Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Synflorix

   injektionsvätska, suspension i förfylld spruta
   Polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat
   natrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan ditt barn får detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta vaccin har ordinerats enbart åt ditt barn. Ge det inte till andra.

   • Om ditt barn får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Synflorix är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan ditt barn får Synflorix
   3. Hur Synflorix ges
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Synflorix ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Synflorix är och vad det används för

   Synflorix är ett vaccin mot pneumokockinfektioner. En läkare eller sjuksköterska kommer att injicera ditt barn med detta vaccin.

   Det används från 6 veckor upp till 5 års ålder för att skydda ditt barn mot:

   en bakterie som kallas för ”Streptococcus pneumoniae”. Denna bakterie kan orsaka allvarliga sjukdomar, bland annat hjärnhinneinflammation, blodförgiftning och bakteriemi (bakterier i blodbanan) såväl som öroninfektion eller lunginflammation.

   Hur Synflorix fungerar

   Synflorix hjälper kroppen att producera egna antikroppar. Antikroppar är en del av det immunsystem som kommer att skydda ditt barn mot dessa sjukdomar.

   2. Vad du behöver veta innan ditt barn får Synflorix

   Synflorix ska inte ges om:

   • ditt barn är allergiskt mot de aktiva substanserna eller mot något av övriga innehållsämnen i detta vaccin (innehållsämnena anges i avsnitt 6). Tecken på en allergisk reaktion kan bland annat vara kliande hudutslag, andfåddhet och svullnad av ansikte eller tunga.

   • ditt barn har en allvarlig infektion med hög feber (över 38°C). Om så är fallet kan vaccinationen skjutas upp tills ditt barn mår bättre. En lindrig infektion som en förkylning bör inte vara något problem. Tala dock först med läkaren.

   Synflorix bör inte ges om något av ovanstående gäller för ditt barn. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan ditt barn får Synflorix.

   Varningar och försiktighet

   Kontrollera med läkare eller apotekspersonal innan detta vaccin ges om:

   • ditt barn har problem med blödningar eller lätt får blåmärken.

   Hos barn från 2 års ålder kan svimning förekomma efter, eller även före, all nålinjektion. Tala därför om för läkaren eller sjuksköterskan om ditt barn har svimmat vid tidigare injektion.

   Som för alla vacciner uppnås eventuellt inte fullt skydd hos alla barn som vaccineras med Synflorix.

   Synflorix skyddar endast mot infektioner som orsakas av de bakterier för vilka vaccinet har utvecklats.

   Barn med nedsatt immunförsvar (t.ex. på grund av infektion med humant immunbristvirus (hiv) eller immunsuppressiv behandling) får eventuellt inte full nytta av Synflorix.

   Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan ditt barn får Synflorix.

   Barn över 5 år

   Vaccinets säkerhet och effekt har inte fastställts för barn som är äldre än 5 år och därför rekommenderas inte vaccination av dessa barn.

   Andra läkemedel och Synflorix

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, eller om barnet nyligen fått något annat vaccin. Synflorix fungerar eventuellt inte lika bra om barnet tar läkemedel som påverkar immunsystemets förmåga att bekämpa infektioner.

   Synflorix kan ges samtidigt med andra barnvacciner såsom vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta (pertussis), Haemophilus influenzaetyp b, polio (oralt eller inaktiverat), hepatit B, mässling-påssjuka-röda hund, vattkoppor, rotavirus (oralt) samt även meningokock serogrupp C och serogrupp A, C, W-135, Y (konjugerat). Olika ställen används för injicering av de olika vaccinerna.

   Läkaren kan eventuellt be dig att ge barnet ett febernedsättande läkemedel (som till exempel paracetamol) innan eller direkt efter att Synflorix ges, i synnerhet om barnet samtidigt med Synflorix vaccineras med helcellsvaccin mot kikhosta. Febernedsättande läkemedel rekommenderas också till barn som har krampsjukdomar eller som tidigare haft feberkramper.

   Om ditt barn har fått paracetamol före eller direkt efter att Synflorix har givits kan den erhållna nivån av antikroppar minska något. Det är inte känt om den minskade antikroppsnivån påverkar skyddet mot pneumokocksjukdomar.

   Synflorix innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, det vill säga är näst intill ”natriumfritt”.


   3. Hur Synflorix ges

   Hur vaccinet ges

   Synflorix injiceras alltid i en muskel. Detta görs vanligtvis i låret eller i överarmen.

   Hur mycket ges

   Vanligtvis får ditt barn (från 6 veckor till 6 månaders ålder) en vaccinationsserie omfattande 4 injektioner enligt officiella rekommendationer eller annan dosering enligt officiella rekommendationer som följs av sjukvårdspersonalen. Det är viktigt att följa läkarens eller sjuksköterskans instruktioner för att fullfölja vaccinationsschemat.

   • Varje injektion ges med minst en månads mellanrum, förutom den sista injektionen (booster) som ges minst 6 månader efter den tredje injektionen.

   • Den första injektionen kan ges från 6 veckors ålder och uppåt. Den sista injektionen (booster) kan ges från 9 månaders ålder och uppåt.

