Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Tadim

   1 miljon internationella enheter (IE) Pulver till lösning för nebulisator

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR TADIM OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER TADIM
   3. HUR DU ANVÄNDER TADIM
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV TADIM

   Vad innehåller Tadim ?

   Innehållsdeklaration


   – Den aktiva substansen är kolistimetatnatrium

   – Varje injektionsflaska innehåller 1 miljon

   internationella enheter (IE) kolistimetatnatrium,

   som väger ca 80 mg. Det finns inga övriga

   innehållsämnen.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark.

   Tillverkare

   Xellia Pharmaceuticals ApS

   Dalslandsgade 11

   DK- 2300, Köpenhamn S

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR TADIM OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tadim är ett pulver till lösning för nebulisator.

   Det levereras som ett vitt till benvitt pulver i en

   injektionsflaska av glas.


   Tadim levereras förpackad i kartonger om

   30 injektionsflaskor. I länder där I-neb AAD är

   tillgänglig innehåller varje förpackning även en

   Tadim-skiva för användning med I-neb AAD System.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåTadim för?

   Tadim innehåller kolistimetatnatrium och ges som

   inhalation för att behandla kroniska infektioner i

   luftvägarna hos patienter med cystisk fibros. Tadim

   används när dessa infektioner orsakas av specifika

   bakterier som kallas Pseudomonas aeruginosa.


   Detta är en mycket vanlig bakterie som någon gång

   i livet påverkar lungorna hos nästan alla patienter

   med cystisk fibros. Om inte infektionen kontrolleras

   ordentligt kommer den att fortsätta skada lungorna

   och orsaka ytterligare problem.


   Tadim löses upp i steril saltlösning eller sterilt

   vatten och andas in (inhaleras) i lungorna så att

   mer antibiotika kan verka mot bakterierna som

   orsakar infektionen.


   Kolistimetatnatrium som finns i Tadim kan också

   vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

   som inte nämns i denna produktinformation. Fråga

   läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal

   om du har ytterligare frågor och följ alltid deras

   instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER TADIM

   Använd inte Tadim:

   I vissa fall kan din läkare besluta att inte förskriva

   Tadim.


   Använd inte Tadim och rådfråga din läkare om:

   – du är allergisk (överkänslig) mot

   kolistimetatnatrium, kolistin eller andra

   polymyxiner;

   Om detta gäller dig, tala med din läkare innan

   du använder Tadim.

   Var särskilt försiktig med Tadim:

   Var särskilt försiktig med Tadim och rådfråga

   läkare om:

   – du har eller har haft problem med njurarna

   – du lider av myasthenia gravis (en sällsynt

   sjukdom som innebär att musklerna är extremt

   svaga och snabbt blir trötta)

   – du lider av porfyri(en sällsynt

   ämnesomsättningssjukdom som vissa personer är

   födda med)

   – du lider avastma.

   Om något av detta gäller dig, tala med din

   läkare.

   Hos för tidigt födda och nyfödda barn bör särskild

   försiktighet iakttas vid användning av Tadim

   eftersom njurarna inte är färdigutvecklade.

   Graviditet

   Graviditet och amning

   Du får inte använda Tadim om du är gravid eller

   försöker att bli gravid. Tadim kan skada ditt ofödda

   barn.

   Amning

   Du får inte amma under tiden du använder detta

   läkemedel. Tadim kan gå över i bröstmjölken.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Körförmåga och användning av maskiner

   Tadim kan göra dig yr, förvirrad eller ge problem

   med synen t.ex. dimsyn. Om detta inträffar ska

   du inte köra bil, använda verktyg eller hantera

   maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i

   kondition att framföra motorfordon eller utföra

   arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av

   faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

   avseenden är användning av läkemedel på grund av

   deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning

   av dessa effekter och biverkningar finns i andra

   avsnitt. Läs därför all information i denna

   bipacksedel för vägledning. Diskutera med din

   läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du

   tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

   receptfria sådana. Dessa läkemedel kan påverka

   effekten av Tadim.


   • Läkemedel som kan påverka din njurfunktion. Om

   du tar Tadim samtidigt med dessa läkemedel kan

   risken för njurskador öka.


