• Nilotinib
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Tasigna

   150 mg hårda kapslar
   nilotinib

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Tasigna är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Tasigna
   3. Hur du tar Tasigna
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Tasigna ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Tasigna är och vad det används för

   Vad Tasigna är

   Tasigna är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen nilotinib.

   Vad Tasigna används för

   Tasigna används för att behandla en typ av leukemi som kallas Philadelphiakromosompositiv, kronisk myeloisk leukemi (Ph-positiv KML). KML är en cancersjukdom i blodet, som gör att kroppen producerar för många onormala vita blodkroppar.

   Tasigna används till vuxna och pediatriska patienter med nydiagnostiserad KML. Tasigna används också till pediatriska patienter med KML som inte längre har nytta av tidigare behandling där imatinib ingått eller som har upplevt allvarliga biverkningar vid tidigare behandling och därför inte kan fortsätta med det läkemedlet.

   Hur Tasigna verkar

   Hos patienter med KML sker en förändring i DNA (arvsmassan), vilket utlöser en signal till kroppen att den ska producera onormala vita blodkroppar. Tasigna blockerar denna signal och stoppar därmed produktionen av dessa celler.

   Övervakning under behandling med Tasigna

   Regelbundna prover, inklusive blodprov, kommer att tas under behandlingen. Dessa prover kontollerar:

   • antalet blodkroppar (vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar) i kroppen för att se hur Tasigna verkar.

   • bukspottkörtel- och leverfunktion i kroppen för att se hur Tasigna verkar.

   • elektrolyterna i kroppen (kalium, magnesium). Dessa är viktiga för funktionen av hjärtat.

   • nivån av socker och fetter i blodet.

    Hjärtfrekvensen kommer också kontrolleras med hjälp av en maskin som mäter elektrisk aktivitet hos hjärtat (ett test kallat ”EKG”).

    Din läkare kommer att utvärdera din behandling regelbundet och besluta om du ska fortsätta ta Tasigna. Om du blir tillsagd att sluta ta detta läkemedel kommer din läkare att fortsätta övervaka din KML och kan komma att säga till dig att återuppta behandlingen med Tasigna om ditt tillstånd visar på att det är nödvändigt.

   Kontakta din läkare, om du har några frågor om hur Tasigna verkar eller varför det har ordinerats till dig eller ditt barn.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Tasigna

   Använd inte Tasigna

   Följ läkarens instruktioner noggrant. De kan skilja sig från den allmänna information som finns i denna bipacksedel.

   Ta inte Tasigna:

   • om du är allergisk mot nilotinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Om du tror att du kan vara allergisk, fråga läkare om råd innan du tar Tasigna.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tasigna:

   • om du tidigare haft hjärt-kärlproblem såsom hjärtinfarkt, kärlkramp (angina), problem med blodtillförseln till din hjärna (stroke) eller problem med blodtillförseln till dina ben (claudicatio) eller om du har riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom såsom högt blodtryck (hypertoni), diabetes eller problem med nivån av fetter i ditt blod (blodfettrubbningar).

   • om du har en störning i hjärtfunktionen, som t ex onormal elektrisk signal, s k ”förlängt QT-intervall”.

   • om du behandlas med läkemedel som påverkar hjärtslagen (läkemedel mot rytmrubbningar) eller levern (se under “Andra läkemedel och Tasigna”).

   • om du har kalium- eller magnesiumbrist.

   • om du har någon störning i leverfunktionen eller bukspottkörteln.

   • om du har symtom så som lätt att få blåmärken, känsla av trötthet eller andnöd eller har erfarit återkommande infektioner.

   • om du har genomgått ett kirurgiskt ingrepp där hela magsäcken har avlägsnats (total gastrektomi).

   • om du någonsin haft eller nu kan ha en hepatit B-infektion. Skälet till detta är att Tasigna kan orsaka att din hepatit B blir aktiv igen, vilket i vissa fall kan vara dödligt. Patienter kommer att kontrolleras noggrant av sin läkare avseende tecken på denna infektion innan behandlingen påbörjas.

   Om något av dessa stämmer in på dig eller ditt barn, tala med läkare.

