Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   TESTOGEL

   50 mg, gel i dospåse. Testosteron

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotek.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD TESTOGEL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANVÄNDER TESTOGEL
   3. HUR DU ANVÄNDER TESTOGEL
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR TESTOGEL SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD TESTOGEL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Det här läkemedlet innehåller testosteron, ett manligt hormon som bildas naturligt i kroppen.

   Medicinering med Testogel är en hormonbehandling för män. Den används för att behandla problem med anknytning till testosteronbrist enligt avsnitt 2 (Var särskilt försiktig med Testogel).

   Testosteron som finns i Testogel kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANVÄNDER TESTOGEL

   Använd inte TESTOGEL

   • om du är överkänslig (allergisk) mot testosteron eller något av övriga innehållsämnen i gelen.

   • om du har prostatacancer.

   • om du har bröstcancer.

   Var särskilt försiktig med TESTOGEL

   Innan behandling med Testogel påbörjas måste testosteronbrist klart påvisas genom kliniska tecken (tillbakabildning av manliga könskaraktäristika, förändrad kroppsbyggnad, kraftlöshet eller trötthet, minskad sexualdrift, svårighet att få/bibehålla erektion osv.) och bekräftas av laboratorietester utförda av ett och samma laboratorium.

   Testogel är ej avsett för:

   • behandling av manlig sterilitet eller impotens,

   • barn, eftersom det inte finns någon klinisk information från behandling av pojkar under 18 år.

   • kvinnor, på grund av risken för utveckling av manliga könskaraktäristika.

   Androgener kan öka risken för att prostatakörteln förstoras (godartad prostatahypertrofi) eller för prostatacancer. Regelbundna undersökningar av prostatakörteln måste utföras innan behandlingen påbörjas samt under behandlingen i enlighet med din läkares rekommendationer.
   Patienter med allvarlig hjärt-, lever- eller njursjukdom och som behandlas med Testogel kan drabbas av väntskeansamling (ödem), ibland även av hjärtsvikt.

   Testosteron kan göra att blodtrycket höjs. Därför ska du använda Testogel med försiktighet om du lider av högt blodtryck.

   En del personer har rapporterat att andningsbesvär under sömnen har försämrats vid behandling med testosteron. Det gällde i synnerhet personer med kraftig övervikt eller tidigare andningsbesvär.

   Om du har cancer i skelettet kan kalciumhalterna i blodet eller urinen bli förhöjda. Testogel kan påverka kalciumhalterna ytterligare. Eventuellt kommer din läkare att vilja ta blodprover för att kontrollera kalciumvärdena så länge du behandlas med Testogel.

   Om du får testosteronersättningsbehandling under lång tid kan det hända att antalet röda blodkroppar i blodet ökar på ett onormalt sätt (polycytemi). Koncentrationen av röda blodkroppar måste därför kontrolleras regelbundet med blodprover.

   Om du har epilepsi och/eller migrän måste du vara försiktig när du använder Testogel, eftersom dessa tillstånd kan förvärras.

   Om du får svåra hudreaktioner måste behandlingen omprövas, och eventuellt avbrytas vid behov.

   Följande symtom kan tyda på att du tar för mycket gel: irritabilitet, nervositet, viktökning och täta eller långvariga erektioner. Rapportera alla sådana symtom till din läkare, så att han/hon kan justera din dagliga Testogel-dos.

   Innan du påbörjar behandlingen kommer din läkare att göra en fullständig undersökning. Han/hon kommer att ta blodprover vid två olika besök för att mäta din testosteronhalt innan du börjar med läkemedlet. Du kommer att gå på regelbundna kontroller under behandlingen (minst en gång om året, och två gånger om året om du är äldre eller högriskpatient)

   Eventuell överföring av testosteron
   Vid nära och relativt långvarig hudkontakt kan testosteron överföras till en annan person om du inte täcker över det behandlade området. Det kan leda till att din partner får tecken som är typiska vid testosteron-ökning såsom ökad hårväxt i ansikte och på kroppen och djupare röst. Testosteronet kan även ge förändringar av menstruationscykeln hos kvinnor. Om du bär kläder som täcker applikationsområdet eller duschar före kontakten är ni skyddade mot sådan överföring.

   Följande försiktighetsåtgärder rekommenderas:

   • tvätta händerna med tvål och vatten när du har applicerat gelen,

   • ta på dig kläder som täcker applikationsområdet så snart gelen har torkat in,

   • duscha före intim kontakt.

   Om du tror att testosteron ändå har överförts till någon annan (kvinna eller barn)

   • tvätta omedelbart hudområdet i fråga med tvål och vatten,

   • om den andra personen får förändringar som acne eller hårväxt som inte funnits tidigare på kroppen eller i ansiktet måste ni tala om det för din läkare.

   För att försäkra dig om att ingen annan utsätts för risk av misstag ska du låta det gå lång tid från det du applicerar Testogel tills du har nära hudkontakt med någon. Du bör också antingen bära en T-shirt som täcker området där du applicerat Testogel när du har nära kontakt med någon, eller bada eller duscha innan du har kontakten.

