• Tegafur, kombinationer
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Teysuno

   20 mg/5,8 mg/15,8 mg hårda kapslar
   tegafur/gimeracil/oteracil

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Teysuno är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Teysuno
   3. Hur du tar Teysuno
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Teysuno ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Teysuno är och vad det används för

   Teysuno innehåller de aktiva innehållsämnena tegafur gimeracil och oteracil.

   ­

   Teysuno tillhör läkemedelsklassen fluoropyrimidiner som kallas ”antineoplastiska medel” som stoppar cancercellers tillväxt.

   ­

   Teysuno ordineras av läkare för behandling av vuxna med framskriden magsäckscancer och tas tillsammans med cisplatin, som är ett annat cancerläkemedel.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Teysuno

   Ta inte Teysuno

   - om du är allergisk mot tegafur, gimeracil, oteracil eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - om du tar andra cancerläkemedel som innehåller fluoropyrimidin, såsom fluorouracil och kapecitabin eller har fått svåra och oväntade reaktioner mot fluoropyrimidiner

   - om du har känd ärftlig brist på enzymet dihydropyrimidindehydrogenas (DPD)

   - om du är gravid eller ammar

   - om du har en allvarlig blodsjukdom

   - om du har en njursjukdom som kräver dialys

   - om du för närvarande behandlas eller under de senaste 4 veckorna har behandlats med sorivudin, brivudin eller virushämmande medel tillhörande en liknande läkemedelsklass

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Teysuno om du har:

   - blodsjukdomar

   - njursjukdom

   - mag- och/eller tarmproblem, såsom smärta, diarré, kräkningar och uttorkning

   - ögonproblem, såsom ”torra ögon” eller ökad tårbildning

   - eller har haft infektion i levern med hepatit B-virus, eftersom läkaren kan vilja övervaka dig mer noggrant

   Barn och ungdomar

   Teysuno rekommenderas ej för barn under 18 år.

   Andra läkemedel och Teysuno

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Du måste vara särskilt försiktig om du tar något av följande:

   - andra fluoropyrimidinbaserade läkemedel, såsom svampmedlet flucytosin. Teysuno kan inte ersättas med andra orala fluoropyrimidinbaserade läkemedel som tas via munnen.

   - virushämmande medel såsom brivudin eller sorivudin

   - hämmare av enzymet CYP2A6 som aktiverar Teysuno, såsom tranylcypromin och metoxalen

   - folinsyra (används ofta vid kemoterapi med metotrexat)

   - blodförtunnande läkemedel: antikoagulationsmedel som innehåller kumarinderivat, såsom warfarin

   - läkemedel för behandling av kramper eller skakningar, såsom fenytoin

   - läkemedel för behandling av gikt, såsom allopurinol

   Teysuno med mat och dryck

   Teysuno ska tas minst en timme före eller en timme efter måltid.

   Graviditet och amning

   Innan du påbörjar behandlingen måste du tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du är gravid eller om du planerar att bli gravid. Du får inte ta Teysuno om du är gravid eller tror att du kan vara gravid.

   Under och upp till 6 månader efter behandling med Teysuno måste du använda preventivmedel. Om du blir gravid under denna tid måste du tala om det för läkaren.

   Du får inte amma om du tar Teysuno.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Var försiktig när du kör bil eller använder maskiner, eftersom Teysuno kan göra att du blir trött, illamående eller får dimsyn. Tala med läkare om du är osäker.

   Teysuno innehåller laktos (en sorts socker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Teysuno

   Ta alltid Teysuno enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Läkaren talar om vilken dos du måste ta, när den ska tas och hur länge du måste ta den. Dosen av Teysuno bestäms av läkaren baserat på din vikt och längd. Läkaren kan minska dosen om du får biverkningar som är alltför svåra.

   Teysuno kapslar ska sväljas med vatten minst 1 timme före eller 1 timme efter måltid. Teysuno måste tas två gånger dagligen (morgon och kväll).

   Teysuno kapslar tas vanligtvis i 21 dagar följt av 7 dagars viloperiod (när inga kapslar tas). Denna 28-dagarsperiod är en behandlingscykel. Cyklerna upprepas.

   Teysuno ges tillsammans med ett annat cancerläkemedel som kallas cisplatin. Behandlingen med cisplatin avbryts efter 6 behandlingscykler. Behandlingen med Teysuno kan fortsätta efter att behandlingen med cisplatin har avbrutits.

