Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Tegretol tabletter och Tegretol Retarddepottabletter

   200 mg tabletter och 200, 400 mg depottabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR TEGRETOL TABLETTER OCH TEGRETOL RETARDDEPOTTABLETTER OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER TEGRETOL TABLETTER OCH TEGRETOL RETARDDEPOTTABLETTER
   3. HUR DU ANVÄNDER TEGRETOL TABLETTER OCH TEGRETOL RETARDDEPOTTABLETTER
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV TEGRETOL TABLETTER OCH TEGRETOL RETARDDEPOTTABLETTER

   Vad innehåller Tegretol tabletter och Tegretol Retarddepottabletter ?

   Innehållsdeklaration

   – Den aktiva substansen är karbamazepin

   200 mg respektive 400 mg.

   – Övriga innehållsämnen är:


   Tegretol tabletter: vattenfri kolloidal kiseldioxid,

   mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat och

   karmellosnatrium.


   Tegretol Retard depottabletter: vattenfri

   kolloidal kiseldioxid, etylcellulosa, cetylalkohol,

   natriumlaurilsulfat, mikrokristallin cellulosa,

   polyakrylat, magnesiumstearat,

   karmellosnatrium och talk. Höljet består av

   hypromellos, makrogolglycerolhydroxistearat,

   röd järnoxid (E 172), gul järnoxid (E 172), talk

   och titandioxid (E 171).

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   Novartis Pharma GmbH, 90327 Nürnberg,

   Tyskland

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR TEGRETOL TABLETTER OCH TEGRETOL RETARDDEPOTTABLETTER OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Tegretol 200 mg: rund (Ø 9,1 mm), vit med

   skåra, märkt CG och G/K.


   Tegretol Retard 200 mg: avlång (12,2 mm),

   beige-orange med skåra, märkt C/G och H/C.

   Tegretol Retard 400 mg: avlång (16,7 mm),

   brun-orange med skåra, märkt CG/CG och ENE/ENE.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåTegretol tabletter och Tegretol Retarddepottabletter för?

   Tegretol/Tegretol Retard tillhör en grupp av

   läkemedel som kallas antiepileptika. Det verkar

   genom att hindra spridningen av de signaler i

   hjärnan som utlöser ett epileptiskt anfall. Vid

   epilepsi och alkoholabstinens minskas risken

   för kramper och abstinenssymtomen lindras.


   Tegretol/Tegretol Retard används vid behandling

   av epilepsi, vissa former av ansiktssmärta

   (trigeminusneuralgi) samt alkoholabstinens.


   Karbamazepin som finns i Tegretol/Tegretol

   Retard kan också vara godkänt för att behandla

   andra sjukdomar som inte nämns i denna

   produktinformation. Fråga läkare, apotek eller

   annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare

   frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER TEGRETOL TABLETTER OCH TEGRETOL RETARDDEPOTTABLETTER

   Använd inte Tegretol tabletter och Tegretol Retarddepottabletter:

   Ta inte Tegretol/Tegretol Retard

   – om du är allergisk mot karbamazepin, något

   annat innehållsämne i detta läkemedel eller närbesläktade

   läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot depression)

   – om du lider av porfyri (störning i bildningen av porfyrin,

   dvs. ett pigment som är viktigt för leverfunktionen och för blodbildning)

   – om du har en viss typ av hjärtsjukdom (AV-block)

   – om du tidigare haft en viss typ av blodsjukdom

   Var särskilt försiktig med Tegretol tabletter och Tegretol Retarddepottabletter:

   Varningar och försiktighet

   Rådgör med din läkare innan du använder

   Tegretol/Tegretol Retard:

   • om du använder antidepressiva läkemedel ur

   gruppen monoaminooxidas-hämmare (MAOhämmare).

   Behandling med MAO-hämmare måste ha avslutats

   minst 14 dagar innan du kan påbörja behandling med

   Tegretol/Tegretol Retard.

   • om du har hjärt- eller kärlsjukdom.

   • om du har njur- eller leversjukdom.

   • om du har grön starr eller svårigheter att kasta vatten (urinera)

   eller uppelever smärta när du urinerar.