   Du ska helst vänta minst 6 timmar från det du applicerat gelen tills du badar eller duschar. Om du någon enstaka gång skulle behöva bada eller duscha mellan 1 och 6 timmar efter det att du applicerat gelen, bör det inte påverka effekten av din behandling på något avgörande sätt.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotek om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Det gäller i synnerhet perorala antikoagulantia (som gör blodet tunnare), insulin och kortikosteroider. Sådana läkemedel kan göra att din dos av Testogel behöver justeras.

   Graviditet och Amning

   Testogel ska ej användas av gravida eller ammande kvinnor.
   Gravida kvinnor måste undvika all kontakt med applikationsställen för Testogel. Läkemedlet kan göra att det ofödda barnet utvecklar icke önskvärda manliga egenskaper. Vid eventuell kontakt ska man, som rekommenderats ovan, tvätta kontaktområdet så fort som möjligt med tvål och vatten.

   Om din partner blir gravid måste ni följa rådet om att undvika överföring av testosterongel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Testogel har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Idrottsmän och idrottskvinnor:

   Idrottsmän och idrottskvinnor bör uppmärksammas på att detta läkemedel innehåller en aktiv substans (testosteron) som kan ge en positiv reaktion i dopingtester.


   Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i TESTOGEL


   3. HUR DU ANVÄNDER TESTOGEL

   Det här läkemedlet ska endast användas av män.

   Använd alltid Testogel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Den rekommenderade dosen är 5 g gel (d.v.s. 50 mg testosteron) som appliceras en gång dagligen vid ungefär samma tid, lämpligen på morgonen.
   Den dagliga dosen kan justeras av din läkare, individuellt för dig, men får inte överstiga 10 g gel per dag.

   Gelen måste strykas ut försiktigt på ren, torr, frisk hud i ett tunt lager på axlar, armar eller mage.

   När dospåsen öppnats ska du ta ut hela innehållet och omedelbart applicera det på huden. Låt gelen torka minst 3–5 minuter innan du klär på dig. Tvätta händerna med tvål och vatten när du har applicerat gelen.

   Testogel får inte appliceras på könsorganen (penis och testiklar) eftersom den höga alkoholhalten kan ge upphov till lokal irritation.


   Användning Testogel

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda TESTOGEL

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos

   Om du slutar använda Testogel

   Du ska inte avbryta din behandling med Testogel om inte din läkare sagt åt dig att göra så.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Testogel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket vanliga biverkningar, som kan drabba 10 av 100 patienter
   Alkoholen i detta läkemedel kan göra att täta appliceringar på huden ger upphov till irritation och torr hud. Dessutom kan akne uppträda.

   Vanliga biverkningar (mellan 1 och 10 patienter av 100)
   Testogel kan ge upphov till huvudvärk, håravfall, utveckling av smärtande, ömmande eller förstorade bröst, förändringar i prostatakörteln, diarré, yrsel, blodtryckshöjning, förändringar i sinnesstämning, förändringar i laboratorietester (ökat antal röda blodkroppar i blodet, lipider), överkänslighetsreaktioner i huden, sveda och minnesförlust.

   Andra biverkningar har observerats vid behandling med peroralt eller injicerbart testosteron: viktökning, förändringar av blodets salter, muskelvärk, nervositet, depression, fientlighet, andningsproblem under sömnen, gulfärgning av huden (gulsot), förändringar i prover som visar hur levern fungerar, sebboré, ändrad sexualdrift, minskning av antalet spermier, frekventa eller förlängda erektioner, svårighet att urinera, ansamling av vätska i kroppen, överkänslighetsreaktioner.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR TESTOGEL SKA FÖRVARAS

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är testosteron. Varje dospåse om 5 g innehåller 50 mg testosteron.

   • Övriga innehållsämnen är karbomer 980, isopropylmyristat, etanol 96 %, natriumhydroxid, renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Testogel 50 mg är en färglös gel som säljs i 5 g dospåse.
   Testogel finns i kartonger med 1, 2, 7, 10, 14, 28, 30, 50, 60, 90 eller 100 dospåsar (eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras).

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Innehavare av godkännande för försäljning
   Laboratoires Besins International
   3, rue du Bourg l’Abbé
   F-75003 Paris
   Frankrike

   Ombud:
   Bayer AB
   Box 606
   SE-169 26 Solna
   Tel. 08-580 223 00

   Tillverkare

   Laboratoires Besins International
   13, rue Périer
   F-92120 Montrouge
   Frankrike

   Besins International Belgium
   Groot Bijgaardenstraat, 128
   B-1620 Drogenbos
   Belgien

   Läkemedlet är godkänt i EEA:s medlemsstater under följande namn:
   Österrike, Belgien, Cypern, Tyskland, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Nederländerna, Storbritannien: TESTOGEL


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2008-01-21

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Testogel®

  Gel i dospåse 50 mg 30 styck Dospåse

  • Varunummer: 012953
  • Tillverkare: Bayer AB

  444 kr

  Jämförspris: 14,80 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?