avbrytas och applicerad produkt avlägsnas. Chock behandlas i enlighet med gällande rutin. Fatala anafylaktiska reaktioner, inklusive anafylaktisk shock, har rapporterats för Tisseel.

   Det rekommenderas att produktens namn och satsnummer noteras varje gång en patient får Tisseel för att möjliggöra spårandet av använd produkt.

   Anvisningar för hantering och beredning

   Komponent 1 tillhandahålls i en spruta med blå markeringar, och komponent 2 tillhandahålls i en i spruta med svarta markeringar. De förfyllda sprutorna är fixerade i Duploject-hållaren. Hållaren och sprutorna är förpackad och hermetiskt tillsluten i två steriliserade plastförpackningar under aseptiska förhållanden. Den inre förpackningen och dess innehåll är sterila om inte den yttre förpackningen har skadats. Använd steril teknik för att ta ut den sterila innerpåsen och dess innehåll i operationssalen.

   Den förfyllda sprutan kan tinas och värmas på något av följande sätt:

   1. Snabb tining/värmning (sterilt vattenbad) – Rekommenderas

   2. Tining/värmning i ett icke-sterilt vattenbad, oöppnad i förpackningspåsarna

   3. Tining/värmning i inkubator, oöppnad i förpackningspåsarna

   4. Den förfyllda sprutan kan också tinas och förvaras i rumstemperatur (maximalt 25°C) i upp till 72 timmar. Produkten måste värmas innan den används.

   1) Snabb tining/värmning (sterilt vattenbad) – Rekommenderas

   Det rekommenderas att tina och värma de två lösningarna genom att använda ett sterilt vattenbad med en temperatur på 33 – 37°C. Vattenbadet får ej överstiga 37°C. För att kontrollera det specificerade temperaturintervallet ska vattentemperaturen övervakas med termometer och vattnet ska bytas vid behov. När sterilt vattenbad används för tining och värmning ska Duo-enheten tas ut ur de transparenta plastförpackningarna innan den placeras i vattenbadet.

   Sprutornas skyddskapslar ska inte tas av förrän tiningen är fullständig och applikationskanylen ska sättas på. Använd inte Tisseel förrän det är fullständigt tinat och värmt. Placera innerpåsen i det sterila området, ta ut den förfyllda sprutan och placera den direkt i det sterila vattenbadet. Kontrollera att allt innehåll i den förfyllda sprutan är helt nedsänkt under vattenytan.

   Tabell 1: Minimitider för tining och värmning med sterilt vattenbad vid 33°C till max 37°C

   Förpackningsstorlek

   Minimitid för tining och värmning

   33 – 37°C, sterilt vattenbad

   Produkt utan påsar

   2 ml

   8 minuter

   4 ml

   9 minuter

   10 ml

   13 minuter

   2) Tining/värmning i ett icke-sterilt vattenbad, oöppnad i förpackningspåsarna

   Låt Duo-enheten vara kvar i båda förpackningspåsarna och placera den i ett vattenbad utanför operationssalen under så lång tid som anges i tabell 2. Var noga med att påsarna förblir nedsänkta i vattnet under hela upptiningstiden. Efter upptining ska påsarna tas bort från vattenbadet, ytterpåsen torkas av och innerpåsen med sprutan som är klar för användning flyttas till operationssalen.

   Tabell 2: Minimitider för tining och värmning med icke-sterilt vattenbad vid 33°C till max 37°C

   Förpackningsstorlek

   Minimitid för tining och värmning

   33 – 37°C, icke-sterilt vattenbad

   Produkt i påsar

   2 ml

   31 minuter

   4 ml

   46 minuter

   10 ml

   64 minuter

   3) Tining/värmning i inkubator, oöppnad i förpackningspåsarna

   Alternativt kan lösningarna tinas och värmas i en inkubator mellan 33°C och 37°C. Tiderna för tining och värmning i inkubator visas i Tabell 3 nedan. Tiderna gäller när produkten förvaras i plastförpackningarna. Låt den förfyllda sprutan vara kvar i båda förpackningspåsarna och placera den i en inkubator utanför operationssalen under så lång tid som anges i tabell 3. Efter tining/värmning ska påsarna tas ut ur inkubatorn. Ta av den yttre påsen och flytta över innerpåsen med den förfyllda sprutan och kolven till operationssalen.