   • om du tidigare visat tecken på överkänslighet

   (fått utslag eller andra tecken på allergi) mot

   ämnet oxkarbazepin eller fenytoin.

   För personer som är överkänsliga mot karbamazepin, är risken

   att cirka en av fyra patienter (25%) också får en allergisk

   reaktion mot oxkarbazepin (Trileptal).

   • om du är kvinna och tar hormonella preventivmedel, t.ex. p-piller.

   Tegretol/Tegretol Retard kan medföra att ditt preventivmedel

   inte fungerar. Använd en annan eller en

   kompletterande (ickehormonell) preventivmetod när du tar

   Tegretol/Tegretol Retard för att förhindra oönskad graviditet.

   Kontakta omedelbart din läkare, om du får oregelbundna blödningar

   eller genombrottsblödningar.

   Fråga din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har

   några frågor angående detta.

   • om du har problem med njurarna som är

   förknippat med låg natriumhalt i blodet, eller om du har

   problem med njurarna och samtidigt tar vissa läkemedel

   som sänker natriumhalten i blodet (diuretika, t.ex.

   hydroklortiazid, furosemid). Du kan behöva ta blodprov för att

   kontrollera natriumhalten i blodet.


   Allvarliga hudutslag (Stevens-Johnson syndrom,

   toxisk epidermal nekrolys) har rapporterats vid

   användning av karbamazepin. Det kan börja

   som rödvioletta måltavleliknande eller runda

   fläckar med blåsbildning i mitten, ofta symetriskt

   utbredda, på bålen. Ofta kan utslagen innefatta

   sår i munnen, halsen, näsan, könsorganen och

   bindhinneinflammation (röda och svullna ögon).

   Dessa allvarliga hudutslag föregås ofta av influensaliknande symtom

   som feber, huvudvärk och kroppsvärk. Utslagen kan utvecklas till

   omfattande blåsbildning över stora områden och fjällning av huden

   eller hudavlossning. Risken för att allvarliga hudbiverkningar ska

   uppstå är störst under de första månaderna av behandlingen.


   Dessa allvarliga hudbiverkningar kan vara

   vanligare hos människor från vissa asiatiska

   länder (t.ex. Taiwan, Malaysia och Filippinerna)

   samt hos patienter med kinesisk eller thailändsk

   härkomst. Risken för dessa biverkningar hos

   patienter med hankinesiskt eller thailändskt

   ursprung kan bestämmas genom ett blodprov

   hos dessa patienter. Läkare ska kunna tala om

   för dig om ett blodprov är nödvändigt innan du

   börjar ta karbamazepin. Rådgör därför med din

   läkare innan du påbörjar behandlingen med

   Tegretol/Tegretol Retard om du är av kinesisk

   eller thailändsk härkomst.


   Om du utvecklar utslag eller dessa hudsymtom

   som beskrivits här, ska du sluta ta läkemedel

   som innehåller karbamazepin och omedelbart

   kontakta läkare och berätta att du tar detta läkemedel.

   Om du drabbats av Stevens-Johnson syndrom eller toxisk

   epidermal nekrolys när du använt karbamazepin som

   finns i Tegretol/Tegretol Retard får du aldrig använda läkemedel

   som innehåller karbamazepin igen.


   Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel

   mot epilepsi som t.ex. karbamazepin har också haft tankar

   på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon

   gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.


   Eftersom Tegretol/Tegretol Retard kan medföra muntorrhet,

   bör noggrann munhygien iakttas (tandborstning med

   fluortandkräm två gånger dagligen).

   Intag av Tegretol tabletter och Tegretol Retarddepottabletter med mat och dryck:

   Du bör inte dricka alkohol vid behandling med

   Tegretol/Tegretol Retard eftersom läkemedlet

   kan ge minskad förmåga att tåla alkohol.

   Du bör inte dricka grapefruktjuice vid behandling

   med Tegretol/Tegretol Retard.

