• Mot migrän
 • Sumatriptan
 • Sumatriptan. Minskar huvudvärken och andra symptom vid migrän. Tas så fort huvudvärken har börjat. Effekt efter ca 30 min. 18 - 65 år
 • Används för akut behandling av migrän
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Sumatriptan Apofri

   50 mg filmdragerade tabletter
   Sumatriptan

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonal om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Sumatriptan Apofri är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Sumatriptan Apofri
   3. Hur du använder Sumatriptan Apofri
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Sumatriptan Apofri ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Sumatriptan Apofri är och vad det används för

   Sumatriptan Apofri tillhör en grupp läkemedel som kallas triptaner och som används för behandling av migränhuvudvärk.

   Migränsymtomen kan orsakas av en tillfällig vidgning av blodkärlen i huvudet. Detta läkemedel minskar vidgningen av dessa blodkärl. Detta bidrar till att huvudvärken försvinner och lindrar andra migränsymtom såsom illamående, kräkningar och känslighet för ljus och ljud.

   Sumatriptan Apofri används för att behandla migränanfall med eller utan aura (en förkänning som vanligen består av synstörningar såsom blixtar, sicksacklinjer, stjärnor eller vågor).

   Sumatriptan Apofri ska bara användas när du har tecken eller symtom på ett migränanfall.

   Migränhuvudvärk är oftast av måttlig till svår intensitet, ensidig (men kan skifta sida mellan anfallen) och har pulserande karaktär. Symtom såsom illamående, ibland kräkning, och påtaglig ljus- och ljudkänslighet är vanliga vid migrän.

   Sumatriptan Apofri är inte avsedd för behandling av andra typer av huvudvärk, t.ex. spänningshuvudvärk.

   Sumatriptan som finns i Sumatriptan Apofri kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   Sumatriptan Apofri skall bara användas av dig som fått diagnosen migrän konstaterad av läkare.

   Du har förmodligen migrän om du har återkommande huvudvärk som:

   • har pulserande karaktär och är ensidig,

   • har måttlig till kraftig intensitet och håller i sig i 4-72 timmar,

   • försämras vid normal fysisk aktivitet (t.ex. promenader eller gå i trappor)

   • påverkar din koncentrationsförmåga och dina dagliga göromål.

   Migrän kan vara förenad med andra symptom som till exempel:

   • illamående, ljus-och ljudkänslighet,

   • aurasymptom (t.ex. synfältsbortfall, sicksackmönster eller blixtar i synfältet), och mera sällan domningar eller talsvårigheter.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Sumatriptan Apofri

   Använd inte Sumatriptan Apofri

   • om du är allergisk mot sumatriptan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du inte tål vissa sockerarter (ärftliga tillstånd såsom galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos‑galaktosmalabsorption)

   • om du har eller har haft hjärtproblem, såsom hjärtinfarkt, kärlkramp (bröstsmärta framkallad av motion eller ansträngning), Prinzmetals angina (bröstsmärta som kommer vid vila) eller har haft hjärtrelaterade symtom såsom andfåddhet eller tryck över bröstet

   • om du har problem med blodcirkulationen i händer och fötter (perifer kärlsjukdom)

   • om du har haft stroke/hjärninfarkt, även kallat ”slaganfall” eller hjärnblödning (CVS; cerebrovaskulär sjukdom)

   • om du har haft en övergående störning av blodtillförseln till hjärnan (TIA) som gav föga eller inga resterande symtom

   • om du har högt blodtryck

   • om du har någon allvarlig leversjukdom

   • om du tar läkemedel som innehåller ergotamin eller ergotaminderivat (migränläkemedel såsom metysergid) eller triptaner (5‑hydroxitriptamin (5‑HT1), receptoragonister såsom almotriptan, eletriptan, frovatriptan, naratriptan, rizatriptan eller zolmitriptan etc.) Dessa får inte tas samtidigt som Sumatriptan Apofri (se även ”Andra läkemedel och Sumatriptan Apofri”).

   • om du för närvarande tar monoaminoxidashämmare (MAO‑hämmare) (t.ex. moklobemid för depression eller selegilin för Parkinsons sjukdom) Sumatriptan Apofri får inte användas inom två veckor efter avslutad behandling med MAO‑hämmare. Se även ”Andra läkemedel och Sumatriptan Apofri” nedan.

   Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Sumatriptan Apofri.

   Innan du börjar använda Sumatriptan Apofri ska du tala med läkare om du:

   • har diabetes, särskilt om du är en kvinna som har passerat klimakteriet eller en man över 40 år. Läkaren kommer att undersöka dig först.

   • är storrökare eller använder produkter som innehåller nikotin (plåster eller tuggummi), särskilt om du är en man över 40 år eller en kvinna som har passerat klimakteriet. Läkaren kommer att undersöka dig först.

   • har haft krampanfall eller har anlag för att få krampanfall, då sumatriptan kan orsaka krampanfall. Sumatriptan Apofri kan öka risken för krampanfall.

