• Osimertinib
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   TAGRISSO

   40 mg, 80 mg filmdragerade tabletter
   osimertinib

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad TAGRISSO är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar TAGRISSO
   3. Hur du tar TAGRISSO
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur TAGRISSO ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad TAGRISSO är och vad det används för

   TAGRISSO innehåller den aktiva substansen osimertinib som tillhör en grupp läkemedel som kallas proteinkinashämmare och används för att behandla cancer. TAGRISSO används för att behandla vuxna med en typ av lungcancer som kallas icke småcellig lungcancer. Om ett test har visat att din cancer har vissa förändringar (mutationer) i genen ”EGFR” (epidermal tillväxtfaktorreceptor) och har spridit sig till andra lungan eller andra organ, kommer din cancer sannolikt att svara på behandling med TAGRISSO. TAGRISSO kan ordineras:

   • som den första cancerbehandlingen du får

    eller

   • i vissa fall, om du tidigare har behandlats med andra proteinkinashämmare för din cancer.

   Hur TAGRISSO fungerar

   TAGRISSO verkar genom att blockera EGFR och kan bidra till att sakta ner eller stoppa tillväxten av din lungcancer. Det kan även bidra till att krympa tumörens storlek.

   • Om TAGRISSO är den första proteinkinashämmmare du får innebär det att din cancer har defekter (mutationer) i EGFR-genen, så kallade ”exon 19‑deletioner” eller ”exon 21‑substitutioner”.

   • Om din cancer förvärrades medan du tog andra proteinkinashämmare innebär det att din cancer har en gendefekt (mutation) som kallas ”T790M”. Denna defekt kan göra att andra proteinkinashämmare inte längre har någon verkan.

   Om du har några frågor om hur detta läkemedel fungerar eller varför du har ordinerats detta läkemedel ska du fråga din läkare.

   2. Vad du behöver veta innan du tar TAGRISSO

   Ta inte TAGRISSO:

   • om du är allergisk mot osimertinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du tar johannesört (Hypericum perforatum).

   Om du känner dig osäker ska du tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar TAGRISSO.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar TAGRISSO:

   • om du har haft inflammation i lungorna (en sjukdom som heter interstitiell lungsjukdom)

   • om du någon gång haft hjärtproblem – din läkare kan komma att vilja ha dig under övervakning

   • om du har haft ögonproblem.

   Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker), ska du tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar detta läkemedel.

   Tala om för din läkare omedelbart under tiden du tar detta läkemedel om:

   • du plötsligt får svårt att andas tillsammans med hosta eller feber.

   • du har utbredd fjällning av huden.

    Se ”Allvarliga biverkningar” i avsnitt 4 för mer information.

   Barn och ungdomar

   TAGRISSO har inte studerats hos barn eller ungdomar. Ge inte detta läkemedel till barn eller ungdomar under 18 års ålder.

   Andra läkemedel och TAGRISSO

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta innefattar (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel och mediciner som köpts utan recept. Anledningen till detta är att TAGRISSO kan påverka funktionen hos vissa andra läkemedel. En del andra läkemedel kan också påverka hur TAGRISSO fungerar.

   Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel innan du tar TAGRISSO:

   Följande läkemedel kan försämra hur bra TAGRISSO fungerar:

   • fenytoin, karbamazepin eller fenobarbital – används för epileptiska krampanfall.

   • rifabutin eller rifampicin – används för tuberkulos (TB).

   • johannesört (Hypericum perforatum) – ett (traditionellt) växtbaserat läkemedel som används för att behandla depression.

   TAGRISSO kan påverka hur väl följande läkemedel fungerar och/eller öka biverkningarna av dessa läkemedel:

   • Rosuvastatin – används för att sänka kolesterol

   • P-piller – används för att förhindra graviditet

   • Bosentan – används för högt blodtryck i lungorna

   • Efavirenz och etravirin – används för att behandla HIV-infektioner/AIDS

   • Modafinil – används för sömnstörningar.

   • Dabigatran – används för att förhindra blodproppar.

   • Digoxin – används för oregelbundna hjärtslag eller andra hjärtproblem.

   • Aliskiren – används för högt blodtryck.

   Tala om för läkare om du tar något av läkemedel listade ovan innan du tar TAGRISSO. Din läkare diskuterar lämpliga behandlingsalternativ med dig.

   Graviditetsinformation för kvinnor

   • Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel. Om du blir gravid under behandlingen ska du genast tala om det för läkaren. Läkaren avgör om du bör fortsätta ta TAGRISSO eller inte.