   • Läkemedel som kan påverka nervsystemet. Om

   du tar Tadim samtidigt med dessa läkemedel kan

   risken för biverkningar i nervsystemet öka.


   • Läkemedel som kallas muskelavslappnande

   medel, som används ofta under narkos. Tadim

   kan öka effekten av dessa läkemedel. Om du ska

   få narkos ska du berätta för narkosläkaren att du

   tar Tadim.


   Om du lider av myasthenia gravis och även

   använder andra antibiotika som kallas makrolider

   (som azitromycin, klaritromycin eller erytromycin)

   eller antibiotika som kallas fluorokinoloner (som

   ofloxacin, norfloxacin och ciprofloxacin), samtidigt

   som du tar Tadim ökar risken för muskelsvaghet och

   andningssvårigheter.


   Om du tar kolistimetatnatrium som en infusion

   samtidigt som du inhalerar Tadim kan det öka

   risken för biverkningar.

   3. HUR DU ANVÄNDER TADIM

   Doseringsanvisning

   Använd alltid Tadim enligt läkarens anvisningar.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

   osäker.


   Tala om för läkaren om du har problem med

   njurarna då du kan behöva få en lägre Tadimdos.


   Din första dos bör tas tillsammans med läkare eller

   sjuksköterska.


   Ta Tadim efter andningsgymnastik (om du får

   andningsgymnastik). Detta garanterar att dina

   lungor är klara och redo så att Tadim kan verka

   effektivt. Om du även tar andra inhalerade

   läkemedel kommer din läkare att berätta i vilken

   ordning du ska ta dem.


   Normaldosen för vuxna, ungdomar och barn

   från 2 år eller äldre är 1‑2 injektionsflaskor

   (1‑2 miljoner enheter) 2‑3 gånger per dygn (max

   6 miljoner enheter per dygn).


   Normaldosen för barn under 2 år är en halv

   till 1 injektionsflaska (0,5‑1 miljoner enheter)

   två gånger dagligen (maximalt 2 miljoner

   internationella enheter per dygn).


   Din läkare kan besluta att justera dosen beroende

   på dina omständigheter.


   Tadim ska andas in via en anordning som kallas

   nebulisator. Tadim kan användas med andra

   nebulisatorsystem som används för att tillföra

   antibiotika till lungorna som spray. I länder där

   I-neb AAD är tillgänglig levereras Tadim med en

   Tadim-skiva som kan användas med I-neb AADsystemet.

   För information om hur man använder

   Tadim med I‑neb, se detaljerad instruktion som

   medföljer hjälpmedlet. Om du använder en annan

   nebulisator ska du se till att rummet är väl

   ventilerat.


   Hur du bereder Tadim

   Din läkare eller sjuksköterska kommer att visa

   dig hur du bereder och använder Tadim med

   nebulisatorn.


   Innan du använder Tadim i nebulisatorn och

   inhalerar det måste pulvret lösas upp i sterilt

   vatten,steril 0,9 % koksaltlösning (saltvatten)

   eller i en blandning som består av hälften sterilt

   vatten och hälften steril 0,9 % koksaltlösning

   (saltvatten) enligt anvisningarna nedan.

   Instruktionerna som medföljer nebulisatorn

   anger korrekt mängd vätska att tillsätta

   Tadimflaskan

   Administrering

   1) Lokalisera fliken på det röda plastlocket vid

   pilen som säger ”FLIP UP”. Håll flaskan i ena

   handen, plastlocket i den andra och vrid toppen

   litet lätt motsols. Sätt tummen under fliken och

   tryck den nästan hela vägen upp (90%) (se bild 1).

   01

   2) Ta tag i plastlocket som i bild 2 och öppna

   försiktigt, som ett gångjärn, till nästan 180°.

   02

   3) Vrid flaskan så att plastlocket är vänt mot

   dig. Håll mitten på locket enligt bilden, dra det

   nedåt och vrid lätt åt höger (bild 3a) eller

   vänster så att förseglingen bryts på endast en

   av sidorna (bild 3b).

   03

   4) När väl förseglingen brutits håll flaskan i ett

   fast grepp och dra av metallförseglingen för att

   frigöra hela gummiproppen (bild 4).

