• Sunitinib
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Sutent

   12,5 mg, 25 mg, 37,5 mg, 50 mg hårda kapslar
   sunitinib

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Sutent är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Sutent
   3. Hur du använder Sutent
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Sutent ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Sutent är och vad det används för

   Sutent innehåller den aktiva substansen sunitinib, som är en proteinkinashämmare. Det används vid behandling av cancer för att hindra aktiviteten hos en viss typ av proteiner som man vet är verksamma vid tillväxt och spridning av cancerceller.

   Sutent används för att behandla följande cancerformer:

   • Gastrointestinal stromacellstumör (GIST), en typ av cancer i magsäcken och tarmarna. Sutent används om imatinib (ett annat cancerläkemedel) inte längre har någon verkan eller om du inte kan ta imatinib.

   • Metastaserad njurcellscancer (MRCC), en typ av njurcancer som har spridit sig till andra delar av kroppen.

   • Neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln (pNET) (tumör i de hormonproducerande cellerna i bukspottkörteln), när cancern har förvärrats eller inte kan opereras.

   Om du undrar över hur Sutent verkar eller varför detta läkemedel har ordinerats till dig, kontakta läkaren.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Sutent

   Använd inte Sutent:

   • Om du är allergisk mot sunitinib eller något annat innehållsämne i Sutent (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare innan du tar Sutent:

   • Om du har högt blodtryck. Sutent kan höja blodtrycket. Din läkare kan vilja kontrollera ditt blodtryck under behandlingen med Sutent och du får eventuellt behandling för att sänka blodtrycket, om det skulle behövas.


   • Om du har eller har haft en blodsjukdom, problem med blödningar eller blåmärken. Behandling med Sutent kan leda till högre blödningsrisk eller förändring av antalet av vissa celler i blodet, vilket kan ge anemi (blodbrist) eller påverka blodets förmåga att levras. Om du tar läkemedel som tunnar ut blodet för att förhindra blodproppar, t.ex. warfarin eller acenokumarol, kan blödningsrisken vara förhöjd. Berätta för din läkare om du får en blödning när du behandlas med Sutent.


   • Om du har problem med hjärtat. Sutent kan orsaka hjärtproblem. Berätta för din läkare om du känner dig väldigt trött, är andfådd eller har svullna fötter och fotleder.


   • Om hjärtrytmen blir onormal. Sutent kan ge onormal hjärtrytm. Din läkare kan ta EKG för att bedöma dessa problem under behandlingen med Sutent. Berätta för din läkare om du känner dig yr, svimfärdig eller får onormala hjärtslag när du tar Sutent.


   • Om du nyligen haft problem med blodproppar i vener och/eller artärer (olika typer av blodkärl), inklusive stroke, hjärtinfarkt, embolism eller trombos. Kontakta din läkare omedelbart om du känner några symtom som bröstsmärtor eller tryck över bröstet, smärtor i armarna, ryggen, halsen eller käken, andfåddhet, domningar eller svaghet i ena kroppshalvan, problem att tala, huvudvärk eller yrsel medan du behandlas med Sutent.


   • Om det har konstaterats att du har en förstoring eller ”utbuktning” på aorta (ett stort blodkärl), ett så kallat aortaaneurysm.


   • Om du tidigare har haft en bristning i aortaväggen, en så kallad aortadissektion.


   • Om du har eller har haft skador i de minsta blodkärlen, vilket kallas för trombotisk mikroangiopati (TMA). Berätta för din läkare om du får feber, utmattning, trötthet, blåmärken, blödning, svullnad, förvirring, synbortfall och krampanfall.


   • Om du har problem med sköldkörteln. Sutent kan orsaka problem med sköldkörteln. Berätta för din läkare om du lättare blir trött, fryser mer än andra eller om din röst blir djupare när du tar Sutent. Sköldkörtelfunktionen bör kontrolleras innan du tar Sutent och regelbundet medan du tar det. Om din sköldkörtel inte producerar tillräckligt mycket sköldkörtelhormon kan du få behandling med sköldkörtelhormonersättning.


   • Om du har eller har haft en sjukdom i bukspottkörteln eller gallblåsan. Berätta för din läkare om du får något av följande tecken eller symtom: smärtor i området runt magsäcken (övre delen av buken), illamående, kräkningar och feber. Dessa kan vara orsakade av en inflammation i bukspottkörteln eller gallblåsan.


   • Om du har eller har haft problem med levern. Berätta för din läkare om du får något av följande tecken eller symtom på leverproblem under behandlingen med Sutent: klåda, gulfärgning av ögon eller hud, mörk urin och smärtor eller obehag i övre högra delen av buken. Din läkare bör ta blodprover för att kontrollera leverfunktionen före och under behandlingen med Sutent, efter behov.