   • Du bör inte bli gravid under tiden som du tar detta läkemedel. Om du är fertil måste du använda ett effektivt preventivmedel. Se ”Preventivmedel – information för kvinnor och män” nedan.

   • Be din läkare om råd om du planerar att bli gravid efter att du har tagit den sista dosen av detta läkemedel. Detta på grund av att en viss mängd läkemedel kan finnas kvar i din kropp (se råd om preventivmedel nedan).

   Graviditetsinformation för män

   • Om din partner blir gravid under tiden som du tar detta läkemedel, berätta det för din läkare omedelbart.

   Preventivmedel – information för kvinnor och män

   Du måste använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen.

   • TAGRISSO kan störa funktionen av p-piller. Diskutera de lämpligaste preventivmedelsmetoderna med din läkare.

   • TAGRISSO kan föras över till sperma. Därför är det viktigt att även män använder ett effektivt preventivmedel.

   Du måste även göra detta efter avslutad behandling med TAGRISSO:

   • Kvinnor – fortsätt att använda preventivmedel i 2 månader efteråt.

   • Män – fortsätt att använda preventivmedel i 4 månader efteråt.

   Amning

   Amma inte under tiden som du tar detta läkemedel. Detta på grund av att det inte har fastställts om det föreligger en risk för ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   TAGRISSO har ingen eller ingen tydlig effekt på förmågan att köra och använda maskiner.

   Information om andra innehållsämnen i detta läkemedel

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 40 mg-tablett eller 80 mg-tablett, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.


   3. Hur du tar TAGRISSO

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hur mycket ska du ta?

   • Rekommenderad dos är en 80 mg-tablett om dagen.

   • Vid behov kan din läkare reducera din dos till en 40 mg-tablett om dagen.


   Så här tas TAGRISSO

   • TAGRISSO tas via munnen. Svälj tabletten hel med vatten. Tabletten ska inte krossas, delas eller tuggas.

   • Ta TAGRISSO varje dag vid samma tidpunkt.

   • Du kan ta detta läkemedel med eller utan mat.

   Om du har problem med att svälja tabletten kan du blanda den i vatten:

   • Lägg tabletten i ett glas.

   • Tillsätt 50 ml (ungefär två tredjedelar av ett dricksglas) icke kolsyrat vatten. Använd inga andra vätskor.

   • Rör vattnet tills tabletten faller sönder i mycket små bitar. Tabletten kommer inte att lösas upp helt.

   • Drick vätskan omedelbart.

   • För att försäkra dig om att du har tagit allt läkemedel ska du skölja ur glaset noga med ytterligare 50 ml vatten och dricka det.

   Om du har tagit för stor mängd av TAGRISSO

   Om du tar mer än din normala dos ska du kontakta din läkare eller närmaste sjukhus omedelbart.

   Om du har glömt att ta TAGRISSO

   Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är mindre än 12 timmar tills nästa dos ska tas, ska du emellertid hoppa över den missade dosen. Ta nästa normala dos vid planerad tidpunkt.

   Om du slutar att ta TAGRISSO

   Sluta inte att ta detta läkemedel utan att tala med din läkare först. Det är viktigt att du tar detta läkemedel varje dag, under hela den period som din läkare ordinerar dig det.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allvarliga biverkningar

   Tala genast om för din läkare om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar:

   • Plötslig svårighet att andas tillsammans med hosta eller feber. Detta kan vara ett tecken på inflammation i lungorna (en sjukdom som heter interstitiell lungsjukdom). De flesta fall kan behandlas men några fall har varit dödliga. Din läkare kan komma att avbryta din behandling med TAGRISSO om du upplever denna biverkning. Denna biverkning är vanlig: den kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare.

   • Om du får rinnande ögon, ljuskänslighet, ögonsmärta, röda ögon eller synförändringar. Denna biverkning är mindre vanlig: den kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare.

   • Stevens-Johnsons syndrom, vilket kan visa sig som rödvioletta måltavleliknande makula eller som runda fläckar på bålen ofta med blåsbildning i mitten, fjällning av huden, sår i munnen, halsen, näsan, könsorganen och ögonen, och kan föregås av feber och influensaliknande symtom. Se även avsnitt 2.

   Tala genast om för din läkare om du upplever en av de allvarliga biverkningar som anges ovan.

   Andra biverkningar

   Mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 användare)

   • Diarré – kan komma och gå under behandlingen. Tala om för din läkare om diarrén inte försvinner eller blir allvarlig.

   • Hud- och nagelproblem – tecken kan innefatta klåda, torr hud, utslag och rodnad runt fingernaglarna. Detta är vanligare i områden som exponeras för solljus. Regelbunden användning av fuktgivande krämer på hud och naglar kan hjälpa. Tala om för din läkare om dina hud- och nagelproblem blir värre.