   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan

   vara gravid eller planerar att skaffa barn,

   rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


   Om du tar Tegretol/Tegretol Retard under

   graviditeten, finns risk för fosterskadande

   effekter. Tegretol/Tegretol Retard ska inte

   användas under graviditet såvida det inte är

   absolut nödvändigt (om fördelen för dig klart

   uppväger den potentiella risken för fostret).

   Din läkare kommer att berätta om fördelarna

   med behandlingen och eventuella risker, och hjälpa

   dig besluta om du ska ta Tegretol/Tegretol Retard.


   Det är viktigt att epileptiska anfall hålls under

   kontroll under graviditet. Avbryt inte

   behandlingen med Tegretol/Tegretol Retard

   under graviditet utan att först ha diskuterat

   med din läkare.

   Amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan

   vara gravid eller planerar att skaffa barn,

   rådfråga läkare innan du använder detta

   läkemedel.


   Karbamazepin passerar över i modersmjölk.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du

   tar Tegretol/Tegretol Retard när du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Tegretol/Tegretol Retard kan göra att du känner

   dig sömnig eller yr. Du kan också få dimsyn,

   dubbelseende eller svårighet att samordna

   muskelrörelser särskilt i början av din behandling

   eller efter dosökning. Detta bör därför beaktas

   då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. när du

   kör bil, använder maskiner eller utför andra

   aktiviteter som kräver skärpt vaksamhet.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i

   kondition att framföra motorfordon eller utföra

   arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av

   faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

   avseenden är användning av läkemedel på

   grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar

   finns i andra avsnitt. Läs därför all information

   i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera

   med din läkare eller apotekspersonal om du är

   osäker.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du

   tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

   läkemedel.


   Om du använder antidepressiva läkemedel ur

   gruppen monoaminooxidas-hämmare (MAOhämmare)

   måste den behandlingen ha avslutats minst 14 dagar innan

   du kan börja ta Tegretol/Tegretol Retard.


   Behandlingseffekten kan påverkas om du tar

   Tegretol/Tegretol Retard tillsammans med andra läkemedel.

   Behandlande läkare måste därför känna till all annan

   medicinering. Detta gäller både receptbelagda och receptfria

   läkemedel.

   Framför allt gäller det:

   • vissa smärtstillande läkemedel (t.ex. dextropropoxifen)

   • sederande läkemedel (t.ex. midazolam)

   • hjärtläkemedel (t.ex. ivabradin)

   • kolesterolsänkande läkemedel (t.ex. simvastatin)


   Men även många andra olika läkemedel kan göra att din

   Tegretol/Tegretol Retard dos behöver justeras. Dessutom kan

   effekten av andra läkemedel påverkas av Tegretol/Tegretol Retard.

   Berätta därför alltid att du använder

   Tegretol/Tegretol Retard för den läkare som

   skriver ut ett annat läkemedel till dig.


   Hormonella preventivmedel (t.ex. p-piller) kan

   bli mindre effektiva. Använd därför en annan

   eller en kompletterande (icke-hormonell)

   preventivmetod när du tar Tegretol/Tegretol Retard.

   Naturläkemedel som innehåller johannesört

   (Hypericum perforatum) bör inte användas

   under medicinering med Tegretol/Tegretol Retard.

   Om du redan tar ett johannesörtpreparat ska du kontakta

   din läkare innan du slutar ta detta preparat.

   3. HUR DU ANVÄNDER TEGRETOL TABLETTER OCH TEGRETOL RETARDDEPOTTABLETTER

   Doseringsanvisning

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens

   anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal

   om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den

   individuellt för dig. Följ noggrant läkarens

   ordination. Detta är speciellt viktigt vid epilepsi

   för att du ska få ett fullgott krampskydd.

   Inledningsvis ges en lägre dos som sedan

   successivt ökas tills effektiv underhållsdos

   nåtts.


   Vanlig underhållsdos för vuxna

   800-1200 mg per dygn fördelat på 2-3 dostillfällen.


   Vanlig dos för barn

   10-20 mg per kg kroppsvikt och dygn fördelat

   på 2-3 dostillfällen.

   Administrering

   Ta Tegretol/Tegretol Retard under eller efter en

   måltid och tillsammans med lite vätska.

   Depottabletten är delbar men får ej krossas eller tuggas.