   • Du kommer att få veta när ditt barn ska komma tillbaka för nästa vaccination.

   För tidigt födda barn (födda efter 27 veckors och innan 37 veckors graviditet):

   Ditt barn (från 2 månader till 6 månaders ålder) kommer att få 3 injektioner med ett intervall på minst en månad mellan varje dos. Minst sex månader efter den sista injektionen kommer ditt barn få en ytterligare dos (boosterdos).

   Spädbarn i åldern 7 till 11 månader kommer att få 2 injektioner. Varje injektion kommer att ges med minst en månads mellanrum. En tredje injektion (booster) kommer att ges under andra levnadsåret med minst två månaders mellanrum.

   Barn från 12 månader till 5 års ålder kommer att få 2 injektioner. Varje injektion ges med minst två månaders mellanrum.

   Särskilda patientgrupper

   Barn från 6 veckor upp till 5 års ålder som anses ha högre risk att få pneumokockinfektioner (såsom barn med hiv-infektion, sicklecellanemi eller nedsatt eller onormal mjältfunktion) kan få Synflorix. Fråga läkaren hur många injektioner ditt barn ska få och när de ska ges.

   Om ditt barn missar en injektion

   Om ditt barn missar en injektion är det viktigt att du får en ny tid. Detta så att du och din läkare kan prata om vad som bör göras härnäst för att skydda ditt barn.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel:

   Allvarliga allergiska reaktioner kan förekomma i mycket sällsynta fall (vid upp till 1 av 10 000 vaccindoser). Sådana reaktioner känns igen genom:

   • upphöjda och kliande utslag (nässelutslag)

   • svullnad, ibland av ansikte och mun (angioödem), som orsakar andningssvårigheter

   • kollaps.

   Dessa reaktioner inträffar normalt innan man lämnat läkarmottagningen. Om ditt barn får något av dessa symtom, kontakta omedelbart läkare.

   Mycket vanliga (dessa kan förekomma vid fler än 1 av 10 vaccindoser)

   • smärta, rodnad eller svullnad där injektionen ges

   • feber, 38°C eller högre

   • sömnighetskänsla

   • irritationskänsla

   • aptitlöshet.

   Vanliga (dessa kan förekomma vid upp till 1 av 10 vaccindoser)

   • förhårdnad vid injektionsstället.

   Mindre vanliga (dessa kan förekomma vid upp till 1 av 100 vaccindoser)

   • klåda, blåmärken, blödning eller en liten knöl där injektionen har getts

   • illamående, diarré eller kräkning

   • ihållande gråt

   • tillfälligt andningsuppehåll (apné) om ditt barn är för tidigt fött (före eller i 28:e graviditetsveckan)

   • huvudvärk

   • hudutslag

   • diffus svullnad av den injicerade kroppsdelen, som ibland även innefattar närliggande led

   • nässelfeber.

   Sällsynta (dessa kan förekomma vid upp till 1 av 1 000 vaccindoser)

   • krampanfall utan feber eller på grund av hög feber

   • allergiska reaktioner t.ex. hudallergier

   • kollaps (plötslig debut av muskelslapphet), perioder av medvetslöshet eller nedsatt medvetande samt blekhet eller blåaktig missfärgning av huden.

   Mycket sällsynta (dessa kan förekomma vid upp till 1 av 10 000 vaccindoser)

   • Kawasakis sjukdom (främsta tecknen på sjukdomen är t.ex. feber, hudutslag, svullna lymfkörtlar, inflammation och utslag på slemhinnorna i mun och hals).

   Boosterdoser av Synflorix kan öka risken för biverkningar.

   För barn >12 månaders ålder kan risken för smärta vid injektionsstället öka med ökad ålder.

   Hos mycket för tidigt födda barn (födda i graviditetsvecka 28 eller tidigare) kan det förekomma längre uppehåll mellan andetagen än normalt under 2-3 dagar efter vaccination.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Synflorix ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras i kylskåp (2 °C‑8 °C).

   • Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   • Får ej frysas.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är:

   En dos på 0,5 ml innehåller:

   Pneumokockpolysackarid serotyp 11,2

   1 mikrogram

   Pneumokockpolysackarid serotyp 41,2

   3 mikrogram

   Pneumokockpolysackarid serotyp 51,2

   1 mikrogram

   Pneumokockpolysackarid serotyp 6B1,2

   1 mikrogram

   Pneumokockpolysackarid serotyp 7F1,2

   1 mikrogram

   Pneumokockpolysackarid serotyp 9V1,2

   1 mikrogram

   Pneumokockpolysackarid serotyp 141,2

   1 mikrogram

   Pneumokockpolysackarid serotyp 18C1,3

   3 mikrogram

   Pneumokockpolysackarid serotyp 19F1,4

   3 mikrogram

   Pneumokockpolysackarid serotyp 23F1,2

   1 mikrogram

   1 adsorberat på aluminiumfosfat

   totalt 0,5 milligram Al3+

   2 konjugerat till protein D (härstammande från icke-typningsbara Haemophilus influenzae) bärarprotein

   9-16 mikrogram

   3 konjugerat till tetanustoxoid-bärarprotein

   5-10 mikrogram

   4 konjugerat till difteritoxoid-bärarprotein

   3-6 mikrogram

   Övriga innehållsämnen är: natriumklorid (se avsnitt 2 för mer information) och vatten för injektionsvätskor

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   • Injektionsvätska, suspension i förfylld spruta

   • Synflorix är en grumlig vit suspension.

