Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Synarel

   200 mikrogram/dos nässpray, lösning
   nafarelin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   2. VAD SYNAREL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER SYNAREL
   3. HUR DU ANVÄNDER SYNAREL
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR SYNAREL SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   2. VAD SYNAREL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Nafarelin fungerar i kroppen likt det gonadotropinfrisättande hormonet som finns naturligt i kroppen, dvs. GnRH. GnRH bildas i hjärnan och stimulerar hypofysen att producera hormoner, som i sin tur stimulerar äggstockarna att producera de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron.

   På motsvarande sätt stimulerar Synarel äggstockarna att i början av behandlingen producera de kvinnliga könshormonerna, men inom 2-3 veckor upphör produktionen av könshormonerna.

   Detta utnyttjas vid endometrios då livmoderslemhinnan har spridits utanför livmodern. Dessa endometrioshärdar är beroende av östrogen och progesteron och behandling med Synarel gör att endometriosvävnaden försvinner eller minskar. Menstruationen upphör tillfälligt men återkommer då behandlingen avslutas. Behandling av endometrios bör inte överstiga 6 månader.


   Synarel används också i samband med provrörsbefruktning. Då utnyttjas den hämmande effekten på äggstockarna. På detta sätt undviks spontan ägglossning och ett för tidigt bildande av gulkroppar.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER SYNAREL

   Använd inte Synarel

   • om du är allergisk mot nafarelin, GnRH, GnRH-liknande ämnen eller något annat

   • om du är gravid

   • om du har underlivsblödningar och orsaken inte utretts.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Synarel.

   Under behandling måste du använda ett icke hormonellt preventivmedel (kondom, pessar) för att förhindra graviditet. Detta kan verka underligt om du behandlas för att bli gravid men avsikten är att uppnå graviditet först när behandlingen med Synarel är avslutad. Din läkare kan berätta mer om detta.


   Depression, som kan vara allvarlig, har rapporterats hos patienter som tar Synarel. Informera din läkare om du blir nedstämd/deprimerad under tiden du tar Synarel.

   Andra läkemedel och Synarel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Om du använder slemhinneavsvällande näsdroppar eller nässpray, t ex vid förkylning eller allergi, ska du ta dessa minst en halvtimme efter du sprayat Synarel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Risk finns att fostret påverkas. Synarel bör därför inte användas under graviditet.


   Det är okänt om Synarel går över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter har observerats.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER SYNAREL

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

   Ändra aldrig själv den dos som föreskrivits utan att rådgöra med din läkare.

   Om du nyser under eller omedelbart efter sprayning med Synarel kan dosen bli för låg. Du ska därför i dessa fall spraya en ytterligare dos för säkerhets skull.


   Endometrios:
   Behandlingen påbörjas på menstruationscykelns 2:a eller 4:e dag. Rekommenderad dos är 1 sprayning i ena näsborren på morgonen och 1 sprayning i den andra näsborren på kvällen, dvs. totalt 2 sprayningar per dag, under 6 månader.


   Förbehandling vid provrörsbefruktning:
   Rekommenderad dos är 1 sprayning i vardera näsborren morgon och kväll, dvs. totalt 4 sprayningar per dag.

   Sprayflaskans bruksanvisning

   Innan du använder en Synarel-flaska första gången måste du aktivera sprayflaskan. Detta behöver du bara göra en gång, innan du tar den första dosen.


   Skyddshatt

   Sprayflaskans bruksanvisningSäkerhetsklämma   Aktivera spraypumpen:

   1. Ta av säkerhetsklämman och skyddshatten så att sprayspetsen synliggörs. Håll flaskan med två fingrar på ”axlarna” och tummen mot undersidan av flaskan.


   2. Aktivera pumpen genom att trycka flera gånger kraftigt och jämnt tills spraydosen kommer som en fin, jämn stråle. Detta kräver vanligtvis 5-7 tryck. Det är inte nödvändigt att aktivera pumpen igen vid nästkommande användning.

   2. Aktivera pumpen.


   Användning:

   1. Snyt dig försiktigt för att rensa näsborrarna.

   1. Snyt dig försiktigt


   2. Ta av skyddshatt och säkerhetsklämma. Håll flaskan som visades tidigare.

   2. Ta av skyddshatt och säkerhetsklämma.


   3. Rengör sprayspetsen. Håll flaskan vågrätt och skölj sprayspetsen med varmt vatten samtidigt som du gnuggar den med fingret eller en ren, mjuk trasa.

