Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Tamiflu

   6 mg/ml pulver till oralsuspension
   oseltamivir

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Tamiflu är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Tamiflu
   3. Hur du tar Tamiflu
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Tamiflu ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Tamiflu är och vad det används för

   • Tamiflu används för vuxna, ungdomar, barn och spädbarn (inklusive fullgångna nyfödda) för behandling av influensa. Det kan användas om du har influensasymtom och om det är känt att influensavirus sprids i samhället.

   • Tamiflu kan också förskrivas till vuxna, ungdomar, barn och spädbarn över ett års ålder för att förebygga influensa, från fall till fall – till exempel om du har varit i kontakt med någon som har influensa.

   • Tamiflu kan förskrivas till vuxna, ungdomar, barn och spädbarn (inklusive fullgångna nyfödda) som en förebyggande behandling i undantagsfall – till exempel vid en global influensaepidemi (en influensapandemi) och säsongsbundet influensavaccin inte ger tillräckligt skydd.

   Tamiflu innehåller oseltamivir som tillhör en grupp läkemedel som kallas neuraminidashämmare. Dessa läkemedel hindrar influensaviruset från att spridas i kroppen. De hjälper på så sätt till att lindra eller förhindra symtomen av influensavirusinfektionen.

   Influensa är en infektion som förorsakas av ett virus. Tecken på influensa innefattar ofta plötslig feber (mer än 37,8°C), hosta, snuva, huvudvärk, muskelsmärta, och extrem trötthet. Dessa symtom kan också orsakas av andra infektioner. En riktig influensainfektion uppträder enbart under de årliga epidemierna då influensavirus sprids i samhället. Vid andra perioder än under influensaepidemier är dessa influensaliknande symtom oftast orsakade av andra typer av sjukdomar.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Tamiflu

   Ta inte Tamiflu:

   • om du är allergisk (överkänslig) mot oseltamivir eller mot något av övriga innehållsämnen i Tamiflu som anges i avsnitt 6.

   Tala med din läkare om detta gäller dig. Ta inte Tamiflu.

   Varningar och försiktighet

   Innan du tar Tamiflu bör du informera läkaren

   • om du är allergisk mot andra läkemedel

   • om du har problem med njurarna. I så fall kan din dos behöva justeras.

   • om du har en allvarlig sjukdom som kan kräva omedelbar sjukhusvård

   • om ditt immunförsvar inte fungerar

   • om du har en kronisk hjärtsjukdom eller lungsjukdom.

   Under behandling med Tamiflu, tala omedelbart om för en läkare:

   • om du märker några förändringar i beteende eller humör (neuropsykiatriska händelser), speciellt hos barn och ungdomar. Detta kan vara tecken på sällsynta men allvarliga biverkningar.

   Tamiflu är inte ett influensavaccin

   Tamiflu är inte ett vaccin: det behandlar infektioner eller hindrar influensaviruset att spridas. Ett vaccin ger dig antikroppar mot viruset. Tamiflu påverkar inte effekten av ett influensavaccin och du kan förskrivas både och av din läkare.

   Andra läkemedel och Tamiflu

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel.

   Följande läkemedel är särskilt viktiga:

   • clorpropamide (används för att behandla diabetes)

   • metotrexat (används för att behandla t ex ledgångsreumatism)

   • fenylbutazon (används för att behandla smärta och inflammation)

   • probenecid (används för att behandla gikt)

   Graviditet och amning

   Du måste informera din läkare om du är gravid, om du tror du är gravid eller om du försöker bli gravid, så att din läkare kan besluta om Tamiflu är lämpligt för dig.

   Effekterna på ammade barn är inte kända. Du måste informera din läkare om du ammar, så att din läkare kan besluta om Tamiflu är lämpligt för dig.

   Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Tamiflu har ingen effekt på din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.

   Tamiflu innehåller fruktos

   Om du har en ärftlig fruktosintolerans ska du informera den förskrivande läkaren om detta innan du tar Tamiflu. Detta läkemedel innehåller sorbitol, vilket är en form av fruktos.

