• Terbinafin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Terbinafin Actavis

   250 mg tabletter
   terbinafin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Terbinafin Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Terbinafin Actavis
   3. Hur du använder Terbinafin Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Terbinafin Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Terbinafin Actavis är och vad det används för

   Terbinafin Actavis tillhör en grupp läkemedel mot svamp och som används för behandling av svampinfektioner:

   • i ljumskar

   • i huden (ringorm)

   • i tånaglar och fingernaglar (gula, ogenomskinliga och förtjockade naglar)

   • på fötter (fotsvamp)


   Terbinafin som finns i Terbinafin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Terbinafin Actavis

   Använd inte Terbinafin Actavis

   • om du är allergisk mot terbinafin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har allvarligt försämrad njurfunktion eller leverfunktion.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Terbinafin Actavis om:

   • du lider av leversjukdom.

   • du lider av njursjukdom.

   • du lider av psoriasis(fjällande hudsjukdom) eller lupus erythematosus (autoimmun sjukdom, som påverkar huden, leder, njure och hjärna), då den kan förvärras medan du tar Terbinafin Actavis.

   Barn och ungdomar

   Användning av Terbinafin Actavis till barn rekommenderas inte.

   Andra läkemedel och Terbinafin Actavis

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att tala om för läkare om följande:

   • Rifampicin (ett antibiotikum)

   • Cimetidin (används för att behandla magsår)

   • Tricykliska antidepressiva, selektiva serotoninåterupptagshämmare och monoaminooxidashämmare (läkemedel mot depression)

   • Amiodaron, betablockerare, andra antiarytmika (hjärtmediciner)

   • Ciklosporin (används för att förebygga och behandla avstötning av transplantat och används även vid immunsjukdomar).

   • Tolbutamine (används mot diabetes).

   • Terfenadin (ett antihistamin).

   • Triazolam (ett lugnande medel).

   • P-piller Genombrottsblödning och oregelbundna menstruationer kan inträffa när Terbinafin Actavis tas med p-piller.

   • Flukonazol, ketokonazol (används för att behandla svampinfektioner).

   • Koffein

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Om du ammar ska du inte använda Terbinafin Actavis. Om du är gravid eller planerar att bli gravid ska du endast använda Terbinafin Actavis om din läkare beslutat att det är nödvändigt. Du får endast ta Terbinafin Actavis enligt läkarens anvisningar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Terbinafin Actavis kan påverka din förmåga att köra bil eller att använda verktyg eller maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Terbinafin Actavis

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Svälj tabletterna med vatten.

   Den rekommenderade dosen är:

   Vuxna (inklusive äldre):

   Behandlingstiden beror på typ av svampinfektion och svårighetsgraden av infektionen.

   Svampinfektion i ljumskar, hud och fötter:

   250 mg (en 250 mg Terbinafin Actavis tablett) en gång dagligen i 2-4 veckor. Vissa fall av fotsvamp kan kräva upp till 6 veckors behandling.

   Fullständig läkning av infektionen kan dröja flera veckor efter avslutad behandling.

   Svampinfektion i naglarna:

   Fingernaglar: 250 mg (en 250 mg Terbinafin Actavis tablett) en gång dagligen i 6 veckor.

   Tånaglar: 250 mg (en 250 mg Terbinafin Actavis tablett) en gång dagligen i 12 veckor. Vissa fall kan kräva behandling i upp till 6 månader.

   Fullständig läkning av infektionen kan dröja flera veckor efter avslutad behandling. En frisk nagel kan ta flera månader att växa ut igen.

   Om du använt för stor mängd av Terbinafin Actavis

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Symtom på en överdos är huvudvärk, illamående, smärta i övre delen av magen (epigastriesmärta) och yrsel.