   Om du har tagit för stor mängd av Teysuno

   Kontakta omedelbart läkare om du har tagit för många kapslar.

   Om du har glömt att ta Teysuno

   Ta inte den glömda dosen alls och ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt istället enligt ditt vanliga doseringsschema och tala med läkaren.

   Om du slutar att ta Teysuno

   Det uppstår inga biverkningar för att behandlingen med Teysuno avbryts. Om du använder blodförtunnande läkemedel eller epilepsiläkemedel kan avbrytande av behandling med Teysuno kräva att läkaren justerar dosen av dina läkemedel.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Teysuno orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Även om patienterna själva lätt kan identifiera en del symtom som biverkningar, krävs ett blodprov för att identifiera vissa andra symtom. Läkaren kommer att diskutera detta med dig, samt förklara möjliga risker och fördelar med din behandling.

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) omfattar:

   • Diarré, illamående, kräkningar, förstoppning

    • Om du får diarré fler än 4 gånger per dag eller mitt i natten eller om du får ont i munnen och diarré, sluta att ta Teysuno och kontakta omedelbart läkare.

    • Om du får diarré ska du undvika fiberrik, fet och kryddstark mat.

    • Drick mycket vätska mellan måltiderna för att ersätta förlorad vätska och förhindra uttorkning, låg blodvolym och obalans av salter eller andra ämnen i blodet.

    • Se till att du berättar för läkaren om du blir illamående och kräker upp en dos läkemedel. Ersätt inte dosen som har kräkts upp.

    • Om du kräks fler än två gånger på 24 timmar, sluta ta Teysuno och kontakta omedelbart läkare.

    • För att hjälpa till att hantera illamående och kräkningar:

     • Ligg ner eller ta djupa andetag när du känner dig illamående

     • Undvik åtsittande kläder

   • Lågt antal röda blodkroppar som ger anemi:

    • Du kan få symtom såsom kalla händer och fötter, blekhet, yrsel, trötthet, andfåddhet.

    • Om du får några av ovan nämnda symtom, så försök att inte arbeta för hårt och sov och vila mycket.

   • Lågt antal vita blodkropparsom ger ökad risk för svåra lokala infektioner (t.ex. i mun, lungor, urin) eller blodinfektioner:

    • Du kan få symtom såsom feber, frossbrytningar, hosta, ont i halsen.

    • Om du får feber med 38,5 °C eller högre, sluta ta Teysuno och kontakta omedelbart läkare.

    • För att förebygga infektion ska du undvika platser med mycket folk, gurgla dig när du kommer hem och tvätta händerna före måltider, samt före och efter toalettbesök.

   • Lågt antal blodplättar som ger ökad risk för blödningar:

    • Om du får blödning i huden, munnen (orsakat av tandborstning), näsan, luftvägarna, magsäcken, tarmen osv. sluta ta Teysuno och kontakta omedelbart läkare.

    • För att förebygga blödningar ska du undvika hårt arbete eller ansträngande aktiviteter så att skador och blåmärken förhindras. Bär löst sittande kläder för att skydda huden. Borsta tänderna och snyt dig försiktigt.

   • Aptitlöshet (anorexi) kan leda till viktminskning och uttorkning

    • Du kan bli uttorkad om du inte äter och/eller dricker tillräckligt med vatten.

    • Om du blir uttorkad kan du få symtom såsom torr mun, svaghet, torr hud, yrsel, kramper.

    • Försök att äta ofta och små måltider. Undvik fet och starkt luktande mat. Även om du inte känner dig hungrig ska du fortsätta att äta så mycket du kan för att upprätthålla god näringstillförsel.

    • Om du känner dig trött och har feber med aptitlöshet ska du omedelbart kontakta läkare.

   • Nervstörningar

    • Du kan få domningar, stickningar, smärta, onormal känsla, muskelsvaghet, skakningar eller rörelsesvårigheter.

   • Svaghet och trötthet, som kan vara biverkningar orsakade av andra läkemedel.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos 1 till 10 av 100 användare) omfattar:

   • Nerver: huvudvärk, yrsel, sömnighet, smakförändringar

   • Ögon: ögonproblem, obehag av ökad eller minskad tårbildning, synproblem, allvarlig påverkan på ögats yta (hornhinnan) inkluderande ytliga eller djupare sår (korneaerosion).