   Sorbitol kan ha en milt laxerande effekt.


   3. Hur du tar Tamiflu

   Ta detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Använd alltid den orala doseringssprutan som finns i förpackningen och som har markeringar som visar dosen i milliliter (ml).

   Ta Tamiflu så snart som möjligt, helst inom två dagar från starten av influensasymtomen.

   Rekommenderade doser

   För behandling av influensa, ta två doser per dag. Vanligen är det praktiskt att ta en dos på morgonen och en på kvällen. Det är viktigt att fullfölja hela behandlingskuren på 5 dagar, även om du börjar må bättre tidigare.

   För vuxna patienter med ett svagt immunförsvar kommer behandlingen pågå i 10 dagar.

   För att förhindra influensa eller efter att ha utsatts för smittorisk från en infekterad person, ta en dos en gång om dagen i 10 dagar. Det är bäst att ta denna dos på morgonen till frukost.

   Vid speciella situationer så som vid utbredd influensa eller för patienter med ett svagt immunförsvar kan behandlingen fortsätta i upp till 6 eller 12 veckor.

   Den rekommenderade dosen är baserad på patientens kroppsvikt. Du måste ta den mängd Tamiflu som läkaren förskrivit. Den orala suspensionen kan användas av patienter som har svårt att svälja kapslar. Se instruktionerna längre fram hur man bereder och ger en dos.

   Vuxna och ungdomar från 13 år

   Kroppsvikt

   Behandling av influensa:

   dosering i 5 dagar

   Förebyggande av influensa:

   dosering i 10 dagar

   40 kg eller mer

   12,5 ml två gånger dagligen

   12,5 ml en gång dagligen

   12,5 ml bereds av en 5 ml dos plus en 7,5 ml dos

   Barn från 1 till 12 år

   Kroppsvikt

   Behandling av influensa:

   dosering i 5 dagar

   Förebyggande av influensa:

   dosering i 10 dagar

   10 kg till 15 kg

   5,0 ml två gånger dagligen

   5 ml en gång dagligen

   Mer än 15 kg upp till 23 kg

   7,5 ml två gånger dagligen

   7,5 ml en gång dagligen

   Mer än 23 kg upp till 40 kg

   10 ml två gånger dagligen

   10 ml en gång dagligen

   Mer än 40 kg

   12,5 ml två gånger dagligen

   12,5 ml en gång dagligen

   Spädbarn yngre än 1 år (0 till 12 månader)


   Att ge Tamiflu till spädbarn under 1 års ålder för att förebygga influensa under influensapandemi bör baseras på läkarens bedömning av den potentiella nyttan jämfört med den potentiella risken för spädbarnet.

   En 3 ml oral doseringsspruta (med 0,1 ml graderingar) ska användas för dosering till spädbarn yngre än 1 år som behöver 1 till 3 ml Tamiflu oral suspension

   Kroppsvikt

   Behandling av influensa:

   dosering i 5 dagar

   Förebyggande av influensa:

   dosering i 10 dagar

   Storlek på doseringssprutan som ska användas

   3 kg

   1,5 ml två gånger dagligen

   1,5 ml en gång dagligen

   3 ml

   3,5 kg

   1,8 ml två gånger dagligen

   1,8 m en gång dagligen

   3 ml

   4 kg

   2,0 ml två gånger dagligen

   2,0 ml en gång dagligen

   3 ml

   4,5 kg

   2,3 ml två gånger dagligen

   2,3 ml en gång dagligen

   3 ml

   5 kg

   2,5 ml två gånger dagligen

   2,5 ml en gång dagligen

   3 ml

   5,5 kg

   2,8 ml två gånger dagligen

   2,8 ml en gång dagligen

   3 ml

   6 kg

   3,0 ml två gånger dagligen

   3,0 ml en gång dagligen

   3 ml

   >6 till 7 kg

   3,5 ml två gånger dagligen

   3,5 ml en gång dagligen

   10 ml

   >7 till 8 kg

   4,0 ml två gånger dagligen

   4,0 ml en gång dagligen

   10 ml

   >8 till 9 kg

   4,5 ml två gånger dagligen

   4,5 ml en gång dagligen

   10 ml

   >9 till 10 kg

   5,0 ml två gånger dagligen

   5,0 ml en gång dagligen

   10 ml

   Om du har tagit för stor mängd Tamiflu

   Sluta ta Tamiflu och kontakta läkare eller apotekspersonal omedelbart.
   I de flesta fall av överdosering har inga biverkningar rapporterats. När biverkningar har rapporterats har de liknat de som rapporterats vid normala doser, som visas i avsnitt 4.
   Överdosering har rapporterats oftare när Tamiflu gavs till barn än till vuxna och ungdomar. Försiktighet ska iakttas vid beredning av Tamiflu lösning till barn och vid administrering av Tamiflu kapslar eller Tamiflu lösning till barn.

   Om du har glömt att ta Tamiflu

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Tamiflu

   Inga biverkningar uppstår när du slutar ta Tamiflu. Men om du slutar ta Tamiflu tidigare än din läkare rekommenderat, kan dina influensasymtom återkomma. Fullfölj alltid hela behandlingskuren som din läkare har förskrivit.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Flera av biverkningarna som listas nedan kan också orsakas av influensa.

   Följande allvarliga biverkningar har i sällsynta fall rapporterats sedan marknadsintroduktion av oseltamivir:

   • Anafylaktiska och anafylaktoida reaktioner: allvarliga allergiska reaktioner, med svullnad i

    ansikte och hud, kliande utslag, lågt blodtryck och andningssvårigheter

   • Leversjukdom (akut hepatit, störning av leverfunktionen och gulsot): gulfärgning av huden och ögonvitan, förändring av färg på avföringen, beteendeförändringar

   • Angioneurotiskt ödem: plötslig och kraftig svullnad av huden främst i området runt huvud och hals, inkluderande ögon och tunga, med svårigheter att andas

   • Stevens-Johnson syndrom och toxisk epidermal nekrolys: komplicerad, möjligen livshotande allergisk reaktion, allvarlig inflammation av yttre och eventuellt den inre delen av huden, initialt med feber, halsont och trötthet, hudutslag, vilket leder till blåsor, fjällning, avlossning av större områden av huden, eventuella andningssvårigheter och lågt blodtryck

   • Gastrointestinal blödning: långvarig blödning från tjocktarmen eller blod vid upphostning

   • Neuropsykiatriska störningar, såsom beskrivs nedan.

   Om du märker något av dessa symtom, se till att genast få medicinsk hjälp.

   De vanligast (mycket vanliga och vanliga) rapporterade biverkningarna av Tamiflu är illamående, kräkningar, magont, orolig mage, huvudvärk och smärta. Dessa biverkningar inträffar vanligen efter den första dosen av läkemedlet och slutar vanligen då behandlingen fortsätter. Frekvensen av dessa biverkningar minskar om läkemedlet tas tillsammans med mat.

   Sällsynta men allvarliga biverkningar: se till att genast få medicinsk hjälp
   (Kan drabba upp till 1 av 1000 personer)
   Under behandling med Tamiflu har sällsynta biverkningar rapporterats som inkluderar:

   • Kramper och förvirringstillstånd, inkluderande förändrad medvetandenivå

   • Förvirring, onormalt beteende

   • Vanföreställningar, hallucinationer, upprördhet, orolighet, mardrömmar


   Dessa har huvudsakligen rapporterats bland barn och ungdomar och började ofta plötsligt och försvann sedan snabbt. Ett fåtal fall resulterade i självskador, några med dödlig utgång. Sådana neuropsykiatriska symtom har också rapporterats hos patienter med influensa som inte tagit Tamiflu.