   • Om du har eller har haft problem med njurarna. Din läkare kommer att övervaka din njurfunktion.


   • Om du ska opereras eller nyligen har opererats. Sutent kan påverka sårläkningen. Oftast slutar man använda Sutent före en operation. Din läkare avgör när du kan börja ta Sutent igen.


   • Du kan rekommenderas att göra en kontroll hos tandläkaren innan du börjar behandlingen med Sutent

   • Om du har eller har haft ont i munnen, tänderna och/eller käken, svullnader eller sår i munnen, om du känner en domning eller tyngdkänsla i käken, eller om en tand lossnar - kontakta läkare och tandläkare omedelbart.

   • Om du behöver genomgå en invasiv tandbehandling eller tandkirurgi. Berätta för tandläkaren att du behandlas med Sutent, särskilt om du även får eller har fått bisfosfonater intravenöst (i ett kärl). Bisfosfonater används för att förhindra skelettkomplikationer och kan ha getts till dig för att behandla en annan åkomma.


   • Om du har eller har haft problem med huden och subkutana vävnaden. När du tar detta läkemedel, kan tillståndet ”pyoderma gangrenosum” (smärtsamma sår på huden) eller ”nekrotiserande fasciit” (snabbt förlöpande infektion i hud/mjukdelar som kan vara livshotande) uppkomma. Kontakta omedelbart läkare om du får symtom på infektion runt en skada på huden, inklusive feber, smärta, rodnad, svullnad, eller om var eller blod sipprar ut från såret. Denna biverkan försvinner oftast när behandlingen med sunitinib avslutas. Svåra hudutslag (Steven-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, erytema multiforme) har rapporterats vid behandling av sunitinib. Dessa uppstår initialt som rödaktiga cirkulära måltavleliknande fläckar eller som runda fläckar med en central blåsa, på bålen. Utslagen kan utvecklas till utbredd blåsbildning eller fjällning av huden och kan vara livshotande. Om du får hudutslag eller dessa hudsymtom, ska du omedelbart söka råd från en läkare.


   • Om du har eller har haft kramper. Meddela din läkare snarast om du har högt blodtryck, huvudvärk eller synförluster.


   • Om du har diabetes. Hos diabetespatienter bör blodsockernivåerna kontrolleras regelbundet för att avgöra om doseringen av diabetesläkemedel behöver justeras, detta för att minimera risken för lågt blodsocker. Meddela din läkare så snart som möjligt om du upplever några tecken och symtom på lågt blodsocker (trötthet, hjärtklappning, svettningar, hunger och medvetslöshet).

   Barn och ungdomar

   Sutent rekommenderas inte till personer under 18 år.

   Andra läkemedel och Sutent

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Somliga läkemedel kan påverka koncentrationen av Sutent i kroppen. Tala om för läkaren om du använder läkemedel som innehåller följande aktiva substanser:

   • ketokonazol, itrakonazol – för behandling av svampinfektioner

   • erytromycin, klaritromycin, rifampicin – för behandling av infektioner

   • ritonavir - för behandling av HIV

   • dexametason – en kortikosteroid som används vid olika sjukdomstillstånd (sjukdomstillstånd (såsom allergier/andningsbesvär eller hudsjukdomar)

   • fenytoin, karbamazepin, fenobarbital - för behandling av epilepsi och andra neurologiska tillstånd

   • örtpreparat som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) - används vid lätt nedstämdhet och lindrig oro

   Sutent med mat och dryck

   Undvik att dricka grapefruktjuice medan du behandlas med Sutent.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du är gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Om det finns risk att du blir gravid ska du använda ett tillförlitligt preventivmedel under behandlingen med Sutent.

   Om du ammar, tala med läkaren. Du bör inte amma under tiden då du behandlas med Sutent.  

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om du känner dig yr eller ovanligt trött, var särskilt försiktig när du kör bil eller använder maskiner.


   3. Hur du använder Sutent

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

   Läkaren kommer att ordinera en lämplig dos för dig, beroende på vilken typ av cancer du har. Om du behandlas för:

   • GIST eller njurcancer (MRCC) är den vanligaste dosen 50 mg en gång dagligen, som tas i 28 dagar (fyra veckor), följt av 14 dagars (två veckors) uppehåll (utan medicin), i 6-veckorsperioder.

   • pNET är den vanliga dosen 37,5 mg en gång dagligen utan något uppehåll.

   Läkaren avgör vilken dos som är lämplig för dig och när och om du behöver sluta med Sutent.

