Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Sumatriptan Mylan

   50 och 100 mg filmdragerade tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotek.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med din läkare eller med apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD SUMATRIPTAN MYLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER SUMATRIPTAN MYLAN
   3. HUR DU ANVÄNDER SUMATRIPTAN MYLAN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR SUMATRIPTAN MYLAN SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD SUMATRIPTAN MYLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Vad används dåSumatriptan Mylan för?

   Läkemedel mot migrän.

   Sumatriptan Mylan är ett läkemedel som används vid behandling av en svår form av huvudvärk som kallas migrän, med eller utan syn- eller känselstörningar, så kallad aura.

   Sumatriptan Mylan ska bara användas när du har tecken eller symtom på ett migränanfall.

   Sumatriptan som finns i Sumatriptan Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   2. INNAN DU ANVÄNDER SUMATRIPTAN MYLAN

   Använd inte Sumatriptan Mylan och informera din läkare:

   • om du är allergisk mot sumatriptan eller något av övriga innehållsämnen i Sumatriptan Mylan tabletter.

   • om du är allergisk mot en typ av antibiotika som kallas ”sulfonamider”.

   • om du har eller har haft någon hjärtsjukdom (till exempel kramp i hjärtats kranskärl med bröstsmärta) eller om du har haft hjärtinfarkt.

   • om du har perifer kärlsjukdom (förträngning av blodkärl som för ut blod till armar och ben).

   • om du har haft slaganfall (stroke) eller symtom på slaganfall som bara varat en kort tid och som du helt tillfrisknat från (så kallad TIA, transitorisk ischemisk attack).

   • om du har kraftigt nedsatt leverfunktion.

   • om du har måttligt förhöjt eller mycket högt blodtryck eller lätt förhöjt blodtryck som inte är under kontroll.

   • om du använder läkemedel som innehåller ergotamin eller ergotaminderivat mot migrän (inklusive metysergid). Se under Användning av andra läkemedel för mer information.

   • om du använder eller under de senaste två veckorna har använt monoaminoxidas-hämmare (s.k. MAO-hämmare) mot depression eller Parkinsons sjukdom.

   • om du tar SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare) eller SNRI (serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare) som används för att behandla depression.

   Läkemedlet ska inte användas vid ovanliga former av migrän som sammanhänger med störningar i hjärnans eller ögonens funktion.

   Var särskilt försiktig med Sumatriptan Mylan :

   Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Sumatriptan Mylan.

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om något av nedanstående gäller för dig:

   • om du efter intag av Sumatriptan Mylan känner smärta eller åtstramningskänsla i bröstet och halsen. Om dessa symtom inte snabbt försvinner, kontakta din läkare omedelbart.

   • om du har riskfaktorer för hjärtsjukdom som t.ex. diabetes, är storrökare eller använder nikotinersättningspreparat bör din läkare göra ytterligare kontroller. Detta är särskilt viktigt om du har passerat klimakteriet eller är man och över 40 år och har dessa riskfaktorer.

   • om du har nedsatt lever- eller njurfunktion.

   • om du tidigare har haft kramper eller epileptiska anfall.

   • om du tar Sumatriptan Mylan för ofta kan det ge huvudvärk.

   Berätta för din läkare om något av det som nämnts ovan gäller dig.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planera att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel

   Använd inte Sumatriptan Mylan om du är gravid, om inte din läkare har sagt att det går bra trots graviditeten.


   Amning

   Sumatriptan passerar över i bröstmjölk. Undvik att amma under 12 timmar efter att du har tagit Sumatriptan Mylan för att minska mängden läkemedel som barnet får i sig. Under denna tid ska bröstmjölken pumpas ut och slängas bort.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Detta läkemedel kan göra dig dåsig. Undvik att köra bil eller använda maskiner om du känner dig dåsig.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något innehållsämne i Sumatriptan Mylan:

   Sumatriptan Mylan innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

   Kontakta läkare, sjuksköterska eller apotek om det är något du är osäker på.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för din läkare eller apotekapotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Tala särskilt om för din läkare om du tar:

   • läkemedel mot depression som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) t.ex. fluoxetin, citalopram, sertralin, paroxetin eller serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) t.ex. venlafaxin. Samtidig användning av Sumatriptan Mylan tillsammans med dessa läkemedel kan orsaka serotonergt syndrom (en samling av symtom som kan inkludera rastlöshet, förvirring, svettningar, hallucinationer, ökade reflexer, muskelryckningar, darrningar, hjärtklappning och skakningar). Tala omedelbart med läkare om du drabbas på detta sätt.

   • litium (läkemedel som används vid behandling av manodepression, en sjukdom med perioder som växlar mellan nedstämdhet och hyperaktivitet).

