Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Sumatriptan STADA

   100 mg tabletter
   sumatriptan
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.
   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.
   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Sumatriptan STADA är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Sumatriptan STADA
   3. Hur du använder Sumatriptan STADA
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Sumatriptan STADA ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Sumatriptan STADA är och vad det används för

   Sumatriptan Stada är ett smärtstillande läkemedel som tillhör gruppen migränmedel. Den aktiva substansen i Sumatriptan Stada är sumatriptan som är en 5HT1-receptoragonist.


   Migränhuvudvärk anses beror på utvidgning av blodkärl. Sumatriptan Stada drar samman dessa blodkärl, vilket följaktligen lindrar migränhuvudvärken.


   Sumatriptan Stada används för att behandla migränanfall med eller utan aura (en förvarning som vanligen består av synrubbningar, såsom ljusblixtar, sicksacklinjer, stjärnor eller vågor).


   Sumatriptan som finns i Sumatriptan Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Sumatriptan STADA

   Använd inte Sumatriptan STADA

   • om du är allergisk mot sumatriptan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har haft en hjärtinfarkt

   • om du har någon hjärtsjukdom

   • om du har symtom som kan tyda på hjärtsjukdom, såsom tillfällig bröstsmärta eller tryckkänsla i bröstet

   • om du tidigare haft stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA, en lindrig form av stroke som varar i mindre än 24 timmar)

   • om du har problem med blodcirkulationen i benen som ger kramplika smärtor när du går (kallas perifer kärlsjukdom)

   • om du har påtagligt förhöjt blodtryck eller om ditt blodtryck är högt trots medicinering

   • om du har allvarliga leverproblem

   • om du använder eller nyligen har använt andra migränmediciner som innehåller ergotamin eller ämnen som liknar ergotamin såsom metysergid eller någon annan triptan/5-HT1-receptoragonist som t.ex. naratriptan eller zolmitriptan (läkemedel som också används för att behandla migrän).

   • om du använder eller nyligen har använt läkemedel mot depression eller Parkinsons sjukdom som tillhör gruppen som kallas monoaminoxidas (MAO)-hämmare (t.ex .selegilin eller moklobemid).


   Om du tror att du kanske har något av dessa problem eller om du är det minsta osäker, kontakta din läkare innan du tar Sumatriptan Stada.

   Varningar och försiktighet

   Innan du ordineras Sumatriptan Stada kommer din läkare att fastställa om din huvudvärk orsakas av migrän och inte av någon annan sjukdom.


   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Sumatriptan Stada:

   • om du vet att du har problem med lever eller njurar.

   • om du har fått diagnosen epilepsi eller någon annan sjukdom som sänker tröskeln för krampanfall.

   • om du vet att du är allergisk mot antibakteriella läkemedel som tillhör gruppen sulfonamider.

   • om du har högt blodtryck, eftersom sumatriptan i ett fåtal fall har setts höja blodtrycket.

   • om du tar selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) inklusive citalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin och sertalin eller serotoninnoradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) inklusiv venlafaxin och duloxetin. Användning av Sumatriptan Stada tillsammans med dessa mediciner kan orsaka serotonergt syndrom (en blandning av symtom som kan inkludera rastlöshet, förvirring, svettning, hallucinationer, ökade reflexer, muskelryckningar, darrningar, hjärtklappning och skakningar). Om du får dessa symtom tala genast om det för din läkare.

   • om du får smärtor och/eller det känns trångt i bröstet eller halsen. Dessa effekter är oftast kortvariga. Om de däremot kvarstår och du är orolig, eller de blir svåra, rådfråga omedelbart din läkare.

   • om du får kronisk, daglig huvudvärk. Om man tar Sumatriptan Stada för ofta kan det nämligen medföra att din huvudvärk förvärras eller man kan få kronisk huvudvärk. I så fall ska du kontakta din läkare eftersom du kanske måste sluta ta Sumatriptan Stada vid migränanfall.