   Om du använder mera Tegretol tabletter och Tegretol Retarddepottabletter än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller

   om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av

   misstag kontakta läkare, sjukhus eller

   Giftinformationscentralen (tel. 112) för

   bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du glömt att ta Tegretol tabletter och Tegretol Retarddepottabletter:

   Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart

   som du kommer på det. Om det dock har hunnit

   bli dags för nästa dos så ska du inte ta den som du har glömt.

   Fortsätt med ditt vanliga dosschema. Ta inte dubbel dos för att

   kompensera för glömd dos.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Tegretol tabletter och Tegretol Retarddepottabletter avslutas:

   Vid behandling av epilepsi bör du inte tvärt sluta din medicinering

   eftersom risken för anfall då ökar. Ändra aldrig själv på din

   behandling utan att rådfråga läkare. Om du har ytterligare frågor

   om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar

   men alla användare behöver inte få dem.


   En del biverkningar kan vara allvarliga. Sök

   omedelbart medicinsk vård om du får något

   av följande:


   Agranulocytos (sällsynt biverkning):

   Tegretol/Tegretol Retard kan i sällsynta fall

   påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret

   försämras. Om du får en infektion med symtom såsom

   feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber

   med lokala infektionssymtom såsom exempelvis

   ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att

   kissa, ska du snarast uppsöka läkare så att man

   via blodprov kan utesluta en brist på vita

   blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att

   du då informerar om din medicinering.


   Angioödem (mycket sällsynt biverkning):

   svullnad av ansikte, tunga eller svalg;

   svårigheter att svälja; nässelutslag och

   andningssvårigheter.


   Toxisk epidermal nekrolys (mycket sällsynt biverkning):

   Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av

   överhuden och ytliga slemhinnor).


   Stevens-Johnsons syndrom (mycket sällsynt biverkning):

   En extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen

   i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra

   slemhinnor exempelvis genitalier.


   Leversjukdom (sällsynt biverkning):

   T.ex. gulsot (gulfärgning av hud eller ögonvitor).


   Minskning av antalet blodplättar eller blodkroppar (vanlig biverkning):

   Uppvisar tecken som trötthet, andfåddhet vid lätt ansträngning,

   blekhet, huvudvärk, frossbrytningar, yrsel, upprepade infektioner med

   feber, halsont, munsår, blödningar eller blåmärken som

   uppträder lättare än normalt, näsblödningar, rödaktiga eller

   rödvioletta märken på huden eller oförklarliga fläckvis

   uppträdande hudutslag.


   SLE-liknande sjukdom (sällsynt biverkning):

   Ger röda, fläckvis uppträdande hudutslag,

   främst i ansiktet, vilka kan uppträda samtidigt

   som trötthet, feber, illamående eller aptitlöshet.


   Porfyrisjukdom (sällsynt biverkning):

   Leder till ökad utsöndring av blodfärgämnen i

   urinen som mörkfärgas.


   Påverkan på njurfunktionen (sällsynt biverkning):

   Kraftig minskning av urinmängden, eller blod och i urinen.


   Bukspottkörtelinflammation (mycket sällsynt biverkning):

   Svår smärta i övre magområdet, kräkningar, aptitlöshet


   Låg natriummängd i blodet (sällsynt biverkning):

   Uppvisar tecken som slöhet, förvirring, muskelryckning

   eller betydande försämring av kramperna (dessa symtom kan

   vara tecken på en låg natriummängd i blodet)


   Hjärnhinneinflammation (sällsynt biverkning):

   Uppvisar tecken som feber, illamående. Kräkningar, huvudvärk,

   stel nacke och extrem känslighet mot starkt ljus.


   Malignt neuroleptikasyndrom (mycket sällsynt biverkning):

   Ger en plötslig ökning av kroppstemperaturen,

   mycket högt blodtryck och svåra kramper.


   Hjärtpåverkan (sällsynt biverkning):

   T.ex. oregelbunden hjärtrytm, bröstsmärta.


   Tjocktarmsinflammation (har rapporterats):

   Uppvisar tecken som diarré, buksmärta och feber.


