Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   StructoKabiven Perifer

   infusionsvätska, emulsion

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD STRUCTOKABIVEN PERIFER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU FÅR STRUCTOKABIVEN PERIFER
   3. HUR DU FÅR STRUCTOKABIVEN PERIFER
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR STRUCTOKABIVEN PERIFER SKA FÖRVARAS
   6. Övriga upplysningar

   1. VAD STRUCTOKABIVEN PERIFER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   StructoKabiven Perifer är en emulsion och ges som dropp (intravenös infusion). Läkemedlet består av aminosyror (proteiners byggstenar), glukos, fetter och salter i en påse av plast.

   Tillsammans med salter, spårämnen och vitaminer fungerar StructoKabiven Perifer som en del av en balanserad intravenös näringstillförsel som tillgodoser hela ditt behov av näring.

   2. INNAN DU FÅR STRUCTOKABIVEN PERIFER

   Använd inte StructoKabiven Perifer

   • om du är allergisk (överkänslig) mot något av de ingående ämnena i StructoKabiven Perifer

   • om du är allergisk mot produkter som innehåller ägg, soja eller jordnötter. Produkten innehåller sojabönsolja.

   • om du har för höga fettvärden i blodet (hyperlipidemi)

   • om du har en svår leversjukdom

   • om du har blodlevringsproblem (koagulationsrubbning eller hemofagocytotiskt syndrom)

   • om din kropp har svårigheter att använda aminosyror

   • om du lider av allvarlig njursjukdom och saknar tillgång till dialys

   • om du är i akut chock

   • om du har förhöjda blodsockernivåer (hyperglykemi)

   • om du har förhöjda nivåer i blodet av de salter (elektrolyter) som ingår i StructoKabiven Perifer

   • om du har vätska i lungorna (akut lungödem)

   • om du har för mycket vätska i kroppen (hyperhydrering)

   • om du har obehandlad hjärtsvikt

   • om du har för lite vätska i kroppen (hypoton dehydrering)

   • vid instabila tillstånd t ex efter allvarliga skador, obehandlad diabetes, akut hjärtinfarkt, metabolisk acidos (rubbning i ämnesomsättningen som ger för mycket syra i blodet), svår infektion (blodförgiftning) eller koma

   Var särskilt försiktig med StructoKabiven Perifer

   Tala om för din läkare om du har:

   • njursjukdom

   • diabetes

   • pankreatit (bukspottkörtelinflammation)

   • leversjukdom

   • hypotyreoidism (besvär med sköldkörteln)

   • sepsis (svår infektion, blodförgiftning)


   StructoKabiven Perifer är inte avsett för nyfödda barn eller barn som är yngre än 2 år. För barn i åldern 2 till 11 år saknas erfarenhet av behandling med StructoKabiven Perifer.


   Din läkare kan behöva ta blodprover på dig regelbundet för att säkerställa att Structokabiven Perifer-behandlingen fungerar ordentligt.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Tala om för din läkare om du tar

   • ett läkemedel som kallas heparin som används för att förhindra bildning och spridning av blodproppar

   • antikoagulantia (kumarin derivat), Vitamin K1, som finns i sojabönsolja kan påverka blodets levringsförmåga

   • insulin för behandling av diabetes

   Graviditet och amning

   Informera din läkare om du är gravid (eller misstänker att du är gravid), planerar att bli gravid eller ammar.
   StructoKabiven Perifer bör endast användas under graviditet efter särskilt övervägande.

   Kvinnor som behandlas med StruktoKabiven Perifer bör inte amma.


   Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal innan du tar något läkemedel ifall du är gravid eller ammande.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter på körförmågan eller användning av maskiner förväntas.

   Viktig information om en av ingredienserna av StruktoKabiven Perifer

   Denna medicinska produkt innehåller sojabönolja, vilket i ovanliga fall kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner. Korsallergiska reaktioner har observerats mellan sojaböna och jordnöt.


   3. HUR DU FÅR STRUCTOKABIVEN PERIFER

   Din läkare bestämmer dosen utifrån din kroppsvikt samt kroppsfunktion. StructoKabiven Perifer kommer att ges till dig av sjukvårdspersonal. Ditt läkemedel kommer att ges via en perifer eller central ven.
   Eventuellt blir du övervakad under behandlingen.

