Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Striverdi Respimat

   2,5 mikrogram inhalationsvätska, lösning
   Olodaterol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Striverdi Respimat är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Striverdi Respimat
   3. Hur du använder Striverdi Respimat
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Striverdi Respimat ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Striverdi Respimat är och vad det används för

   Striverdi Respimat hjälper personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) att andas lättare. KOL är en långvarig lungsjukdom som orsakar andnöd och hosta. Diagnosen KOL har också samband med långvarig luftrörskatarr (kronisk bronkit) och förstorade lungblåsor (emfysem). Eftersom KOL är en långvarig sjukdom ska du använda Striverdi Respimat varje dag, inte enbart när du har andningsproblem eller andra symtom på KOL.

   Striverdi Respimat innehåller den aktiva substansen olodaterol som är en långverkande luftrörsvidgare (långverkande beta 2 agonist) som hjälper till att öppna dina luftvägar och gör det lättare att få in och ut luft ur lungorna. Regelbunden användning av Striverdi Respimat kan också underlätta när du får en period av andnöd på grund av din sjukdom, och hjälper dig att minska sjukdomens påverkan på ditt dagliga liv.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Striverdi Respimat

   Använd inte Striverdi Respimat

   -om du är allergisk mot olodaterol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Striverdi Respimat om:

   -du har astma (du bör inte använda Striverdi Respimat för behandling av astma).

   -du har hjärtproblem.

   -du har högt blodtryck.

   -du har epilepsi.

   -du har ett specifikt problem med sköldkörteln som kallas tyreotoxikos.

   -du har en onormal utvidgning av en artär som kallas aneurysm.

   -du har diabetes.

   -du har en kraftigt nedsatt leverfunktion eftersom Striverdi Respimat inte har studerats i denna patientgrupp.

   -du har en kraftigt nedsatt njurfunktion då det finns begränsad erfarenhet av användning av Striverdi Respimat till denna patientgrupp.

   -vid händelse av en planerad operation.

   Under behandling med Striverdi Respimat

   -Sluta använda läkemedlet och kontakta din läkare omedelbart om du känner tryck över bröstet, får hosta, pipande andning eller får andnöd omedelbart efter användning av läkemedlet. Detta kan vara tecken på ett tillstånd som kallas bronkospasm (se avsnitt 4).

   -Om andningen försämras eller du upplever hudutslag, svullnad eller klåda direkt efter inhalation ska du sluta använda Striverdi Respimat och omedelbart kontakta läkare (se avsnitt 4).

   -Om du upplever några biverkningar som påverkar hjärtat (ökad puls, ökat blodtryck och/eller ökning av symtom såsom bröstsmärta), kontakta din läkare omedelbart (se avsnitt 4).

   -Om du upplever muskelryckningar, muskelsvaghet eller onormal hjärtrytm, rådfråga din läkare då dessa symtom kan vara relaterade till låga kaliumhalter i blodet (se avsnitt 4).

   Striverdi Respimat ska användas för underhållsbehandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom. Det bör inte användas för att behandla plötsliga anfall av andnöd eller väsande andning.

   Använd inte Striverdi Respimat tillsammans med vissa läkemedel som innehåller långverkande beta-agonister, såsom salmeterol eller formoterol.

   Om du regelbundet tar läkemedel som kallas kortverkande beta-agonister, såsom salbutamol, fortsätt att ta dessa endast för att lindra akuta symtom såsom andnöd.

   Barn och ungdomar

   Striverdi Respimat ska inte ges till barn eller ungdomar (under 18 år).

   Andra läkemedel och Striverdi Respimat

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

   Framför allt bör du tala om för din läkare om du använder:

   -Vissa läkemedel för andningsbesvär som liknar Striverdi Respimat (långverkande beta-agonister). Det kan öka din risk för biverkningar.

   -Läkemedel som kallas betablockare som används mot högt blodtryck eller hjärtproblem (såsom propranolol), eller för ögonsjukdomen glaukom (såsom timolol). Detta kan resultera i försämrad effekt av Striverdi Respimat.

   -Läkemedel som sänker kaliumhalten i blodet. Dessa inkluderar:

   •steroider (t.ex. prednisolon),

   •diuretika (vätskedrivande tabletter),

   •läkemedel för andningsbesvär såsom teofyllin.
   Om du använder dessa läkemedel tillsammans med Striverdi Respimat kan du uppleva symtom som muskelryckningar, muskelsvaghet eller onormal hjärtrytm.

   -Läkemedel som kallas tricyckliska antidepressiva läkemedel eller MAO-hämmare (såsom selegilin eller moklobemid), som används för att behandla neurologiska eller psykiatriska sjukdomar såsom Parkinsons sjukdom eller depression; användningen av dessa läkemedel kommer att öka sannolikheten för att du får biverkningar som påverkar ditt hjärta.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier har utförts beträffande påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om du känner dig yr när du tar Striverdi Respimat, undvik att köra eller använda några verktyg eller maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är in kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Striverdi Respimat

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Striverdi Respimat är endast avsedd för inhalation.

   Dosering

   Rekommenderad dos är:

   Striverdi Respimat är effektivt under 24 timmar och behöver därför endast användas EN GÅNG PER DYGN, om möjligt vid samma tidpunkt. Vid varje användning tar du TVÅ PUFFAR.