   Vid behandling med Tasigna

   • om du svimmar (förlorar medvetandet) eller får oregelbunden hjärtrytm när du tar detta läkemedel, tala omedelbart med din läkare då det kan vara ett tecken på allvarligt hjärttillstånd. Förlängning av QT-intervallet eller en oregelbunden hjärtrytm kan leda till plötslig död. Plötslig död har i mindre vanliga fall rapporterats hos patienter som tar Tasigna.

   • om du får plötslig hjärtklappning, svår muskelsvaghet eller förlamning, kramper eller plötsliga förändringar i dina tankar eller nivå av vaksamhet, tala omedelbart med din läkare då det kan vara tecken på en snabb nedbrytning av cancerceller så kallad tumörlyssyndrom. Sällsynta fall av tumörlyssyndrom har rapporterats hos patienter som behandlats med Tasigna.

   • om du får bröstsmärtor eller obehag, domningar eller svaghet, problem att gå eller med ditt tal, smärta, missfärgning av eller köldkänsla i arm eller ben, tala omedelbart med din läkare då detta kan vara tecken på påverkan på hjärta och kärl. Allvarlig påverkan på hjärta och kärl, inklusive problem med blodflödet till ben (perifer arteriell ocklusiv sjukdom), ischemisk hjärtsjukdom och problem med blodtillförseln till hjärnan (ischemisk cerebrovaskulär sjukdom) har rapporterats hos patienter som tar Tasigna. Din läkare bör bedöma nivån av fetter (lipider) och socker i blodet före påbörjad behandling med Tasigna samt under behandling.

    - tala med din läkare om du får svullna fötter eller händer, allmän svullnad eller snabb viktuppgång, då detta kan vara tecken på svår vätskeretention. Svår vätskeretention har i mindre vanliga fall rapporterats hos patienter som behandlas med Tasigna.

   Om du är förälder till ett barn som behandlas med Tasigna, kontakta läkare om något av ovanstående gäller ditt barn.

   Barn och ungdomar

   Tasigna är en behandling för barn och ungdomar med KML. Det finns ingen erfarenhet av användning av detta läkemedel hos barn under 2 år. Det finns ingen erfarenhet av användning av Tasigna hos nydiagnostiserade barn under 10 år och begränsad erfarenhet hos patienter under 6 år som inte längre har nytta av tidigare behandling mot KML. De långsiktiga effekterna av att behandla barn med Tasigna under långa perioder är inte kända.

   Andra läkemedel och Tasigna

   Tasigna kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller i synnerhet följande läkemedel:

   • läkemedel mot rytmrubbningar – används för att behandla oregelbundna hjärtslag

   • klorokin, halofantrin, klaritromycin, haloperidol, metadon, moxifloxacin – läkemedel som kan ha en oönskad effekt på hjärtats elektriska aktivitet

   • ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, klaritromycin, telitromycin – används för att behandla infektioner

   • ritonavir – ett läkemedel ur klassen ”proteashämmare”, som används för att behandla HIV

   • karbamazepin, fenobarbital, fenytoin – används för att behandla epilepsi

   • rifampicin – används för att behandla tuberkulos

   • johannesört – ett naturläkemedel som används för att behandla depression och andra tillstånd (också känt under namnet Hypericum perforatum)

   • midazolam – används för att lindra oro inför operation

   • alfentanil och fentanyl - används för att behandla smärta och som ett lugnande medel före eller under kirurgi eller medicinska procedurer;

   • cyklosporin, sirolimus och takrolimus – läkemedel som hämmar kroppens förmåga till ”självförsvar” och till att bekämpa infektioner och som vanligen används för att förhindra avstötning av transplanterade organ såsom lever, hjärta och njurar;

   • dihydroergotamin och ergotamin – används för behandling av demens;

   • lovastatin, simvastatin - används för att behandla höga nivåer av blodfetter;

   • warfarin – används för att behandla störningar i blodets förmåga att levra sig (t ex blodpropp eller trombos)

   • astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid, kinidin, bepridil eller ergotalkaloider (ergotamin, dihydroergotamin)

   Dessa läkemedel bör undvikas när man behandlas med Tasigna. Om du tar något av dessa läkemedel kan läkaren eventuellt ordinera ett annat alternativ.