   • Om du anses löpa risk för att utveckla hjärtsjukdom (t.ex .om du har diabetes, röker mycket eller genomgår nikotinersättningsterapi) och särskilt om du är en kvinna som har passerat klimakteriet eller en man över 40 år med riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom, bör din läkare kontrollera din hjärtfunktion innan han/hon skriver ut Sumatriptan Stada. I mycket sällsynta fall har allvarliga hjärtsjukdomar uppkommit efter intag av Sumatriptan Stada, även om inga symtom på hjärtsjukdom förekom innan behandlingen påbörjades. Rådfråga din läkare om det är något du undrar över.

   Barn och ungdomar

   Användning av Sumatriptan Stada till barn, ungdomar under 18 år rekommenderas inte.

   Andra läkemedel och Sumatriptan STADA

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Vissa läkemedel kan påverka effektiviteten hos Sumatriptan Stada och Sumatriptan Stada kan påverka effektiviteten hos andra läkemedel. Kontakta din läkare om du tar:

   • andra läkemedel mot migrän, såsom ergotamin eller liknande läkemedel som metysergid eller annan triptan eller 5-HT1-receptoragonist (som t.ex .naratriptan eller zolmitriptan). Använd inte Sumatriptan Stada samtidigt med dessa mediciner. Du måste sluta ta dem minst 24 timmar innan du använder Sumatriptan Stada. Ta dem inte igen förrän minst 6 timmar efter du har tagit Sumatriptan Stada.

   • läkemedel för behandling av depression som:

    • MAO (monoaminoxidashämmare)

    • SSRI (serotoninåterupptagshämmare)

    • SNRI (serotoninnoradrenalinåterupptagshämmare)

   • läkemedel för behandling av maniska/depressiva (bipolära) sjukdomar, såsom litium


   Vid samtidig användning av sumatriptan och naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) kan biverkningar bli vanligare.

   Graviditet, amning och fertilitet


   Graviditet:

   Det finns endast begränsad information gällande säkerheten hos sumatriptan från behandling av gravida kvinnor. Hittills tyder dessa data inte på någon ökad risk för missbildningar. Det rekommenderas att du inte tar Sumatriptan under graviditet, om inte din läkare har ordinerat dig att göra det.


   Amning:

   Sumatriptan utsöndras i bröstmjölk. Du kan minimera exponeringen för ditt barn genom att undvika att amma under 12 timmar efter intag av Sumatriptan. Bröstmjölk som pumpats ur under dessa 12 timmar ska inte ges till ditt barn utan kasseras.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Själva migränanfallet eller dess behandling med Sumatriptan Stada kan ge dåsighet. Kör inte bil eller använd maskiner om du är påverkad.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Sumatriptan STADA innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Sumatriptan STADA

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Sumatriptan Stada får inte tas för att förebygga ett migränanfall, utan är avsett att behandla migränanfall. Sumatriptan Stada måste tas så snart som möjligt efter att migränhuvudvärken uppträder, men det är lika effektivt om det tas i ett senare stadium av anfallet.


   Rekommenderad dos för vuxna 18 till 65 år är 50 mg (det finns andra läkemedel med den aktiva substansen sumatriptan i en lägre styrka än Sumatriptan Stada 100 mg). För vissa patienter kan det vara nödvändigt med 100 mg. Om Sumatriptan Stada inte ger omedelbar lindring, är det inte bra att ta fler tabletter mot detta anfall. I dessa fall kan attacken behandlas med paracetamol, acetylsalicylsyra eller icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (t.ex .ibuprofen). Sumatriptan kan användas vid nästa anfall. Om din migrän inte försvinner efter första dosen, utan återkommer, kan du ta ännu en tablett, förutsatt att det har gått minst två timmar sedan du tog den första tabletten.


   Ta inte mer än 300 mg (motsvarande tre 100 mg-tabletter) under 24 timmar.


   Användning av Sumatriptan Stada till barn, ungdomar under 18 år och patienter över 65 år rekommenderas inte.


   För patienter med mild till måttligt nedsatt leverfunktion bör låga doser på 25–50 mg övervägas.


   Svälj tabletten hel med lite vatten.

   Användning för barn och ungdomar

   Användning av Sumatriptan Stada till barn, ungdomar under 18 år rekommenderas inte.

