Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Tiacur

   25 mg/ml och 50 mg/ml injektionsvätska, lösning
   tiaminhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Tiacur är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Tiacur
   3. Hur du använder Tiacur
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Tiacur ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Tiacur är och vad det används för

   Den aktiva substansen i Tiacur är vitamin B1 i form av tiaminhydroklorid. Tiacur används för att behandla tillstånd med brist på vitamin B1 t ex malabsorption (bristfälligt näringsupptag i tarmen), anorexia eller alkoholberoende.

   Tiaminhydroklorid som finns i Tiacur kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Tiacur

   Använd inte Tiacur

   - om du är allergisk mot tiaminhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Tiacur. Speciellt om du tidigare fått en mild allergisk reaktion vid injektion med vitamin B1 (tiamin). Detta kan innebära att du blivit överkänslig och kan få en allvarligare allergisk reaktion om du använder Tiacur.

   Andra läkemedel och Tiacur

   Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Kom ihåg att tala om för din läkare om du använder läkemedel som innehåller furosemid (diuretika), eftersom furosemid kan sänka dina tiaminnåver.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Tiacur förväntas inte påverka din körförmåga eller förmåga att använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Tiacur

   Den exakta dosen kommer bestämmas av din läkare som kommer övervaka ditt tillstånd och besluta om vilken behandling du behöver. Tala med din läkare om du upplever att du fått en felaktig dos eller vill ha mer information om Tiacur.

   Om du använt för stor mängd av Tiacur

   Det här läkemedlet kommer att ges till dig under medicinsk övervakning. Det är därför osannolikt att du kommer få för stor dos. Men tala omedelbart med din läkare om du känner att du inte mår bra.

   Om du slutar att använda Tiacur

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): lokal irritation vid injektionsstället, hudklåda, kraftigt blodtrycksfall, andnöd.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Tiacur ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är tiaminhydroklorid.

   • Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor, natriumklorid, klorbutanolhemihydrat, saltsyra (för pH-justering), natriumhydroxid (för pH-justering).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Färglösa glasampuller (typ I): 5 x 2 ml, 10 x 2 ml

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Abcur AB

   Box 1452

   251 14 Helsingborg


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-02-19


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Tiacur

  Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml 5 x 2 milliliter Ampull

  • Varunummer: 430729
  • Tillverkare: Abcur AB

  1.688 kr

  Jämförpris: 168,80 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?