Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Teofyllamin Meda

   23 mg/ml injektionsvätska, lösning
   teofyllin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Teofyllamin Meda är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Teofyllamin Meda
   3. Hur du använder Teofyllamin Meda
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Teofyllamin Meda ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Teofyllamin Meda är och vad det används för

   Teofyllamin Meda innehåller den aktiva substansen teofyllin som löser kramp i luftrörens muskulatur varvid luftrören vidgas och andningssvårigheterna minskar.

   Teofyllamin Meda används vid akut lungödem, astma med kramp i luftrörsmuskulaturen samt hos nyfödda med tillfälliga andningsuppehåll.

   Teofyllamin som finns i Teofyllamin Meda kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Teofyllamin Meda

   Använd inte Teofyllamin Meda

   • om du är allergisk mot teofyllin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Teofyllamin Meda om du

   • har hjärt- kärlsjukdom

   • har nedsatt leverfunktion

   • plötsligt kan drabbas av blodtrycksfall

   Växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört bör inte kombineras med Teofyllamin Meda. Se avsnitt ”Andra läkemedel och Teofyllamin Meda”.

   Andra läkemedel och Teofyllamin Meda

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Samtidig användning av Teofyllamin Meda och vissa läkemedel som innehåller följande substanser bör undvikas:

   • Adenosin (hjälpmedel för att ställa diagnos),

   • Citemetidin (läkemedel mot magsår),

   • Ketamin (bedövningsmedel),

   • Johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionella) växtbaserade läkemedel).

   Teofyllamin Meda kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel. Därför kan en dosanpassning krävas vid samtidig användning av läkemedel som innehåller följande substanser:

   • Acilovir (läkemedel mot virusinfektioner),

   • Allopurinol (läkemedel mot bland annat gikt),

   • Ciprofloxacin (läkemedel mot bakterieinfektioner),

   • Diazepam (läkemedel mot bland annat oro),

   • Disulfiram (avvänjningsläkemedel vid alkoholmissbruk),

   • Erytromycin (läkemedel mot bakterieinfektioner),

   • Fenobarbital (läkemedel mot bland annat epilepsi),

   • Fenytoin (läkemedel mot epilepsi),

   • Fluvoxamin (läkemedel mot bland annat depressioner),

   • Halotan (bedövningsmedel),

   • Interferon-alfa (läkemedel som stimulerar immunförsvaret),

   • Metotrexat (läkemedel mot bland annat cancer),

   • Mexiletin (läkemedel mot bland annat oregelbunden hjärtrytm),

   • Norfloxacin (läkemedel mot bakterieinfektioner),

   • Propafenon (läkemedel mot bland annat oregelbunden hjärtrytm),

   • Ranitidin (läkemedel mot magsår, halsbränna och sura uppstötningar),

   • Rifampicin (läkemedel mot tuberkulos),

   • Ritonavir (läkemedel mot virusinfektioner),

   • Tiklopidin (läkemedel mot bland annat blodpropp i hjärnan),

   • Verapamil (läkemedel mot bland annat högt blodtryck).

   Teofyllamin Meda kan påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande substanser vid samtidig användning:

   • Isoniazid (läkemedel mot tuberkulos),

   • Lansoprazol (läkemedel mot magsår, halsbränna och sura uppstötningar)

   • Propranolol (läkemedel mot bland annat högt blodtryck),

   • Rofecoxib (läkemedel mot bland annat ledförslitning).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Inga kända risker vid användning under graviditet.

   Amning

   Teofyllin passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Teofyllamin Meda påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Teofyllamin Meda innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per ml, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


   3. Hur du använder Teofyllamin Meda

   Läkemedlet ges intravenöst (i en ven) av en läkare eller sjuksköterska. Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.

   Om du använt för stor mängd av Teofyllamin Meda

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vid mycket höga teofyllinkoncentrationer i blodet kan ökad och oregelbunden hjärtverksamhet och krampanfall uppträda. Vid biverkningar av detta slag ska behandlingen omedelbart avbrytas.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående, kräkningar.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Hudutslag.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Krampanfall, hjärtklappning.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Teofyllamin Meda ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvara i ytterkartongen.

   Ljuskänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är teofyllin.

   • Övriga innehållsämnen är natriumklordid och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Glasampuller 10 x 10 ml

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-03-23


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Inkompabiliteter

   Detta läkemedel får ej blandas med andra läkemedel än de som nämns under ’Särskild anvisning för övrig hantering’. pH-känsliga läkemedel bör ej tillsättas samtidigt på grund av blandningarnas höga pH-värde.

   Särskild anvisning för övrig hantering

   Teofyllamin Meda injektionsvätska kan blandas med baslösningar av kolhydrat- och elektrolyt karaktär.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Teofyllamin Meda

  Injektionsvätska, lösning 23 mg/ml 10 x 10 milliliter Ampull

  • Varunummer: 128108
  • Tillverkare: Meda AB

  624 kr

  Jämförpris: 6,24 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?