Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Tenormin filmdragerade tabletter 25, 50 respektive 100 mg

   Användarinformation

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apoteket.

   Detta läkemedel har ordinerats till dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   Vad innehåller läkemedlet?

   Verksamt ämne: en tablett innehåller atenolol 25 mg, 50 mg eller 100 mg.

   Övriga innehållsämnen: tungt: magnesiumsubkarbonat, majsstärkelse, gelatin, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat, hypromellos, glycerol, titandioxid (E 171).

   Hur verkar läkemedlet?

   Tenormin är en så kallad selektiv beta-blockerare. Den har effekt särskilt på hjärtat och cirkulationen, medan andra organ påverkas mycket litet. Hjärtat påverkas på så sätt att det slår långsammare och pumpar ut mindre mängd blod per minut. Detta medför att blodtrycket sänks och att antalet episoder med bröstsmärta (kärlkramp i hjärtat) minskar.

   Innehavare godkännande för försäljning/Information lämnas av:

   Pfizer AB

   191 90 Sollentuna

   Tel. 08-550 520 00

   E-mail: eumedinfo@pfizer.com

   Information lämnas av

   Vad används läkemedlet för?

   Tenormin används för behandling av förhöjt blodtryck, för att motverka smärta i bröstet (kärlkramp), för att minska risken för hjärtinfarkt, för att ge regelbunden hjärtverksamhet samt för att skydda hjärtat under och efter en hjärtattack.

   När skall läkemedlet inte användas?

   Tenormin skall inte användas om Du har haft någon allergisk reaktion mot atenolol eller mot något annat ämne i Tenormin, inte heller om Du har obehandlad hjärtsvikt eller hjärtblock (störning i hjärtats retledningssystem), mycket långsam eller oregelbunden hjärtverksamhet av särskild typ ("sjuk sinusknuta"), mycket lågt blodtryck, dålig blodcirkulation, obehandlad tumör i binjurarna eller om Du har fastat i flera dagar.

   Att tänka på innan och när läkemedlet används.

   Innan behandlingen med Tenormin påbörjas bör Du rådgöra med Din läkare om Du har någon av följande sjukdomar: astma eller andra lungsjukdomar, hjärt- eller blodcirkulationsproblem, andfåddhet, svullna anklar, en särskild typ av bröstsmärta som kallas Prinzmetal's angina, diabetes, njursjukdom, sköldkörtelsjukdom, eller om Du har haft någon allvarlig allergisk reaktion vid t ex insektsbett (beta-blockerare kan förstärka allergiska reaktioner). Om Du har diabetes, bör Du vara uppmärksam på att Tenormin kan dämpa den ökning av pulsen som normalt följer vid lågt blodsocker.


   Tenormin gör pulsen långsammare. Detta är normalt, men om Du känner Dig orolig, rådgör med Din läkare.

   Sluta aldrig med behandlingen utan att ha kontaktat Din läkare. Om behandlingen skall avslutas, bör detta ske stegvis enligt läkares föreskrift.

   Om Du blir intagen på sjukhus, meddela sjukvårdspersonalen att Du tar Tenormin (särskilt narkosläkaren om Du skall opereras).

   Graviditet

   Möjlighet finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Tenormin under graviditet.

   Amning

   Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Tenormin under amning.

   Trafikvarning

   Det är inte troligt att Tenormin försämrar förmågan att köra bil eller att utföra precisionsbetonat arbete. Tillfällig yrsel eller trötthet kan emellertid inträffa, och i så fall bör man avstå från att köra bil eller att sköta maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vad skall Du undvika när Du använder detta läkemedel?

   Effekten av behandlingen kan påverkas om Tenormin tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Rådgör därför med Din läkare före samtidig användning. Dosen av Tenormin kan behöva anpassas om Du samtidigt tar någon annan behandling för oregelbunden hjärtverksamhet, för högt blodtyck, kärlkramp eller hjärtsvikt (läkemedel som innehåller de verksamma ämnena verapamil, disopyramid, diltiazem, klonidin, nifedipin eller digitalis), vissa typer av smärtstillande tabletter (s.k. NSAID, exempelvis ibuprofen), slemhinneavsvällande preparat (läkemedel som innehåller det verksamma ämnet fenylpropanolamin), läkemedel mot diabetes (som innehåller sulfonureider eller insulin) eller läkemedel mot migrän (som innehåller ergotamin).

   Om du ska sövas inför operation ska du tala om för läkaren att du tar Tenormin.

   Hur skall Du använda läkemedlet?

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig. Följ alltid Din läkares föreskrift. Vanlig dosering för vuxna är 50-100 mg en gång per dag.

   Hos patienter med starkt nedsatt njurfunktion skall dosen minskas.

   Ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag. Om Du glömmer en dos, ta inte en extra dos, utan vänta och ta nästa dos vid den normala tidpunkten.

   Sluta inte ta tabletterna utan att Du rådgjort med Din läkare, även om Du mår bra. Om behandlingen med Tenormin skall upphöra, bör detta ske stegvis enligt läkares föreskrift.

   Vad händer om Du tagit för stor dos?

   Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, närmaste sjukhus eller Giftinformationscentralen - tel. 112.

   VILKA BIVERKNINGAR KAN LÄKEMEDLET GE?

   Vanliga (Fler än 1 av 100 drabbas): Långsam puls, kalla händer och fötter, trötthet eller muskelsvaghet, magbesvär (illamående, diarré).


   Mindre vanliga: Sömnrubbningar, leverpåverkan.


   Sällsynta (Färre än 1 av 1000 drabbas): Yrsel, särskilt när man reser sig; andfåddhet och/eller svullna anklar hos hjärtsviktspatienter, hjärtblock (onormala hjärtslag, yrsel, trötthet, svimning), försämring av blodcirkulation, domning eller kramper i fingrarna följt av värmekänsla eller smärta. Depression, mardrömmar, förvirringstillstånd och hallucinationer, mentala störningar. Håravfall, hudutslag - även förvärrad psoriasis, purpurröda fläckar i huden. Muntorrhet. Minskat antal blodplättar i blodet (trombocytopeni). Myrkrypningar i fingrarna. Torra ögon, synstörningar, ökad svettning, huvudvärk, ökade andningsbesvär hos patienter med astma, erektionsstörning.


   Ingen känd frekvens (Förekommer hos ett okänt antal användare): Lupusliknande syndrom (en sjukdom där immunsystemet producerar antikroppar som främst angriper hud och leder).


   Tala med Din läkare om Du tror att Du har någon av dessa biverkningar eller andra problem med Tenormin.

   Hur skall läkemedlet förvaras?

   Förvaras vid högst 25oC. Förvaras i originalförpackningen.Ljuskänsligt och fuktkänsligt.

   Förvaras utom syn-och räckhåll för barn.

   Används före det utgångsdatum som finns på förpackningen.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Senaste revision.

   2016-06-01

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Tenormin®

  Filmdragerad tablett 25 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 598384
  • Tillverkare: Pfizer AB

  72 kr

  Jämförpris: 0,72 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?