   Om du har glömt att ta Terbinafin Actavis:

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg och ta sedan nästa dos vid rätt tidpunkt.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Du måste kontakta din läkare omedelbart om du märker något av följande:

   • Försämrad leverfunktion eller leversvikt med sänkta leverenzymer (ses på prover), gulnad hud eller ögonvitor (gulsot), leverinflammation (hepatit) och blockerat flöde av galla (kolestas). Symtom är klåda, konstant illamående, förlorad aptit, trötthet, utmattning, magsmärta, mörk urin eller blek avföring.

   • Allergisk (överkänslighet) reaktion med svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals, svårigheter att andas eller svälja (anafylaxi) eller hudrektioner så som utslag eller bleka eller röda oregelbundna upphöjda hudfläckar med svår klåda (nässelutslag).

   • Hudreaktion med svåra hudutslag med rodnad, feber, blåsor eller sår (Steven-Johnsons syndrom), svåra hudutslag med rodnad, fjällning och svullnad av huden som påminner om allvarliga brännsår (toxisk epidermal nekrolys), runda, oregelbundna röda fläckar på huden på händer och armar (erytema multiforme), känslighet mot solljus eller artificiellt ljus (t.ex. solarium).

   • Feber eller ont i halsen.


   Berätta för din läkare om du upptäcker någon av följande biverkningar eller upptäcker några andra biverkningar som inte nämns här:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   Minskad aptit, mättnadskänsla, matsmältningsbesvär, illamående, lättare buksmärtor, diarré, ledvärk (artralgi) och muskelvärk (myalgi).

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   Huvudvärk.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) 

   Smakförändring eller smakförlust.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare) 

   Känsla av obehag och sjukdomskänsla.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare) 

   Förändrat blodvärde, om du upptäcker ökat antal blåmärken, näsblod, halsont eller infektioner, ska du kontakta din läkare som kan vilja ta ett blodprov. Förvärrad psoriasis (fjällande hudsjukdom), håravfall, utveckling eller försämring av SLE (autoimmun sjukdom med hudsymtom), trötthet, yrsel, myrkrypningar eller pirrningar, minskad känsla för beröring, hudutslag med blåsor och feber (akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP)).

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   Minskat antal röda blodkroppar (anemi) som kan göra huden blek och orsaka svaghet eller andfåddhet. Utslag, feber, ledvärk och förstorade lymfkörtlar (serum sjuka). Psykiska symtom som depression och oro. Minskad förmåga att känna lukt, ringa dövhet eller hörselnedsättning, ringande eller brusande i öronen, utslag, feber, svettningar, svaghet, viktminskning (orsakad av inflammation i blodkärlen), inflammation i bukspottkörteln med smärta och trötthet i buken och ryggen, onormal muskelnedbrytning som kan ge njurproblem, influensaliknande symtom, ökad eller minskad vikt, ökat kreatinin i blodet (ses vid blodprov).

   Rapportering av biverkningar
   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Terbinafin Actavis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Denna produkt kräver ej några särskilda förvaringsförhållanden.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen, etiketten eller blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är terbinafin, som terbinafinhydroklorid. Varje tablett innehåller 250 mg av den aktiva substansen.

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hypromellos och magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit, rund, plan tablett med brytskåra på båda sidor och på den ena sidan märkt ”T” ovanför brytskåran och ”1” under brytskåran.

   Terbinafin Actavis finns i följande förpackningsstorlekar (blister): 7, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 84, 90, 98, 100, 50x1 tabletter

   Terbinafin Actavis finns i följande förpackningsstorlekar (burk): 14, 28, 500 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegi 76-78

   IS-220 Hafnarfjordur

   Island

   Ombud:

   SanoSwiss UAB

   Aukstaiciu str. 26A

   LT-44169 Kaunas

   Litauen

   +370 700 01320

   info@sanoswiss.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-03-27


  Terbinafin Actavis

  Tablett 250 mg Terbinafin 28 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 023723
  • Tillverkare: SanoSwiss UAB

  270,02 kr

  Jämförpris: 9,64 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?