Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Ceva Animal Health A.B.

   Annedalsvägen 9

   227 64 Lund

   Sverige

   Tel: +46 46 12 81 00

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Ceva Santè Animale

   Route de Mayenne

   ZI des Touches

   53000 Laval

   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Therios vet. 75 mg Tuggtabletter till katt

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje tablett innehåller:

   Cefalexin (som cefalexinmonohydrat) 75 mg

   Tuggtablett

   Avlång, beige tablett med skåra. Tabletterna kan delas i två lika stora delar.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Infektioner orsakade av bakterier känsliga för cefalexin:

   - Nedre urinvägsinfektioner orsakade av E. coli och Proteus mirabilis.

   - Behandling av hudinfektioner (pyodermi orsakad av Staphylococcus spp. samt sår och varbölder orsakade av Pasteurella spp).

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas vid svår njursvikt.

   Skall inte användas till djur med känd överkänslighet mot det verksamma ämnet eller liknande substanser (d.v.s. mot cefalosporiner eller mot någon annan substans i beta-laktamgruppen).

   Skall inte användas till kaniner, marsvin, hamstrar, gerbiller och andra gnagare.

   6. BIVERKNINGAR

   Kräkningar och/eller diarré har observerats .

   Allergiska reaktioner mot cefalexin är möjliga och allergisk korsreaktivitet med liknande substanser (d.v.s. andra beta-laktamer) kan förekomma.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte omnämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Katt

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Oral användning

   15 mg cefalexin per kg kroppsvikt två gånger per dag, motsvarande 1 tablett för 5 kg kroppsvikt i:

   - 5 dagar för sår och varbölder

   - 10 till 14 dagar vid urinvägsinfektioner

   - minst 14 dagar vid pyodermi. Behandlingen måste fortsätta i 10 dagar efter att hudskadorna har försvunnit.

   För att säkerställa korrekt dos, och undvika underdosering, ska kroppsvikten fastställas så noggrant som möjligt.

   Om halva tabletter används: lägg tillbaka den återstående delen av tabletten i blisterförpackningen och använd den vid nästa doseringstillfälle.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Tabletterna är smaksatta. De kan ges tillsammans med mat eller direkt i djurets mun.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Förvaras i originalförpackningen.

   Lägg tillbaka eventuell delad tablett i den öppnade blisterförpackningen.

   Delade tabletter ska kasseras efter 24 timmar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på blisterförpackningen och kartongen efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Cefalexin (det verksamma ämnet i Therios vet.) utsöndras främst via njurarna. Om katten har nedsatt njurfunktion, kan cefalexin därför ansamlas i katten. Vid känd nedsatt njurfunktion ska dosen minskas och/eller doseringsintervallet ökas och andra läkemedel som kan vara skadliga för njurarna ska inte ges samtidigt.

   Om möjligt bör användningen av läkemedlet baseras på känslighetstest.

   Allmänna och lokala riktlinjer för antibiotikabehandling ska beaktas vid användning av läkemedlet.

   Felaktig användning av läkemedlet kan öka förekomsten av bakterier som är resistenta mot cefalexin och minska effekten av behandling med penicilliner, på grund av risken för korsresistens.

   Detta läkemedel ska inte användas för behandling av kattungar yngre än 9 veckor.

   Användning av läkemedlet till katter som väger mindre än 2,5 kg ska endast ske efter nytta-riskbedömning av ansvarig veterinär.

   Tuggtabletterna är smaksatta. Förvaras utom syn- och räckhåll för djur för att undvika oavsiktligt intag.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

   Cefalosporiner kan orsaka överkänslighet (allergi) efter injektion, inhalation, förtäring eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korskänslighet mot cefalosporiner och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan ibland vara allvarliga.

   • Hantera inte detta läkemedel om du vet att du är överkänslig eller om du har blivit avrådd från att arbeta med sådana preparat.

   • Hantera detta läkemedel med stor försiktighet för att undvika exponering. Tvätta händerna efter användning.

   • Om du utvecklar symtom efter exponering, såsom hudutslag, ska du uppsöka läkare och visa läkaren denna varningstext. Svullnad i ansikte, läppar eller ögon, eller andningssvårigheter, är allvarliga symtom och kräver omedelbar medicinsk behandling.

   • Vid oavsiktlig förtäring, sök läkarvård och visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren.

   Användning under dräktighet och laktation

   Laboratoriestudier på mus, råtta och kanin visade inga skadliga effekter på foster. Läkemedlets säkerhet har inte undersökts hos dräktiga eller digivande katter och ska endast användas efter nytta-riskbedömning av ansvarig veterinär.

   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

   Cefalosporiners bakteriedödande effekt minskar vid samtidig användning av bakteriostatiska substanser (makrolider, sulfonamider och tetracykliner).

   Njur-toxiciteten kan öka om första generationens cefalosporiner kombineras med polypeptidantibiotika, aminoglykosider eller vissa urindrivande medel (furosemid). Samtidig användning av sådana ämnen ska undvikas.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-01-25

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar:

   Kartong med 1 blisterförpackning à 10 tabletter

   Kartong med 2 blisterförpackningar à 10 tabletter

   Kartong med 10 blisterförpackningar à 10 tabletter

   Kartong med 15 blisterförpackningar à 10 tabletter

   Kartong med 20 blisterförpackningar à 10 tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Therios vet.

  Tuggtablett 75 mg 10 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 452968
  • Tillverkare: CEVA Animal Health AB

  116 kr

  Jämförpris: 11,60 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?