Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Le Vet Beheer B.V.

   Wilgenweg 7

   3421 TV Oudewater

   Nederländerna

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Produlab Pharma B.V.

   Forellenweg 16

   4941 SJ Raamsdonksveer

   Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Synthadon vet. 5 mg/ml injektionsvätska, lösning, för katt och hund. Synthadon vet. 10 mg/ml injektionsvätska, lösning, för katt och hund. Metadonhydroklorid.

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Synthadon vet. 5 mg/ml injektionsvätska, lösning

   Varje ml innehåller:

   Aktiv substans:

   Metadonhydroklorid

   motsvarande metadon

   5 mg

   4,47 mg

   Hjälpämnen:

   Metylparahydroxibensoat (E218)

   Propylparahydroxibensoat

   1,0 mg

   0,2 mg

   Synthadon vet. 10 mg/ml injektionsvätska, lösning

   Varje ml innehåller:

   Aktiv substans:

   Metadonhydroklorid

   motsvarande metadon

   10 mg

   8,9 mg

   Hjälpämnen:

   Metylparahydroxibensoat (E218)

   Propylparahydroxibensoat

   1,0 mg

   0,2 mg

   En klar, färglös till blekgul lösning.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Analgesi (smärtlindring) hos hund och katt.

   Medicinering inför generell anestesi (narkos) eller neuroleptanalgesi på hund och katt (kombination med ett neuroleptiskt läkemedel; ett läkemedel som verkar hämmande på nervsystemet).

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot några hjälpämnen.

   Använd inte på djur med kraftigt nedsatt lungfunktion.

   Använd inte på djur med gravt nedsatt lever- och njurfunktion.

   6. BIVERKNINGAR

   Katt: Nedsatt andning kan förekomma. Milda reaktioner orsakade av oro/upphetsning har observerats: läppslickning, vokalisering (klagoläten, jämmer), urinering, tarmtömning, förstorade pupiller, ökad kroppstemperatur och diarré. Ökad smärtkänslighet har rapporterats. Alla reaktioner var övergående.

   Hund: Nedsatt andning kan förekomma. Milda reaktioner har observerats: flämtning, läppslickning, salivering, vokalisering, oregelbunden andning, sänkt kroppstemperatur, stirrande blick och kroppsdarrningar. Enstaka urineringar och tarmtömningar kan förekomma inom den första timmen efter dosering. Alla reaktioner var övergående.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund och katt

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Analgesi

   Synthadon vet. 5 mg/ml injektionsvätska, lösning

   Hund: 0,5 till 1 mg metadonhydroklorid per kg kroppsvikt, subkutant, intramuskulärt eller intravenöst (motsvarande 0,1 till 0,2 ml/kg)

   Katt: 0,3 till 0,6 mg metadonhydroklorid per kg kroppsvikt, intramuskulärt (motsvarande 0,06 till 0,12 ml/kg)

   Synthadon vet. 10 mg/ml injektionsvätska, lösning

   Hund: 0,5 till 1 mg metadonhydroklorid per kg kroppsvikt, subkutant, intramuskulärt eller intravenöst (motsvarande 0,05 till 0,1 ml/kg)

   Katt: 0,3 till 0,6 mg metadonhydroklorid per kg kroppsvikt, intramuskulärt (motsvarande 0,03 till 0,06 ml/kg)

   För att säkerställa korrekt dosering ska en lämpligt graderad injektionsspruta användas för att administrera läkemedlet.

   Eftersom det individuella svaret på metadon varierar, och delvis beror på dos, patientens ålder, individuella skillnader i smärtkänslighet och allmäntillstånd, ska den optimala dosen baseras individuellt. Hos hundar sätter effekten in 1 timme efter subkutanadministrering, cirka 15 minuter efter intramuskulärinjektion och inom 10 minuter efter intravenösinjektion. Effekten varar i cirka 4 timmar efter intramuskulär eller intravenösadministrering. Hos katter sätter effekten in 15 minuter efter administrering och varar i genomsnitt 4 timmar. Djuret ska undersökas regelbundet för att bedöma om ytterligare analgesi behövs därefter.

   Premedicinering och/eller neuroleptanalgesi

   Hund:

   • Metadonhydroklorid 0,5–1 mg/kg, i.v., s.c. eller i.m.

   Kombinationer t.ex.:

   • Metadonhydroklorid 0,5 mg/kg, i.v. + t.ex. midazolam eller diazepam

   Induktion med propofol, underhåll med isofluran i syrgas.

   • Metadonhydroklorid 0,5 mg/kg + t.ex. acepromazin

   Induktion med tiopental eller propofol tills effekt erhålls, underhåll med isofluran i syrgas eller induktion med diazepam och ketamin

   • Metadonhydroklorid 0,5–1,0 mg/kg, i.v.eller  i.m. + alfa2-agonist (t.ex. xylazin eller medetomidin)

   Induktion med propofol, underhåll med isofluran i kombination med fentanyl eller protokoll för total intravenösanestesi (TIVA): underhåll med propofol i kombination med fentanyl

   TIVA-protokoll: induktion med propofol, tills effekt erhålls. Underhåll med propofol och remifentanil.

   Kemisk-fysikalisk kompatibilitet har endast visats för spädningar 1:5 med följande infusionslösningar: natriumklorid 0,9 %, Ringers lösning och glukos 5 %.

   Katt:

   • Metadonhydroklorid 0,3 till 0,6 mg/kg, i.m.

   • Induktion med bensodiazepin (t.ex. midazolam) och dissociativa läkemedel (t.ex. ketamin);

   • Med ett lugnande medel (t.ex. acepromazin) och NSAID (meloxikam) eller ett sedativum (t.ex. alfa2-agonist);

   • Induktion med propofol, underhåll med isofluran i syrgas.

