Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Taltz

   80 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
   ixekizumab

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Taltz är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Taltz
   3. Hur du använder Taltz
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Taltz ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Taltz är och vad det används för

   Taltz innehåller den aktiva substansen ixekizumab.

   Ixekizumab tillhör en grupp läkemedel som kallas interleukin-hämmare (IL-hämmare). Detta läkemedel verkar genom att neutralisera aktiviteten av ett protein som kallas IL-17A, som gynnar utvecklingen av psoriasis.

   Taltz används för att behandla så kallad ”plackpsoriasis” hos vuxna med måttlig till svår sjukdom. Taltz minskar tecken och symtom på sjukdomen.

   Om du använder Taltz förbättras hudläkningen och symtom som fjällning, klåda och smärtor minskar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Taltz

   Använd inte Taltz

   • om du är allergisk mot ixekizumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Om du tror att du är allergisk ska du rådgöra med din läkare innan du använder Taltz.

   • om du har en infektion som läkaren bedömer är av betydelse (till exempel aktiv tuberkulos).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder Taltz:

   • om du har en pågående infektion eller om du har haft långvariga eller upprepade infektioner

   • om du har Crohns sjukdom

   • om du har ulcerös kolit

   • om du får någon annan behandling mot psoriasis, t.ex. immundämpande medel eller behandling med ultraviolett ljus.

   Om du är osäker på om något av det ovanstående gäller dig, tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Taltz.

   Barn och ungdomar

   Taltz rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte har studerats i denna patientgrupp.

   Andra läkemedel och Taltz

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska

   • om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel

   • om du nyligen vaccinerats eller snart ska vaccineras. Du ska inte få vissa typer av vacciner under tiden du använder Taltz.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkaren innan du använder detta läkemedel Det är bäst att undvika att använda Taltz under graviditet. Läkemedlets effekt på gravida kvinnor är okänd. Om du är kvinna och är i fertil ålder rekommenderas det att du undviker att bli gravid och du måste använda lämpliga preventivmedel medan du använder Taltz och i minst 10 veckor efter den sista dosen Taltz.


   Om du ammar eller planerar att amma, tala med läkaren innan du använder detta läkemedel. Du och läkaren ska bestämma om du ska amma eller använda Taltz. Du ska inte göra bådadera.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Taltz påverkar sannolikt inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Taltz innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 80 mg-dos, dvs. är nästintill ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder Taltz

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker på hur du ska använda detta läkemedel.

   Taltz ges som en injektion under huden (subkutan injektion). Du och din läkare eller sjuksköterska ska bestämma om du själv kan ge dig injektioner med Taltz.

   Det är viktigt att du inte försöker att ge injektionerna själv förrän läkaren eller sjuksköterskan visat dig hur det ska gå till. En vårdare kan också ge dig Taltz-injektioner efter att ha fått utbildning.

   Varje spruta innehåller en dos Taltz (80 mg). Varje spruta avger bara en dos. Sprutan får inte skakas.

   Läs bruksanvisningen till sprutan noga innan du använder Taltz.

   Hur mycket Taltz du ska ta och hur länge

   Din läkare bestämmer hur mycket Taltz du behöver och hur länge.

   • Den första dosen är 160 mg (två 80 mg-injektioner) som ges som subkutan injektion. Denna kan ges av läkare eller sjuksköterska.

   • Efter den första dosen ska du ta en 80 mg-dos (en injektion) vecka 2, 4, 6, 8, 10 och 12. Från och med vecka 12 ska du ta en 80 mg-dos (en injektion) var 4:e vecka.

   Använd någon form av påminnelse, skriv t.ex. upp injektionerna i din kalender eller dagbok, så att du inte missar någon dos eller tar dubbla doser.

   Taltz är avsett för långtidsbehandling. Läkaren eller sjuksköterskan kommer att kontrollera dig regelbundet för att se att behandlingen har önskad verkan.

   Om du använt för stor mängd av Taltz

   Om du har fått mer Taltz än du skulle eller om du har fått dosen för tidigt ska du tala om det för din läkare.

   Om du har glömt att använda Taltz

   Tala om för läkaren om du har glömt att injicera en dos Taltz.

   Om du slutar att använda Taltz

   Sluta inte använda Taltz utan att tala med läkaren först. Om du avbryter behandlingen kan dina psoriasissymtom komma tillbaka.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Allvarliga biverkningar

   Sluta använda Taltz och tala om för din läkare eller sök medicinsk hjälp omedelbart om du får någon av följande biverkningar. Din läkare avgör om och när du kan börja med behandlingen igen.

   Eventuell allvarlig infektion(kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) - tecken på detta kan vara:

   • feber, influensaliknande symtom, nattliga svettningar

   • trötthet eller andfåddhet, hosta som inte ger med sig

   • varm, rodnad och ömmande hud, eller smärtsamma hudutslag med blåsor.


   Allvarlig allergisk reaktion(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer) - tecken på detta kan vara:

   • svårigheter att andas eller svälja

   • lågt blodtryck, vilket kan orsaka svindel eller yrsel

   • svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg

   • svår klåda i huden, med röda hudutslag eller upphöjda knutor.


   Andra biverkningar som har rapporterats


   En del biverkningar är mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • övre luftvägsinfektioner med symtom som halsont och täppt näsa (nasofaryngit)

   • reaktioner på injektionsstället (t.ex. hudrodnad, smärta).


   En del biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • illamående

   • svampinfektioner, t.ex. fotsvamp

   • smärtor i bakre svalget


   En del biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • muntorsk (en svampinfektion i munnen)

   • influensa

   • snuva

   • bakterieinfektion i huden

   • nässelutslag

   • rinnande ögon med klåda, rodnad och svullnad (konjunktivit)

   • symtom på brist på vita blodkroppar (neutropeni), t.ex. feber, halsont eller munsår orsakade av infektioner

   • lågt antal blodplättar (trombocytopeni).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Taltz ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten på sprutan och på ytterkartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C). Får ej frysas.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Taltz kan förvaras i rumstemperatur (vid högst 30 ºC) i upp till 5 dagar.

   Använd inte läkemedlet om sprutan är skadad eller om läkemedlet är grumligt, tydligt brunt, eller innehåller partiklar.

   Detta läkemedel är endast avsett för engångsbruk.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ixekizumab.
    En förfylld spruta innehåller 80 mg ixekizumab i 1 ml lösning.

   • Övriga innehållsämnen är natriumcitrat, vattenfri citronsyra, natriumklorid, polysorbat 80 och vatten för injektioner.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Taltz är en lösning i en klar glasspruta. Färgen kan variera från färglös till svagt gul.

   Förpackningsstorlekar om 1, 2 och 3 förfyllda sprutor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att finnas tillgängliga i ditt land.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederländerna.

   Tillverkare

   Eli Lilly Italia S.p.A.,Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino (FI), Italien.


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Sverige

   Eli Lilly Sweden AB

   Tel: + 46-(0) 8 7378800


   Denna bipacksedel ändrades senast

   december 2017


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Taltz

  Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 80 mg 1 styck Förfylld spruta

  • Varunummer: 589343
  • Tillverkare: Eli Lilly Sweden AB

  10.300 kr

  Jämförspris: 10.300 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?