   • Patienter, speciellt barn och ungdomar, ska övervakas noggrant för beteendeförändringar som beskrivs ovan.

   Om du märker några av dessa symtom, speciellt hos yngre personer, se till att genast få medicinsk hjälp.

   Vuxna och ungdomar från 13 år

   Mycket vanliga biverkningar

   (kan drabba fler än 1 av 10 personer)

   • Huvudvärk

   • Illamående.

   Vanliga biverkningar

   (kan drabba upp till 1 av 10 personer)

   • Bronkit

   • Virusmunsår

   • Hosta

   • Yrsel

   • Feber

   • Smärta

   • Smärta i armar och ben

   • Rinnande näsa

   • Sömnsvårigheter

   • Halsont

   • Magvärk

   • Trötthet

   • Fyllnadskänsla i övre delen av buken

   • Övre luftvägsinfektion (inflammation i näsa, hals och bihålor)

   • Magbesvär

   • Kräkning.

   Mindre vanliga biverkningar

   (kan drabba upp till 1 av 100 personer)

   • Allergiska rekationer

   • Förändrad medvetandegrad

   • Kramp

   • Förändrad hjärtrytm

   • Milda till allvarliga leverfunktionssjukdomar

   • Hudreaktioner (inflammation i huden, röda och kliande utslag, fjällande hud).

   Sällsynta biverkningar

   (kan drabba upp till 1 av 1000 personer)

   • Trombocytopeni (lågt antal blodplättar)

   • Synförändringar.

   Barn från 1 till 12 år

   Mycket vanliga biverkningar

   (kan drabba fler än 1 av 10 personer)

   • Hosta

   • Nästäppa

   • Kräkning.

   Vanliga biverkningar

   (kan drabba upp till 1 av 10 personer)

   • Konjunktivit (röda ögon och flytning eller smärta i ögat)

   • Öroninflammation och andra öronsjukdomar

   • Huvudvärk

   • Illamående

   • Rinnande näsa

   • Magvärk

   • Fyllnadskänsla i övre delen av buken

   • Magbesvär.

   Mindre vanliga biverkningar

   (kan drabba upp till 1 av 100 personer)

   • Inflammation i huden

   • Påverkan på trumhinnan.

   Spädbarn yngre än 1 år

   De rapporterade biverkningarna hos spädbarn från 0 till 12 månaders ålder är huvudsakligen jämförbara med biverkningarna som rapporterats för äldre barn (från 1 års ålder). Dessutom har diarré och blöjutslag rapporterats.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Men,

   • om du eller ditt barn kräks upprepade gånger, eller

   • om influensasymtomen blir värre eller febern kvarstår

   Kontakta läkare så fort som möjligt.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Tamiflu ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Pulver: Förvaras vid högst 30°C.
   Efter beredning, förvaras i rumstemperatur högst 25°C i 10 dagar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Det aktiva innehållsämnet är oseltamivir (6 mg/ml oseltamivir efter beredning).

   • Övriga innehållsämnen är sorbitol (E420), natriumdivätecitrat (E331[a]), xantangummi (E415), natriumbensoat (E211), sackarinnatrium (E954), titandioxid (E171) och smakämne med tutti frutti-smak (inklusive maltodextriner [majs], propylenglykol,gummi arabicum E414 och naturliga smakämnen [består främst av banan-, ananas- och persikosmak]).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Pulver till oralsuspension
   Pulvret är ett granulat eller "klumpgranulat" med en vit till ljusgul färg.
   Tamiflu 6 mg/ml pulver till oral suspension finns tillgängligt i flaskor som innehåller 13 g pulver som blandas med 55 ml vatten.

   Kartongen innehåller också 1 plastmätkopp (55 ml), en plastadapter (för att underlätta att få in läkemedlet i sprutan), en 3 ml plastspruta och en 10 ml plastspruta för oral administrering (för att ge korrekt dos av läkemedlet via munnen). På sprutan finns markeringar i milliliter (ml) angivna för läkemedlet (se figurer i Instruktioner till användaren).