   Doserna beror på önskad grad av analgesi och sedering (lugnande effekt), hur länge effekten ska vara, och samtidig användning av andra analgetika och anestetika.

   Vid användning i kombination med andra läkemedel kan lägre doser användas.

   För säker användning tillsammans med andra läkemedel hänvisas till relevant produktlitteratur.

   Proppen ska inte punkteras mer än 20 gånger.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Se avsnitt 8.

   10. KARENSTID

   Ej relevant

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Hållbarhet i oöppnad förpackning: 30 månader

   Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar

   Hållbarhet efter spädning enligt anvisning: 4 timmar i skydd från ljus

   När förpackningen bryts (öppnas) för första gången ska kasseringsdatum för resterande läkemedel räknas ut med hjälp av den hållbarhet i öppnad förpackning som anges i denna information. Skriv kasseringsdatum på avsedd plats på etiketten.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Metadon kan ibland orsaka andningsdepression (nedsatt andning) och liksom med andra opioidläkemedel ska försiktighet iakttas vid behandling av djur med nedsatt andningsfunktion eller djur som får läkemedel som kan orsaka andningsdepression. För att säkerställa säker användning av läkemedlet ska behandlade djur kontrolleras regelbundet, vilket omfattar undersökning av hjärt- och andningsfrekvensen.

   Eftersom metadon metaboliseras i levern kan effektens intensitet och varaktighet påverkas hos djur med nedsatt leverfunktion. Vid nedsatt njur-, hjärt- eller leverfunktion eller chock kan det finnas större risk i samband med användning av läkemedlet. Metadons säkerhet har inte visats hos hundar som är yngre än 8 veckor och katter som är yngre än 5 månader. Effekten av en opioid på en skallskada beror på skadans typ och svårighetsgrad, samt vilken andningshjälp som ges. Säkerheten har inte utvärderats fullständigt för katter med nedsatt allmäntillstånd. På grund av risken för excitation ska upprepad administrering till katt användas med försiktighet. Användning i ovan nämnda fall ska ske i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

   På grund av varierande individuellt svar på metadon ska djuren kontrolleras regelbundet, för säkerställande av tillräcklig effekt under önskad effektduration. Användning av läkemedlet måste föregås av en grundlig klinisk undersökning. Hos katter ses vidgade pupiller långt efter att den smärtstillande effekten har försvunnit. Det är därför inte en adekvat parameter för utvärdering av den administrerande dosens kliniska effekt.

   Greyhound-hundar kan behöva högre doser än andra raser för att uppnå effektiva plasmanivåer.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

   Metadon kan orsaka andningsdepression vid spill på huden eller oavsiktlig självinjektion. Undvik kontakt med hud, ögon och mun och bär täta handskar vid hantering av läkemedlet. Vid spill på huden eller stänk i ögonen, tvätta omedelbart med stora mängder vatten. Ta av kläder som fått spill på sig.

   Personer som är överkänsliga för metadon ska undvika kontakt med läkemedlet. Metadon kan orsaka dödfödsel. Detta läkemedel ska inte hanteras av gravida kvinnor.

   Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information men KÖR INTE BIL eftersom sedering kan förekomma.

   ANVISNING FÖR LÄKARE: Metadon är en opioid vars toxicitet kan ge kliniska effekter, inklusive andningsdepression eller apné, sedering, hypotoni och koma. Om andningsdepression uppstår ska kontrollerad ventilation sättas in. Administrering av opioidantagonisten naloxon rekommenderas för att häva symtomen.

   Dräktighet, digivning

   Metadon passerar över till moderkakan.

   Studier på laboratoriedjur har visat negativa effekter på fortplantningsförmågan.

   Läkemedlets säkerhet under dräktighet och digivning har inte utvärderats för djurslagen.
   Användning av läkemedlet rekommenderas inte under dräktighet.

   Andra läkemedel och Synthadon vet.

   För samtidig användning av neuroleptika, se avsnitt 8.

   Metadon kan förstärka effekterna av analgetika, CNS-hämmare (läkemedel som har hämmande effekt på centrala nervsystemet) och substanser som orsakar andningsdepression. Samtidig eller efterföljande användning av läkemedel med buprenorfin kan leda till bristande effekt.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

   En 1,5-faldig överdos resulterade i de effekter som beskrivs i avsnitt 6.

   Katt: Vid överdosering (över 2 mg/kg) kan följande tecken observeras: ökad salivering, oro/upphetsning, bakbensförlamning och avsaknad av kroppshållnings/balansreflexen (postural reflex). Kramper, konvulsioner och syrebrist noterades också hos vissa katter. En dos på 4 mg/kg kan vara dödlig för katter. Andningsdepression har beskrivits.

   Hund: Andningsdepression har beskrivits.

   Metadon kan motverkas av naloxon. Naloxon ska ges tills effekt erhålls. En startdos på 0,1 mg/kg intravenöst rekommenderas.

   Blandbarhetsproblem

   Blanda inte med något annat läkemedel, förutom med infusionslösningar som listas i avsnitt 8.

   Läkemedlet är inkompatibelt (ej blandbart) med injektionsvätskor som innehåller meloxikam eller annan vattenfri lösning.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2014-09-11

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar: Kartong innehållande 1 injektionsflaska med 5, 10, 20, 25, 30 eller 50 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Synthadon vet

  Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 499710
  • Tillverkare: Virbac Danmark A/S Filial Sverige

  297 kr

  Jämförpris: 29,70 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  För detta läkemedel visas inte lagerstatus eftersom det är ett så kallat särskilt läkemedel. Kontakta ditt apotek för hjälp.