   Om du har fått större mängd StructoKabiven Perifer än du borde

   Det är inte troligt att du får för mycket läkemedel, eftersom sjukvårdspersonalen kommer att övervaka dig under behandlingen. Effekter av en överdosering kan vara illamående, feber, kräkningar, frossa, svettning och vätskeretention. Hyperglykemi (förhöjda blodsockernivåer) och elektrolytrubbningar har också rapporterats.
   Om du får en för hög dos StructoKabiven Perifer finns det risk för att du får i dig för mycket fett. Detta kallas ”fat overload syndrome”. Mer information finns i avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”.
   Om du upplever något av de ovan beskrivna symtomen eller tror att du har fått för mycket StructoKabiven Perifer säg genast till din läkare eller sjuksköterska. Infusionen kommer att avbrytas eller fortsätta men med lägre dosering. Vanligtvis försvinner symtomen när infusionen avbryts eller när infusionshastigheten minskas.


   Om du har ytterligare frågor om användningen av denna produkt, kontakta sjukvårdspersonalen.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


   Liksom alla läkemedel kan StructoKabiven Perifer orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Om du under infusionen får feber, utslag, svullen tunga eller hals, andningssvårigheter, frossa, svettningar, illamående eller kräkningar, säg genast till sjukvårdspersonalen. Dessa symtom kan vara en allergisk reaktion orsakad av läkemedlet.


   Mindre vanliga (påverkar 1 till 10 användare av 1000)

   • fler enzymer än vanligt som visar hur levern fungerar

   • illamående

   • huvudvärk

   • ökad kroppstemperatur


   Sällsynta (påverkar 1 till 10 användare av 10 000)

   • hjärtklappning (takykardi)

   • högt blodtryck


   Mycket sällsynta (påverkar färre än 1 användare av 10 000)

   • andningssvårigheter

   • diarré

   • utslag

   • ryggvärk

   • yrsel


   ”Fat overload syndrome”
   Om din kropp får problem med att hantera fett på grund av att du har fått för mycket StructoKabiven Perifer kan du drabbas av ”fat overload syndrome”. Problemet kan också uppstå på grund av en snabb förändring av ditt tillstånd (t.ex. njurproblem eller en infektion). Möjliga symtom är feber, hög fetthalt i blodet (hyperlipidemi), cellerna och vävnaderna, störningar i olika organ och koma. Symtomen försvinner vanligtvis om infusionen avbryts.


   Överskott av aminosyror
   Detta kan inträffa när infusionshastigheten ökar och nivån av aminosyror överskrids. Möjliga symtom är illamående, kräkningar, frossa, svettningar och ökning av kroppstemperaturen. Om du har problem med njurarna kommer din läkare eventuellt vilja göra ett blodprov för att undersöka mängden kväveinnehållande substanser i ditt blod.


   Överskott av glukos
   Detta kan inträffa när din kropp har svårigheter att göra sig av med glukos vilket orsakar för höga blodsockernivåer (hyperglykemi).


   Om några av dessa biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller sjukvårdspersonal snarast.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR STRUCTOKABIVEN PERIFER SKA FÖRVARAS


   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   • Förvaras vid högst 25°C.

   • Får ej frysas.

   • Låt ytterpåsen sitta kvar under förvaring.

   • Använd inte StructoKabiven Perifer efter det utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Övriga upplysningar

   Vad StructoKabiven Perifer innehåller

   1206 ml

   1904 ml

   Per 1000 ml

   Aminosyra­lösning med elektrolyter

   380 ml

   600 ml

   315 ml

   Glukos 13%

   656 ml

   1036 ml

   544 ml

   Fettemulsion

   170 ml

   268 ml

   141 ml

   Vilket motsvarar följande totalinnehåll:

   Aktiva innehålls­ämnen

   Renad strukturerad triglycerid

   34 g

   54 g

   28 g

   Glukos (som monohydrat)

   85 g

   135 g

   71 g

   Alanin

   5,3 g

   8,4 g

   4,4 g

   Arginin

   4,6 g

   7,2 g

   3,8 g

   Glycin

   4,2 g

   6,6 g

   3,5 g

   Histidin

   1,1 g

   1,8 g

   0,93 g

   Isoleucin

   1,9 g

   3,0 g

   1,6 g

   Leucin

   2,8 g

   4,4 g

   2,3 g

   Lysin (som acetat)