   • har nedsatt lever- eller njurfunktion. Läkaren kanske justerar din dos.

   • är allergisk (överkänslig) för vissa antibiotika (sulfonamider). Du kan få en allergisk reaktion efter att ha tagit sumatriptan. Försiktighet rekommenderas.

   • Använder naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum). Biverkningar kan förekomma oftare.

   Om något av ovanstående gäller dig, informera läkaren så att du kan få en noggrannare diagnos.

   Detta läkemedel får endast användas om diagnosen ”migrän” har fastställts i ditt fall och andra faktorer har uteslutits. Vissa former av migrän kan inte behandlas med sumatriptan.

   Efter att du har tagit detta läkemedel kan du känna smärta i bröstet och en tryckkänsla under en kort tid. Dessa symtom kan vara ganska intensiva och stråla upp mot strupen. I mycket sällsynta fall kan detta orsakas av effekter på hjärtat. Därför ska du kontakta läkare om symtomen inte försvinner.

   Överanvändning av detta läkemedel kan orsaka kronisk, daglig huvudvärk eller förvärrad huvudvärk. Fråga läkaren om du tror att det är så i ditt fall. Det kan bli nödvändigt att avbryta behandlingen med detta läkemedel för att få bukt med problemet.

   Andra läkemedel och Sumatriptan Apofri

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Interaktion betyder att läkemedel som används samtidigt kan påverka varandras effekt och/eller biverkningar. Följande kan även gälla läkemedel som du har använt någon gång tidigare eller kommer att använda inom en snar framtid.

   • Läkemedel som innehåller ergotamin (migränläkemedel) eller andra triptaner. Dessa får inte tas samtidigt som Sumatriptan Apofri (se även ”Ta inte Sumatriptan Apofri”). Efter att du har tagit läkemedel som innehåller ergotamin bör du vänta minst 24 timmar innan du tar Sumatriptan Apofri. Efter att du har tagit Sumatriptan Apofri bör du vänta minst 6 timmar innan du tar läkemedel som innehåller ergotamin och minst 24 timmar innan du tar läkemedel som innehåller andra triptaner.

   • Monoaminoxidashämmare (MAO‑hämmare) (t.ex. moklobemid för depression eller selegilin för Parkinsons sjukdom). Du får inte ta Sumatriptan Apofri inom två veckor efter att du har slutat använda MAO‑hämmare.

   • Användning av triptaner tillsammans med antidepressiva läkemedel såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) kan orsaka serotoninsyndrom (en samling symtom som kan omfatta rastlöshet, förvirring, svettning, hallucinationer, ökade reflexer, muskelryckningar, skälvningar, hjärtklappning och skakningar). Om du får dessa symtom ska du tala om det för läkaren.

   • Det finns risk för att samtidig användning av sumatriptan och litium (för maniska/depressiva (bipolära) sjukdomar) kan orsaka serotoninsyndrom.

   Observera att ovan nämnda läkemedel kan vara kända för dig under andra namn, ofta varunamn. I detta avsnitt anges endast det aktiva innehållsämnet eller läkemedlets terapeutiska grupp och inte varunamnet. Kontrollera alltid noga förpackningen och bipacksedeln till de läkemedel som du redan använder, med avseende på det aktiva innehållsämnet eller läkemedlets terapeutiska grupp.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Sumatriptan ska användas under graviditet endast om den potentiella nyttan för modern uppväger den potentiella risken för det ofödda barnet och inget annat lämpligt behandlingsalternativ finns tillgängligt.

   Sumatriptan Apofri passerar över i bröstmjölk. Du bör inte amma inom 12 timmar efter att du har tagit detta läkemedel. Mata inte ditt barn med bröstmjölk som pumpats ut under denna period.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts.

   Dåsighet kan uppstå som en följd av migrän eller dess behandling med sumatriptan och detta kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Sumatriptan Apofri innehåller laktos.

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Sumatriptan Apofri

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Sumatriptan Apofri bör tas vid första tecknet på en migränattack, men kan även tas under ett pågående anfall.

   Sumatriptan Apofri ska inte användas förebyggande (profylaktiskt).

   Ta inte mer än 2 tabletter (100 mg) per 24 timmarsperiod.

   Ta inte mer än 2 tabletter (100 mg) under samma migränanfall.

   Vanlig dos för vuxna är 50 mg vid migränanfall. Högst 100 mg under en 24-timmarsperiod.

   Om migränsymptomen lindras efter den första dosen (50 mg) men senare återkommer, kan ytterligare 50 mg tas. Du måste vänta i åtminstone 2 timmar efter intag av den första dosen innan du kan ta den andra dosen.

   Om migränsymtomen inte lindras efter den första dosen och medicinen inte har effekt, ska du inte ta ytterligare doser under samma migränanfall. Nästa gång du får migrän, kan du åter pröva Sumatriptan Apofri.

   Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar.