   Sutent kan tas med eller utan mat.

   Om du använt för stor mängd av Sutent

   Om du råkat ta för många kapslar, kontakta läkaren omedelbart. Du kan behöva läkartillsyn.

   Om du har glömt att använda Sutent

   Ta inte dubbla doser för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Du måste omedelbart kontakta din läkare om du upplever någon av dessa allvarliga biverkningar (se även Vad du behöver veta innan du använder Sutent):

   Hjärtproblem. Berätta för din läkare om du känner dig mycket trött, andfådd, eller har svullna fötter och fotleder. Detta kan vara symtom på hjärtproblem som hjärtsvikt och problem med hjärtmuskeln (kardiomyopati).

   Problem med lungor eller andning. Berätta för din läkare om du får hosta, smärtor i bröstet, plötslig andfåddhet eller om du hostar blod. Detta kan vara symtom på lungemboli som uppstår när blodproppar förs till lungorna.

   Njursjukdomar. Berätta för din läkare om du märker några förändringar av hur ofta du kissar eller om du inte kissar. Detta kan vara symtom på njursvikt.

   Blödning. Berätta för din läkare om du får något av dessa symtom eller om du får en allvarlig blödning under behandlingen med Sutent: smärtande och svullen buk, kräkningar med blod, svart och klibbig avföring, blod i urinen, huvudvärk, förändrat medvetande- eller sinnestillstånd eller upphostningar av blod eller blodigt slem från lungorna eller luftvägarna.

   Tumörnedbrytning som leder till hål i tarmen. Berätta för din läkare om du får svåra buksmärtor, feber, illamående, kräkningar, blod i avföringen eller förändrade avföringsvanor.

   Andra biverkningar som kan uppträda med Sutent är:

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

   • Sänkt antal blodplättar, röda blodkroppar och/eller vita blodkroppar (t.ex. neutrofiler).

   • Andfåddhet.

   • Högt blodtryck.

   • Extrem trötthet, kraftlöshet.

   • Svullnad på grund av vätskeansamling under huden och runt ögonen, djupt allergiskt utslag.

   • Smärta/irritation i munnen, munsår, inflammation i munnen, muntorrhet, smakstörning, orolig mage, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, buksmärta/-svullnad, nedsatt aptit.

   • Minskad aktivitet i sköldkörteln (hypotyreoidism).

   • Yrsel.

   • Huvudvärk.

   • Näsblod.

   • Ryggsmärtor, smärta i lederna.

   • Smärtor i armar och ben.

   • Gulfärgad eller missfärgad hud, ökad pigmentering av huden, förändrad hårfärg, utslag i handflatorna och på fotsulorna, hudutslag, torr hud.

   • Hosta.

   • Feber.

   • Svårigheter att somna.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • Proppar i blodkärlen.

   • Bristande blodförsörjning till hjärtmuskeln på grund av tilltäppning eller förträngning av hjärtats kranskärl.

   • Bröstsmärta.

   • Minskning av den mängd blod som hjärtat pumpar.

   • Vätskeansamling runt lungorna.

   • Infektioner.

   • Komplikation av svår infektion (infektion i blodet) som kan leda till vävnadsskada, organsvikt och död.

   • Sänkt blodsockernivå (se avsnitt 2).

   • Proteinläckage i urinen som ibland leder till svullnad.

   • Influensaliknande symptom.

   • Onormala blodvärden, bl.a. för bukspottkörtel- och leverenzymer.

   • Ökad nivå urinsyra i blodet.

   • Hemorrojder, smärtor i ändtarmen, blödningar i tandköttet, svårigheter eller oförmåga att svälja.

   • Brännande känsla eller smärtor på tungan, inflammation i magtarmkanalens slemhinna, ökad mängd gas i magsäck eller tarm.

   • Viktnedgång.

   • Muskuloskeletal smärta (smärta i muskler och skelett), muskelsvaghet, muskeltrötthet, muskelsmärtor, muskelspasm.

   • Torrhet i näsan, nästäppa.

   • Ökat tårflöde.

   • Onormal känsel i huden, klåda, fjällande och inflammerad hud, blåsor, acne, missfärgning av naglarna, håravfall.

   • Onormal känsla i armar och ben.

   • Onormalt minskad eller ökad känslighet, speciellt för beröring.

   • Halsbränna.

   • Uttorkning.

   • Blodvallningar.

   • Missfärgad urin.

   • Depression.

   • Frossa.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer))

   • Livshotande infektion i mjukdelar, även runt ändtarm och könsorgan (se avsnitt 2).

   • Stroke.

   • Hjärtinfarkt orsakad av avbruten eller minskad blodförsörjning till hjärtat.