   3. Rengör sprayspetsen.

   Rengör inte sprayspetsen med något vasst föremål. Detta kan leda till att pumpen levererar en felaktig dos av sprayen. Ta inte av pumpen från flaskan eftersom det nödvändiga trycket i flaskan släpps ut.


   4. Böj huvudet lätt framåt. Håll för ena näsborren och för in sprayspetsen i den andra. Rikta sprayspetsen bakåt och mot den yttre sidan av näsan.

   4. Böj huvudet lätt framåt.


   5. Tryck flaskan bestämt uppåt mellan tummen och fingrarna en gång samtidigt som du försiktigt andas in genom näsborren. Om din läkare har sagt till dig att ta 4 sprayningar varje dag ska du nu spraya in i den andra näsborren.

   5. Tryck flaskan bestämt uppåt.


   6. Ta bort sprayflaskan från näsborren. Böj huvudet bakåt några sekunder så att vätskan sprider sig över nässlemhinnan.

   6. Ta bort flaskan från näsborren.


   7. Rengör sprayspetsen. Håll flaskan vågrätt och skölj sprayspetsen med varmt vatten samtidigt som du gnuggar den med fingret eller en ren, mjuk trasa.

   7. Rengör sprayspetsen

   Rengör inte sprayspetsen med något vasst föremål. Detta kan leda till att pumpen levererar en felaktig dos av sprayen. Ta inte av pumpen från flaskan eftersom det nödvändiga trycket i flaskan släpps ut.

   Torka av sprayspetsen med en mjuk handduk eller pappersnäsduk.

   Det är viktigt att rengöra sprayspetsen före och efter användning för att förhindra att den blir tilltäppt.


   8. Sätt på säkerhetsklämman och skyddshatten på sprayspetsen igen.

   8. Sätt på säkerhetsklämman och skyddshatten igen.

   Om du har tagit för stor mängd av Synarel

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Synarel

   Om du glömmer att ta dosen vid den vanliga tiden, ta den så snart du kommer ihåg och fortsätt sedan att ta Synarel vid de vanliga tidpunkterna. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   De flesta biverkningarna är en följd av sänkt hormonproduktion.


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   Viktökning, snabba humörsvängningar, minskad sexuell lust, huvudvärk, värmevallningar, rinnsnuva, akne, muskelsmärtor, torra slemhinnor i underlivet, minskad bröststorlek, eksem (seborré) och ödem (svullnad).


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Sömnlöshet, viktminskning, benskörhet (återgår vanligtvis till det normala ca 6 månader efter avslutad behandling), irriterade slemhinnor i näsan, depression (långtidsbehandling), känslomässig instabilitet (långtidsbehandling), östrogenbrist, minskning av bröstkörtlarnas storlek, ökad sexuell lust, överkänslighetsreaktioner (såsom bröstsmärtor, andningssvårigheter, nässelutslag, hudutslag och klåda), parestesier (myrkrypningar), blodtrycksstegring, blodtryckssänkning, för tidigt klimakterium, blödningar från livmodern och ökad behåring (hirsutism).


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Depression (korttidsbehandling), känslomässig instabilitet (korttidsbehandling), bröstförstoring, äggstockscystor, håravfall (alopeci) och ledsmärta.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   Synpåverkan och ledinflammation.


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   Överproduktion i äggstockarna (ovariellt hyperstimuleringssyndrom, OHSS) som kan ge symtom som buksmärtor (lätta till måttliga), uppblåsthet (inklusive vätskeansamling) i buken, andnöd, illamående, kräkningar och diarré.


   Lunginflammation och lungfibros har rapporterats men sambandet med behandlingen med Synarel har inte visats.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR SYNAREL SKA FÖRVARAS

   Sätt alltid på säkerhetsklämma och skyddshatt efter användning.

   Förvara flaskan stående vid högst 25 °C.

   Flaskan förvaras i ytterkartongen. Får ej frysas.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är nafarelinacetat motsvarande nafarelin 2 mg/ml.

   • Övriga innehållsämnen är sorbitol (stabiliseringsmedel) och bensalkoniumklorid (konserveringsmedel), ättiksyra, natriumhydroxid och/eller saltsyra (för pH justering) och renat vatten.

   Läkemedlets utseende

   Lösningen är klar, färglös till svagt gul.

   Importör

   Medartuum AB, Göteborg

   Tillverkare

   Pfizer-koncernen


   Ompackare

   Munro Wholesale Medical Supplies Ltd., Glasgow, Skottland


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-02-17

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Synarel

  Nässpray, lösning 200 mikrogram/dos 60 dos(er) Spraybehållare

  • Varunummer: 585233
  • Tillverkare: Medartuum AB

  1.052,39 kr

  Jämförspris: 17,54 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?