Bild på Tears Naturale
 • Dextran70/hypromellos
 • Vissa utvärtes läkemedel
 • Kan användas för att behandla ögonen i samband med lättare ögonirritation eller torra ögon
 • Från 12 år. Läs bipacksedeln noga innan användning
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Tears Naturale

   1 mg/ml + 3 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare
   dextran 70/hypromellos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. 

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Tears Naturale är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Tears Naturale
   3. Hur du använder Tears Naturale
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Tears Naturale ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Tears Naturale är och vad det används för

   Tears Naturale innehåller de aktiva substanserna dextran 70 och hypromellos.

   Tears Naturale är en konstgjord tårvätska som hjälper den naturliga tårfilmen och smörjer obehagliga torra punkter i ögat.

   Tears Naturale används för att behandla ögonen i samband med lättare ögonirritation eller torra ögon hos vuxna, äldre och ungdomar över 12 år.

   Dextran 70 och hypromellos som finns i Tears Naturale kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Tears Naturale

   Använd inte Tears Naturale

   • om du är allergisk mot dextran 70, hypromellos eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Tears Naturale.

   Om du får huvudvärk, smärta i ögat, synförändringar, kvarstående rodnad i ögonen eller irritation eller om ögat inte förbättras, ska du sluta att använda läkemedlet och rådfråga läkare.

   Om lösningen ändrar färg eller blir grumlig, ska du inte använda ögondropparna.

   Andra läkemedel och Tears Naturale

   Effekten av samtidig användning av andra läkemedel är inte studerad.

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen har använt Tears Naturale.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Tears Naturale kan användas under graviditet och amning och förväntas inte ha någon effekt på fertilitet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om dimsyn eller andra synstörningar uppstår efter att du använt Tears Naturale, ska du vänta med att köra bil eller hantera maskiner tills synen klarnar igen.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Tears Naturale

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är

   Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år

   1–2 droppar i det påverkade ögat 3–4 gånger dagligen om inte läkare ordinerat annat.

   Rekommenderas ej till barn under 12 år.

   Använd Tears Naturale endast för att droppa i ögonen.

   Så här använder du Tears Naturale på rätt sätt

   Användningsinstruktion

   1. Tvätta händerna och sätt dig framför en spegel.

   2. Ta ut remsan med 5 behållare.

   3. Håll i remsan med den långa, plana änden överst och avskilj en behållare genom att dra den mot dig medan du håller ett fast grepp om de andra behållarna. Du måste rycka loss behållaren där den sitter ihop med de andra (bild 1).

   4. Behåll en behållare och lägg tillbaka de andra i kartongen.

   5. Håll behållarens långa, plana ände mellan tummen och långfingret och öppna den genom att vrida av den andra änden (bild 2).

   6. Luta huvudet bakåt. Dra ner det nedre ögonlocket med ett rent finger så att det bildas en ”ficka” mellan ögonlocket och ögat. Droppen ska hamna här.

   7. Håll behållaren mellan tummen och fingrarna med den öppna änden nedåt.

   8. Håll behållarens spets nära ögat. Använd en spegel om det underlättar.

   9. Vidrör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med behållarens spets. Det kan förorena ögondropparna.

   10. Kläm försiktigt på behållaren för att frigöra en droppe Tears Naturale åt gången (bild 3).

   11. Om du använder Tears Naturale i båda ögonen upprepar du steg 6–10 för det andra ögat med användning av samma behållare.

   12. Kasta behållaren inklusive överbliven lösning omedelbart efter användning.

   Om en droppe missar ögat så försök igen.   Om du använder andra ögondroppar eller ögonsalvor ska du vänta minst 5 minuter mellan varje läkemedel. Ögonsalvor ska användas sist.

   Om du har använt för stor mängd av Tears Naturale

   En för stor dos av Tears Naturale kan spolas ur ögat med ljummet kranvatten.

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Tears Naturale

   Om du glömmer att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för din nästa dos ska du hoppa över den missade dosen.   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar har setts med Tears Naturale:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   Effekter i ögonen: dimsyn.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Effekter i ögonen: torra ögon, ögonlocksstörning, onormal känsla i ögat, känsla av att ha något i ögat, obehag i ögonen.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Effekter i ögonen: klåda i ögat, ögonirritation, röda ögon.

   Allmänna biverkningar: huvudvärk.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   Effekter i ögonen: erytem (rodnad) på ögonlocket, ögonsmärta, svullna ögon, flytning från ögat, skorpbildning på ögonlocken, ökat tårflöde.

   Allmänna biverkningar: allergi (överkänslighet).

   5. Hur Tears Naturale ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Kassera endosbehållaren omedelbart efter användning.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är dextran 70 och hypromellos. 1 ml lösning innehåller 1 mg dextran 70 och 3 mg hypromellos.

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, borax, kaliumklorid, natriumhydroxid och/eller saltsyra (för pH-justering) och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tears Naturale är en klar, färglös lösning som tillhandahålls i en 0,4 ml endosbehållare.

   Förpackningsstorlekar: 20 x 0,4 ml och 30 x 0,4 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Alcon Nordic A/S

   Edvard Thomsens Vej 14

   2300 Köpenhamn S

   Danmark

   Tillverkare

   S.A. Alcon-Couvreur N.V.

   Rijksweg 14

   2870 Puurs

   Belgien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-09-01


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Tears Naturale

  Ögondroppar, lösning i endosbehållare 3 mg/ml + 1 mg/ml 30 x 0,4 milliliter Endosbehållare

  • Varunummer: 490870
  • Tillverkare: Alcon Nordic A/S

  69,50 kr

  Jämförpris: 0,93 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/tears-naturale-ogondroppar-losning-i-endosbehallare-3-mg-per-ml-plus-1-mg-per-ml-30-x-04-milliliter-endosbehallare-114382/ 114382 Tears Naturale https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/490870s.jpg 69.50 69.50 SEK Tears InStock Dextran70/hypromellos Meny Meny/Ögon & öron Meny/Ögon & öron/Torra ögon Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Ögondroppar, lösning i endosbehållare 3 mg/ml + 1 mg/ml 30 x 0,4 milliliter Endosbehållare