Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Tetralysal

   150 mg och 300 mg hårda kapslar
   tetracyklin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Tetralysal är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Tetralysal
   3. Hur du använder Tetralysal
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Tetralysal ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Tetralysal är och vad det används för

   Tetralysal är ett antibiotikum som förhindrar bakteriens tillväxt vid infektion. Tetralysal används vid akut försämring av kronisk luftrörskatarr, vissa lunginflammationer, klamydiainfektioner och akne (finnar) i ansiktet.

   Lymecyklin som finns i Tetralysal kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Tetralysal

   Använd inte Tetralysal

   • om du är allergisk mot lymecyklin (omvandlas till tetracyklin i kroppen), andra tetracykliner eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • vid samtidig behandling med vitamin A-baserade läkemedel (orala retinoider) som t.ex. isotretinoin, etretinat och acitretin (läkemedel mot svår akne och psoriasis).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Tetralysal om:

   • du har någon njurskada eller njursjukdom

   • du har myastenia gravis (en sjukdom som försvagar musklerna)

   Överkänslighet mot starkt solljus kan uppstå och solbad och UV-strålning (inklusive solarier) bör därför undvikas under behandlingen.

   Sluta att ta Tetralysal och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter (angioödem)

   • huvudvärk med synstörningar, och kräkningar/illamående eftersom det kan tyda på ett ökat tryck i huvudet

   Barn

   Barn under 8 år skall endast i undantagsfall behandlas med Tetralysal eftersom det finns risk för att denna typ av läkemedel (tetracykliner) kan orsaka skador på deras skelett samt missfärga deras tänder.

   Andra läkemedel och Tetralysal

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

   Följande läkemedel kan påverkas eller påverka effekten av Tetralysal:

   • vitamin A-baserade läkemedel (orala retinoider) som t.ex. isotretinoin, etretinat och acitretin (läkemedel mot svår akne och psoriasis), eller läkemedel med höga doser vitamin A (läkemedel mot vitamin A-brist).

   • antacida (läkemedel mot sur mage).

   • didanosin (läkemedel mot virus).

   • kinapril (läkemedel mot högt blodtryck).

   • antikoagulantia av kumarintyp (blodförtunnande läkemedel).

   Följande läkemedel bör tas med minst 3 timmars mellanrum i kombination med Tetralysal:

   • järntabletter

   • kalcium

   • zink

   • sukralfat

   Tetralysal med mat och dryck

   Tetralysal kan tas i samband med måltid. Effekten av Tetralysal kan minska något om det tas samtidigt med kalciuminnehållande produkter såsom mjölk. Det bör gå minst 3 timmar emellan intag av Tetralysal och mjölkprodukter.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Tetralysal under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare.

   Amning

   Tetralysal går över i modersmjölk. Amning ska avbrytas under behandling med Tetralysal eftersom det finns risk för att barnet får skador på skelettet samt missfärgade tänder.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter har observerats.

   Tetralysal 150 mg kapslar innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Tetralysal

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Riv försiktigt upp aluminiumförpackningen (strip) och ta ut kapseln.

   Riv försiktigt upp aluminiumförpackningen (strip)
   Ta ut kapseln

   Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

   Rekommenderad dos för vuxna är 300 mg morgon och kväll.

   Kapslarna skall sväljas hela tillsammans med minst ½ glas vatten i upprätt läge (inte i liggande ställning) för att undvika skador på matstrupen. Det är viktigt att hela kuren fullföljs, annars kan infektionen blossa upp igen.

   Om du använt för stor mängd av Tetralysal

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Tetralysal

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Illamående

   • Buksmärta

   • Diarré

   • Huvudvärk

   Magtarm-besvär kan lindras genom att kapslarna tas tillsammans med mat.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • Blodpåverkan

   • Synstörningar

   • Inflammation i tungan

   • Tarminflammation

   • Kräkningar

   • Ont i övre delen av buken

   • Feber

   • Gulsot

   • Inflammation i levern

   • Allergisk reaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall

   • Svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter så kallat angioödem se Var särskilt försiktig med Tetralysal

   • Hudutslag, klåda eller nässelutslag

   • Leverpåverkan

   • Yrsel

   • Ökat tryck i huvudet

   • Hudreaktioner orsakade av en ökad ljuskänslighet

   • Hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga)

   Följande biverkningar har rapporterats vid behandling med tetracykliner (den grupp av läkemedel som Tetralysal tillhör):

   • Missfärgning av tänderna och underutveckling av tandemaljen vid behandling av barn under 8 år.

   • Blodpåverkan

   • Njurpåverkan som kan förstärkas om man använder diuretika samtidigt med tetracykliner

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Tetralysal ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg. dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   150 mg kapsel

   • Den aktiva substansen är lymecyklin motsvarande 150 mg tetracyklin per kapsel.

   • Övriga innehållsämnen är gelatin, magnesiumstearat, levilit, majsstärkelse, laktos, titandioxid (E 171), erytrosin (E 127), kinolingult (E 104).

   300 mg kapsel

   • Den aktiva substansen är lymecyklin motsvarande 300 mg tetracyklin per kapsel.

   • Övriga innehållsämnen är gelatin, magnesiumstearat, levilit, titandioxid (E 171), erytrosin (E 127), kinolingult (E 104), indigokarmin (E 132).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Förpackningsstorlek: 20 st, 100 st

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Galderma Nordic AB

   Seminariegatan 21

   752 28 Uppsala

   tfn: 018-444 0330

   fax: 018-444 0335

   e-post: nordic@galderma.com

   Tillverkare

   Inpac AB

   Box 15

   S-221 00 Lund

   Laboratoires Sophartex

   21 rue de Pressoir

   B.P. 129

   28501 VERNOUILLET Cedex

   Frankrike

   Laboratoires Galderma

   ZI – Montdésir

   74540 Alby-sur-Chéran

   Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-04-25


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Tetralysal®

  Kapsel, hård 150 mg 100 styck Strip

  • Varunummer: 157016
  • Tillverkare: Galderma Nordic AB

  188,01 kr

  Jämförpris: 1,88 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?