Bild på Teppzin
 • Nässpray
 • Läkemedel
 • Avsvällande effekt, minskar nästäppan och underlättar att andas. Från 12 år
 • Effekt inom några minuter. Ska inte användas längre än 7 dagar i följd
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Teppzin

   1 mg/ml nässpray, lösning
   xylometazolinhydroklorid
   bensalkoniumklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

   • Om du får hög feber, nackstelhet, kraftig värk över pannan och/eller vid näsroten eller blir röd och svullen i huden kring ögat bör denna kontakt ske snarast.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Teppzin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Teppzin
   3. Hur du använder Teppzin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Teppzin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Teppzin är och vad det används för

   Teppzin säkerställer snabb och långvarig lindring av nästäppa och minskar svullnad i slemhinnor i näsan. Vilket gör det lättare att andas om du lider av täppt näsa.

   Effekten av Teppzin börjar inom några minuter och varar i flera timmar. Teppzin tolereras väl även av patienter med känslig nässlemhinnan.

   Teppzin används hos vuxna och barn över 12 år för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning och akut bihåleinflammation på grund av inflammation i slemhinnorna i näsan eller i bihålorna med täppt eller rinnande näsa, nysningar och slem.

   Xylometazolinhydroklorid som finns i Teppzin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Teppzin

   Använd inte Teppzin

   • om du är allergisk mot xylometazolin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du nyligen har genomgått en operation i näsan. Rådgör med din läkare eller apotekspersonal för att se om du kan börja använda Teppzin.

   • till barn under 12 år.

   Berätta för din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig. Under dessa omständigheter är Teppzin inte lämpligt för dig.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Teppzin om du har något av följande:

   • högt blodtryck

   • hjärt- och kärlsjukdomar (t ex. långt QT-syndrom)

   • sjukdom i sköldkörteln

   • diabetes

   • prostataförstoring

   • tumör i binjuremärgen (feokromocytom)

   • glaukom (grön starr) med trång kammarvinkel

   Om något av detta gäller för dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Som med andra liknande läkemedel, kan Teppzin orsaka sömnstörningar, yrsel och darrningar hos personer som är känsliga för detta. Kontakta din läkare om dessa symptom blir besvärande.

   I likhet med andra produkter som minskar svullnad i näsans slemhinnor, får du inte använda Teppzin kontinuerligt i mer än en vecka i taget. Långvarig eller överdriven användning kan leda till en förtjockning av nässlemhinnan, vilket gör att det känns som om de symtom som du använder nässprayen för inte försvinner eller att de har återvänt.

   Om ingen förbättring sker inom en vecka, kontakta din läkare.

   Undvik kontakt med ögon och mun.

   Den rekommenderade dosen bör inte överskridas, särskilt inte hos barn och äldre.

   Barn

   Teppzin 1 mg/ml skall inte användas av barn under 12 år. För barn i åldern 2-12 år finns andra beredningsformer och styrkor tillgängliga.

   Andra läkemedel och Teppzin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Om du använder andra läkemedel i kombination med Teppzin kan följande inträffa:

   • Ökad effekt av Teppzin när du använder läkemedel mot bland annat nedstämdhet (antidepressiva läkemedel)

   • Ändrad effekt av betablockerare. Betablockerare är läkemedel som tillhör en grupp av läkemedel mot högt blodtryck, vissa hjärtsjukdomar och förhöjt tryck i ögat

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Använd endast detta läkemedel efter rekommendation av din läkare.

   Graviditet

   Rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid. Använd endast detta läkemedel efter rekommendation av din läkare.

   Amning

   Det är inte känt om xylometazolin utsöndras i modersmjölk. En risk för det ammade barnet kan inte uteslutas. Man måste besluta att avbryta amningen eller att avstå från xylometazolinbehandling med hänsyn till nyttan av amningen för barnet och fördelen med behandling för dig.

   Rådfråga din läkare innan du tar detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det finns ingen data på hur detta läkemedel påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner, men det är inte sannolikt att det skulle göra det.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Teppzin innehåller bensalkoniumklorid

   Konserveringsmedlet i detta läkemedel är bensalkoniumklorid som kan vara irriterande och kan ge hudreaktioner.