   Tabell 3: Minimitider för tining och värmning i inkubator vid 33°C till max 37°C

   Förpackningsstorlek

   Minimitid för tining och värmning

   33 – 37°C, inkubator

   Produkt i påsar

   2 ml

   62 minuter

   4 ml

   77 minuter

   10 ml

   114 minuter

   4) Tining vid rumstemperatur (maximalt 25°C) FÖRE värmning

   Ett fjärde alternativ är att tina produkten i rumstemperatur. Tiderna angivna i tabell 4 är minimitiderna som krävs för tining i rumstemperatur. Den maximala tiden produkten kan förvaras i rumstemperatur är 72 timmar. När produkten tinats vid rumstemperatur måste den värmas till 33 – 37°C i inkubator strax innan den används. Tider för tining i inkubator anges också i tabell 4. 

   Låt Duo-enheten vara kvar i båda förpackningspåsarna och tina upp den vid rumstemperatur utanför operationssalen under så lång tid som anges i tabell 4. När produkten har tinats kan den värmas i en inkubator, utan att tas ut ur ytterpåsen.

   Tabell 4: Minimitider för tining vid rumstemperatur utanför operationssalen, samt värmningstid i inkubator (vid 33 - 37°C)

   Förpackningsstorlek

   Tider för tining i rumstemperatur
   Produkt i påsar

   Uppvärmning i inkubator till 33 – 37°C

   Produkt i påsar

   2 ml

   82 minuter

   + 28 minuter

   4 ml

   117 minuter

   + 30 minuter

   10 ml

   167 minuter

   + 44 minuter

   Efter tining vid rumstemperatur måste produkten användas inom 72 timmar efter att den först tagits ut ur frysen.

   Stabilitet efter upptining

   Efter tining och värmning (vid temperaturer mellan 33°C och 37°C med metod 1, 2 eller 3) har kemisk och fysikalisk stabilitet påvisats för produkten i 12 timmar vid 33-37°C.

   För produkter som tinats vid rumstemperatur, i oöppnad förpackning (metod 4), har kemisk och fysikalisk stabilitet påvisats för produkten i 72 timmar vid högst 25°C. Värm till 33 – 37°C omedelbart före användning.

   Ur en mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart efter värmning till 33 – 37°C, såvida inte metoden för öppning av förpackningen eller tiningen utesluter risken för mikrobiell kontamination. Om produkten inte används omedelbart är förvaringstider och förvaringsförhållanden användarens ansvar.

   Produkten får inte frysas på nytt eller placeras i kylskåp efter att tining har påbörjats.

   Hantering efter upptining/ innan applicering

   För att uppnå optimal blandning av de två lösningarna och bästa möjliga solidifiering av fibrinvävnadslimmet ska de två komponenterna förvaras vid 33 – 37°C tills de appliceras. 

   Komponent 1 och komponent 2 ska vara klara och något ogenomskinliga. Använd inte lösningar som är grumliga eller har fällningar. Tinade produkter ska inspekteras visuellt med avseende på främmande partiklar och missfärgning före användning.

   Den tinade komponent 1 ska vara en något trögflytande vätska. Om lösningens konsistens är som en fast gel måste man anta att den blivit denaturerad (t.ex. på grund av avbruten kylkedja eller överhettning vid värmning). Tisseel får då INTE användas under några omständigheter.

   För ytterligare information om beredning kontakta ansvarig sjuksköterska eller läkare. 

   Vid applicering måste Duploject-hållaren med de båda sprutorna innehållandes komponent 1 och komponent 2 kopplas till ett huvudmunstycke och en applikationskanyl som finns bland de medföljande tillbehören. Den gemensamma kolven på Duploject-hållaren säkerställer att lika stora volymer pressas genom huvudmunstycket innan de blandas i applikationskanylen och sprutas ut.

   Bruksanvisning för Duo-enheten

   Tisseel_spruta

   • Tryck ut all luft från sprutan innan den kopplas till någon applikationsdel. Placera huvudmunstycket och säkerhetsspärren på sidan av sprutan så att hålet i säkerhetsspärren hamnar rätt.