   • Förändringar i hjärtats elektriska aktivitet eller onormal hjärtrytm.

   • Vätska runt hjärtat (perikardiell utgjutning).

   • Leversvikt.

   • Buksmärtor förorsakade av inflammation i bukspottkörteln.

   • Tumörnedbrytning som leder till hål i tarmen (perforation).

   • Inflammation (svullnad och rodnad) i gallblåsan, med eller utan gallsten.

   • Onormal kanal från en normal kroppshålighet till en annan eller till huden (fistel).

   • Smärta i munnen, tänderna och/eller käken, svullnad och sår inne i munnen, domningar eller en tyngdkänsla i käken, eller tandlossning. Detta kan vara symtom på skelettskada i käken (osteonekros), se avsnitt 2.

   • Överproduktion av sköldkörtelhormon, vilket ökar kroppens energiförbrukning i vila.

   • Problem med sårläkning efter kirurgi.

   • Ökade halt av muskelenzym (kreatinfosfokinas) i blodet.

   • Stark reaktion på något allergen inklusive hösnuva, hudutslag, klåda, nässelfeber, svullnad av kroppsdelar och svårigheter att andas.

   • Inflammation i tjocktarmen (kolit, ischemisk kolit).

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer)

   • Svåra reaktioner på huden och/eller slemhinnorna (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, erytema multiforme).

   • Tumörlyssyndrom (TLS) – TLS är en grupp av komplikationer som rör ämnesomsättningen som kan uppträda vid cancerbehandling. De orsakas av nedbrytningsprodukter från döende cancerceller och kan vara följande: illamående, andfåddhet, oregelbunden puls, muskelkramper, krampanfall, grumlig urin och trötthet sammantaget med onormala laboratorievärden (höga kalium-, urinsyra- och fosfatnivåer och låga kalciumnivåer i blodet). Komplikationerna kan leda till förändrad njurfunktion och akut njursvikt.

   • Onormal nedbrytning av muskelvävnad som kan leda till njurproblem (rabdomyolys).

   • Onormala förändringar i hjärnan som kan orsaka ett antal symtom, inkluderande huvudvärk, förvirring, kramper och synbortfall (reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom).

   • Smärtsamma sår på huden (pyoderma gangrenosum).

   • Inflammation i levern (hepatit).

   • Inflammation i sköldkörteln.

   • Skada i de minsta blodkärlen, vilket kallas för trombotisk mikroangiopati (TMA).

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • En förstoring eller ”utbuktning” av aorta (ett stort blodkärl) eller en bristning i aortaväggen (aortaaneurysm respektive aortadissektion).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Sutent ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen, burken och blisterkartan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   • Använd inte detta läkemedel om du ser att förpackningen är skadad eller verkar ha öppnats.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Sutent 12,5 mg hårda kapslar

   Den aktiva substansen är sunitinib. Varje kapsel innehåller sunitinibmalat motsvarande 12,5 mg sunitinib.

   Övriga innehållsämnen är:

   - Kapselinnehåll: mannitol (E421), kroskarmellosnatrium, povidon (K-25) och magnesiumstearat.

   - Kapselskal: gelatin, röd järnoxid (E172) och titandioxid (E171).

   - Präglingsfärg: shellac, propylenglykol, natriumhydroxid, povidon och titandioxid (E171).

   Sutent 25 mg hårda kapslar

   Den aktiva substansen är sunitinib. Varje kapsel innehåller sunitinibmalat motsvarande 25 mg sunitinib.

   Övriga innehållsämnen är:

   - Kapselinnehåll: mannitol (E421), kroskarmellosnatrium, povidon (K-25) och magnesiumstearat.

   - Kapselskal: gelatin, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172).

   - Präglingsfärg: shellac, propylenglykol, natriumhydroxid, povidon och titandioxid (E171).

   Sutent 37,5 mg hårda kapslar

   Den aktiva substansen är sunitinib. Varje kapsel innehåller sunitinibmalat motsvarande 37,5 mg sunitinib.

   Övriga innehållsämnen är:

   - Kapselinnehåll: mannitol (E421), kroskarmellosnatrium, povidon (K-25) och magnesiumstearat.

   - Kapselskal: gelatin, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172).

   - Präglingsfärg: shellac, propylenglykol, kaliumhydroxid och svart järnoxid (E172).

   Sutent 50 mg hårda kapslar

   Den aktiva substansen är sunitinib. Varje kapsel innehåller sunitinibmalat motsvarande 50 mg sunitinib.

   Övriga innehållsämnen är:

   - Kapselinnehåll: mannitol (E421), kroskarmellosnatrium, povidon (K-25) och magnesiumstearat.

