Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Synarel

   200 mikrogram/dos nässpray, lösning
   Nafarelin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD SYNAREL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER SYNAREL
   3. HUR DU ANVÄNDER SYNAREL
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR SYNAREL SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD SYNAREL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Nafarelin fungerar i kroppen likt det gonadotropinfrisättande hormonet som finns naturligt i kroppen, dvs. GnRH. GnRH bildas i hjärnan och stimulerar hypofysen att producera hormoner, som i sin tur stimulerar äggstockarna att producera de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron.

   På motsvarande sätt stimulerar Synarel äggstockarna att i början av behandlingen producera de kvinnliga könshormonerna, men inom 2-3 veckor upphör produktionen av könshormonerna.

   Detta utnyttjas vid endometrios då livmoderslemhinnan har spridits utanför livmodern.

   Dessa endometrioshärdar är beroende av östrogen och progesteron och behandling med Synarel gör att endometriosvävnaden försvinner eller minskar. Menstruationen upphör tillfälligt men återkommer då behandlingen avslutas. Behandling av endometrios bör inte överstiga 6 månader.


   Synarel används också i samband med provrörsbefruktning. Då utnyttjas den hämmande effekten på äggstockarna. På detta sätt undviks spontan ägglossning och ett för tidigt bildande av gulkroppar.

   2. INNAN DU ANVÄNDER SYNAREL

   Använd inte Synarel

   • om du är överkänslig mot GnRH, GnRH-liknande ämnen eller något av övriga innehållsämnen i Synarel.

   • om du är gravid

   • om du har underlivsblödningar och orsaken inte utretts.

   Var särskilt försiktig med Synarel

   Under behandling måste du använda ett icke hormonellt preventivmedel (kondom, pessar) för att förhindra graviditet. Detta kan verka underligt om du behandlas för att bli gravid men avsikten är att uppnå graviditet först när behandlingen med Synarel är avslutad. Din läkare kan berätta mer om detta.


   Depression, som kan vara allvarlig, har rapporterats hos patienter som tar Synarel. Informera din läkare om du blir nedstämd/deprimerad under tiden du tar Synarel.

   Intag av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Om du använder slemhinneavsvällande näsdroppar eller nässpray, t ex vid förkylning eller allergi, ska du ta dessa minst en halvtimme efter du sprayat Synarel.

   Graviditet och amning

   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Risk finns att fostret påverkas. Synarel bör därför inte användas under graviditet. Rådfråga alltid din läkare innan du påbörjar behandling med Synarel om du är gravid eller planerar graviditet.


   Det är okänt om Synarel går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter har observerats.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER SYNAREL

   Använd alltid Synarel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

   Ändra aldrig själv den dos som föreskrivits utan att rådgöra med din läkare.

   Om du nyser under eller omedelbart efter sprayning med Synarel kan dosen bli för låg. Du ska därför i dessa fall spraya en ytterligare dos för säkerhets skull.


   Endometrios: Behandlingen påbörjas på menstruationscykelns 2:a eller 4:e dag. Vanlig dos är 1 sprayning i ena näsborren på morgonen och 1 sprayning i den andra näsborren på kvällen, dvs. totalt 2 sprayningar per dag, under 6 månader.

   Förbehandling vid provrörsbefruktning: Vanlig dos är 1 sprayning i vardera näsborren morgon och kväll, dvs. totalt 4 sprayningar per dag.

   Sprayflaskans bruksanvisning

   Innan du använder en Synarel-flaska första gången måste du aktivera sprayflaskan. Detta behöver du bara göra en gång, innan du tar den första dosen.


   Bild1


   Aktivera spraypumpen:

   1. Ta av säkerhetsklämman och skyddshatten så att sprayspetsen synliggörs. Håll flaskan med två fingrar på ”axlarna” och tummen mot undersidan av flaskan.


   2. Aktivera pumpen genom att trycka flera gånger kraftigt och jämnt tills spraydosen kommer som en fin, jämn stråle. Detta kräver vanligtvis 5-7 tryck. Det är inte nödvändigt att aktivera pumpen igen vid nästkommande användning.


   Bild10


   Användning:

   1. Snyt dig försiktigt för att rensa näsborrarna.


   Bild3


   2. Ta av skyddshatt och säkerhetsklämma. Håll flaskan som visades tidigare.


   Bild4

   3. Rengör sprayspetsen. Håll flaskan vågrätt och skölj sprayspetsen med varmt vatten samtidigt som du gnuggar den med fingret eller en ren, mjuk trasa.