   04

   5) Avlägsna gummiproppen från Tadimflaskan

   genom att hålla i ytterkanten och placera den

   upp och ner på en ren yta. Tillsätt långsamt

   sterilt vatten, steril 0,9 % koksaltlösning eller

   sterilt vatten och steril 0,9% koksaltlösning,

   till injektionsflaskan (instruktionen som

   medföljer nebulisatorn ger information om

   korrekt mängd vätska som ska tillföras).


   6) Sätt tillbaka gummiproppen och vänd flaskan

   upp och ner två gånger (bild 6).

   06

   7) Rulla injektionsflaskan mjukt mellan

   handflatorna för att lösa upp allt Tadimpulver på

   flaskans botten och sidor (bild 7). Skaka inte

   flaskan för häftigt eftersom det kan göra att

   lösningen skummar.


   07

   8) När större delen av pulvret har lösts upp,

   låt flaskan stå 5-10 minuter så att eventuellt

   skum kan försvinna och allt pulver upplösas.

   Häll blandningen i nebulisatorn och inhalera

   omedelbart.

   08

   Sätt tillbaka proppen i flaskan och förvara eller

   kasta på lämpligt sätt. Använd inte någon lösning

   som blandats för mer än 24 timmar sedan. Se

   avsnitt 5 ”Hur Tadim ska forvaras” för instruktioner

   om hur man förvarar eller kastar oanvänt Tadim.

   Om du använder mera Tadim än du borde:

   Om du använt för stor mängd av Tadim

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel

   eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet

   av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller

   Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning

   av risken samt rådgivning.


   Symtom som du kan få om du har tagit för mycket

   Tadim:

   • stickningar eller domningar runt läpparna och i

   ansiktet

   • yrsel och svindelkänsla (vertigo)

   • sluddrigt tal

   • synstörningar

   • förvirring

   • mental störning

   • rodnad (i ansiktet)

   Om du glömt att ta Tadim:

   Om du har glömt att använda Tadim

   Ta dosen så fort du kommer ihåg den, om det inte

   är nära till nästa dos. Ta inte dubbel dos för att

   kompensera för glömd dos.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Tadim avslutas:

   Om du slutar att använda Tadim

   Avbryt inte behandlingen om inte din läkare har

   sagt att du kan göra det. Din läkare avgör hur länge

   du ska behandlas.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel,

   kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Tadim orsaka

   biverkningar men alla användare behöver inte få

   dem.


   Tadim kan ibland orsaka allergiska reaktioner

   såsom hudutslag. Om sådana uppträder ska du

   sluta använda Tadim och omedelbart kontakta

   läkare.


   Inandning av Tadim via en nebulisator kan göra

   att vissa personer upplever tryck över bröstet,

   flåsighet, hosta eller blir andfådda. Därför bör

   första dosen tas tillsammans med läkare eller

   sjuksköterska. Din läkare kan också råda dig att

   använda ett läkemedel som motverkar andfåddhet.

   Din läkare kan kontrollera din andning vid dina

   läkarbesök.


   Tadim kan också påverka dina njurar, särskilt om

   dosen är hög eller om du använder andra läkemedel

   som påverkar njurarna.


   Tadim kan ibland orsaka ömhet i munnen eller

   halsont.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller

   apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar

   som inte nämns i denna information. Du kan också

   rapportera biverkningar direkt (se nedan). Genom

   att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

   informationen om läkemedels säkerhet.


   Sverige

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV TADIM

   Förvara Tadim utom syn- och räckhåll för barn.


   Använd Tadim före utgångsdatum som anges på

   injektionsflaskan och kartongen. Utgångsdatumet

   är den sista dagen i angiven månad.


   Oöppnade Tadimflaskor kräver inga särskilda

   förvaringsanvisningar.


   Tadim innehåller inget konserveringsmedel. Efter

   beredning ska Tadimlösningar helst användas

   omedelbart. Om detta inte är möjligt så bör

   lösningen förvaras högst 24 timmar i kylskåp.

   Använd inte lösningar som lagrats längre än

   24 timmar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland

   hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

   kastar läkemedel som inte längre används. Dessa

   åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-05-17

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Tadim

  Pulver till lösning för nebulisator 1 miljon IE 30 styck Flaska

  • Varunummer: 185521
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  4.137,75 kr

  Jämförspris: 137,93 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?