Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Tambocor Retard

   100 mg & 200 mg Depotkapsel
   Flekainidacetat

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Tambocor Retard är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Tambocor Retard
   3. Hur du använder Tambocor Retard
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Tambocor Retard ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Tambocor Retard är och vad det används för

   Tambocor Retard används för behandling av och förebyggande mot förändringar i hjärtats rytm och hastighet.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Tambocor Retard

   Använd inte Tambocor Retard

   − om du är överkänslig mot aktivt innehållsämne (flekainid) eller något hjälpämne i Tambocor Retard

   − vid hjärtsjukdomar som hjärtinfarkt och hjärtsvikt

   − vid överledningsstörningar som inte behandlas med pacemaker

   − vid medicinering med betablockerare i samband med hjärtsvikt

   − i vissa fall av bestående förmaksflimmer

   − vid vissa typer av klaffel

   − Brugadas syndrom (sjukdom i hjärtats retledningssystem)

   Varningar och försiktighet

   - om du har någon annan hjärtsjukdom

   - om du har onormalt låg puls (bradykardi) eller mycket lågt blodtryck

   - om du har pacemaker

   - om du har nedsatt lever- eller njurfunktion


   Äldre patienter och patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion bör iaktta försiktighet då dosen eventuellt kan behöva sänkas.


   Koncentrationen av läkemedlet i blodet kan behöva kontrolleras hos patienter med allvarligt nedsatt lever-eller njurfunktion samt hos patienter som behandlas med höga doser.


   Innan behandlingen startas bör hjärtfunktionen undersökas noga. Rubbningar i saltbalansen kan behöva korrigeras.


   Om du har vissa typer av rytmrubbningar måste en specialist sätta in denna behandling, och sjukhusinläggning kan vara nödvändig.


   I likhet med andra läkemedel som används för behandling av förändringar av hjärtats rytm kan Tambocor framkalla rytmrubbningar eller förvärra en existerande rubbning. .

   Barn och ungdomar

   Tambocor Retard rekommenderas inte till barn under 12 år eftersom erfarenhet av behandling saknas

   Andra läkemedel och Tambocor Retard

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.


   Tambocor Retard kan påverka eller påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedelssubstanser mot:

   • sjukdomar i hjärtat (t. ex. digoxin, amiodaron, kinidin, betablockerare eller verapamil)

   • depression (t. ex. fluoxetin, paroxetin, moklobemid samt tricykliska antidepressiva läkemedel)

   • epilepsi ( t. ex. fenytoin, fenobarbital eller karbamazepin)

   • psykiska sjukdomar ( t. ex. klozapin)

   • behandling av allergier ( t. ex. mizolastin eller terfenadin)

   • virusinfektioner (t. ex. ritonavir, lopinavir eller indinavir)

   • magsår (t. ex. cimetidin)

   • rökavvänjning (t. ex bupropion)

   • svampinfektioner (t. ex terbinafin)

   • hjärtsvikt och vätskeansamling i kroppens vävnader (t. ex urindrivande läkemedel)

   • inflammatoriska tillstånd (t. ex kortikosteroider)

   • förstoppning (t. ex höga doser eller täta intag av laxermedel som kan störa saltbalansen

   • malaria (t. ex kinin)


   Vissa kombinationer bör helt undvikas och andra kräver dosjustering så därför är det mycket viktigt att du rådgör med din läkare innan du påbörjar medicinering med Tambocor Retard.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


   Graviditet

   Det är möjligt att barnet kan påverkas under graviditet. Tambocor Retard ska endast användas under graviditet om det är absolut nödvändigt.


   Amning

   Tambocor Retard passerar över till modersmjölk. Sannolikt påverkas inte barnet. Amning får endast ske efter läkares tillåtelse under behandling med Tambocor Retard. Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du påbörjar behandlingen.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Körförmågan och förmågan att använda maskiner kan eventuellt påverkas hos vissa patienter som upplever biverkningar som yrsel och/eller synstörningar.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Tambocor Retard

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosering för vuxna:

   En vanlig dos för vuxna är 200 mg och ska tas en gång per dag vid ungefär samma tidpunkt på dagen. Ska sväljas hela.


