Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Symbicort miteTurbuhaler

   80 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation Inhalationspulver
   Budesonid/formoterolfumaratdihydrat

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Symbicort miteTurbuhaler är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Symbicort miteTurbuhaler
   3. Hur du använder Symbicort miteTurbuhaler
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Symbicort miteTurbuhaler ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Symbicort miteTurbuhaler är och vad det används för

   Symbicort mite Turbuhaler är en inhalator som används för att behandla astma hos vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder. Den innehåller två olika läkemedel: budesonid och formoterolfumaratdihydrat.

   • Budesonid tillhör en grupp läkemedel som kallas ”kortikosteroider”. Det verkar genom att minska och förebygga svullnad och inflammation i lungorna.

   • Formoterolfumaratdihydrat tillhör en grupp läkemedel som kallas ”långverkande beta2- adrenoreceptor agonister” eller ”luftrörsvidgare”. Det verkar genom att få musklerna i dina luftvägar att slappna av, vilket hjälper dig att andas lättare.


   Detta läkemedel är inte lämpligt för patienter med svår astma. Det kan förskrivas vid astma på två olika sätt.

   a) Vissa personer får två astmainhalatorer förskrivna: Symbicort mite Turbuhaler och en separat anfallskuperare.

   • De använder Symbicort mite Turbuhaler varje dag, vilket hjälper till att förhindra uppkomsten av astmasymtom.

   • De använder sin anfallskuperare när de får astmasymtom för att göra det lättare att andas igen.


   b) Vissa personer får Symbicort mite Turbuhaler förskrivet som sin enda astmainhalator.

   • De använder Symbicort mite Turbuhaler varje dag, vilket hjälper till att förhindra uppkomsten av astmasymtom.

   • De använder även Symbicort mite Turbuhaler när de behöver extra doser för att behandla astmasymtom och göra det lättare att andas igen. De behöver inte en separat inhalator för detta.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Symbicort miteTurbuhaler

   Använd inte Symbicort miteTurbuhaler

   Om du är allergisk mot budesonid, formoterol ,eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), i detta fall laktos (som innehåller små mängder mjölkprotein).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Symbicort mite Turbuhaler om:

   • Du har diabetes.

   • Du har en lunginfektion.

   • Du har högt blodtryck eller om du någonsin har haft hjärtproblem (inkluderande ojämn hjärtrytm, väldigt snabb puls, förträngning i artärerna eller hjärtsvikt).

   • Du har problem med sköldkörteln eller med binjurarna.

   • Du har låga halter kalium i blodet.

   • Du har svåra leverproblem.

   Andra läkemedel och Symbicort miteTurbuhaler

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana och naturläkemedel.


   Framförallt bör du tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:


   - Betablockerare (såsom atenolol eller propanolol mot högt blodtryck), inklusive ögondroppar (såsom timolol mot grön starr).

   - Läkemedel mot snabb eller oregelbunden hjärtrytm (såsom kinidin).

   - Läkemedel som digoxin som ofta används mot hjärtsvikt.

   - Vätskedrivande medel (såsom furosemid). Dessa används mot högt blodtryck.

   - Steroider som tas via munnen (såsom prednisolon).

   - Xantiner (såsom teofyllin eller aminofyllin). Dessa används ofta för att behandla astma.

   - Andra luftrörsvidgande medel (såsom salbutamol).

   - Tricykliska antidepressiva medel (såsom amitriptylin).

   - Monoaminoxidashämmare, även kända som MAO-hämmare (såsom fenelzin).

   - Fentiaziner (såsom klorpromazin och proklorperazin).

   - Läkemedel som kallas “proteashämmare” (såsom ritonavir) mot HIV-infektion.

   - Läkemedel mot svampinfektioner (såsom itrakonazol och ketokonazol).

   - Läkemedel mot Parkinsons sjukdom (såsom levodopa).

   - Läkemedel mot sköldkörtelproblem (såsom levotyroxin).


   Om något av ovanstående gäller dig, eller om du känner dig osäker, skall du tala med läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Symbicort forte Turbuhaler.