   Utöver detta, innan du tar Tasigna tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder antacida, som är mediciner mot halsbränna. Dessa mediciner behöver tas separat från Tasigna:

   • H2 blockerare, som minskar produktionen av syra i magen. H2 blockerare bör tas ungefär 10 timmar före och ungefär 2 timmar efter du tar Tasigna;

   • antacida likt de som innehåller aluminium hydroxid, magnesium hydroxid och simetikon, som neutraliserar hög syrahalt i magen. Dessa antacida bör tas ungefär 2 timmar före eller ungefär 2 efter du tar Tasigna.

   Om du redan tar Tasigna, och du nu ordineras ett nytt läkemedel som du inte tagit tidigare under Tasigna-behandlingen, ska du tala om det för läkaren.

   Tasigna med mat och dryck

   Ta inte Tasigna i samband med måltid. Mat kan öka absorptionen av Tasigna och därmed öka mängden Tasigna i blodet, eventuellt så mycket att det kan bli skadligt.

   Drick inte grapefruktjuice och ät inte grapefrukt. Detta kan öka mängden Tasigna i blodet, eventuellt så mycket att det kan bli skadligt.

   Graviditet och amning

   • Tasigna rekommenderas inte under graviditet, såvida det inte är absolut nödvändigt. Om du är gravid eller om du tror att du kan vara det, diskutera med din läkare om du kan ta detta läkemedel under din graviditet.

   • Kvinnor som kan bli gravida rekommenderas att använda mycket effektiv preventivmetod under behandling och upp till två veckor efter avslutad behandling.

   • Amning rekommenderas inte under behandling med Tasigna och under två veckor efter den sista dosen. Om du ammar, tala med läkare.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om du upplever biverkningar (som t ex yrsel eller synstörning) efter det att du har tagit detta läkemedel, som eventuellt kan påverka förmågan att köra bil eller använda verktyg eller maskiner på ett säkert sätt, bör du avstå från dessa aktiviteter tills effekten har försvunnit.

   Tasigna innehåller laktos

   Detta läkemedel innehåller laktos (även känt som mjölksocker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Tasigna

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hur mycket Tasigna ska du ta

   Användning hos vuxna

   • Rekommenderad dos är 600 mg per dag. Denna dos uppnås genom att ta två hårda kapslar à 150 mg två gånger dagligen.

   Användning hos barn och ungdomar

   • Dosen som ges till ditt barn är beroende av ditt barns kroppsvikt och längd. Läkaren kommer att räkna ut den korrekta dosen och tala om för dig vilka och hur många kapslar av Tasigna som du ska ge ditt barn. Den totala dagliga dosen du ger till ditt barn får inte överstiga 800 mg.

   Äldre personer (65 år eller äldre)

   Samma dos av Tasigna kan ges till äldre, 65 år eller äldre, som till övriga vuxna.

   När ska Tasigna tas

   Ta de hårda kapslarna:

   • två gånger dagligen (cirka var 12:e timme)

   • minst 2 timmar efter måltid av något slag

   • vänta sedan 1 timme innan du äter igen

   Om du har några frågor om när du ska ta detta läkemedel, tala med läkare eller apotekspersonal. Ta Tasigna vid samma tid varje dag, så är det lättare att komma ihåg att ta de hårda kapslarna.

   Hur ska Tasigna tas

   • Svälj de hårda kapslarna hela tillsammans med ett glas vatten.

   • Ät inte mat i någon form i samband med att du tar de hårda kapslarna.

   • Öppna inte de hårda kapslarna såvida du inte kan svälja dem. I så fall kan du blanda innehållet i varje hård kapsel med 1 tesked mosat äpple och ta det genast. Ta inte mer än 1 tesked mosat äpple till varje hård kapsel och blanda inte med något annat än mosat äpple.

   Hur länge ska Tasigna tas

   Fortsätt att ta Tasigna varje dag så länge som läkaren säger. Detta är en långtidsbehandling. Läkaren kommer att kontrollera dig regelbundet, för att se att behandlingen har önskad effekt.