   2,5 g

   4,0 g

   2,1 g

   Metionin

   1,6 g

   2,6 g

   1,3 g

   Fenylalanin

   1,9 g

   3,1 g

   1,6 g

   Prolin

   4,2 g

   6,7 g

   3,5 g

   Serin

   2,5 g

   3,9 g

   2,1 g

   Taurin

   0,38 g

   0,60 g

   0,32 g

   Treonin

   1,7 g

   2,6 g

   1,4 g

   Tryptofan

   0,76 g

   1,2 g

   0,63 g

   Tyrosin

   0,15 g

   0,24 g

   0,12 g

   Valin

   2,4 g

   3,7 g

   2,0 g

   Kalcium­klorid (som Kalcium­klorid­dihydrat)

   0,21 g

   0,34 g

   0,18 g

   Natrium­glycero­fosfat (som hydrat)

   1,6 g

   2,5 g

   1,3 g

   Magnesium­sulfat (som Magnesium­sulfat­heptahydrat)

   0,46 g

   0,72 g

   0,38 g

   Kalium­klorid

   3,4 g

   2,7 g

   1,4 g

   Natrium­acetat (som natrium­acetat­trihydrat)

   1,3 g

   2,0 g

   1,1 g

   Zinksulfat (som Zinksulfat­hepta­hydrat)

   0,005 g

   0,008 g

   0,004 g


   Övriga innehållsämnen är: Glycerol, renade äggfosfolipider, natriumhydroxid (pH-justering), isättika (pH-justering) och vatten för injektionvätskor.

   Hur StructoKabiven Perifer ser ut och förpackningens innehåll

   Glukos- och aminosyralösningarna är klara, färglösa eller svagt gula och fria från partiklar. Fettemulsionen är vit och homogen.


   Förpackningsstorlekar:
   1 x 1206 ml, 4 x 1206 ml
   1 x 1904 ml, 3 x 1904 ml (Excel), 4 x 1904 ml (Biofine)


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Fresenius Kabi AB, SE-751 74 Uppsala, Sverige

   Tillverkare:
   Fresenius Kabi AB, SE-751 74 Uppsala, Sverige
   Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36, 8055 Graz Austria


   Detta läkemedel är godkänt i EES-medlemsstaterna under följande namn:

   Österrike

   StructoKabiven Peripher

   Belgien

   StructoKabiven Perifeer

   Tjeckien

   StructoKabiven Peripheral

   Danmark

   StructoKabiven Perifer

   Finland

   StructoKabiven Perifer

   Tyskland

   StructoKabiven peripher

   Island

   StructoKabiven Perifer

   Luxemburg

   StructoKabiven peripher

   Nederländerna

   StructoKabiven Perifeer

   Norge

   StructoKabiven Perifer

   Portugal

   StructoKabiven Peripheral

   Slovakien

   StructoKabiven Peripheral

   Slovenien

   StructoKabiven Peripheral

   Sverige

   StructoKabiven Perifer


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2011-01-17

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


   Varningar och försiktighet
   För att undvika risker förenade med för höga infusionshastigheter rekommenderas en kontinuerlig och välkontrollerad infusion, om möjligt administrerad med hjälp av en volumetrisk pump.


   På grund av ökad risk för infektioner vid infusion i central ven skall strikt aseptisk teknik tillämpas för att undvika kontaminering, särskilt vid kateterinläggning och dess skötsel.


   Serumglukos, elektrolyter och osmolaritet samt vätskebalans, syra-bas status och lever- och enzymtester bör kontrolleras.


   Vid varje tecken på anafylaktisk reaktion (såsom feber, frossa, utslag eller andnöd) skall infusionen omedelbart avbrytas.


   StructoKabiven Perifer skall inte ges parallellt med blod via samma infusionsset på grund av risken för pseudoagglutinering.


   Tromboflebit kan uppkomma om perifera vener används för infusion. Kateterns insättningsplats bör undersökas dagligen för att upptäcka eventuell tromboflebit.


   Administreringssätt
   Intravenös användning, infusion i perifer eller central ven.


   För total parenteral nutrition bör spårämnen, och vitaminer tillsättas till StructoKabiven efter patientens behov.


   Infusionshastighet
   Maximal infusionshastighet för glukos är 0,25 g/kg/timme, för aminosyror 0,1 g/kg/timme och för fett 0,15 g/kg/timme.


   Infusionshastigheten skall inte överstiga 3,0 ml/kg/timme (motsvarande 0,21 g glukos, 0,10 g aminosyror och 0,08 g fett/kg/timme). Rekommenderad infusionstid är 14-24 timmar.


   Anvisningar för användning och hantering
   Produkten skall inte användas om förpackningen är skadad. Använd innehållet endast om aminosyra- och glukoslösningarna är klara och färglösa eller svagt gula och om fettemulsionen är vit och homogen. Innehållet i de tre separata kamrarna måste blandas före användning samt före tillsatser via tillsatsporten.