   Följande biverkningar kan också förekomma

   vid användning av Tegretol/Tegretol Retard:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • Svårighet att samordna muskelrörelser, yrsel

   • Kräkningar, illamående

   • Trötthet

   • Förhöjda leverfunktionsvärden


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Ökning av antalet blodkroppar

   • Vätskeretention, nedsatt aptit

   • Dubbelseende, svårighet att se på nära håll

   • Muntorrhet

   • Nässelfeber, hudutslag

   • Höjning av vissa enzym (alkaliska fosfataser) i blodet


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till

   1 av 100 användare)

   • Huvudvärk, ofrivilliga rörelser (t.ex. darrningar, ryckningar),

   ögondarrning (nystagmus), smärtande ansiktsrörelser

   • Diarré, förstoppning


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   • Fördröjd överkänslighetsreaktion

   • Bröstförstoring hos män, mjölkflöde ur brösten även utan amning

   • Folatbrist

   • Hallucinationer, depression, aggressivitet, häftig oro, rastlöshet,

   förvirring och aktivering av psykotiska symtom

   • Störning av ögonrörelser, talrubbningar,

   nervinflammation i armar och ben, myrkrypningar, muskelsvaghet

   • Grumling av ögonlinsen, ögoninflammation

   • Öronsusningar, ökad känslighet för ljud

   • Höjning eller sänkning av blodtrycket, inflammation i en blodåder

   som smärtar (tromboflebit)

   • Allergiska lungbesvär som kan likna lunginflammation

   • Buksmärtor, smakstörningar, inflammation

   i tungan eller munslemhinnan

   • Allergiska hudreaktioner, överkänslighetsreaktioner mot solljus, förändrad

   hudpigmentering, småblödningar i huden, klåda, akne, svettningar, håravfall,

   ökad behåring (även kvinnor)

   • Urkalkning av benvävnad samt benskörhet efter långvarig behandling,

   ledvärk, muskelvärk, muskelkramper

   • Svårighet eller ökat behov av att kasta vatten

   • Sexuell funktionsnedsättning

   • Feber, minskad sköldkörtelfunktion


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till

   1 av 10 000 användare)

   • Nedsatt hörsel, förändring av tonuppfattning

   • Ökning av bröstmjölksstimulerande hormon (prolaktin) i blodet


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Blodbrist, minskat antal antikroppar (gammaglobulin) i blodet

   • Manlig infertilitet

   • Ökat tryck i ögat

   • Reaktivering av infektion med humant herpesvirus 6, benmärgssvikt

   • Sedering, minnesförsämring

   • Överkänslighetssyndrom som innefattar allergisk reaktion med utslag,

   feber och onormala blodvärden (DRESS)

   • AGEP (akut generaliserad exantematös pustulos) som kan visa sig med

   plötslig debut av feber med stora rodnader, små kraftigt rödprickiga utslag,

   med mycket små varblåsor

   • Förtjockning av huden, förlust av naglar, fraktur


   Det har kommit rapporter om bensjukdomar

   t.ex. minskad bentäthet i skelettet, benskörhet

   och benbrott. Kontakta läkare eller apotekspersonal

   om du behandlas med epilepsimedicin under lång tid, om du

   vet att du har benskörhet eller om du medicinerar med steroider.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller

   apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar

   som inte nämns i denna information.

   Du kan också rapportera biverkningar direkt

   (se detaljer nedan). Genom att rapportera

   biverkningar kan du bidra till att öka

   informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV TEGRETOL TABLETTER OCH TEGRETOL RETARDDEPOTTABLETTER

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll

   för barn.


   Tegretol tablett (tryckförpackning): Förvaras

   vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen.

   Fuktkänsligt.


   Tegretol Retard depottablett (tryckförpackning):

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   Används före utgångsdatum som anges på

   tryckförpackningen efter Utg. dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

   månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland

   hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

   man kastar läkemedel som inte längre används.

   Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2014-10-22

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Tegretol Retard

  Depottablett 200 mg 200 styck Blister

  • Varunummer: 595602
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  244,62 kr

  Jämförspris: 1,22 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?