   - Kapselskal: gelatin, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172) och svart järnoxid (E172).

   - Präglingsfärg: shellac, propylenglykol, natriumhydroxid, povidon och titandioxid (E171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Sutent 12,5 mg tillhandahålls som hårda gelatinkapslar, innehållande ett gult till orangefärgat granulat. Gelatinkapslarna är orangefärgade, präglade i vit färg med ”Pfizer” på locket och ”STN 12,5 mg” på underdelen.

   Sutent 25 mg tillhandahålls som hårda gelatinkapslar, innehållande ett gult till orangefärgat granulat. Gelatinkapslarna har karamellfärgat lock och orangefärgad underdel, präglade med ”Pfizer” i vit färg på locket och ”STN 25 mg” på underdelen.

   Sutent 37,5 mg tillhandahålls som hårda gelatinkapslar, innehållande ett gult till orangefärgat granulat. Gelatinkapslarna är gula, präglade med ”Pfizer” i svart färg på locket och ”STN 37,5 mg” på underdelen.

   Sutent 50 mg tillhandahålls som hårda gelatinkapslar, innehållande ett gult till orangefärgat granulat. Gelatinkapslarna är karamellfärgade, präglade med ”Pfizer” i vit färg på locket och ”STN 50 mg” på underdelen.

   Tillhandahålls i plastburkar med 30 kapslar och i perforerade endosblister innehållande 28 x 1 kapslar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pfizer Europe MA EEIG

   Boulevard de la Plaine 17

   1050 Bruxelles

   Belgien

   Tillverkare:

   Pfizer Italia S.r.L.

   Via del Commercio - Zona Industriale

   63100 Marino del Tronto (Ascoli Piceno)

   Italien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Belgique / België /Belgien

   Pfizer S.A. / N.V.

   Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

   Lietuva

   Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

   Tel. + 370 52 51 4000

   България

   Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

   Тел.: +359 2 970 4333

   Luxembourg/Luxemburg

   Pfizer S.A.

   Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

   Česká republika

   Pfizer PFE, spol. s r.o.

   Tel.: +420 283 004 111

   Magyarország

   Pfizer Kft.

   Tel.: +36-1-488-37-00

   Danmark

   Pfizer ApS

   Tlf: +45 44 20 11 00

   Malta

   V.J. Salomone Pharma Ltd.

   Tel. +356 21220174

   Deutschland

   Pfizer Pharma GmbH

   Tel: +49 (0)30 550055 51000

   Nederland

   Pfizer BV

   Tel: +31 (0)10 406 43 01

   Eesti

   Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

   Tel.: +372 666 7500

   Norge

   Pfizer Norge AS

   Tlf: +47 67 52 61 00

   Ελλάδα

   Pfizer Ελλάς A.E.

   Τηλ: +30 210 6785 800

   Österreich

   Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

   Tel: +43 (0)1 521 15-0

   España

   Pfizer, S.L.

   Tél: +34 91 490 99 00

   Polska

   Pfizer Polska Sp.z.o.o

   Tel.:+48 22 335 61 00

   France

   Pfizer

   Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

   Portugal

   Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

   Tel: +351 21 423 5500

   Hrvatska

   Pfizer Croatia d.o.o.

   Tel: + 385 1 3908 777

   România

   Pfizer România S.R.L.

   Tel: +40 (0)21 207 28 00

   Ireland

   Pfizer Healthcare Ireland

   Tel: 1800 633 363 (toll free)

   +44 (0)1304 616161

   Slovenija

   Pfizer Luxembourg SARL

   Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

   Tel.: + 386 (0)1 52 11 400

   Ísland

   Icepharma hf.

   Sími: +354 540 8000

   Slovenská republika

   Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

   Tel.:+ 421 2 3355 5500

   Italia

   Pfizer S.r.l.

   Tel: +39 06 33 18 21

   Suomi/Finland

   Pfizer Oy

   Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

   Kύπρος

   Pfizer Ελλάς A.E. (Cyprus Branch)

   Tηλ.:+ 357 22 817690

   Sverige

   Pfizer Innovations AB

   Tel: +46 (0)8 550 520 00

   Latvijă

   Pfizer Luxembourg SARL filiale Latvijă

   Tel.: + 371 670 35 775

   United Kingdom

   Pfizer Limited

   Tel: +44 (0)1304 616161


   Denna bipacksedel ändrades senast

   02/2019 Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu.


  SUTENT®

  Kapsel, hård 12,5 mg Sunitinib 28 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 099863
  • Tillverkare: Pfizer Innovations AB

  12.064,01 kr

  Jämförpris: 430,86 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?