   • Stomatit – inflammation i munnen.

   • Minskning av antalet vita blodceller (leukocyter, lymfocyter eller neutrofiler).

   • Minskning av antalet trombocyter i blodet.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur TAGRISSO ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på blisterfolien och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   • Använd ingen förpackning som är skadad eller som visar tecken på att den har öppnats.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är osimertinib (som mesylat). Varje 40 mg filmdragerad tablett innehåller 40 mg osimertinib. Varje 80 mg filmdragerad tablett innehåller 80 mg osimertinib.

   • Övriga innehållsämnen är mannitol, mikrokristallin cellulosa, lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa, natriumstearylfumarat, polyvinylalkohol, titandioxid, makrogol 3350, talk, gul järnoxid, röd järnoxid och svart järnoxid (se avsnitt 2 ”information om andra innehållsämnen i detta läkemedel”).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   TAGRISSO 40 mg levereras som beige, filmdragerade, runda och bikonvexa tabletter, märkta med ”AZ” och ”40” på en sida och ingenting på den andra.

   TAGRISSO 80 mg levereras som beige, filmdragerade, ovala och bikonvexa tabletter, märkta med ”AZ” och ”80” på en sida och ingenting på den andra.

   TAGRISSO levereras i blister innehållande 30 x 1 filmdragerade tabletter, förpackade i kartonger innehållande 3 blister med 10 tabletter i varje.

   TAGRISSO levereras i blister innehållande 28 x 1 filmdragerade tabletter, förpackade i kartonger innehållande 4 blister med 7 tabletter i varje.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   AstraZeneca AB

   SE-151 85 Södertälje

   Sverige

   Tillverkare

   AstraZeneca AB

   Gärtunavägen

   SE‑151 85 Södertälje

   Sverige

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   AstraZeneca S.A./N.V.

   Tel: +32 2 370 48 11

   Lietuva

   UAB AstraZeneca Lietuva

   Tel: +370 5 266 0550

   България

   АстраЗенека България ЕООД

   Тел.: +359 244 55 000

   Luxembourg/Luxemburg

   AstraZeneca S.A./N.V.

   Tél/Tel: +32 2 370 48 11

   Česká republika

   AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

   Tel: +420 222 807 111

   Magyarország

   AstraZeneca Kft.

   Tel: +36 1 883 6500

   Danmark

   AstraZeneca A/S

   Tlf: +45 43 66 64 62

   Malta

   Associated Drug Co. Ltd

   Tel: +356 2277 8000

   Deutschland

   AstraZeneca GmbH

   Tel: +49 41 03 7080

   Nederland

   AstraZeneca BV

   Tel: +31 79 363 2222

   Eesti

   AstraZeneca

   Tel: +372 6549 600

   Norge

   AstraZeneca AS

   Tlf: +47 21 00 64 00

   Ελλάδα

   AstraZeneca A.E.

   Τηλ: +30 210 687 1500

   Österreich

   AstraZeneca Österreich GmbH

   Tel: +43 1 711 31 0

   España

   AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

   Tel: +34 91 301 91 00

   Polska

   AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

   Tel: +48 22 245 73 00

   France

   AstraZeneca

   Tél: +33 1 41 29 40 00

   Portugal

   AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

   Tel: +351 21 434 61 00

   Hrvatska

   AstraZeneca d.o.o.

   Tel: +385 1 4628 000

   România

   AstraZeneca Pharma SRL

   Tel: +40 21 317 60 41

   Ireland

   AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC

   Tel: +353 1609 7100

   Slovenija

   AstraZeneca UK Limited

   Tel: +386 1 51 35 600

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   AstraZeneca AB, o.z.

   Tel: +421 2 5737 7777

   Italia

   AstraZeneca S.p.A.

   Tel: +39 02 9801 1

   Suomi/Finland

   AstraZeneca Oy

   Puh/Tel: +358 10 23 010

   Κύπρος

   Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

   Τηλ: +357 2249 0305

   Sverige

   AstraZeneca AB

   Tfn: +46 8 553 26 000

   Latvija

   SIA AstraZeneca Latvija

   Tel: +371 67377100

   United Kingdom

   AstraZeneca UK Ltd

   Tel: +44 1582 836 836


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-08-26


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu.

  TAGRISSO

  Filmdragerad tablett 40 mg Osimertinib 30 x 1 styck Endosblister

  • Varunummer: 510600
  • Tillverkare: AstraZeneca AB

  57.760,49 kr

  Jämförpris: 1.925,35 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?