   • andra läkemedel mot migrän: 1) Vänta 24 timmar efter användning av ergotamin eller ergotaminderivat eller andra triptaner (läkemedel som används vid behandling av migränanfall) innan du tar sumatriptan. 2) Omvänt så ska du vänta 6 timmar efter användning av sumatriptan innan du tar ergotamin eller ergotaminderivat.

   • naturläkemedel som innehåller Johannesört.


   3. HUR DU ANVÄNDER SUMATRIPTAN MYLAN

   Doseringsanvisning

   Använd alltid Sumatriptan Mylan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotek om du är osäker.

   • Svälj tabletterna med ett glas vatten

   • Ta läkemedlet så snart som möjligt vid första tecknen på migränanfall.

   • Detta läkemedel ska inte användas i förebyggande syfte.

   Den rekomenderade dosen är en 50 mg tablett. I vissa fall kan 100 mg behövas. Om den första tabletten hjälpte, men huvudvärken kommer tillbaka, kan du ta en till dos efter två timmar. Ta inte en till tablett om den första inte hade någon effekt.

   Ta inte mer än 300 mg Sumatriptan Mylan under 24 timmar och låt det gå 2 timmar mellan varje dos.

   Äldre patienter (över 65 år)

   Sumatriptan Mylan rekommenderas ej.


   Barn och ungdomar (under 18 år)

   Sumatriptan Mylan bör ej ges till barn och ungdomar.

   Om du har tagit för stor mängd av Sumatriptan Mylan:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du åker in till sjukhus, ta med dig läkemedelsförpackningen och kvarvarande tabletter.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 men hos färre än 1 av 10 användare):

   - kortvarig blodtrycksförhöjning strax efter att tabletterna tagits.

   - myrkrypningar, eller domningar i händer eller fötter

   - yrsel, trötthet, dåsighet,

   - känsla av muskelsvaghet,

   - rodnad (flush),

   - illamående och kräkningar (detta kan även orsakas av själva migränanfallet),

   - känsla av tyngd, smärta, känsla av värme och kyla, tryck eller åtstramning på olika ställen i kroppen inklusive bröstkorgen och halsen (se avsnittet: Var särskilt försiktig med Sumatriptan Mylan).

   - andningssvårigheter, andfåddhet,

   - muskelsmärta


   Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter):

   - lätta förändringar i leverfunktionstest,


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   - allergiska reaktioner inklusive allvarliga reaktioner, s.k. anafylaktiska reaktioner (nässelfeber, andnöd och blodtrycksfall),

   - krampanfall, förlust av muskelkontroll, skakningar

   - synstörningar och synförlust inklusive bestående synproblem (synstörningar kan även förekomma under ett migränanfall),

   - långsammare eller snabbare hjärtrytm, förändringar i hjärtrytm,

   - hjärtklappning,

   - plötsliga intensiva bröstsmärtor,

   - hjärtattack,

   - lågt blodtryck,

   - bleka och domnade fingrar och tår (Raynauds fenomen),

   - inflammation i tjocktarmen med buksmärta,

   - diarré,

   - nackstelhet,

   - ledsmärta,

   - nervositet,

   - ökad svettning


   Dessa biverkningar är sällsynta men allvarliga. Du kan behöva medicinsk vård om du får dessa biverkningar.

   Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   .


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR SUMATRIPTAN MYLAN SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är sumatriptansuccinat motsvarande 50 mg respektive 100 mg sumatriptan.

   Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat. Filmdrageringen innehåller titandioxid (E171), polydextros (E1200), hypromellos (E464), glyceroltriacetat (E1518), makrogol. 50 mg tabletten innehåller även: röd järnoxid (E172) och gul järnoxid (E172).


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:

   Sumatriptan Mylan 50 mg tabletter är rosa, runda, filmdragerade tabletter märkta ”SU 50” på ena sidan och ”G” på den andra.

   Sumatriptan Mylan 100 mg tabletter är vita, runda, filmdragerade tabletter märkta ”SU 100” på ena sidan och ”G” på den andra.

   Sumatriptan Mylan finns i blisterförpackningar på 2, 6 och 18 tabletter. Apoteket kommer att lämna ut den förpackningsstorlek som din läkare förskrivit.


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

   Mylan AB

   Box 23033

   104 35 Stockholm

   Tel: 08-555 227 50

   Fax: 08-555 227 51

   E-post: inform@mylan.se

   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos innehavaren av godkännandet för försäljning ovan.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2013-06-19

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Sumatriptan Mylan

  Filmdragerad tablett 50 mg 12 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 046869
  • Tillverkare: Mylan AB

  75 kr

  Jämförspris: 6,25 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?