Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Tetmodis®

   25 mg tablett Tetrabenazin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR TETMODIS® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER TETMODIS®
   3. HUR DU ANVÄNDER TETMODIS®
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV TETMODIS®

   Vad innehåller Tetmodis® ?

   Innehållsdeklaration

   – Den aktiva substansen är tetrabenazin.

   – Varje tablett innehåller 25 mg

   tetrabenazin.

   – Övriga innehållsämnen är: pregelatiniserad

   majsstärkelse, laktosmonohydrat, talk,

   järnoxid gul E172, magnesiumstearat.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark.

   Tillverkare

   AOP Orphan Pharmaceuticals AG

   1160 Wien

   Österrike

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR TETMODIS® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Läkemedlets utseende och

   förpackningsstorlekar


   Gula, runda tabletter med en brytskåra på

   ena sidan och graverad med ”TE25” på

   baksidan.

   Förpackningsstorlek: 112 tabletter i en vit

   burk med skruvlock.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp. 5.

   Vad används dåTetmodis® för?

   Tetmodis är ett läkemedel som hör till en

   grupp av läkemedel som används för

   behandling av störningar i nervsystemet.

   Tetmodis används för behandling av

   sjukdomar

   som orsakar ryckiga,

   oregelbundna,

   okontrollerbara rörelser

   (hyperkinetiska rörelsestörningar med

   Huntingtons chorea).

   2. INNAN DU ANVÄNDER TETMODIS®

   Använd inte Tetmodis®:

   Ta inte Tetmodis

   – om du är allergisk (överkänslig) mot

   tetrabenazin eller mot något av övriga

   innehållsämnen i Tetmodis 25 mg

   tabletter.

   – om du använder reserpin (läkemedel

   för behandling av högt blodtryck och

   psykotiska tillstånd).

   – om du använder MAO-hämmare (läkemedel

   för behandling av depression).

   – om du lider av Parkinson-liknande

   symtom.

   – om du har en depression.

   – om du ammar.

   – om du lider av feokromocytom (tumör i

   binjuren).

   – om du lider av prolaktinberoende tumörer,

   t.ex. hypofyscancer eller bröstcancer.

   Var särskilt försiktig med Tetmodis®:

   Var särskilt försiktig med Tetmodis

   – om du lider av milt till gravt nedsatt

   leverfunktion.

   – om du har en hjärtåkomma som kallas

   långt QT-syndrom, eller om du har eller

   har haft problem med hjärtrytmen.

   – om du börjar få mentala förändringar

   som förvirring eller hallucinationer, eller

   utvecklar stelhet i musklerna och feber,

   håller du kanske på att utveckla ett

   tillstånd som kallas neuroleptiskt malignt

   syndrom. Om du får dessa symtom ska du

   genast kontakta läkare.

   Barn

   Behandlingen rekommenderas inte till barn.

   Graviditet

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan

   du tar något läkemedel. Din läkare avgör,

   efter att ha tagit hänsyn till alla risker och

   fördelar, om du kan använda Tetmodis under

   graviditet. Tetmodis får inte tas av ammande

   mödrar.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Tetmodis kan orsaka dåsighet och därmed

   förändra din körförmåga och förmåga att

   använda maskiner, i varierande grad beroende

   på dos och individuell mottaglighet.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är

   i kondition att framföra motorfordon eller

   utföra arbeten som kräver skärpt

   uppmärksamhet.

   En av faktorerna som kan

   påverka din förmåga i dessa avseenden är

   användning av läkemedel på grund av deras

   effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar

   finns i andra avsnitt. Läs därför all

   information i denna bipacksedel för

   vägledning. Diskutera med din läkare eller

   apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Tetmodis®:

   Dessa tabletter innehåller laktos. Om du har

   fått veta av din läkare att du inte tål vissa

   sockertyper, kontakta då din läkare innan du

   tar detta läkemedel.

   Användning av andra läkemedel:

   Intag av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om

   du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel,

   även receptfria sådana.


   Var särskilt försiktig om du använder

   Tetmodis tillsammans med levodopa (läkemedel

   som används för att behandla

   Parkinsons sjukdom).

   Använd inte Tetmodis tillsammans med

   reserpin.

   Behandling med MAO-hämmare bör avbrytas

   14 dagar innan behandlingen med

   tetrabenazin startar.

   Användning av Tetmodis tillsammans med

   vissa typer av antidepressiva medel, alkohol,

   opioider, betablockerande medel, antihypertensiva

   läkemedel (läkemedel för

   behandling av högt blodtryck), sömnmedel

   och neuroleptika (läkemedel för behandling

   av psykiska störningar) rekommenderas inte.

   Vissa läkemedel, så kallade hämmare av

   CYP2D6 (t.ex. fluoxetin, paroxetin, terbinafin,

   moklobemid och quinidin) kan orsaka ökade

   plasmakoncentrationer av den aktiva

   metaboliten dihydrotetrabenazin, varför de

   endast bör kombineras med försiktighet. En

   minskning av tetrabenazindosen kan vara

   nödvändig.

