Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Ticlid

   250 mg filmdragerade tabletter
   tiklopidinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD TICLID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER TICLID
   3. HUR DU ANVÄNDER TICLID
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV TICLID
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD TICLID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Ticlid minskar blodets förmåga att levra sig (koagulera) och bilda blodproppar, genom att minska blodplättarnas (trombocyternas) benägenhet att klumpa ihop sig. Ticlid används av patienter som haft blodpropp i hjärnan (hjärninfarkt) eller symtom på nedsatt blodcirkulation i hjärnan för att förhindra att nya blodproppar bildas, när acetylsalicylsyra inte kan användas.


   Tiklopidinhydroklorid som finns i Ticlid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipack­sedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER TICLID

   Använd inte Ticlid

   - om du är överkänslig (allergisk) mot det aktiva innehållsämnet eller något av övriga innehållsämnen

   - om du har någon leversjukdom

   - om du har blödande magsår

   - om du har ökad blödningsbenägenhet t ex på grund av blodsjukdom

   - om du har haft brist på vita blodkroppar eller blodplättar (leukopeni, agranulocytos, trombocytopeni)

   Var särskilt försiktig med Ticlid

   - om du har en ökad blödningsrisk t ex om du tidigare haft blödande magsår

   - om du samtidigt behandlas med andra läkemedel med effekt på blodets förmåga att levra sig.

   - om du har försämrad leverfunktion

   Användning av andra läkemedel

   Effekten vid samtidigt intag av andra läkemedel kan påverkas eller påverka effekten av Ticlid t ex vissa läkemedel mot:

   - smärta, inflammationer, reumatism (s.k NSAID)

   - blodpropp (waran, heparin)

   - epilepsi (fenytoin, fenobarbital)

   - astma (teofyllin)

   - oregelbunden hjärtrytm och hjärtsvikt (digoxin)

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare före användning av Ticlid under graviditet.

   Det är okänt om Ticlid går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning av Ticlid under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ticlid har inga eller obetydliga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER TICLID

   Dosen skall bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för dig. Ändra ej dosen utan att rådgöra med din läkare.

   Vanlig dos för vuxna: 1 tablett 2 gånger dagligen tillsammans med föda för att minska risken för biverkningar.

   Om du tar mera Ticlid än vad du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

   Om du har glömt att ta Ticlid

   Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Ticlid ha biverkningar.


   Vanliga (fler än 1 av 100 patienter): Ökad blödningsbenägenhet som t ex näsblod, blodpåverkan, magbesvär, diarré och illamående, hudutslag ofta med klåda, leverpåverkan, förhöjning av blodfetter (kolesterol och triglycerider).


   Sällsynta (färre än 1 av 1000 patienter): Blodbrist. Svår diarré med inflammation av tjocktarmen, ledvärk, gallbesvär, leverinflammation, hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga). Inflammation i blodkärl. Feber. Allergiska reaktioner som kan ge symtom som feber, hudutslag, svullnad, andningsbesvär, njurpåverkan och ibland blodtrycksfall.


   Om svår och långvarig diarré uppkommer skall du kontakta läkaren eftersom behandlingen kan behöva avbrytas.


   Vid biverkningar skall läkare kontaktas, särskilt under de 3 första behandlingsmånaderna.


   Sluta att ta Ticlid och kontakta omedelbart läkare om du får:

   - infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   - något av följande symtom (angioödem): svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, eller nässelutslag och andningssvårigheter.

   - munsår, onormal blödningsbenägenhet, små hudblödningar, blåmärken utan uppenbar orsak eller svart avföring.


   Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller apotekspersonal.

   5. FÖRVARING AV TICLID

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C.


   Används före det utgångsdatum som står angivet på förpackningen.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är tiklopidinhydroklorid 250 mg per tablett.

   - Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, povidon, vattenfri citronsyra, majsstärkelse, magnesiumstearat, stearinsyra, hypromellos, titandioxid (E 171) och makrogol.

   Importör/Information lämnas av:

   Orifarm AB

   Box 56048, 102 17 Stockholm

   Tel: 040-680 02 60


   Ompackare:

   Orifarm Supply s.r.o.

   Palouky 1366, 25301 Hostivice, Tjeckien

   Tillverkare: Sanofi-Aventis-koncernen


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   september 2014

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ticlid

  Tablett 250 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 012881
  • Tillverkare: Orifarm AB

  616,05 kr

  Jämförspris: 6,16 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?