   För detaljer hur den orala suspensionen bereds och hur läkemedlet mäts och tas, se Instruktioner till användaren längre fram.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Roche Registration GmbH

   Emil-Barell-Strasse 1

   79639 Grenzach-Wyhlen

   Tyskland

   Roche Pharma AG
   Emil-Barell-Str. 1,
   79639 Grenzach-Wyhlen
   Tyskland

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   België/Belgique/Belgien

   N.V. Roche S.A.

   Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

   Lietuva

   UAB “Roche Lietuva”

   Tel: +370 5 2546799

   България

   Рош България ЕООД

   Тел: +359 2 818 44 44

   Luxembourg/Luxemburg

   (Voir/siehe Belgique/Belgien)

   Česká republika

   Roche s. r. o.

   Tel: +420 - 2 20382111

   Magyarország

   Roche (Magyarország) Kft.

   Tel: +36 - 23 446 800

   Danmark

   Roche a/s

   Tlf: +45 - 36 39 99 99

   Malta

   (See Ireland)

   Deutschland

   Roche Pharma AG

   Tel: +49 (0) 7624 140

   Nederland

   Roche Nederland B.V.

   Tel: +31 (0) 348 438050

   Eesti

   Roche Eesti OÜ

   Tel: + 372 - 6 177 380

   Norge

   Roche Norge AS

   Tlf: +47 - 22 78 90 00

   Ελλάδα

   Roche (Hellas) A.E.

   Τηλ: +30 210 61 66 100

   Österreich

   Roche Austria GmbH

   Tel: +43 (0) 1 27739

   España

   Roche Farma S.A.

   Tel: +34 - 91 324 81 00

   Polska

   Roche Polska Sp.z o.o.

   Tel: +48 - 22 608 18 88

   France

   Roche

   Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

   Portugal

   Roche Farmacêutica Química, Lda

   Tel: +351 - 21 425 70 00

   Hrvatska

   Roche d.o.o

   Tel: +385 1 4722 333

   România

   Roche România S.R.L.

   Tel: +40 21 206 47 01

   Ireland

   Roche Products (Ireland) Ltd.

   Tel: +353 (0) 1 469 0700

   Slovenija

   Roche farmacevtska družba d.o.o.

   Tel: +386 - 1 360 26 00

   Ísland

   Roche a/s

   c/o Icepharma hf

   Sími: +354 540 8000

   Slovenská republika

   Roche Slovensko, s.r.o.

   Tel: +421 - 2 52638201

   Italia

   Roche S.p.A.

   Tel: +39 - 039 2471

   Suomi/Finland

   Roche Oy

   Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

   Kύπρος

   Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

   Τηλ: +357 - 22 76 62 76

   Sverige

   Roche AB

   Tel: +46 (0) 8 726 1200

   Latvija

   Roche Latvija SIA

   Tel: +371 - 6 7039831

   United Kingdom

   Roche Products Ltd.

   Tel: +44 (0) 1707 366000


   Denna bipacksedel ändrades senast

   januari 2019


   Övriga informationskällor

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida: http://www.ema.europa.eu

   Instruktioner till användaren

   Att ta Tamiflu oralsuspension innefattar två steg.

   Steg 1 Bered en ny flaska med läkemedlet

   Apotekspersonalen kan ha berett läkemedlet till dig då du hämtade ut ditt recept. Om de inte gjort det kan du enkelt göra det själv.

   Se den första delen av instruktionerna. Du behöver bara göra detta en gång, vid början av behandlingskuren.

   Steg 2 Mät upp och ge korrekt dos

   Skaka suspensionen väl och dra upp korrekt, rekommenderad dos i doseringssprutan. Se andra delen av instruktionerna. Detta behöver göras varje gång du behöver en dos.