   • Öron: hörselproblem

   • Blodkärl: högt eller lågt blodtryck, blodproppar i ben och lungor

   • Lungor och näsgångar: andfåddhet, hosta

   • Tarm och mun: torr mun, sår i mun, hals och matstrupe, hicka, buksmärta, magbesvär, magsäcks- eller tarminflammation, sår igenom hela väggen i magsäck, tunntarm och tjocktarm.

   • Lever: gula ögon och gul hud, förändringar av blodprover som visar leverfunktionen

   • Hud: håravfall, klåda, hudutslag (eller dermatit, hudreaktion), torr hud, hand- och fotreaktion (smärta, svullnad och rodnad på händer och/eller fötter), pigmenterade hudfläckar

   • Njurar: minskad urinmängd, förändringar av blodprover som visar njurfunktionen, nedsatt njurfunktion och njursvikt

   • Övrigt: frossbrytningar, viktökning, svullnad i specifika områden och smärta i muskler och skelett

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos 1 till 10 av 1 000 användare) omfattar:

   • Psykiska störningar: ser och hör sådant som inte finns, personlighetsförändring, oförmåga att sitta stilla, förvirring, nervositet, depression, sexuell funktionsstörning

   • Nerver: röststörningar, oförmåga att tala och förstå ord, minnesproblem, ostadig gång, balansproblem, ensidig svaghet i kroppen, sömnighet, nervinflammation, förvrängt luktsinne, funktionsstörning i hjärnan, svimning, förlust av medvetandet, stroke, kramper

   • Ögon: kliande och röda ögon, allergiska reaktioner i ögonen, hängande övre ögonlock

   • Öron: yrsel, täppta öron, obehag i öronen

   • Hjärtat: oregelbundna eller snabba hjärtslag, smärta i bröstkorgen, vätskeansamling runt hjärtat, hjärtinfarkt, hjärtsvikt

   • Blodkärl: veninflammation, blodvallningar

   • Lungor och näsgångar: rinnande näsa, röststörningar, täppt näsa, rött svalg, hösnuva

   • Tarm och mun: vätska i buken, gastroesofagal refluxsjukdom, ökad salivsekretion, onormalt mycket rapningar, läppinflammation, mag-tarmstörningar, smärta i munnen, onormala muskelsammandragningar i matstrupen, blockering av magsäck och tarm, magsår, retroperitoneal fibros, tänder som lätt spricker eller går sönder, svårigheter att svälja, salivkörtelstörningar, hemorrojder

   • Hud: bleknande hudfärg, fjällande hud, kraftig kroppsbehåring, nagelkrympning, kraftig svettning

   • Allmänt: försämrat allmäntillstånd, viktökning, rodnad och svullnad på injektionsstället, cancersmärta och blödningar, flerorgansvikt

   • Förändringar av blodprover: högt blodsocker, höga blodfetter, förändringar i blodets koagulationstid, högt antal blodkroppar, låg eller hög proteinnivå

   • Övrigt: täta urineringar, blod i urinen, nacksmärta, ryggsmärta, bröstsmärta, spända muskler eller muskelkramp, ledsvullnad, obehag i armar och ben, muskelsvaghet, ledinflammation och ledsmärta

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos 1 till 10 av 10 000 användare) och mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare) omfattar:

   • akut leversvikt

   • infektion i bukspottkörteln

   • nedbrytning av muskler

   • förlust av luktsinnet

   • solallergi

   • allmänt spridda blodproppar och blödningar

   • sjukdom som påverkar den vita substansen i hjärnan

   • allvarlig sjukdom med blåsor på huden, i munnen och på könsorganen

   • återfall (återaktivering) av hepatit B-infektion när du tidigare har haft hepatit B (en leverinfektion)

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare.

   Om några biverkningar blir allvarliga, sluta ta Teysuno och kontakta omedelbart läkare.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Teysuno ska förvaras

   - Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   - Används före utgångsdatum som anges på kartongen (efter Utg.dat) och blistret (efter EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   - Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   - Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - De aktiva substanserna är tegafur, gimeracil och oteracil.

   Varje hård kapsel innehåller 20 mg tegafur, 5,8 mg gimeracil och 19,6 mg oteracil (som monokalium).

   - Övriga innehållsämnen är:

   Kapselinnehåll: laktosmonohydrat, magnesiumstearat

   Kapselskal: gelatin, titandioxid (E171), natriumlaurylsulfat, talk

   Bläck: röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), indigokarmin (E132), karnaubavax, blekt shellac, glycerylmonooleat

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   De hårda kapslarna har en vit underdel och en vit överdel märkt med ”TC442” i grått. De tillhandahålls i blister innehållande 14 kapslar vardera.

   ­

   Varje förpackning innehåller antingen 42 kapslar eller 84 kapslar.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Nordic Group BV

   Siriusdreef 22

   2132 WT Hoofddorp

   Nederländerna

   Tillverkare

   Nordic Pharma

   Tolweg 15

   3741 LM Baarn

   Nederländerna

   QPharma AB

   Agneslundsvagen 27

   P.O. Box 590

   SE-201 25 Malmö

   Sverige

   AndersonBrecon (UK) Limited

   Wye Valley Business Park

   Hay-on-Wye, Hereford

   HR3 5PG

   Storbritannien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Nordic Pharma

   Tél/Tel: +32 (0)3 820 5224

   info@nordicpharma.be

   Lietuva

   Nordic Pharma (France)

   Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00

   info@nordicpharma.com

   България

   NORDIC Pharma, s.r.o.

   Tel: +420 241 080 770

   info@nordicpharma.cz

   Luxembourg/Luxemburg

   Nordic Pharma

   Tél/Tel: +32 (0)3 820 5224

   info@nordicpharma.be

   Česká republika

   NORDIC Pharma, s.r.o.

   Tel: +420 241 080 770

   info@nordicpharma.cz

   Magyarország

   NORDIC Pharma, s.r.o.

   Tel: +420 241 080 770

   info@nordicpharma.cz

   Danmark

   Nordic Drugs

   Tlf: +45 70 20 08 40

   info@nordicdrugs.dk

   Malta

   Nordic Pharma (France)

   Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00

   info@nordicpharma.com

   Deutschland

   Nordic Pharma

   Tel: +49 (0)89 889 690 680

   info@nordicpharma.de

   Nederland

   Nordic Pharma BV

   Tel: +31 (0)35 54 80 580

   info@nordicpharma.nl

   Eesti

   Nordic Pharma (France)

   Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00

   info@nordicpharma.com 

   Norge

   Nordic Drugs

   Tlf: +46 40 36 66 00

   info@nordicdrugs.no

   Ελλάδα

   Aenorasis S.A.

   Τηλ: +30 210 6136332

   info@aenorasis.gr

   Österreich

   Nordic Pharma

   Tel: +49 (0)89 889 690 680

   info@nordicpharma.de

   España

   Nordic Pharma (France)

   Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00

   info@nordicpharma.com

   Polska

   NORDIC Pharma, s.r.o.

   Tel: +420 241 080 770

   info@nordicpharma.cz

   France

   Nordic Pharma (France)

   Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00

   info@nordicpharma.com

   Portugal

   Nordic Pharma (France)

   Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00

   info@nordicpharma.com

   Hrvatska

   Nordic Pharma (France)

   Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00

   info@nordicpharma.com

   Ireland

   Nordic Pharma Ireland

   Tel: +353 (0)1 400 4141

   info@nordicpharma.ie

   România

   NORDIC Pharma, s.r.o.

   Tel.: +420 241 080 770

   info@nordicpharma.cz

   Slovenija

   NORDIC Pharma, s.r.o.

   Tel.: +420 241 080 770

   info@nordicpharma.cz

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   vistor@vistor.is

   Slovenská republika

   NORDIC Pharma, s.r.o.

   Tel.: +420 241 080 770

   info@nordicpharma.cz

   Italia

   Nordic Pharma

   Tel: +39 (0)2 753 2629

   info@nordicpharma.it

   Suomi/Finland

   Nordic Drugs

   Puh/Tel: +358 (0)10 231 1040

   info@nordicdrugs.fi

   Κύπρος

   Nordic Pharma (France)

   Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00

   info@nordicpharma.com

   Sverige

   Nordic Drugs AB

   Tel: +46 (0)40 36 66 00

   info@nordicdrugs.se

   Latvija

   Nordic Pharma (France)

   Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00

   info@nordicpharma.com

   United Kingdom

   Nordic Pharma

   Tel: +44 (0)118 207 9160

   info@nordicpharma.co.uk

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu och på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-02-16


  Teysuno

  Kapsel, hård 20 mg/5,8 mg/15,8 mg Tegafur, kombinationer 84 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 582618
  • Tillverkare: Nordic Drugs AB

  3.455,50 kr

  Jämförpris: 41,14 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?