   • Synflorix finns som förfyllda sprutor för 1 dos med eller utan nål i förpackningar om 1, 10 eller 50.

   • Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

   Rue de l’Institut 89

   B-1330 Rixensart

   Belgien

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   Belgique/België/Belgien

   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

   Tél/Tel: + 32 2 10 85 52 00

   Lietuva

   GlaxoSmithKline Lietuva UAB

   Tel: +370 5 264 90 00

   info.lt@gsk.com


   България

   ГлаксоСмитКлайн ЕООД

   Тел.: + 359 2 953 10 34

   Luxembourg/Luxemburg

   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

   Tél/Tel: + 32 10 85 52 00


   Česká republika

   GlaxoSmithKline s.r.o.

   Tel: + 420 2 22 00 11 11

   czmail@gsk.com


   Magyarország

   GlaxoSmithKline Kft.

   Tel.: + 36-1-2255300

   Danmark

   GlaxoSmithKline Pharma A/S

   Tlf: + 45 36 35 91 00

   dk-info@gsk.com


   Malta

   GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

   Tel: + 356 21 238131

   Deutschland

   GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

   Tel: + 49 (0)89 360448701

   produkt.info@gsk.com

   Nederland

   GlaxoSmithKline BV

   Tel: + 31 (0)30 69 38 100

   nlinfo@gsk.com

   Eesti

   GlaxoSmithKline Eesti OÜ

   Tel: +372 667 6900

   estonia@gsk.com

   Norge

   GlaxoSmithKline AS

   Tlf: + 47 22 70 20 00


   Ελλάδα

   GlaxoSmithKline A.E.B.E

   Tηλ: + 30 210 68 82 100

   Österreich

   GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

   Tel: + 43 (0)1 97075 0

   at.info@gsk.com


   España

   GlaxoSmithKline, S.A.

   Tel: + 34 902 202 700

   es-ci@gsk.com


   Polska

   GSK Services Sp. z o.o.

   Tel.: + 48 (22) 576 9000

   France

   Laboratoire GlaxoSmithKline

   Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

   diam@gsk.com


   Portugal

   GlaxoSmithKline - Produtos Farmacêuticos, Lda.

   Tel: + 351 21 412 95 00

   FI.PT@gsk.com

   Hrvatska

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel.: + 385 (0)1 6051999

   România

   GlaxoSmithKline (GSK) SRL

   Tel: +40 (0)21 3028 208


   Ireland

   GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

   Tel: + 353 (0)1 4955000

   Slovenija

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

   medical.x.si@gsk.com


   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

   Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

   recepcia.sk@gsk.com


   Italia

   GlaxoSmithKline S.p.A.

   Tel:+ 39 (0)45 9218 111

   Suomi/Finland

   GlaxoSmithKline Oy

   Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

   Finland.tuoteinfo@gsk.com


   Κύπρος

   GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

   Τηλ: + 357 22 39 70 00

   gskcyprus@gsk.com

   Sverige

   GlaxoSmithKline AB

   Tel: + 46 (0)8 638 93 00

   info.produkt@gsk.com


   Latvija

   GlaxoSmithKline Latvia SIA

   Tel: + 371 67312687

   lv-epasts@gsk.com

   United Kingdom

   GlaxoSmithKline UK

   Tel: + 44 (0)800 221 441

   customercontactuk@gsk.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   11/2018


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu/

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   En fin vit bottensats med en klar färglös supernatant kan iakttas vid förvaring av den förfyllda sprutan. Detta utgör inget tecken på försämring.

   Före administrering ska innehållet i den förfyllda sprutan inspekteras visuellt både före och efter omskakning med avseende på främmande partiklar och/eller utseendemässiga förändringar. Om något av detta iakttas ska vaccinet kasseras.

   Vaccinet bör uppnå rumstemperatur före användning.

   Vaccinet ska omskakas väl före användning.

   Vaccinet ska endast ges intramuskulärt. Administrera det inte intravaskulärt.

   Om Synflorix ges samtidigt som andra vacciner ska olika injektionsställen användas.

   Synflorix ska inte blandas med andra vacciner.

   Instruktioner för administering av vaccin i förfyllda sprutor

   1.

   Håll sprutcylindern i en hand (undvik att hålla i kolvstången) och skruva av skyddslocket på sprutan genom att vrida det motsols.


   Synflorix bild 1

   2

   För att fästa nålen på sprutan, skruva nålen medsols in i sprutan tills den låser sig.

   Synflorix bild 2

   3.

   Ta bort nålskyddet, som i vissa fall kan sitta lite hårt.

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Synflorix

  Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 0,5 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 142674
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline Biologicals SA

  468 kr

  Jämförpris: 468 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?