Bild på Teppzin
 • Nässpray
 • Läkemedel
 • Avsvällande effekt, minskar nästäppan och underlättar att andas. Från 10 år.
 • Effekt inom några min. Ska inte användas längre än 7 dagar i följd.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Teppzin

   1 mg/ml nässpray, lösning
   xylometazolinhydroklorid
   bensalkoniumklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Dubör kontakta läkare om du inte blir bättre inom 7 dagar eller om symtomen försämras. Om du får hög feber, nackstelhet, kraftig värk över pannan och/eller vid näsroten eller blir röd och svullen i huden kring ögat bör denna kontakt ske

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal..

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Teppzin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Teppzin
   3. Hur du använder Teppzin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Teppzin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Teppzin är och vad det används för

   Xylometazolinhydroklorid, den aktiva substansen i Teppzin, drar ihop blodkärlen i nässlemhinnan och därmed minskar slemhinnesvullnaden och det blir lättare att andas genom näsan. Effekten börjar snabbt och varar i 6-8 timmar.

   Teppzin används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning och akut bihåle-inflammation.


   Xylometazolinhydroklorid som finns i Teppzin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Teppzin

   Använd inte Teppzin

   - om du är allergisk (överkänslig) mot xylometazolin eller mot något av övriga innehållsämnen i Teppzin

   - om du nyligen har genomgått en hjärnoperation genom näsan eller munnen.

   Varningar och försiktighet

   Rådfråga läkare innan du använder läkemedlet om du:

   - är känslig för läkemedel med adrenalinliknande effekt; användning kan orsaka sömnstörning, yrsel, darrningar, hjärtklappning eller förhöjt blodtryck.

   - har hjärt- och kärlsjukdom

   - har högt blodtyck

   - har glaukom med trång kammarvinkel

   - har hypertyreos (överaktiv sköldkörtel)

   - har diabetes

   - har feokromocytom (hormonproducerande tumör i binjuremärgen)

   - har prostataförstoring

   Andra läkemedel och Teppzin

   Det rekommenderas inte att använda Teppzin samtidigt som vissa antidepressiva läkemedel, såsom tri- eller tetracykliska antidepressiva läkemedel eller så kallade MAO-hämmare (monoaminoxidashämmare) eller två veckor efter användning av MAO-hämmare.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana och naturläkemedel.

   Graviditet och amning

   Teppzin ska inte användas under graviditet. Teppzin ska inte användas under amning annat än efter förskrivning från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan användning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Teppzin påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner, när det används enligt anvisningarna.

   Viktig information om något innehållsämne i Teppzin

   Detta läkemedel innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid, som kan vara irriterande och kan ge hudreaktioner och kramp i luftrören.

   Vid en längre tids användning kan konserveringsmedlet bensalkoniumklorid orsaka svullnad av nässlemhinnan. I händelse av detta (ihållande svullnad av slemhinnan), använd om möjligt en produkt utan konserveringsmedel. Om det inte finns tillgängligt, använda en annan beredningsform.


   3. Hur du använder Teppzin

   Använd alltid detta läkemedel precis som det rekommenderas nedan. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vuxna och barn över 10 år: 1 spraydusch i vardera näsborren vid behov, högst 3 gånger dagligen.


   Bruksanvisning

   Används i näsan

   Snyt ur näsan.

   Ta av skyddshatten.

   Innan sprayen används för första gången, pumpa fem gånger i luften. Om du inte har använt produkten på 14 dagar (efter första användningen), aktivera då sprayen genom att spraya i luften en gång.

   Håll flaskan upprätt och huvudet lätt framåtböjt. För in flaskans spets i ena näsborren och tryck bestämt för att spraya. Dra ut flaskans spets ur näsborren innan du slutar att trycka. Spraya en gång i vardera näsborren. Samtidigt som du sprayar ska du andas in genom näsan.

   Efter användning ska spetsen på flaskan rengöras och skyddshatten sättas tillbaka.


   Behandlingstid

   Använd inte Teppzin nässpray 1 mg/ml i mer än 7 dagar i följd. Vid användning under längre tid än 7 dagar i följd kan Teppzin ge nästäppa.


   Om inte symtomen inte avtar eller återkommer inom en vecka efter behandlingen med Teppzin nässpray 1 mg/ml, ska du rådfråga din läkare som kan ge dig råd och behandling för dina besvär.

   Användning för barn och ungdomar

   Teppzin nässpray 1 mg/ml rekommenderas inte till barn under 10 år. För barn under 10 år finns andra beredningsformer och styrkor tillgängliga.

   Om du använt för stor mängd av Teppzin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   För stora doser kan orsaka sänkt funktion av det centrala nervsystemet, trötthet, muntorrhet, svettningar och symptom som orsakas av stimulering av det sympatiska nervsystemet (snabb och oregelbunden puls och förhöjt blodtryck).


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Teppzin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare)

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare)

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


   De mest vanliga rapporterade biverkningarna för Teppzin har varit sveda eller irritation i näsan och svalget och torr nässlemhinna.


   Sällsynta bivekningar inkluderar huvudvärk, förhöjt blodtyck, nervositet, illamående, yrsel, sömnlöshet och hjärtklappning. Övergående synrubbningar och allergiska reaktioner (som påverkar hela kroppen) har också inträffat.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Teppzin ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.” och efter EXP på flasketiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25°C.

   Får ej frysas.

   Hållbarhet för öppnad förpackning är 1 månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid.

   1 ml nässpray, lösning innehåller 1 mg xylometazolinhydroklorid.

   En engångsdos (140 mikroliter) innehåller 140 mikrogram xylometazolinhydroklorid

   Övriga innehållsämnen är: bensalkoniumklorid, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumklorid och vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Teppzin nässpray 1 mg/ml är klar och färglös lösning.

   Teppzin nässpray 1 mg/ml tillhandahålls i en brun glasflaska á 10 ml (hydrolytisk typ III) med doseringsmekanism av polyeten och skyddshatt av polypropen.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Apofri AB

   Box 120

   182 12 Danderyd

   Sverige


   Tillverkare:

   Basic Pharma Manufacturing bv

   Burgemeester Lemmensstraat 352

   6163 JT Geleen

   Nederländerna


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015–01–09


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Teppzin

  Nässpray, lösning 1 mg/ml 10 milliliter Flaska

  • Varunummer: 053628
  • Tillverkare: Apofri AB

  29,50 kr

  Jämförspris: 2,95 kr / milliliter

  Lägg i varukorg

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/teppzin-nasspray-losning-1-mg-per-ml-10-milliliter-flaska-257918/ 257918 Teppzin https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/053628s.jpg 29.50 29.50 SEK Apofri InStock Nässpray Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Snuva & nästäppa Beredningsform Beredningsform/Nässpray Verkningssätt Verkningssätt/Avsvällande Utan kampanj Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Nässpray, lösning 1 mg/ml 10 milliliter Flaska