   • Koppla samman de två sprutorna med huvudmunstycket och se till att de sitter fast ordentligt.

    • Säkra huvudmunstycket genom att fästa säkerhetsspärren till Duploject-hållaren.

    • Om säkerhetsspärren skulle gå sönder, använd reservmunstycket. Om det inte finns något extra munstycke tillgängligt kan produkten fortfarande användas, men det är viktigt att se till att munstycket sitter fast för att förhindra läckage.

    • Tryck INTE ut den luft som finns kvar inuti huvudmunstycket.

   • Fäst en applikationskanyl på huvudmunstycket.

    • Tryck INTE ut den luft som finns kvar i huvudmunstycket eller i applikationskanylen förrän appliceringen inleds eftersom det kan göra att applikationskanylen täpps till.

   Administrering

   Innan Tisseel appliceras måste sårytan torkas med standardteknik (t.ex. upprepad applicering av kompresser eller bomullspinnar, eller med hjälp av suganordningar). Använd inte tryckluft eller trycksatt gas för att torka området.

   • Applicera den blandade protein- och trombinlösningen på mottagarytan eller ytorna på de områden som ska behandlas genom att långsamt trycka ned den gemensamma kolven.

   • Vid kirurgiska ingrepp där minsta möjliga volym av fibrinvävnadslim ska användas bör de första dropparna av produkten kasseras.

   • När Tisseel har applicerats, låt minst 2 minuter passera för att uppnå tillräcklig polymerisering.

   Om appliceringen av lösningarna avbryts, börjar kanylen direkt att täppas igen. Ersätt applikationskanylen med en ny precis innan appliceringen påbörjas igen. Om huvudmunstyckets öppningar har täppts igen, använd det medföljande reservmunstycket. Efter att lösningarna har blandats börjar fibrinlimmet stelna inom några sekunder på grund av den höga trombinkoncentrationen (500 IU/ml).

   Även andra tillbehör från BAXTER som är speciellt anpassade för t.ex. endoskopisk användning, minimal invasiv kirurgi, applicering på stora eller svåråtkomliga områden kan användas. När dessa appliceringstillbehör används ska bruksanvisningarna för tillbehören följas noggrant.

   Produkter som innehåller oxiderad cellulosa kan minska effektiviteten hos Tissel och ska inte användas som hjälpmedel vid applicering.

   Applicering genom spraying

   • Vid applicering av Tisseel med hjälp av ett sprayset, var noga med att använda ett tryck och ett avstånd från vävnaden som ligger inom det intervall som rekommenderas av tillverkaren enligt följande:

   Rekommenderat tryck, avstånd och anordning för sprayning av Tisseel

   Typ av ingrepp

   Sprayset som ska användas

   Applikator-spetsar som ska användas

   Tryckregulator som ska användas

   Rekomm-enderat avstånd från mål-vävnaden

   Rekommenderat spraytryck

   Öppna ingrepp

   Tisseel/

   Artiss sprayset

   inte tillämpligt

   EasySpray

   10–15 cm

   1,5–2,0 bar

   (21,5–28,5 psi).

   Tisseel/

   Artiss sprayset

   10 pack

   inte tillämpligt

   EasySpray

   Laparoskopiska

   /minimalt invasiva ingrepp

   inte tillämpligt

   Duplospray MIS applikator

   20 cm

   Duplospray MIS regulator

   2 –5 cm

   1,2–1,5 bar

   (18–22 psi)

   Duplospray MIS regulator NIST B11

   Duplospray MIS applikator

   30 cm

   Duplospray MIS regulator

   Duplospray MIS regulator NIST B11

   Duplospray MIS applikator

   40 cm

   Duplospray MIS regulator

   Duplospray MIS regulator NIST B11

   Utbytbar spets

   Duplospray MIS regulator

   Duplospray MIS regulator NIST B11

   • När Tisseel sprayas på ska förändringar i blodtryck, puls, syremättnad och sluttidal CO2 övervakas med tanke på risken för luft eller gasembolism (se avsnitt 2).

   Destruktion

   Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Tisseel

  Lösningar till vävnadslim 10 x 4 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 103813
  • Tillverkare: Baxter Medical AB

  20.049 kr

  Jämförpris: 501,23 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?