   Om du använt för stor mängd av Sumatriptan STADA

   Ta inte mer än 300 mg (tre 100 mg tabletter) under 24 timmar.

   Överdoseringssymtomen är samma som de som finns angivna i avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Kontakta din läkare om du behöver diskutera dessa.


   Allergiska reaktioner: sök omedelbart läkarhjälp

   De följande biverkningarna har förekommit hos ett mycket få antal personer men den exakta frekvensen är inte känd.

   Tecken på allergi inkluderar hudutslag, nässelutslag (kliande hudutslag), väsande andning, svullnande ögonlock, ansikte eller läppar, medvetslöshet.

   Om du får något av dessa symtom strax efter intag av Sumatriptan Stada:

   • Ta inte mer av detta läkemedel. Kontakta läkare omedelbart.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Smärta, tyngdkänsla, tryck- eller åtstramningskänsla i bröstet, svalget eller andra delar av kroppen. Ovanliga känselupplevelser såsom domning, stickningar, känsla av värme eller kyla. Dessa symtom kan vara intensiva men är vanligtvis snabbt övergående.

   Om dessa symtom fortsätter eller förvärras (speciellt bröstsmärta):

   • Sök medicinsk hjälp omedelbart. Hos ett få antal personer kan dessa symtom orsakas av en hjärtattack.


   Andra vanliga biverkningar:

   • Illamående eller kräkningar. Dessa symtom kan utgöra en del av själva migränattacken.

   • Trötthet (utmattning) eller dåsighet.

   • Yrsel, känsla av kraftlöshet, värmekänsla och rodnad (flush).

   • Övergående blodtrycksförhöjning

   • Andnöd (dyspné)

   • Muskelvärk (myalgi)


   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Förändringar i leverfunktionen. Om du tar ett blodprov för att kontrollera leverfunktionen tala om för läkaren eller sköterskan att du använder Sumatriptan Stada.


   Ingen känd frekvens (förekommer hos okänt antal användare):

   • Krampanfall, darrningar, muskelkramper, nackstelhet

   • Synstörningar såsom synflimmer, synnedsättning, dubbelseende, synbortfall som i enstaka fall kan bli bestående (dessa synstörningar kan även orsakas av själva migränattacken).

   • Hjärtproblem, förlångsammad eller snabb hjärtverksamhet (hjärtklappning), förändringar i hjärtrytmen , bröstsmärtor (angina) eller hjärtattack

   • Blek, blåfärgad hud och/eller smärta i fingrar, tår, öron, näsa eller käke vid kyla eller stress (Raynauds fenomen)

   • Svimningskänsla (beroende på blodtrycksfall)

   • Smärta i nedre vänstra delen av buken och blodig diarré (ischemisk kolit)

   • Diarré

   • Ledvärk (artralgi)

   • Ångestkänsla

   • Riklig svettning (hyperhidros)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Sumatriptan STADA ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är sumatriptan.

   En tablett innehåller 100 mg sumatriptan (som succinat).

   Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Sumatriptan Stada 100 mg är vita, ovala, bikonvexa tabletter.


   Förpackningsstorlekar:

   Kartong innehållande 1, 2, 3, 4, 6, 12, 16, 18, 20 eller 24 tabletter i OPA/A1/PVC/aluminiumblister.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   STADA Arzneimittel AG

   Stadastrasse 2-18

   61118 Bad Vilbel

   Tyskland


   Övriga tillverkare

   S.A. Eurogenerics N.V.

   Heizel Esplanade Heysel b 22, BE-1020 Brussels

   Belgien


   LAMP SAN PROSPERO S.p.A.

   Via della Pace, 25/A, 41030 San Prospero (Modena)

   Italien


   STADA Arzneimittel GmbH

   Muthgasse 36, 1190 Vienna

   Österrike


   Sanico NV

   Veediik 59, Turnhour, B-2300

   Belgien


   Lokal företrädare

   STADA Nordic ApS

   Marielundvej 46 A

   2730 Herlev

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-11-02


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Sumatriptan STADA

  Tablett 100 mg 6 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 061797
  • Tillverkare: STADA Nordic ApS

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?