   Din läkare kan överväga att avsluta din behandling med Tasigna baserat på specifika kriterier.

   Om du har några frågor om hur länge du ska ta Tasigna, tala med din läkare.

   Om din läkare rekommenderar att du avbryter behandlingen med Tasigna

   Din läkare kommer att utvärdera din behandling regelbundet med ett specifikt diagnostiskt test och besluta om du ska fortsätta ta detta läkemedel. Om du blir tillsagd att sluta ta Tasigna kommer din läkare fortsätta att noggrant övervaka din KML före, under och efter du avslutar behandlingen. Din läkare kan komma att säga till dig att återuppta behandlingen med Tasigna om ditt tillstånd visar på att det är nödvändigt.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Om du har tagit för stor mängd av Tasigna

   Om du har tagit mer Tasigna än du skulle, eller om någon annan av misstag har tagit dina hårda kapslar, kontakta genast läkare eller sjukhus för rådgivning. Visa dem förpackningen med de hårda kapslarna och denna bipacksedel. Medicinsk behandling kan bli nödvändig.

   Om du har glömt att ta Tasigna

   Om du missar en dos, ta nästa dos som planerat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd hård kapsel.

   Om du slutar att ta Tasigna

   Sluta inte att ta detta läkemedel, såvida inte läkaren säger till dig det. Att sluta ta Tasigna utan din läkares rekommendation kan leda till en försämring av din sjukdom vilket kan ha livshotande följder. Diskutera med din läkare, sjuksköterska, och/eller apotekspersonal om du överväger att sluta ta Tasigna.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningar är lätta till måttliga och försvinner i allmänhet efter några få dagar till veckor.

   Vissa biverkningar kan vara allvarliga.

   Dessa biverkningar är mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer), vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer), mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) eller har rapporterats utan känd frekvens (förekommer hos ett okänt antal användare).

   • snabb viktökning, svullnad i händerna, vristerna, fötterna eller ansiktet (tecken på vätskeansamling)

   • bröstsmärta eller obehagskänsla, högt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm (snabb eller långsam), hjärtklappning (känsla av snabba hjärtslag), svimning, blå missfärgning av läppar, tunga eller hud (tecken på störning i hjärtfunktionen)

   • svårighet att andas eller smärtande andning, hosta, väsljud med eller utan feber, svullnad i fötterna eller benen (tecken på störning i lungfunktionen)

   • feber, lätt att få blåmärken eller blödning av okänd orsak, ofta förekommande infektioner, svaghet av okänd orsak (tecken på blodsjukdom)

   • svaghet eller förlamning i armar, ben eller ansiktet, talsvårigheter, svår huvudvärk, att se, känna eller höra sådant som inte finns där, förlorad medvetenhet, förvirring, desorientering, darrningar, känsla av stickningar, smärta eller domningar i fingrar och tår (tecken på störning i nervsystemet)

   • synstörningar inkluderande dimsyn, synfenomen med ljusblixtar, synförlust, blod i ögat, smärta eller rodnad i ögonen, klåda eller irritation, torra ögon, svullnad eller klåda i ögonlocken (tecken på ögonsjukdom)

   • buksmärta, illamående, blodkräkningar, blodig avföring, förstoppning, halsbränna, magsaftsreflux, uppsvälld buk (tecken på magtarmsjukdom)

   • svår smärta i övre (mellersta eller vänstra) delen av buken (tecken på pankreatit)

   • gul hud och gula ögon, illamående, aptitförlust, mörkfärgad urin (tecken på störning i leverfunktionen)

   • smärtsamma och röda knölar, smärta i huden, rodnad, fjällning eller blåsor (tecken på hudsjukdom)

   • smärta i lederna och musklerna (tecken på muskulosketetal smärta)

   • svår törst, stor urinproduktion, ökad aptit med viktförlust, trötthet (tecken på högt blodsocker)

   • svår huvudvärk, ofta följt av illamående, kräkningar och ljuskänslighet (tecken på migrän)

   • yrsel eller känsla av att det snurrar (vertigo)

