Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Targocid®

   400 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning, teikoplanin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR TARGOCID® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER TARGOCID®
   3. HUR DU ANVÄNDER TARGOCID®
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV TARGOCID®

   Vad innehåller Targocid® ?

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är teikoplanin. En injektionsflaska innehåller

   400 mg teikoplanin.

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid och natriumhydroxid.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   Sanofi-Aventis-koncernen

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR TARGOCID® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Targocid är ett pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning.

   Pulvret är en porös, benvit, homogen massa.


   Pulvret är förpackat:

   • i en injektionsflaska av färglöst typ I-glas med användbar volym på 22 ml för

   400 mg förseglad med brombutylgummipropp och grön avdragbar

   plastförslutning på en övre del av aluminium.

   Förpackningsstorlek: 1 injektionsflaska med

   pulver.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåTargocid® för?

   Targocid är ett antibiotikum. Det innehåller ett läkemedel som kallas ”teikoplanin”. Det verkar genom att döda de bakterier som orsakar infektioner i kroppen.


   Targocid används till vuxna och barn (inklusive nyfödda spädbarn) för

   att behandla bakteriella infektioner i:

   – huden och under huden – ibland benämnt som ”mjukvävnad”

   – benvävnad och leder

   – lungorna

   – urinvägarna

   – hjärtat – ibland benämnt som ”endokardit”

   – bukväggen – peritonit

   – blodet, orsakad av någon av ovan angivna tillstånd


   Targocid kan i vissa fall användas för att behandla infektioner som

   orsakas av ”Clostridium difficile”-bakterier i tarmarna. I dessa fall intas

   lösningen via munnen.

   2. INNAN DU ANVÄNDER TARGOCID®

   Använd inte Targocid®:

   Använd inte Targocid:

   • om du är allergisk mot teikoplanin eller något annat innehållsämne

   i detta läkemedel.

   Var särskilt försiktig med Targocid®:

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får

   Targocid om:

   • du är allergisk mot ett antibiotikum som heter ”vankomycin”

   • du har en rodnad på övre delen av kroppen (red man syndrome)

   • du har ett minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

   • du lider av njurbesvär

   • du tar andra läkemedel som kan orsaka hörselbesvär och/eller

   njurbesvär. Du kan i dessa fall få lämna regelbundna prover för att kontrollera

   att blodet, njurarna och/eller levern fungerar ordentligt (se ”Andra läkemedel

   och Targocid”).


   Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Targocid.

   Graviditet

   Om du är gravid, tror att du kan vara gravid

   eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare,

   apotekspersonal eller sjuksköterska innan du

   använder detta läkemedel. De kommer att

   besluta om du ska ges detta läkemedel medan du

   är gravid. Det kan eventuellt finnas en risk för

   fosterskador på inneröra och njurar.


   Vid fortplantningsstudier på djur fanns inga

   bevis för någon nedsatt fertilitet.

   Amning

   Om du ammar, rådfråga läkaren innan du

   använder detta läkemedel. Läkaren kommer att

   besluta om du kan fortsätta amma eller inte

   medan du behandlas med Targocid.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Du kan drabbas av huvudvärk eller yrsel under

   behandling med Targocid. Om detta inträffar ska

   du inte köra fordon eller använda verktyg eller

   maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du

   är i kondition att framföra motorfordon eller

   utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En

   av faktorerna som kan påverka din förmåga i

   dessa avseenden är användning av läkemedel på

   grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar

   finns i andra avsnitt. Läs därför all information i

   denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med

   din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Targocid®:

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol

   natrium (23 mg) per injektionsflaska och är i

   princip ”natriumfritt”.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du använder,

   nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta eftersom Targocid kan påverka eller påverkas av andra läkemedel.


   Tala särskilt om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar

   något av följande läkemedel:

   • Aminoglykosider eftersom de inte får blandas med Targocid i samma injektion.

   De kan även orsaka hörselbesvär och/eller njurbesvär.

   • Amfotericin B – ett läkemedel för behandling av svampinfektioner som kan

   orsaka hörselbesvär och/eller njurbesvär.

   • Ciklosporin – ett läkemedel som påverkar immunsystemet, vilket kan orsaka hörselbesvär och/eller njurbesvär.

   • Cisplatin – ett läkemedel för behandling av elakartade tumörer, vilket kan orsaka

   hörselbesvär och/eller njurbesvär.

   • Vattendrivande läkemedel (t.ex. furosemid) – benämns även ”diuretika”, vilka

   kan orsaka hörselbesvär och/eller njurbesvär.

   Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Targocid.