   Var särskilt försiktig om du använder Tetmodis

   tillsammans med läkemedel som är kända för

   att förlänga QTc-intervallet i EKG, däribland

   vissa läkemedel som används för att behandla

   mentala hälsotillstånd (neuroleptika), vissa

   antibiotika (t.ex. gatifloxacin, moxifloxacin)

   och vissa läkemedel som används för att

   behandla problem med hjärtrytmen (t.ex.

   quinidin, prokainamid, amiodaron, sotalol).

   3. HUR DU ANVÄNDER TETMODIS®

   Doseringsanvisning

   Ta alltid Tetmodis enligt läkarens anvisningar.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du

   är osäker.

   Administrering

   Vuxna

   Huntingtons chorea

   Rekommenderad startdos är en halv tablett

   (12,5 mg) en till tre gånger om dagen.

   Dosen kan ökas med en halv tablett var

   tredje eller fjärde dag tills optimal effekt

   uppnås eller tills symtom på intolerans

   uppstår (dåsighet, Parkinsonism, depression).


   Den dagliga högsta dosen är 8 tabletter

   (200 mg) per dag.

   Om du har tagit maximal dos under en

   period på sju dagar och ditt tillstånd inte

   har förbättrats, är det möjligt att detta

   läkemedel inte hjälper dig.


   Äldre

   Den vanliga dosen har getts till äldre

   patienter utan att tydliga biverkningar

   förekommit. Dock är Parkinson-liknande

   effekter vanliga.


   Barn

   Behandlingen rekommenderas inte till barn.


   Patienter med nedsatt leverfunktion

   Patienter med mild till måttligt nedsatt

   leverfunktion bör starta med en halv tablett

   om dagen. För patienter med svår leversvikt

   är det nödvändigt med extra försiktighet.


   Patienter med njursvikt

   Tetmodis rekommenderas inte för

   användning till denna patientgrupp.


   Tabletten/tabletterna ska sväljas med vatten

   eller annan alkoholfri dryck.

   Om du använder mera Tetmodis® än du borde:

   Om du har tagit för stor mängd av

   Tetmodis

   Om du tar för mycket Tetmodis kan du

   utveckla dåsighet, svettningar, lågt blodtryck

   och extremt låg kroppstemperatur

   (hypotermi). Din läkare kan behandla dessa

   symtom.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel

   eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet

   av misstag kontakta läkare, sjukhus eller

   Giftinformationscentralen (tel. 112) för

   bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du glömt att ta Tetmodis®:

   Om du har glömt att ta Tetmodis

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för

   en glömd dos. Istället bör du helt enkelt

   fortsätta med nästa dos när det är dags för

   den.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Tetmodis® avslutas:

   Om du slutar att ta Tetmodis

   Sluta inte att ta Tetmodis om inte din läkare

   säger det åt dig. Ett neuroleptiskt malignt

   syndrom (tillstånd med hög feber, svettning,

   blodtrycksvariationer, muskelstelhet och

   medvetandestörningar) har beskrivits efter

   abrupt avbrott av tetrabenazin.


   Om du har ytterligare frågor om detta

   läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Tetmodis orsaka

   biverkningar men alla användare behöver

   inte få dem.


   Biverkningarna är uppdelade efter

   frekvens enligt följande:


   Mycket vanliga: påverkar mer än 1 användare

   på 10

   Vanliga: påverkar 1 till 10 användare på 100

   Mindre vanliga: påverkar 1 till 10 användare

   på 1 000

   Sällsynta: påverkar 1 till 10 användare på

   10 000

   Mycket sällsynta: påverkar mindre än 1

   användare på 10 000

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

   tillgängliga data)


   Mycket vanliga:

   Dåsighet (med högre doser), depression,

   Parkinson-liknande syndrom (okontrollerbara

   rörelser med händer, armar, ben och huvud,

   med högre doser)


   Vanliga:

   Förvirring, oro, sömnlöshet, lågt blodtryck,

   dysfagi (sväljningssvårigheter), illamående,

   kräkningar, diarré, förstoppning


   Mindre vanliga:

   Mentala förändringar som förvirring eller

   hallucinationer, muskelstelhet, feber,

   blodtrycksfall med yrsel när man ställer sig

   upp


   Sällsynta:

   Neuroleptiskt malignt syndrom (NMS)

   (tillstånd med hög feber, svettning,

   blodtrycksvariationer, muskelstelhet och

   medvetandestörningar)


   Mycket sällsynta:

   Skada på skelettmuskulaturen

   För följande biverkningar går det inte att

   beräkna förekomsten utifrån tillgängliga

   data:

   Desorientering, nervositet, oförmåga att

   samordna rörelser, oförmåga att sitta stilla,

   rörelsestörning med ofrivilliga spasmer och

   onormal kroppshållning (dystoni), yrsel,

   försämrat minne, lägre hjärtfrekvens,

   magssmärtor, muntorrhet


   Om några biverkningar blir värre eller om du

   märker några biverkningar som inte nämns i

   denna information, kontakta läkare eller

   apotekspersonal.

   5. FÖRVARING AV TETMODIS®

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på

   burken och kartongen. Utgångsdatumet är

   den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i originalförpackningen.

   Ljuskänsligt.

   Inga särskilda temperaturanvisningar.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller

   bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen

   hur man gör med mediciner som

   inte längre används. Dessa åtgärder är till

   för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-02-08

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Tetmodis

  Tablett 25 mg 112 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 460149
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  1.285,83 kr

  Jämförspris: 11,48 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?