   Dosering för barn och ungdomar:

   Tambocor Retard rekommenderas inte till barn under 12 år eftersom erfarenhet av behandling saknas.


   Dosering till äldre patienter:

   Äldre patienter och patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion eller nedsatt leverfunktion kan behöva en lägre dos.


   Om du upplever att effekten av Tambocor Retard är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   Om du använt för stor mängd av Tambocor Retard

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Tambocor Retard

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Mycket vanliga (fler än 1 av 10 användare): Svindel, en känsla av ostadighet, och synstörningar i form av suddighet och inställningssvårigheter. Dessa biverkningar är vanligtvis övergående och kan försvinna vid fortsatt behandling.


   Vanliga (mindre än 1 av 10 användare): Kraftlöshet, extrem trötthet, feber och vätskeansamlingar i vävnader. I likhet med andra läkemedel som används för behandling av förändringar av hjärtats rytm kan Tambocor framkalla rytmrubbningar eller förvärra en existerande rubbning. Andnöd.


   Mindre vanliga (mindre än 1 av 100 användare): Minskning av röda och vita blodkroppar samt blodplättar. Illamående, kräkningar, förstoppning, magsmärtor, aptitlöshet, diarré, problem med matsmältningen, väderspänning. Rytmrubbning hos patienter med en viss typ av rytmrubbning (förmaksfladder). Allergiska reaktioner som hudutslag och håravfall.


   Sällsynta (mindre än 1 av 1000 användare): Förhöjda värden på vissa leverenzymer , ibland med gulsot, som återgått till det normala när behandlingen upphör. Depression, ångest, sömnsvårigheter. Förvirring, hallucinationer, minnesförlust. Myrkrypningar/stickningar, rubbningar i samordning av muskelrörelser, rörelsesvårigheter, nedsatt beröringskänslighet, darrningar. Ökad svettning, rodnad. Sömnighet. Svimning pga plötsligt blodtrycksfall. Huvudvärk. Nervsjukdom i händer och fötter, kramp. Yrsel och öronringning (tinnitus). Lunginflammation. Svåra nässelutslag.


   Mycket sällsynta (mindre än 1 av 10 000 användare): Ökning av vissa antikroppar. Inlagring i ögats hornhinna. Ljuskänslighet (reaktion med hudförändringar på ljusexponerade områden).


   Inte känt (okänt antal, det finns inte tillräckligt med data): Olika typer av förändringar av hjärtverksamheten och hjärtats rytm även hjärtinfarkt, hjärtstillestånd, hjärtsvikt samt bröstsmärtor har rapporterats. Nedsatt leverfunktion. Påverkan på lungorna, t ex bindvävsökning, som gör att elasticiteten minskar vilket gör att det blir ansträngande att andas och att syreupptaget försämras.

   Olika typer av rytmrubbningar varav en del är dosrelaterade.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Tambocor Retard ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25ºC.


   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Tambocor Retard 100 mg innehåller:

   - Det aktiva innehållsämnet är flekainidacetat.

   - Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, metakrylsyra-metylmetakrylatkopolymer,

   makrogol, talk, gelatin, shellack, propylenglykol, ammoniak, kaliumhydroxid, titandioxid

   (E 171) och svart järnoxid (E 172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tambocor Retard 200 mg depotkapsel är en grå och rosa kapsel märkt med 3M och 200.


   Tambocor Retard är förpackad i blister och varje förpackning innehåller 30 depotkapslar.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB, Berga Allé 1, 254 52 Helsingborg, Tel: 042-32 66 95.


   Ompackare:

   Interport Ltd, Brandon House, Marlowe Way, Croydon, CRO 4XS, England.


   Tillverkare:

   Meda


   Denna bipacksedel ändrades senast

   7 augusti 2015


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Tambocor Retard

  Depotkapsel, hård 100 mg 20 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 165900
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / kapsel/kapslar

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?