   3. HUR DU ANVÄNDER TARGOCID®

   Doseringsanvisning

   Rekommenderad dos är Vuxna och barn (12 år och äldre) utan

   njurbesvär

   Infektioner i hud och mjukvävnad, lungor och urinvägar

   • Startdos (för de första tre doserna): 400 mg (detta motsvarar 6 mg för varje kilogram kroppsvikt), givet var 12:e timme genom injektion i en ven eller muskel

   • Underhållsdos: 400 mg (detta motsvarar 6 mg för varje kilogram kroppsvikt),

   givet en gång dagligen genom injektion i en ven eller muskel


   Infektioner i benvävnad och leder, samt hjärtinfektioner

   • Startdos (för de första tre till fem doserna):

   800 mg (detta motsvarar 12 mg för varje kilogram kroppsvikt), givet var

   12:e timme genom injektion i en ven eller muskel

   • Underhållsdos: 800 mg (detta motsvarar 12 mg för varje kilogram kroppsvikt),

   givet en gång dagligen genom injektion i en ven eller muskel


   Infektion orsakad av ”Clostridium difficile”-bakterier

   Rekommenderad dos är 100 till 200 mg via munnen två gånger dagligen

   under 7 till 14 dagar.

   Vuxna och äldre patienter med njurbesvär

   Om du lider av njurbesvär, måste din dos vanligtvis sänkas efter den fjärde

   behandlingsdagen:

   • För patienter med lindriga och måttliga njurbesvär - underhållsdosen ges

   varannan dag eller halva underhållsdosen ges en gång dagligen.

   • För patienter med svåra njurbesvär eller som behandlas med hemodialys - underhållsdosen ges var tredje dag eller en tredjedel av underhållsdosen ges

   en gång dagligen.


   Peritonit hos patienter som behandlas med peritonealdialys

   Startdos är 6 mg för varje kilogram kroppsvikt som en engångsinjektion i en ven,

   följt av:

   • Vecka ett: 20 mg/l i varje dialyspåse

   • Vecka två: 20 mg/l i varannan dialyspåse

   • Vecka tre: 20 mg/l i den nattliga dialyspåsen.


   Spädbarn (från födseln till 2 månaders ålder)

   • Startdos (på första dagen): 16 mg för varje kilogram kroppsvikt som infusion

   via dropp i en ven.

   • Underhållsdos: 8 mg för varje kilogram kroppsvikt givet en gång dagligen,

   som infusion via dropp i en ven.


   Barn (från 2 månader till 12 år)

   • Initial dos (för de första tre doserna):

   10 mg för varje kilogram kroppsvikt givet var 12:e timme som injektion i en ven.

   • Underhållsdos: 6 till 10 mg för varje kilogram kroppsvikt, givet en gång dagligen som injektion i en ven.

   Administrering

   Hur Targocid ges

   Läkemedlet ges vanligtvis till dig av en läkare eller sjuksköterska.

   • Det ges som injektion i en ven (intravenös användning) eller muskel

   (intramuskulär användning).

   • Det kan även ges som infusion via dropp i en ven.


   För spädbarn upp till 2 månaders ålder får Targocid endast ges som infusion.


   För behandling av vissa infektioner kan lösningen tas via munnen

   (oral användning).

   Om du använder mera Targocid® än du borde:

   Det är osannolikt att din läkare eller

   sjuksköterska ger dig för mycket läkemedel.

   Om du dock tror att du kan ha fått för mycket

   Targocid eller om du är osäker, tala med läkare

   eller sjuksköterska omedelbart.

   Om du glömt att ta Targocid®:

   Läkaren eller sjuksköterskan har instruktioner

   om när du ska ges Targocid. De kommer att ge

   dig läkemedlet enligt ordination. Rådfråga läkare

   eller sjuksköterska om du är osäker.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Targocid® avslutas:

   Sluta inte att använda detta läkemedel utan att först tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare,

   apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla

   användare behöver inte få dem.


   Allvarliga biverkningar

   Avbryt behandlingen och tala omedelbart med läkare eller sjuksköterska

   om du får någon av följande allvarliga biverkningar - du kan behöva akut

   medicinsk behandling:


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • plötslig livshotande allergisk reaktion - tecken på detta kan vara:

   andningssvårigheter eller väsande andning, svullnad, utslag, klåda, feber,

   frossa


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   • rodnad på överkroppen


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

   • blåsor på huden, i munnen, ögon eller genitalier - detta kan vara tecken på

   ”toxisk epidermal nekrolys” eller ”Stevens-Johnsons syndrom”

   Tala omedelbart med läkare eller sjuksköterska om du får någon av ovan

   nämnda biverkningar.


