Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Surlid

   150 mg tabletter
   roxitromycin

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonalen.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD SURLID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANVÄNDER SURLID
   3. HUR DU ANVÄNDER SURLID
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR SURLID SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD SURLID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Surlid är ett antibiotikum av makrolidtyp som stör bakteriernas produktion av proteiner och hindrar därmed att de förökar sig.


   Surlid används för behandling av:

   • lunginflammation och klamydiainfektioner i underlivet.

   • inflammationer i öron, halsmandlar och svalg samt hud- och mjukdelsinfektioner till personer som är överkänsliga (allergiska) mot penicillin eller där penicillin är olämpligt av andra skäl.

   2. ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANVÄNDER SURLID

   Använd inte Surlid:

   • om du är allergisk (överkänslig) mot roxitromycin, mot andra makrolider eller något av övriga innehållsämnen i Surlid.

   • om du samtidigt tar läkemedel mot migrän som innehåller t ex ergotamin, dihydroergotamin så kallade ergotaminalkaloider.

   • om du tar vissa andra läkemedel såsom astemizol, cisaprid, pimozid, terfenadin (se avsnittet Användning av andra läkemedel).

   Var särskilt försiktig med Surlid:

   Före behandling med Surlid bör du tala om för din läkare om du har:

   • nedsatt leverfunktion.

   • en hjärtsjukdom.

   • muskelsjukdomen myasthenia gravis.


   Vid svår diarré under behandling med Surlid, kontakta din läkare.

   Användning av andra läkemedel:

   Surlid kan påverka eller påverkas av läkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:

   • ergotalkaloider (medel mot migrän). Denna kombination måste undvikas.

   • digoxin och vissa andra läkemedel som används vid rytmrubbningar i hjärtat (t.ex. kinidin, prokainamid, disopyramid, dofelitid, amiodaron)

   • midazolam (sömn- och lugnande medel)

   • cisaprid (används vid störningar i mage och tarm)

   • ciklosporin (medel som hämmar immunsystemet)

   • warfarin och andra läkemedel som används för att motverka blodproppar.

   • citalopram, tricykliska antidepressiva (vissa medel mot depression)

   • astemizol, terfenadin (medel mot allergi)

   • fluorokinoloner, rifabutin (vissa antibiotika)

   • flukonazol, pentamidin (vissa medel mot svampinfektioner)

   • fentiaziner, pimozid (vissa medel mot psykoser)

   • telaprevir (vissa antivirala medel)

   • statiner (sänker kolesterolhalten i blodet)

   • teofyllin (vidgar luftrören)

   • bromokriptin (dopaminhämmare)

   • metadon (morfinliknande läkemedel som används för att behandla svår kronisk smärta samt vid avvänjning av drogberoende)


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Användning av Surlid med mat och dryck:

   Surlid tablett bör intas minst 15 minuter före måltid.

   Graviditet och amning:

   Säkerheten vid användning av Surlid under graviditet har inte fastställts.


   Passerar över i modersmjölk och bör därför inte användas vid amning.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar Surlid om du är gravid eller ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Biverkningar såsom yrsel kan förekomma. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något innehållsämne i Surlid:

   Om du inte tål vissa sockerarter skall du tala med din läkare innan du använder detta läkemedel eftersom Surlid innehåller glukos.


   3. HUR DU ANVÄNDER SURLID

   Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig.
   Vanlig dos för vuxna är 1 tablett 2 gånger dagligen (var 12:e timme).
   Surlid tablett bör intas minst 15 minuter före måltid.


   Patienter med nedsatt njurfunktion: Vid nedsatt njurfunktion behövs ingen förändring i dosering.


   Patienter med nedsatt leverfunktion: Användning vid mild-måttligt nedsatt leverfunktion bör ske med försiktighet. Behandling med Surlid rekommenderas inte vid kraftigt nedsatt leverfunktion.


   Äldre: För äldre personer behövs ingen förändring i dosering.


   Det är viktigt att hela Surlid-kuren fullföljs enligt ordination. Om behandlingen avbryts för tidigt kan bakterier överleva, föröka sig och orsaka en ny infektion.

   Om du har tagit för stor mängd av Surlid:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Surlid

   Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

   Om du glömmer en dos, fortsätt som vanligt till dess att hela kuren är avslutad.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


   Liksom alla läkemedel kan Surlid orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
   Sluta att ta Surlid och kontakta omedelbart en läkare eller uppsök sjukhus, om du får något av följande symtom:


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Livshotande tarminfektion (pseudomembranös kolit), förstöring av vita blodkroppar (agranulocytos), anafylaktisk chock (allergichock), mycket allvarliga hudförändringar som kan inkludera blåsor eller fjällande hud runt läppar, ögon, mun, näsa och könsorgan.


   Sluta att ta Surlid och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.


   Andra biverkningar inkluderar:


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Magbesvär i form av illamående, kräkningar, diarré, smärta och magknip. Huvudvärk och yrsel. Hudutslag.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Påverkan på blodbilden (eosinofili), Hudutslag (erythema multiforme), nässelutslag.


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Superinfektion vid långtidsbehandling (infektion som uppkommer under eller strax efter behandling av en annan infektion), minskat antal vita blodkroppar (neutropeni), minskat antal blodplättar (trombocytopeni), hallucinationer, förvirring, myrkrypningar och stickningar, störningar av smak- och/eller luktsinnet, kramp i luftrörens muskulatur, tillfällig dövhet, något försämrad hörsel, yrsel, öronsusningar, förändring av hjärtats rytm, blodiga diarréer, inflammation i bukspottkörteln, akut leverskada, små blödningar i hud och slemhinnor (purpura), förhöjda levervärden.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR SURLID SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen (Utg.dat.). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
   Förvaras vid högst 25ºC.
   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteketspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen roxitromycin 150 mg per tablett.
   Övriga innehållsämnen är: hydroxypropylcellulosa, poloxamer, povidon, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, talk, majsstärkelse, hypromellos, vattenfri glukos, titandioxid (E 171), propylenglykol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   20 stycken tabletter i tryckförpackning

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-10-17

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Surlid®

  Filmdragerad tablett 150 mg 20 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 431098
  • Tillverkare: Sanofi AB

  187,62 kr

  Jämförspris: 9,38 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?