   Sumatriptan Apofri skall enbart användas för att lindra migränsymtom. Ta inte läkemedlet för att försöka förhindra ett anfall. Ta inte läkemedlet förrän du är säker på att det är migrän och inte vanlig huvudvärk.

   Om du upplever att Sumatriptan Apofri inte ger någon lindring kan det betyda att du inte har migrän. Tala med din läkare.

   Äldre patienter (över 65 års ålder):

   Sumatriptan Apofri rekommenderas ej till vuxna över 65 år.

   Administreringssätt:

   Ta tabletten med vatten, helst så snart som möjligt efter att migränanfallet har börjat. Tabletterna får inte tuggas eller krossas.

   Användning för barn och ungdomar

   Användning för barn (under 12 års ålder) och ungdomar (i åldern 12 till 17 år):

   Sumatriptan Apofri rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år.

   Om du använt för stor mängd av Sumatriptan Apofri

   Om du har tagit större mängd av Sumatriptan Apofri än vad du ordinerats, ska du omedelbart kontakta läkare eller apotekspersonal. Biverkningar såsom de som nämns under ”Eventuella biverkningar” kan förekomma.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Sumatriptan Apofri

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Sumatriptan Apofri

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   • Yrsel, dåsighet eller värmekänsla, känselstörning

   • Övergående förhöjning av blodtrycket strax efter behandling, rodnad

   • Andfåddhet

   • Illamående, kräkningar

   • En känsla av tyngd, åtstramning, smärta eller tryck i någon del av kroppen däribland strupen eller bröstkorgen, muskelsmärta (myalgi)

   • Smärta, värme- eller köldkänsla

   • Svaghet och trötthet (utmattning)

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   • Dåsighet (sömnighet)

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

   • Störd leverfunktion

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • Allergiska reaktioner/överkänslighetsreaktioner, som varierar från hudreaktioner till sällsynta fall av anafylaxi (kraftigt blodtrycksfall, blek hudfärg (blekhet), upprördhet, svag och snabb puls, fuktig hud, nedsatt medvetandegrad). Om du tror att Sumatriptan Apofri orsakar en allergisk reaktion ska du omedelbart sluta att ta läkemedlet och kontakta din läkare.

   • Krampanfall

   • Darrningar

   • Rörelsestörning som kan orsaka onormala rörelser eller onormal kroppshållning (dystoni)

   • Försämrad syn, t.ex. dubbelseende, flimmer och ibland synförlust med bestående synnedsättning. Synstörningar kan också uppstå till följd av själva migränanfallet.

   • Långsamma hjärtslag, snabba hjärtslag, orgelbundna hjärtslag, hjärtklappning

   • Minskat blodflöde till armar och ben och därmed bleka eller blåaktiga fingrar och tår

   • Kärlkramp (smärta i bröstet, ofta framkallat av motion), hjärtinfarkt eller kramp i hjärtats blodkärl, övergående ischemiska EKG-förändringar. Om du märker att du får bröstsmärtor eller blir andfådd efter att du har tagit detta läkemedel ska du kontakta din läkare och inte ta mer läkemedel.

   • Kramp i blodkärlen i tarmen, vilket kan skada tarmen. Du kan märka att du får ont i magen eller blodig diarré. Om detta inträffar ska du kontakta din läkare och inte ta mer av detta läkemedel.

   • Diarré

   • Blodtrycksfall

   • Stel nacke

   • Ledsmärta

   • Ångest

   • Ökad svettning

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Sumatriptan Apofri ska förvaras

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är sumatriptansuccinat motsvarande 50 mg sumatriptan per tablett.

   Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa (Avicel PH101) E460, laktosmonohydrat, pregelatiniserad majsstärkelse (stärkelse 1500), mikrokristallin cellulosa (Avicel PH200) E460, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat E572 Dragering: hypromellos 15 cps E464, titandioxid E171, talk E553b, makrogol 6000 Färger: röd järnoxid E172 och gul järnoxid E172

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Sumatriptan Apofri 50 mg filmdragerade tabletter är persikofärgade, kapselformade, bikonvexa tabletter och finns i blister i förpackning om 2 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Apofri AB

   Box 120

   182 12 Danderyd

   Tillverkare

   Evolan Pharma AB

   Svärdvägen 19

   182 33 Danderyd


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-11-29


  • Denna produkt används inom följande områden:

  Sumatriptan Apofri

  Filmdragerad tablett 50 mg 2 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 049906
  • Tillverkare: Apofri AB

  79 kr

  Jämförpris: 39,50 kr / tablett(er)

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/sumatriptan-apofri-filmdragerad-tablett-50-mg-2-tabletter-blister-311250/ 311250 Sumatriptan Apofri https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/049906s.jpg 79.00 79.00 SEK Apofri InStock Mot migrän Meny Meny/Värk Meny/Värk/Migrän Webbkampanjer Webbkampanjer/Kampanjer4 Verksam substans Verksam substans/Triptaner Beredningsform Beredningsform/Tablett Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Filmdragerad tablett 50 mg 2 tablett(er) Blister