   Efter förslutningssvetsarnas öppnande skall innerpåsen vändas ett antal gånger för att säkerställa en homogen blandning som inte uppvisar något som helst tecken på fasseparation.

   Enbart för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.


   Tillsatser
   Endast läkemedels- eller nutritionslösningar för vilka blandbarhet har dokumenterats får tillsättas till StructoKabiven Perifer. Blandbarhetsdata för ett antal tillsatser och förvaringstider för olika blandningar tillhandahålles på förfrågan.


   Tillsatser skall utföras aseptiskt.


   Hållbarhet
   Hållbarhet efter blandning:
   Vid användning av den blandade trekammarpåsen har kemisk och fysikalisk stabilitet visats i 36 timmar vid 25ºC. Ur mikrobiologisk synvinkel ska infusionsvätskan användas omedelbart. Om produkten inte används omedelbart är användaren ansvarig för lagringstid och lagringsförhållanden och dessa skall normalt inte överstiga 24 timmar vid 2-8ºC.


   Hållbarhet efter tillsatser
   Om tillsatser görs ska blandningarna av mikrobiologiska skäl användas direkt. Om blandningarna inte används omedelbart efter beredning är lagringstid och förvaringsförhållanden före administrering användarens ansvar. Förvaringstiden ska normalt inte överskrida 24 timmar vid 2-8ºC.


   StructoKabiven Perifer

   Bruksanvisning


   Påsen


   Påsen


   1. Rivmarkering i ytterpåsen

   2. Handtag

   3. Hål för upphängning av påsen

   4. Förslutningssvetsar

   5. Blindport (används bara under tillverkning)

   6. Tillsatsport (vit)

   7. Infusionsport (blå)

   8. Syreabsorbator


   Avlägsnande av ytterpåsen


   Bild2och3

   • För att ta av ytterpåsen, håll påsen horisontellt och dra från rivmarkeringen intill portarna längs den övre kanten (Bild A).

   • Dra sedan längs hela långsidan, ta av ytterpåsen och släng den tillsammans med syreabsorbatorn (Bild B).


   Blandning


   Bild4och5och6

   • Lägg påsen på en plan yta.

   • Rulla ihop påsen ordentligt, från handtagssidan mot portarna, först med högerhanden och sedan genom att oavbrutet trycka med vänsterhanden tills de vertikala förslutningssvetsarna öppnas. De vertikala förslutningssvetsarna öppnas med hjälp av trycket från vätskan. Förslutningssvetsarna kan även öppnas innan ytterpåsen avlägsnas.

   Observera: De horisontella förslutningssvetsarna ska inte brytas. Lösningarna kan blandas lätt även när den horisontella förslutningen är stängd.


   Blandning4

   • Blanda innehållet i de tre kamrarna noggrant genom att vända påsen tre gånger.


   Slutförande av beredningen


   3. Slutförande av beredningen C

   3. Slutförande av beredningen D


   • Placera påsen på en plan yta igen. Omedelbart innan injektion av tillsatser görs, avlägsna förseglingen från den vita tillsatsporten (Bild C).
    Observera: Tillsatsportens membran är sterilt.

   • Håll i tillsatsportens sadel, stick in nålen och injicera tillsatslösningen (med känd blandbarhet) genom mitten av injektionsstället (Bild D).

   • Blanda noggrant mellan varje injektion genom att vända påsen tre gånger.

   • Använd sprutor med nålar av storleken 18-23 gauge och en maximal längd på 40 mm.


   3. Slutförande av beredningen E

   3. Slutförande av beredningen F


   • Omedelbart innan infusionsaggregatet förs in, ta av förseglingen från den blåa infusionsporten (Bild E).
    Observera:Infusionsportens membran är sterilt.

   • Använd ickeluftade infusionsaggregat eller stäng luftningsventilen på ett luftat set.

   • Håll i infusionsportens sadel.

   • Tryck in spetsen genom infusionsportens skyddshinna. Hela spetsen måste vara inne för att säkerställa dess placering (Bild F).
    Observera:Innerdelen av infusionsporten är steril.


   Upphängning av påsen

   Upphängning av påsen

   • Häng upp påsen i hålet under handtaget.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  StructoKabiven Perifer

  Infusionsvätska, emulsion 4 x 1904 milliliter Påse

  • Varunummer: 052560
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  1.631,37 kr

  Jämförpris: 0,21 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?