   3. Hur du använder Teppzin

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonalen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vuxna och barn över 12 år:

   1 spraydusch i vardera näsborren vid behov, högst 3 gånger dagligen. Det ska gå 8-10 timmar mellan 2 spraydoseringar. Överskrid inte 3 sprayningar dagligen i vardera näsborren. Används i högst 7 dagar i rad.

   Om det används i mer än 7 dagar i rad kan Teppzin ge nästäppa.

   För barn mellan 2 och 12 år finns andra beredningsformer och styrkor tillgängliga.

   Bruksanvisning

   Snyt ur näsan.

   Ta av skyddshatten.

   Pumpa fem gånger i luften för att förbereda sprayen före första användningen. Om du inte har använt sprayen på 14 dagar (efter första användningen), aktivera då sprayen genom att spraya i luften en gång. För efterföljande användning är sprayen klar för användning. Se till att inte spraya i ögonen eller i munnen.


   Håll flaskan upprätt och böj huvudet lätt framåt. För in flaskans spets i ena näsborren och tryck bestämt en gång för att spraya. Samtidigt som du sprayar ska du andas in genom näsan. Dra ut flaskans spets ur näsborren innan du slutar att trycka. Upprepa denna procedur i den andra näsborren.

   Rengör spetsen på flaskan efter användning och sätt tillbaka skyddshatten.

   För att undvika en eventuell spridning av infektionen, ska flaskan endast användas av en person.

   Användning för barn och ungdomar

   Teppzin nässpray 1 mg/ml rekommenderas inte till barn under 10 år. För barn under 10 år finns andra beredningsformer och styrkor tillgängliga.

   Om du använt för stor mängd av Teppzin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Teppzin

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   SLUTA omedelbart använda detta läkemdel och sök vård om du upplever någon av följande reaktioner som kan vara tecken på en allergisk reaktion:

   • svårighet att andas eller svälja

   • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals

   • svår klåda på huden med röda utslag eller knottrig hud

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • huvudvärk

   • torr slemhinna eller irritation i näsan, sveda, nysningar

   • illamående

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   • näsblod

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)

   • yrsel

   • darrningar

   • sömnsvårigheter

   • synstörningar (synrubbningar) som är övergående

   • oregelbundna och snabba hjärtslag

   • förhöjt blodtryck

   5. Hur Teppzin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.” och efter EXP på flasketiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Öppnad flaska kan användas upp till en månad efter öppnandet.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är: xylometazolinhydroklorid.

   1 ml nässpray, lösning innehåller 1 mg xylometazolinhydroklorid.

   En engångsdos (138 mikroliter) innehåller 139 mikrogram xylometazolinhydroklorid .

   Övriga innehållsämnen är: bensalkoniumklorid, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumklorid och vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Teppzin nässpray 1 mg/ml är klar och färglös lösning.

   Teppzin nässpray 1 mg/ml tillhandahålls i en brun glasflaska á 10 ml med doseringsmekanism av polyeten och skyddshatt av polypropen.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Apofri AB

   Box 120

   182 12 Danderyd

   Sverige

   Tillverkare

   Basic Pharma Manufacturing bv

   Burgemeester Lemmensstraat 352

   6163 JT Geleen

   Nederländerna


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-04-25


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Teppzin

  Nässpray, lösning 1 mg/ml 10 milliliter Flaska

  • Varunummer: 053628
  • Tillverkare: Apofri AB

  29,50 kr

  Jämförpris: 2,95 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/teppzin-nasspray-losning-1-mg-per-ml-10-milliliter-flaska-257918/ 257918 Teppzin https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/053628s.jpg 29.50 29.50 SEK Apofri InStock Nässpray Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Snuva & nästäppa Beredningsform Beredningsform/Nässpray Verkningssätt Verkningssätt/Avsvällande Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Nässpray, lösning 1 mg/ml 10 milliliter Flaska