   • illamående, andfåddhet, oregelbundna hjärtslag, grumlig urin, trötthet och/eller ledbesvär associerat med onormala blodvärden (t.ex. höga kalium-, urinsyra- och fosfornivåer, samt låga kalciumnivåer i blodet)

   • smärta, obehag, svaghetskänsla eller kramper i benmusklerna som kan bero på minskat blodflöde, bölder på benen eller armarna som läker långsamt eller inte alls, noterbara ändringar i hudfärg (blå- eller blekhet) eller kroppstemperatur (köldkänsla) i benen eller armarna, då dessa symtom kan vara tecken på blockerad artär i berörda extremiteter (benen eller armarna) och i tårna eller fingrarna

   • återkomst (reaktivering) av hepatit B‑infektion när du tidigare haft hepatit B (en leverinfektion).

   Om något av dessa inträffar, tala genast med din läkare.

   Vissa biverkningar är mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

   • huvudvärk

   • trötthet

   • muskelvärk

   • klåda, utslag

   • illamående

   • håravfall

   • muskuloskeletal smärta, muskelsmärta, smärta i armar och ben, smärta i lederna, skelettsmärta och ryggsmärta efter avslutad behandling med Tasigna.

   Om något av dessa symtom påverkar dig allvarligt, tala med läkare.

   Vissa biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • diarré, kräkningar, buksmärta, magbesvär efter det att du ätit, gaser, svullen eller uppblåst buk, förstoppning

   • värk i skelettet, värk i lederna, muskelryckningar, muskelsvaghet, värk i armar och ben, ryggvärk, värk eller obehag i sidan av kroppen

   • övre luftvägsinfektioner

   • torr hud, akne, vårtor, minskad hudkänslighet

   • aptitförlust, smakstörningar, viktökning

   • sömnlöshet, oro, depression

   • nattliga svettningar, kraftig svettning

   Om något av dessa symtom påverkar dig allvarligt, tala med läkare.

   Vissa biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   • allmän olustkänsla

   • smärtande och svullna leder (gikt)

   • oförmåga att uppnå eller bibehålla erektion

   • känsla av kroppstemperaturförändringar (inkluderande värmekänsla, köldkänsla)

   • känslighet i tänderna

   Om något av dessa symtom påverkar dig allvarligt, tala med läkare.

   Följande övriga biverkningar har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • allergi (överkänslighet mot Tasigna)

   • minnesförlust, humörstörningar eller deprimerad, brist på energi

   • svampinfektion i munnen

   • hudcystor, förtunning eller förtjockning av huden, förtjockning av det yttersta hudlagret, missfärgad hud, nässelutslag, fotsvamp

   • förtjockade fläckar av röd/silvrig hud (symtom på psoriasis)

   • ökad hudkänslighet

   • blödning, ömt eller förstorat tandkött

   • näsblödning

   • muntorrhet, halsont, sår i munnen

   • behov att kissa ofta

   • hemorrojder, analabscess

   • enterokolit (inflammation i tarmen)

   • infektion med herpesvirus

   • förhårdnader i brösten, kraftiga menstruationer, svullna bröstvårtor

   • störd aptit, viktnedgång

   • bröstförstoring hos män

   • symtom på restless legs (ett oemotståndligt behov av att röra på en kroppsdel, vanligtvis benet, åtföljt av en obekväm känsla)

   Om något av dessa symtom påverkar dig allvarligt, tala med läkare.

   Under Tasigna behandlingen kan du uppvisa avvikande blodprovsvärden, såsom:

   • låga nivåer av blodkroppar (vita blodkroppar, röda blodkroppar, blodplättar) eller hemoglobin

   • ökning av antalet blodplättar eller vita blodkroppar eller specifika typer av vita blodkroppar (eosinofiler) i blodet

   • höga nivåer av lipas eller amylas (mått på pankreasfunktion)

   • höga nivåer av bilirubin eller leverenzym (mått på leverfunktion)

   • låga eller höga nivåer av insulin (ett hormon som reglerar blodsockernivån) i blodet

   • låga eller höga nivåer av socker eller höga nivåer av fett (inklusive kolesterol) i blodet

   • höga nivåer av paratyreoideahormon (ett hormon som reglerar nivån kalcium och fosfornivåer)

   • förändring av blodproteiner (låga nivåer av globuliner eller förekomst av paraprotein)

   • höga nivåer av alkaliskt fosfatas

   • höga nivåer av kalium, kalcium, fosfor eller urinsyra i blodet

   • låga nivåer av kalium eller kalcium

   Om något av dessa symtom påverkar dig, tala med läkare.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Tasigna ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras vid högst 30°C.

   • Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   • Använd inte detta läkemedel om du ser att förpackningen är skadad eller visar tecken på åverkan.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är nilotinib. Varje hård kapsel innehåller 150 mg nilotinib (som hydrokloridmonohydrat).

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, krospovidon typ A, poloxamer 188, kolloidal vattenfri kiseldioxid och magnesiumstearat. Den hårda kapselns skal består av gelatin, titandioxid (E171), röd och gul järnoxid (E172) och för präglingen används shellack, svart järnoxid (E172), n-butylalkohol, propylenglykol, vattenfri etanol, isopropylalkohol och ammoniumhydroxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tasigna tillhandahålls som hårda kapslar. De hårda kapslarna är röda. Varje hård kapsel är präglad i svart (”NVR/BCR”).

   Tasigna tillhandahålls i förpackningar innehållande 28 eller 40 hårda kapslar och i multipelförpackningar innehållande 112 hårda kapslar (bestående av 4 kartonger, innehållande 28 hårda kapslar vardera), 120 hårda kapslar (bestående av 3 kartonger, innehållande 40 hårda kapslar vardera) eller 392 hårda kapslar (bestående av 14 kartonger, innehållande 28 hårda kapslar vardera).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novartis Europharm Limited

   Vista Building

   Elm Park, Merrion Road

   Dublin 4

   Irland

   Tillverkare

   Novartis Pharma GmbH

   Roonstraße 25

   D-90429 Nürnberg

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Lietuva

   SIA "Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

   Tel: +370 5 269 16 50

   България

   Novartis Bulgaria EOOD

   Тел.: +359 2 489 98 28

   Luxembourg/Luxemburg

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Česká republika

   Novartis s.r.o.

   Tel: +420 225 775 111

   Magyarország

   Novartis Hungária Kft.

   Tel.: +36 1 457 65 00

   Danmark

   Novartis Healthcare A/S

   Tlf: +45 39 16 84 00

   Malta

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +356 2122 2872

   Deutschland

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +49 911 273 0

   Nederland

   Novartis Pharma B.V.

   Tel: +31 26 37 82 555

   Eesti

   SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

   Tel: +372 66 30 810

   Norge

   Novartis Norge AS

   Tlf: +47 23 05 20 00

   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) A.E.B.E.

   Τηλ: +30 210 281 17 12

   Österreich

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +43 1 86 6570

   España

   Novartis Farmacéutica, S.A.

   Tel: +34 93 306 42 00

   Polska

   Novartis Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 375 4888

   France

   Novartis Pharma S.A.S.

   Tél: +33 1 55 47 66 00

   Portugal

   Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

   Tel: +351 21 000 8600

   Hrvatska

   Novartis Hrvatska d.o.o.

   Tel. +385 1 6274 220

   România

   Novartis Pharma Services Romania SRL

   Tel: +40 21 31299 01

   Ireland

   Novartis Ireland Limited

   Tel: +353 1 260 12 55

   Slovenija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +386 1 300 75 50

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 5542 5439

   Italia

   Novartis Farma S.p.A.

   Tel: +39 02 96 54 1

   Suomi/Finland

   Novartis Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

   Κύπρος

   Novartis Pharma Services Inc.

   Τηλ: +357 22 690 690

   Sverige

   Novartis Sverige AB

   Tel: +46 8 732 32 00

   Latvija

   SIA “Novartis Baltics”

   Tel: +371 67 887 070

   United Kingdom

   Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

   Tel: +44 1276 698370

   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/. Där finns också länkar till andra webbsidor rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-07-19


  Tasigna®

  Kapsel, hård 150 mg Nilotinib 112 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 142387
  • Tillverkare: Medartuum AB

  24.138,15 kr

  Jämförpris: 215,52 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?