   Eftersom KOL är en långvarig sjukdom ska Striverdi Respimat användas varje dag och inte enbart vid andningsproblem. Använd inte mer än den rekommenderade dosen.

   Användning för barn och ungdomar

   Det finns ingen relevant användning av Striverdi Respimat till barn under 18 år.

   Se till att du vet hur man använder Striverdi Respimat inhalatorn på rätt sätt. Bruksanvisningen för Striverdi Respimat finns längre ner i denna bipacksedel.

   Om du har använt för stor mängd av Striverdi Respimat

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Du kan löpa högre risk att få biverkningar såsom bröstsmärta, högt eller lågt blodtryck, snabba eller oregelbundna hjärtslag eller känslan av hjärtklappning, yrsel, nervositet, sömnsvårigheter, ångest, huvudvärk, skakningar, muntorrhet, muskelkramper, illamående, trötthet, sjukdomskänsla, låga nivåer av kalium (vilket kan orsaka symtom som muskelryckningar, muskelsvaghet eller onormal hjärtrytm) högt blodsocker, eller för mycket syra i blodet (vilket kan orsaka symtom som illamående, kräkningar, svaghet, muskelkramper och snabbare andning).

   Om du har glömt att använda Striverdi Respimat

   Om du glömmer att inhalera en dos, inhalera en dos vid den vanliga tidpunkten nästa dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Striverdi Respimat

   Innan du slutar använda Striverdi Respimat, ska du tala med din läkare eller apotekspersonal. Om du slutar använda Striverdi Respimat kan symtomen på KOL försämras.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningarna utvärderas baserat på följande frekvenser:

   Mycket vanliga:

   kan påverka fler än 1 av 10 användare

   Vanliga:

   kan påverka upp till 1 av 10 användare

   Mindre vanliga:

   kan påverka upp till 1 av 100 användare

   Sällsynta:

   kan påverka upp till 1 av 1 000 användare

   Mycket sällsynta:

   kan påverka upp till 1 av 10 000 användare

   Ingen känd frekvens:

   frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data

   Biverkningarna som beskrivs nedan har rapporterats av människor som använder läkemedlet och de listas enligt frekvens som antingen mindre vanliga eller sällsynta.

   Mindre vanliga:

   -Nasofaryngit (rinnande näsa)

   -Yrsel

   -Utslag

   Sällsynta:

   -Artralgi (ledvärk)

   -Hypertoni (högt blodtryck)

   Du kan även få biverkningar som är kända från behandling av andningsbesvär med läkemedel som liknar Striverdi Respimat (beta-agonister). Dessa kan vara snabba eller oregelbundna hjärtslag eller känslan av hjärtklappning, bröstsmärta, högt eller lågt blodtryck, skakningar, huvudvärk, nervositet, sömnsvårigheter, yrsel, muntorrhet, illamående, muskelkramper, trötthet, sjukdomskänsla, låga nivåer av kalium (vilket kan orsaka symtom som muskelryckningar, muskelsvaghet eller onormal hjärtrytm) högt blodsocker, eller för mycket syra i blodet (vilket kan orsaka symtom som illamående, kräkningar, svaghet, muskelkramper och snabbare andning).

   Omedelbara överkänslighetsreaktioner som hudutslag, nässelutslag (urtikaria), svullnad i mun och ansikte eller plötslig svårighet med andningen (angioneurotiskt ödem) eller andra överkänslighetsreaktioner kan förekomma efter tillförsel av Striverdi Respimat. Om detta inträffar, ska du sluta använda Striverdi Respimat och omedelbart kontakta din läkare.

   I likhet med andra inhalationsläkemedel kan dessutom vissa patienter uppleva ett oväntat tryck över bröstet, hosta, pipande och väsande andning eller andnöd omedelbart efter inhalation (bronkospasm).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Striverdi Respimat ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Får ej frysas.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten på inhalatorn efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Striverdi Respimat inhalator ska destrueras senast 3 månader efter första användning.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är olodaterol. Den levererade dosen är 2,5 mikrogram olodaterol (som hydroklorid) per puff.

   Den levererade dosen är den dos som är tillgänglig för patienten efter passage genom munstycket.

   Övriga innehållsämnen är:

   Bensalkoniumklorid, dinatriumedetat, renat vatten, och citronsyra (vattenfri)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Striverdi Respimat 2,5 mikrogram består av en läkemedelsbehållare med inhalationslösning och en Respimat inhalator. Behållaren ska sättas in i inhalatorn före första användningen.

   1-pack: 1 Respimat inhalator och 1 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser)

   2-pack: Två förpackningar, var och en innehåller 1 Respimat inhalator och 1 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser)

   3-pack: Tre förpackningar, var och en innehåller 1 Respimat inhalator och 1 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser)

   8-pack: Åtta förpackningar, var och en innehåller 1 Respimat inhalator och 1 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser)

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkning

   Innehavaren av godkännande för försäljning för Striverdi Respimat är:

   Boehringer Ingelheim International GmbH

   Binger Straße 173

   D-55216 Ingelheim am Rhein

   Tyskland

   Tillverkare för Striverdi Respimat är:

   Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

   Binger Straße 173

   D-55216 Ingelheim am Rhein

   Tyskland

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Österrike, Liechtenstein: Striverdi Respimat 2,5 Mikrogramm - