Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Teveten Comp

   600 mg/12,5 mg filmdragerad tablett
   eprosartan och hydroklortiazid
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   Det fullständiga namnet på ditt läkemedel är Teveten Comp 600 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter. I denna bipacksedel används det kortare namnet Teveten Comp.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Teveten Comp är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Teveten Comp
   3. Hur du tar Teveten Comp
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Teveten Comp ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Teveten Comp är och vad det används för

   Teveten Comp används:

   • för att behandla högt blodtryck.

   Teveten Comp innehåller två aktiva substanser, eprosartan och hydroklortiazid.

   • Eprosartan tillhör en grupp läkemedel som kallas ”angiotensin II-hämmare”. Angiotensin II orsakar sammandragning av kärlen. Detta medför att blodet har svårare för att passera genom kärlen och att blodtrycket ökar. Eprosartan blockerar effekten av angiotensin II så att kärlen vidgas och blodtrycket sjunker.

   • Hydroklortiazidtillhör gruppen ”tiaziddiuretika”. Hydroklortiazid ökar mängden urin och hur ofta du behöver urinera och sänker på det sättet blodtrycket.

   Du kommer bara att behandlas med Teveten Comp när eprosartan ensamt inte sänker blodtrycket tillräckligt.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Teveten Comp

   Ta inte Teveten Comp:

   • om du är allergisk mot eprosartan, hydroklortiazid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du är allergisk mot en läkemedelsgrupp som kallas sulfonamider

   • om du har allvarlig leversjukdom

   • om du har allvarlig njursjukdom

   • om du har allvarliga problem med blodflödet i dina njurar

   • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren

   • om du har höga nivåer av kalcium eller låga nivåer av kalium eller natrium. Nivåerna av dessa ämnen mäts i blodet

   • om du har problem med gallblåsan eller gallgångarna (gallsten)

   • om du har gikt eller andra symtom på förhöjd urinsyranivå i blodet (hyperurikemi)

   • under de 6 sista månaderna av graviditeten. (Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Teveten Comp, se Graviditet och amning).

   Ta inte Teveten Comp om något av de ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Teveten Comp om:

   • du har någon annan leversjukdom

   • du har genomgått njurtransplantation

   • du har någon annan njursjukdom. Din läkare kommer att kontrollera din njurfunktion innan behandling och regelbundet under behandlingen. Din läkare kommer att kontrollera nivåerna av kalium, kreatinin och urinsyra i blodet

   • du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

    • en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem

    • aliskiren
     Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum. Se även informationen under rubriken ”Ta inte Teveten Comp”

   • du har en hjärtsjukdom, t.ex. kranskärlsjukdom, hjärtsvikt, trånga blodkärl, trånga hjärtklaffar eller hjärtmuskelsjukdom

   • du har en sjukdom som heter systemisk lupus erythematosus (SLE)

   • du har diabetes. Din läkare kan behöva ändra dosen av din diabetesmedicin

   • du har ökad produktion av ett hormon som heter aldosteron

   • du har en historia av allergier

   • du står på saltfattig kost, tar vätskedrivande läkemedel, har diarréer eller kräks. Anledningen är att blodvolymen eller natriumnivåerna i blodet kan minska. Detta bör åtgärdas innan du börjar behandlingen med Teveten Comp

   • du tror att du är gravid (eller kan eventuellt bli gravid). Teveten Comp rekommenderas inte under graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador, se Graviditet och amning.

   • om du har haft hudcancer eller om du får en oförutsedd hudförändring under behandlingen. Behandling med hydroklortiazid, särskilt långvarig användning med höga doser, kan öka risken för vissa typer av hud- och läppcancer (icke-melanom hudcancer). Skydda din hud från exponering för solljus och UV-strålar medan du tar Teveten Comp.

   Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Teveten Comp.

   Tala med din läkare om din syn förändras eller om du får värk i ett eller båda ögonen under tiden du tar Teveten Comp. Detta kan vara ett tecken på att du utvecklat glaukom, förhöjt tryck i ögat/ögonen.

   Du ska då avbryta behandlingen och uppsöka läkare.

   Behandling med hydroklortiazid kan orsaka störningar i elektrolytbalansen i din kropp. Din läkare kan behöva göra regelbundna kontroller av elektrolyterna i ditt blod.

   Operationer och tester

   Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel om du ska genomgå något av följande:

   • en operation

   • andra blodtester.

   Andra läkemedel och Teveten Comp

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel. Anledningen är att Teveten Comp kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar. Vissa läkemedel kan också påverka hur Teveten Comp fungerar.

   Det är särskilt viktigt att du berätta för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:

   • litium mot psykiska besvär. Din läkare måste övervaka litiumnivån i blodet eftersom Teveten Comp kan öka dess nivå

   • läkemedel mot diabetes t.ex. metformin eller insulin. Din läkare kan behöva ändra dosen av din diabetesmedicin

   • läkemedel som kan orsaka kaliumbrist t.ex. diuretika, laxantia (läkemedel mot förstoppning), kortikosteorider, amfotericin (läkemedel mot svamp), karbenoxolon (läkemedel mot munsår) och hormonet ACTH som bildas i hypofysen. Teveten Comp kan öka risken för låga nivåer av kalium i blodet vid samtidig användning

   • läkemedel som kan minska natriumnivåerna i blodet, så som läkemedel för behandling av depression, psykos och epilepsi. Teveten Comp kan öka risken för låga natriumnivåer i blodet vid samtidig användning med dessa läkemedel

   • icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), t.ex. ibuprofen, naproxen, diklofenak, indometacin, acetylsalicylsyra, celecoxib eller etoricoxib - läkemedel för att lindra smärta och inflammation

   • digitalisglykosider t.ex. digoxin som används mot hjärtsvikt eller snabb eller oregelbunden hjärtrytm. Teveten Comp kan öka risken för orgelbunden hjärtrytm

   • betablockare eller diazoxid. Samtidig användning med Teveten Comp kan öka blodsockerhalten.

   • läkemedel mot cancer t.ex. metotrexat och cyklofosfamid

   • läkemedel som drar ihop blodkärlen eller som stimulerar hjärtat t.ex. noradrenalin

   • muskelavslappnande läkemedel, t.ex. baklofen och tubokurarin

   • narkosmedel

   • amantadin mot Parkinsons sjukdom eller virusinfektioner. Teveten Comp kan öka risken för att få biverkningar av amantadin.

   Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Teveten Comp.

   Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

   Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Teveten Comp” och ”Varningar och försiktighet”.

   Följande läkemedel kan minska effekten av Teveten Comp

   • läkemedel som minskar blodfetterna t.ex. kolestipol och kolestyramin.

   Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Teveten Comp.

   Följande läkemedel kan öka effekten av Teveten Comp

   • sömnläkemedel såsom lugnande och narkotikapreparat

   • läkemedel mot depression

   • vissa läkemedel mot Parkinsons sjukdom t.ex. biperiden

   • blodtryckssänkande läkemedel

   • amifostin, ett läkemedel som skyddar cellerna mot kemoterapi.

   Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Teveten Comp.

   Om du tar något av följande läkemedel kan din läkare behöva ta blodprov från dig:

   • läkemedel som innehåller kalium eller kaliumsparande läkemedel

   • läkemedel som ökar kaliumnivåerna t.ex. heparin och ACE-hämmare

   • läkemedel mot gikt t.ex. probenecid, sulfinpyrazon och allopurinol

   • läkemedel mot diabetes t.ex. metformin och insulin

   • läkemedel som kontrollerar din hjärtrytm t.ex. kinidin, disopyramid, amiodaron och sotalol

   • vissa antibiotika t.ex. tetracykliner

   • vissa läkemedel mot psykiska besvär t.ex. tioridasin, klorpromazin eller levopromazin

   • kalciumsalter eller D-vitamin

   • steroider.

   Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Teveten Comp. Beroende på resultatet från dina blodprov kan din läkare besluta att ändra din behandling med dessa läkemedel eller Teveten Comp.

   Teveten Comp med mat, dryck och alkohol

   • Intag av alkohol under behandling med Teveten Comp kan sänka blodtrycket och göra att du känner dig trött eller yr.

   • Tala med din läkare innan du tar Teveten Comp om du står på saltfattig kost. Att inte få tillräckligt med salt kan göra så att din blodvolym eller natriumhalten i blodet sjunker.

   Graviditet och amning

   Graviditet

   • Du måste berätta för din läkare om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Teveten Comp före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig.

   • Teveten Comp bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.

   Amning

   • Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma.

   • Teveten Comp rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är mindre troligt att Teveten Comp påverkar förmågan att köra bil eller att använda maskiner. Du kan dock känna av yrsel och trötthet vid behandling med Teveten Comp. Om du upplever sådana symtom bör du rådfråga läkare innan du kör bil eller använder maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Teveten Comp innehåller laktos

   Teveten Comp innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du ta kontakt med läkare innan du tar det här läkemedlet.


   3. Hur du tar Teveten Comp

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Användning

   • Detta läkemedel ska sväljas

   • Du kan ta tabletterna med eller utan mat.

   • Svälj tabletten hel tillsammans med riklig mängd vätska t.ex. ett glas vatten.

   • Du ska inte krossa eller tugga tabletterna.

   • Ta tabletterna på morgonen vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

   Dosering

   Vuxna

   Vanlig dos är en tablett per dag.

   Användning för barn och ungdomar

   Teveten Comp bör inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

   Om du har tagit för stor mängd av Teveten Comp

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig läkemedelsförpackningen.

   Följande effekter kan inträffa:

   • du känner dig vimmelkantig och yr pga. blodtrycksfall

   • illamående

   • du känner dig sömnig

   • känsla av törst.

   Om du har glömt att ta Teveten Comp

   Om du glömt ta din medicin ta en tablett så snart du kommer ihåg det.

   Om du glömmer att ta en dos och det snart är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Teveten Comp

   Sluta inte ta Teveten Comp utan att ha talat med din läkare först.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel.

   Allergiska reaktioner

   Om du får en allergisk reaktion, sluta att ta Teveten Comp och uppsök läkare omedelbart. Tecknen kan vara:

   • hudreaktioner såsom utslag eller nässelutslag med svullnad (urtikaria) (förekommer hos fler än 1 av 100 användare)

   • svullnad av ansikte, svullnad av hud och slemhinnor (angioödem) (förekommer hos färre än 1 av 100 användare).

   Andra möjliga biverkningar av Teveten Comp är:

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

   • huvudvärk

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare)

   • yrsel

   • myrkrypningar, nervsmärta

   • illamående, kräkningar eller diarré

   • svaghet

   • utslag

   • klåda

   • nästäppa

   • lågt blodtryck inklusive lågt blodtryck när man ställer sig upp. Du kan känna dig vimmelkantig och yr

   • förändringar i blodvärden t.ex. ökning av blodglukos.

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

   • sömnproblem

   • depression

   • oro eller nervositet

   • förändringar i sexualfunktionen och/eller förändring av sexuell lust

   • muskelkramper

   • feber

   • yrsel

   • förstoppning

   • förändringar i blodvärden t.ex. ökning av urinsyra (gikt), ökning i fettvärden (kolesterol), minskning av kalium, natrium och klorid, minskning av antalet vita blodkroppar.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)

   • vatten i lungorna

   • lunginflammation

   • inflammation i bukspottkörteln.

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10000 användare)

   • ökad nedbrytning av de röda blodkropparna (hemolytisk anemi).

   Inte känd (frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data)

   Minskad aptit, gulsot, glaukom (grön starr), synstörningar, rastlöshet, förändringar i antalet blodkroppar: minskning av granulocyter och blodplättar, störningar i bildandet av röda blodkroppar, minskning av magnesiumhalten i blodet, ökning av halten kalcium och triglycerider i blodet, njurfunktionsproblem, njurinflammation, akut njursvikt, inflammation i blodkärlens vägg, blåsbildning i huden inklusive döda hudceller (toxisk epidermal nekrolys), hudutslag/ hudlesioner, vanligen på områden som exponerats för sol, på grund av en autoimmun sjukdom (kutan lupus erytematosus), systemisk lupus erytematosus, ledsmärta (artralgi), allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktiska reaktioner), ökad känslighet för (sol)ljus (fotosensibilitet), hud- och läppcancer (icke melanom hudcancer). 

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Teveten Comp ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tryckförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är 600 mg eprosartan (som mesylat) och 12,5 mg hydroklortiazid per tablett.

   Övriga innehållsämnen är:

   • Tablettkärna: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse (från majs), krospovidon, magnesiumstearat och renat vatten.

   • Filmdragering: polyvinylalkohol, talk, titandioxid (E171), makrogol 3350, järnoxid gul (E172) och järnoxid svart (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ljusbrun, kapselformad filmdragerad tablett.

   Tabletten är märkt med 5147 på ena sidan.

   Teveten Comp tillhandahålls i tryckförpackning med 14, 28, 56, 98 eller 280 (10x28) tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   BGP Products AB

   Box 23033

   104 35 Stockholm

   Tillverkare

   Mylan Laboratories SAS

   Route de Belleville

   Lieu dit Maillard

   01400 Châtillon-sur-Chalaronne

   Frankrike

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Tyskland

   Teveten Plus HTC 600 mg/12.5 mg

   Belgien, Grekland, Irland, Luxemburg, Portugal

   Teveten Plus, 600 mg/12,5 mg

   Finland, Norge, Sverige

   Teveten Comp, 600 mg/12,5 mg

   Italien

   Tiartan

   Spanien

   Tevetens Plus, 600 mg/12,5 mg

   Österrike

   Teveten Plus


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-01-03


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Teveten® Comp

  Filmdragerad tablett 600 mg/12,5 mg 98 styck Kalenderförpackning

  • Varunummer: 099813
  • Tillverkare: BGP Products AB

  638,01 kr

  Jämförpris: 6,51 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?