   Om du kommer behöva narkos i samband med operation eller ett tandingrepp, skall du berätta detta för din läkare eller apotelspersonal.

   Graviditet, amning och fertilitet

   - Om du är gravid eller planerar graviditet, rådfråga läkare innan du använder Symbicort mite Turbuhaler- använd inte Symbicort mite Turbuhaler om inte din läkare råder dig till detta.

   - Om du blir gravid under tiden du använder Symbicort mite Turbuhaler, skall du inte sluta använda Symbicort mite Turbuhaler men omedelbart kontakta din läkare.

   - Om du ammar, rådfråga din läkare innan du använder Symbicort mite Turbuhaler.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Symbicort mite Turbuhaler har ingen eller försumbar effekt på din förmåga att köra bil eller använda redskap eller maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseende är användningen av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Symbicort miteTurbuhaler innehåller hjälpämnen

   Symbicort mite Turbuhaler innehåller laktos som är en sockerart. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel. Mängden laktos i det här läkemedlet orsakar normalt inte problem hos personer som är laktosintoleranta.


   Hjälpämnet laktos innehåller små mängder mjölkprotein vilket kan orsaka allergiska reaktioner.


   3. Hur du använder Symbicort miteTurbuhaler

   * Använd alltid Symbicort mite Turbuhaler enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   * Det är viktigt att använda Symbicort mite Turbuhaler varje dag, även om du just då inte har några symtom på astma.

   * Din läkare kommer att kontrollera dina astmasymtom regelbundet.


   Om du har tagit steroidtabletter mot astma kommer doktorn att minska antalet tabletter du ska ta när du börjat ta Symbicort mite Turbuhaler. Om du har tagit steroidtabletter under lång tid kan läkaren vilja ta blodprover då och då. När du minskar på antalet tabletter kan du må allmänt sämre även om dina symtom från bröstet förbättras. Du kan få symtom som nästäppa eller snuva, svaghet, led- eller muskelsmärtor eller få utslag (eksem). Om något av symtomen blir besvärligt eller om du får symtom som huvudvärk, trötthet, illamående eller kräkningar, kontakta genast din läkare. Du kan behöva byta medicinering om du får symtom på allergi eller ledinflammation (artrit). Kontakta läkaren om du är orolig för att fortsätta använda Symbicort mite Turbuhaler.


   Din läkare kan överväga att lägga till steroidtabletter till din vanliga behandling under stressiga perioder (till exempel om du har en luftvägsinfektion eller före en operation).


   Viktig information om dina astmasymtom

   Om du känner att du blir andfådd eller får pipande andning under tiden som du använder Symbicort miteTurbuhaler bör du fortsätta att använda Symbicort mite Turbuhaler men uppsöka läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva ytterligare behandling.


   Kontakta omedelbart läkare om:

   - Din andning försämras eller om du ofta vaknar upp på natten med astma.

   - Du börjar känna tryck över bröstkorgen på morgonen eller om trycket över bröstet varar längre än vanligt

   Dessa tecken kan tyda på att din astma inte kontrolleras tillräckligt och du kan omedelbart behöva annan eller ytterligare behandling.


   Astma

   Symbicort mite Turbuhaler kan förskrivas mot astma på två olika sätt. Mängden Symbicort mite Turbuhaler som ska användas och när den ska användas beror på hur preparatet har förskrivits till dig.


   a) Om du har fått Symbicort mite Turbuhaler och en separat anfallskuperare förskrivna, läs avsnittet som heter “a) Att använda Symbicort mite Turbuhaler och en separat anfallskuperare”.

   b) Om du har fått Symbicort mite Turbuhaler förskrivet som din enda inhalator, läs avsnittet som heter “b) Att använda Symbicort mite Turbuhaler som din enda astmainhalator”.


   a) Att använda Symbicort miteTurbuhaler och en separat anfallskuperare

   Använd din Symbicort miteTurbuhaler varje dag. Detta hjälper till att förebygga uppkomsten av astmasymtom


   Vuxna (18 år och äldre)

   - Vanlig dos är 1 eller 2 inhalationer, två gånger om dagen.