   Bild4


   Rengör inte sprayspetsen med något vasst föremål. Detta kan leda till att pumpen levererar en felaktig dos av sprayen. Ta inte av pumpen från flaskan eftersom det nödvändiga trycket i flaskan släpps ut.


   4. Böj huvudet lätt framåt. Håll för ena näsborren och för in sprayspetsen i den andra. Rikta sprayspetsen bakåt och mot den yttre sidan av näsan.


   Bild6


   5. Tryck flaskan bestämt uppåt mellan tummen och fingrarna en gång samtidigt som du försiktigt andas in genom näsborren. Om din läkare har sagt till dig att ta 4 sprayningar varje dag ska du nu spraya in i den andra näsborren.


   Bild7

   6. Ta bort sprayflaskan från näsborren. Böj huvudet bakåt några sekunder så att vätskan sprider sig över nässlemhinnan.


   Bild8


   7. Rengör sprayspetsen. Håll flaskan vågrätt och skölj sprayspetsen med varmt vatten samtidigt som du gnuggar den med fingret eller en ren, mjuk trasa.   Bil9

   Rengör inte sprayspetsen med något vasst föremål. Detta kan leda till att pumpen levererar en felaktig dos av sprayen. Ta inte av pumpen från flaskan eftersom det nödvändiga trycket i flaskan släpps ut.


   Torka av sprayspetsen med en mjuk handduk eller pappersnäsduk.


   Det är viktigt att rengöra sprayspetsen före och efter användning för att förhindra att den blir tilltäppt.


   8. Sätt på säkerhetsklämman och skyddshatten på sprayspetsen igen.


   Bild10


   Om du har tagit för stor mängd av Synarel

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Synarel

   Om du glömmer att ta dosen vid den vanliga tiden, ta den så snart du kommer ihåg och fortsätt sedan att ta Synarel vid de vanliga tidpunkterna. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Synarel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   De flesta biverkningarna är en följd av sänkt hormonproduktion.


   Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

   Viktökning, snabba humörsvängningar, minskad sexuell lust, huvudvärk, värmevallningar, rinnsnuva, akne, muskelsmärtor, torra slemhinnor i underlivet, minskad bröststorlek, eksem (seborré) och ödem (svullnad).


   Vanligabiverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   Sömnlöshet, viktminskning, benskörhet (återgår vanligtvis till det normala ca 6 månader efter avslutad behandling), irriterade slemhinnor i näsan, depression (långtidsbehandling), känslomässig instabilitet (långtidsbehandling), östrogenbrist, minskning av bröstkörtlarnas storlek, ökad sexuell lust, överkänslighetsreaktioner (såsom bröstsmärtor andningssvårigheter, nässelutslag, hudutslag och klåda), parestesier (myrkrypningar), blodtrycksstegring, blodtryckssänkning, för tidigt klimakterium, blödningar från livmodern och ökad behåring (hirsutism).


   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare men hos fler än 1 av 1000 användare):

   Depression (korttidsbehandling), känslomässig instabilitet (korttidsbehandling), bröstförstoring, äggstockscystor, håravfall (alopeci) och ledsmärta.


   Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   Synpåverkan och ledinflammation.


   Lunginflammation och lungfibros har rapporterats men sambandet med behandlingen med Synarel har inte visats.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR SYNAREL SKA FÖRVARAS

   Sätt alltid på säkerhetsklämma och skyddshatt efter användning.

   Förvara flaskan stående vid högst 25°C.

   Flaskan förvaras i ytterkartongen. Får ej frysas.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är nafarelinacetat motsvarande nafarelin 2 mg/ml.

   • Övriga innehållsämnen är sorbitol (stabiliseringsmedel) och bensalkoniumklorid 0,1 mg/ml (konserveringsmedel), ättiksyra, natriumhydroxid (saltsyra) (för pH justering) och renat vatten.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Importör/Information lämnas av:

   Omnia Läkemedel AB, Järnvägsgatan 11, 252 24 Helsingborg, Sverige


   Ompackare:

   Orifice Medical AB, Aktergatan 4, 271 55 Ystad

   Tillverkare

   Pfizer-koncernen


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2013–04–26

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Synarel

  Nässpray, lösning 200 mikrogram/dos 60 dos(er) Spraybehållare

  • Varunummer: 434346
  • Tillverkare: Omnia Läkemedel AB

  1.050,95 kr

  Jämförspris: 17,52 kr / dos(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?