   Steg 1: Bered en ny flaska med läkemedlet

   Följande behövs:

   • Flaskan som innehåller Tamiflu pulver (medföljer i läkemedelsförpackningen)

   • Korken till flaskan (medföljer i läkemedelsförpackningen)

   • En mätkopp av plast (medföljer i läkemedelsförpackningen)

   • Flaskadaptern av plast (medföljer i läkemedelsförpackningen)

   • Vatten

   bild 1

   • Knacka på flaskan för att lossa pulvret
    .
    Knacka försiktigt på flaskan flera gånger för att lossa pulvret.

   • Använd mätkoppen för att mäta upp 55 ml vatten

    Mätkoppen som medföljer i förpackningen har en markering som visarexakt mängd.
    Fyll den med vatten till angiven nivå.

   • Tillsätt allt vatten, stäng och skaka
    Häll allt vatten från koppen ner i flaskan, ovanpå pulvret.
    Använd alltid 55 ml vatten, oavsett vilken dos du behöver.
    Sätt tillbaka korken på flaskan. Skaka flaskan ordentligt i 15 sekunder.

   • Tryck in flaskadaptern
    Öppna flaskan och tryck in flaskadaptern hårt i flaskans hals.

   • Förslut flaskan igen
    Skruva på korken ordentligt ovanpå flaskadaptern. Detta säkerställer att flaskadaptern passar i rätt position i flaskan.

   Nu har du en flaska med Tamiflu oral suspension färdig för att mäta upp en dos. Du behöver inte bereda den igen såvida du inte börjar med en ny flaska.

   Steg 2: Mät och ge korrekt dos

   Följande behövs:

   • En flaska med beredd Tamiflu oralsuspension

   • Beroende på vilken dos som krävs kommer du att behöva den 3 ml orala doseringssprutan (gul kolv, 0,1 ml gradering) eller den 10 ml orala doseringssprutan (vit kolv, 0,5 ml gradering) som medföljer i förpackningen.

   • För doser från 1,0 ml till 3,0 ml används den 3 ml orala doseringssprutan. För doser över 3,0 ml till 10 ml används den 10 ml orala doseringssprutan.

   Använd alltid den orala doseringssprutan som medföljer i förpackningen för att mäta upp korrekt dos.

   Tamiflu 3 ml spruta
   bild 2
   • Skaka flaskan


    Kontrollera att korken är åtskruvad och skaka sedan flaskan med Tamiflu oral suspension. Skaka alltid ordentligt före användning.

   • Förbered den orala doseringssprutan

    Beroende på vilken dos som krävs, använd 3 ml doseringssprutan (gul kolv) eller 10 ml doseringssprutan (vit kolv) som medföljer i förpackningen.

    Tryck kolven helt ner mot doseringssprutans spets.

   bild 3

   • Fyll doseringssprutan med korrekt dos

    Skruva av korken från flaskan.

    Tryck ner doseringssprutans spets i flaskadaptern.
    Vänd sedan hela enheten upp och ner (flaska och doseringsspruta tillsammans).

   bild 4

   Dra långsamt upp kolven och dra upp läkemedlet i doseringssprutan.

   Stoppa vid graderingen som visar dosen du behöver.

   Vänd hela enheten upprätt.

   Ta av doseringssprutan från flaskan.

   • Ge läkemedlet i munnen

    Tryck suspensionen direkt in i munnen genom att trycka på doseringssprutans kolv. Se till att läkemedlet sväljs.

    Du får äta och dricka någonting efter att du tagit läkemedlet.

   • Förslut flaskan, förvara den säkert

    Sätt tillbaka korken på flaskan. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


    Förvaras vid högst 25 °C i upp till 10 dagar. Se 5 Hur Tamiflu ska förvaras.

   Direkt efter administreringen tas doseringssprutan isär och båda delarna av doseringssprutan sköljs under rinnande kranvatten.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Tamiflu®

  Pulver till oral suspension 6 mg/ml 65 milliliter Flaska

  • Varunummer: 402770
  • Tillverkare: Roche AB

  221 kr

  Jämförpris: 3,40 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?