   - Din läkare kan öka detta till 4 inhalationer, två gånger om dagen.

   - Om symtomen kontrolleras väl kan din läkare be dig ta läkemedlet en gång om dagen.


   Ungdomar (12 till 17 år)

   - Vanlig dos är 1 eller 2 inhalationer, två gånger om dagen.

   - Om symtomen kontrolleras väl kan din läkare be dig ta läkemedlet en gång om dagen.


   Barn (6 till 11 år)

   - Vanlig dos är 2 inhalationer, två gånger om dagen.


   Symbicort mite Turbuhaler rekommenderas inte till barn under 6 år.


   Din läkare (eller astmasköterska) kommer att hjälpa dig att hantera din astma. De kommer att anpassa dosen av läkemedlet till den lägsta dos som behövs för att kontrollera astman. Justera inte dosen utan att tala med läkare (eller astmasköterska) först.


   Använd din separata anfallskuperare för att behandla astmasymtom när de uppträder.

   Ha alltid med dig din anfallskuperare så du kan använda den när du behöver. Använd inte Symbicort mite Turbuhaler för att behandla dina astmaanfall- använd din anfallskuperare.


   b) Att använda Symbicort miteTurbuhaler som din enda astmainhalator.

   Använd endast Symbicort mite Turbuhaler på det här sättet om din läkare sagt att du ska göra det och endast om du är 18 år eller äldre.


   Använd din Symbicort Turbuhaler varje dag. Detta hjälper till att förebygga uppkomsten av astmasymtom. Du kan ta:

   - 1 inhalation på morgonen och 1 inhalation på kvällen

   eller

   - 2 inhalationer på morgonen

   eller

   - 2 inhalationer på kvällen


   Använd även Symbicort miteTurbuhaler som en anfallskuperare för att behandla astmasymtom när de uppträder.

   - Om du får astmasymtom, inhalera 1 gång och vänta i några minuter.

   - Om du inte känner dig bättre, inhalera igen.

   - Ta inte fler än 6 inhalationer vid ett och samma tillfälle.


   Ha alltid din Symbicort mite Turbuhaler med dig så att du kan använda den när du behöver.


   En total daglig dos om fler än 8 inhalationer behövs normalt inte. Din läkare kan dock säga åt dig att ta upp till 12 inhalationer per dag under begränsad period.


   Om du regelbundet behöver 8 inhalationer eller fler under en dag, besök din läkare eller sjuksköterska, de kan behöva förändra din behandling.


   Använd inte fler än totalt 12 inhalationer under ett dygn.


   Om du tränar och får astmasymtom, använd Symbicort mite Turbuhaler enligt beskrivningen här. Använd däremot inte Symbicort mite Turbuhaler precis före träning för att förhindra att astmasymtom uppträder.


   Att förbereda din nya Symbicort miteTurbuhaler

   Innan du använder din nya Symbicort Turbuhaler för första gången, behöver du förbereda den för användning så här:

   - Skruva av skyddshylsan och lyft av den. Du kan höra ett rasslande ljud.

   - Håll din Symbicort mite Turbuhaler upprätt med det röda vredet nedåt.

   - Vrid det röda vredet åt ena hållet så långt det går. Vrid sedan åt det andra hållet så långt det går (det spelar ingen roll åt vilket håll du vrider först). Du bör höra ett klickande ljud.

   - Upprepa detta igen, vrid det röda vredet i båda riktningarna.

   - Din Symbicort mite Turbuhaler är nu färdig att användas.


   Hur man inhalerar

   Varje gång du behöver göra en inhalation, följ instruktionerna nedan:


   1. Skruva av skyddshylsan och lyft av den. Du kan höra ett rasslande ljud.


   2. Håll din Symbicort mite Turbuhaler inhalator upprätt med det röda vredet nedåt.


   3. Håll inte i munstycket när du laddar din Symbicort mite Turbuhaler inhalator. För att mata fram en dos, vrid det röda vredet åt ena hållet så långt det går. Vrid sedan åt det andra hållet så långt det går (det spelar ingen roll vilket håll du vrider först). Du bör höra ett klickande ljud. Din Symbicort mite Turbuhaler inhalator är nu laddad och färdig att använda. Ladda endast din Symbicort mite Turbuhaler inhalator när du behöver använda den.