   Tala omedelbart med läkare eller sjuksköterska om du får någon av följande

   allvarliga biverkningar - du kan behöva akut medicinsk behandling:


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • svullnad och blodpropp i en ven

   • andningssvårigheter eller väsande andning (bronkospasm)

   • fler infektioner än vanligt - detta kan vara tecken på en minskning i antalet

   blodkroppar


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

   • feber, svår frossa, halsont eller munsår - detta kan vara tecken på brist på vita

   blodkroppar (agranulocytos)

   • njurbesvär eller förändringar i njurfunktionen - ses i prover

   • epileptiska anfall

   Tala omedelbart med läkare eller sjuksköterska om du får någon av ovan nämnda biverkningar.


   Andra biverkningar

   Tala med läkare, apotekspersonal eller

   sjuksköterska om du får något av nedanstående:


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Utslag, rodnad, klåda

   • Smärta

   • Feber


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • minskat antal blodplättar – ses i prover

   • förhöjda nivåer av leverenzymer i blodet – ses i prover

   • förhöjda nivåer av kreatinin i blodet (mäts för att kontrollera njurarnas funktion)

   • hörselnedsättning, ringningar i öronen eller en känsla av att du, eller saker runt

   omkring, rör sig

   • illamående eller kräkningar, diarré

   • yrsel eller huvudvärk


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   • infektion (varböld)


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

   • hudrodnad, smärta eller svullnad vid injektionsstället


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan

   också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

   att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV TARGOCID®

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskans

   etikett efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Information om förvaring och behandlingstid för Targocid efter beredning och

   då det är färdigt att användas beskrivs i ”Praktisk information för

   hälso- och sjukvårdspersonal om beredning och hantering av Targocid”.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-06-23.

   Följande uppgifter är uteslutande för läkare och hälsovårdspersonal:

   Detta läkemedel är endast avsett för engångsbruk.


   Administreringssätt

   Den beredda lösningen kan injiceras direkt eller alternativt spädas ytterligare.

   Injektionen ges antingen som bolusdos under 3 till 5 minuter eller som infusion under 30 minuter.

   För spädbarn upp till 2 månaders ålder får Targocid endast ges som infusion.

   Den beredda lösningen kan även ges via munnen men dock endast vid

   infektioner som orsakas av ”Clostridium difficile”-bakterier i tarmarna.


   Preparering av beredd lösning

   Lösningen bereds genom att tillsätta 3,14 ml vatten för injektionsvätskor till injektionsflaskan med 200 mg eller 400 mg. Vattnet tillsätts långsamt till

   flaskan och flaskan rullas tills pulvret är helt upplöst för att undvika

   skumbildning. Om det bildas skum bör lösningen stå i cirka 15 minuter.

   Använd endast klar och gulfärgad lösning.

   Den slutliga lösningen är isoton med plasma och

   har ett pH på 7,2–7,8.


   Injektionsflaskans nominella teikoplanininnehåll: 200 mg, 400 mg


   Volym i injektionsflaskan med pulver: 10 ml, 22 ml


   Volym innehållande nominell teikoplanindos

   (extraherad med 5 ml-spruta och 23 G-kanyl): 3,0 ml, 3,0 ml


   Preparering av spädd lösning före infusion

   Targocid kan administreras i följande infusionslösningar:

   • Natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %)

   • Ringerlösning

   • Ringer-laktatlösning

   • Dextrosinjektion 50 mg/ml (5 %)

   • Dextrosinjektion 100 mg/ml (10 %)

   • Natriumklorid 1,8 mg/ml (0,18 %) och glukoslösning 40 mg/ml (4 %)

   • Natriumklorid 4,5 mg/ml (0,45 %) och glukoslösning 50 mg/ml (5 %)

   • Peritonealdialyslösning innehållande glukoslösning 13,6 mg/ml (1,36 %)

   eller 38,6 mg/ml (3,86 %).


   Hållbarhet för beredd och utspädd lösning

   Kemisk och fysisk stabilitet vid användning för beredd lösning preparerad enligt

   rekommendation har påvisats under 24 timmar vid 2 till 8 °C.


   Ur mikrobiologisk synvinkel ska läkemedlet användas omedelbart. Om det inte används omedelbart, ansvarar användaren för förvaringstider och förhållanden innan användning, som vanligtvis inte ska vara längre än 24 timmar vid 2 till 8 °C, såvida inte beredning har skett under kontrollerade och godkända aseptiska förhållanden.


   Destruktion

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras

   enligt gällande anvisningar.


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Targocid

  Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 400 mg 400 milligram Injektionsflaska

  • Varunummer: 099484
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  708,23 kr

  Jämförspris: 1,77 kr / milligram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?