   4. Håll Symbicort mite Turbuhaler inhalatorn borta från munnen. Andas ut lugnt (så mycket som känns bekvämt). Andas inte ut genom din Symbicort mite Turbuhaler inhalator.


   5. Placera försiktigt munstycket mellan tänderna. Slut läpparna. Andas genom munnen så djupt och kraftigt som du kan. Tugga eller bit inte på munstycket.


   6. Ta bort Symbicort mite Turbuhaler inhalator från munnen. Andas sedan ut försiktigt. Mängden läkemedel som inhaleras är väldigt liten. Detta betyder att du kanske inte känner någon smak av det efter inhalationen. Om du har följt instruktionerna kan du ändå vara säker på att du har inhalerat dosen och att läkemedlet nu finns i dina lungor.


   7. Om du ska ta ytterligare en dos, upprepa steg 2 till 6.


   8. Sätt tillbaka skyddshylsan ordentligt efter användningen.


   9. Skölj munnen med vatten efter dina dagliga morgon- och/eller kvällsdoser, och spotta ut vattnet.


   Försök inte att ta bort eller att vrida munstycket. Det sitter fast på din Symbicort mite Turbuhaler inhalator och får inte tas bort. Använd inte din Symbicort miteTurbuhaler inhalator om den har blivit skadad eller om munstycket har lossnat från din Symbicort mite Turbuhaler inhalator.


   Liksom med andra inhalatorer bör vårdgivarna säkerställa att barn som ordinerats Symbicort mite Turbuhaler använder rätt inhalationsteknik, såsom beskrivs ovan.


   Rengöring av din Symbicort miteTurbuhalerinhalator

   Torka utsidan av munstycket med en torr trasa en gång i veckan. Använd inte vatten eller andra vätskor.


   När är det dags att börja använda en ny inhalator?

   * Dosindikatorn talat om hur många doser (inhalationer) du har kvar i din Symbicort mite Turbuhaler inhaltor, vilket är 60 doser från början när den är fulladdad.

   * Dosindikatorn är markerad i intervaller om 10 doser. Den visar alltså inte varje dos.

   * När du ser en röd markering vid kanten av indikatorfönstret finns det ungefär 20 doser kvar. Vid de sista 10 doserna kommer dosindikatorns bakgrund att bli röd. När “0” med röd bakgrund visas i mitten av indikatorfönstret måste du börja med en ny Symbicort mite Turbuhaler inhalator.


   Observera:

   * Vredet kommer fortfarande att “klicka” när man vrider på det även när din Symbicort Turbuhaler inhalator är slut.

   * Ljudet du hör när du skakar på din Symbicort Turbuhaler inhalator kommer från ett torkmedel och inte från läkemedlet. Därför kan ljudet inte tala om för dig hur mycket läkemedel som finns kvar i din Symbicort Turbuhaler inhalator.

   * Om du av misstag laddar din Symbicort Turbuhaler inhalator mer än en gång innan du tar din dos, kommer du fortfarande att få endast en dos. Dosindikatorn kommer dock registrera alla laddade doser.


   Om du använt för stor mängd av Symbicort miteTurbuhaler

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Det är viktigt att du tar dosen såsom den står på etiketten på förpackningen eller såsom din läkare informerat dig om. Överskrid inte dosen utan att kontakta läkare.


   De vanligaste symtomen som kan uppstå om du använt för stor mängd Symbicort mite Turbuhaler är darrningar, huvudvärk och snabb hjärtrytm.

   Om du har glömt att använda Symbicort miteTurbuhaler

   - Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om det därermot snart är dags för nästa dos, hoppa över den glömda dosen.

   - Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Symbicort mite Turbuhaler orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Om något av följande händer, sluta använda Symbicort miteTurbuhaler och kontakta omedelbart läkare:

   - Svullnad av ansiktet, framförallt runt munnen (tunga och/eller svalg och/eller svårigheter att svälja) eller nässelutslag tillsammans med andningssvårigheter (angioödem) och/eller en plötslig svimningskänsla. Detta kan betyda att du fått en allergisk reaktion. Detta är sällsynt, det händer färre än 1 av 1000 användare.

   - Plötslig, pipande andning efter inhalation av läkemedlet. Om något av dessa symtom uppträder sluta genast att använda Symbicort Turbuhalerinhalator och använd din anfallskuperare. Kontakta omedelbart läkare eftersom du kan behöva ändra din behandling. Detta är mycket sällsynt, det händer färre än 1 av 10 000 användare.


   Övriga möjliga biverkningar:


   Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 användare):

   - Hjärtklappning (du känner dina hjärtslag), darrningar eller skakningar. Om dessa effekter uppstår är de vanligen milda och försvinner i takt med att du fortsätter att använda Symbicort mite Turbuhaler.

   - Svampinfektion i munnen. Det är mindre troligt att det här uppstår om du sköljer din mun med vatten efter att du använt din Turbuhaler.

   - Lite ont i halsen, hosta och hes röst.

   - Huvudvärk


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   - Känsla av rastlöshet, nervositet eller upprördhet.

   - Störd sömn.

   - Yrsel.

   - Illamående

   - Snabb hjärtrytm

   - Blåmärken på huden

   - Muskelkramper


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   - Utslag, klåda.

   - Kramp i luftrören (sammandragning av musklerna i luftvägarna, vilket orsakar pipande andning). Om den pipande andningen uppstår plötsligt efter användning av Symbicort mite Turbuhaler ska du sluta använda Symbicort mite Turbuhaler och omedelbart kontakta läkare.

   - Låga halter kalium i blodet.

   - Ojämn hjärtrytm.


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

   - Depression.

   - Beteendeförändringar, framförallt hos barn.

   - Bröstsmärta eller tryck över bröstet (kärlkramp)

   - En ökad mängd socker (glukos) i blodet.

   - Smakförändringar, såsom obehaglig smak i munnen.

   - Förändringar av blodtrycket.


   Kortikosteroider som inhaleras kan påverka den normala produktionen av steroidhormoner i kroppen, framförallt om du använder höga doser under en lång tid. Effekterna inkluderar:

   - Förändringar i benmineraltätheten (uttunning av skelettet).

   - Grå starr (grumling av ögats lins).

   - Grön starr (ökat tryck i ögat).

   - En dämpad tillväxttakt hos barn och ungdomar.

   - En effekt på binjurarna (en liten körtel som sitter bredvid njuren).

   Sannolikheten för att dessa effekter ska inträffa är mycket mindre för inhalerade kortikosteroider än för kortisontabletter.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se


   5. Hur Symbicort miteTurbuhaler ska förvaras

   * Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   * Förvaras vid högst 30C.

   * Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller etiketten på Turbuhalern. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   * Sätt tillbaka skyddshylsan ordentligt efter användning för att skydda från fukt.

   * Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är budesonid och formoterolfumaratdihydrat. Varje inhalerad dos innehåller 80 mikrogram budesonid och 4,5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat. Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat (som innehåller mjölkproteiner).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Symbicort mite Turbuhaler är en inhalator som innehåller läkemedel. Färgen på inhalationspulvret är vit. Varje inhalator innehåller 60 doser och är vitfärgad med rött vred. Vredet är försett med blindskrift med talet 6 för identifiering, för att skilja sig från andra inhalations produkter från Astra Zeneca.


   Symbicort mite Turbuhaler finns tillgängliga i förpackningar om 2 eller 6 inhalator(er) som vardera innehåller 60doser.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Tel: 042-32 66 95


   Ompackare:

   Interport Ltd

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CR0 4XS

   England


   Tillverkare:

   AstraZeneca- koncernen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   25 mars 2015


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Symbicort mite Turbuhaler

  Inhalationspulver 80 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation 120 dos(er) Inhalator

  • Varunummer: 026354
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  518,93 kr

  Jämförpris: 4,32 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?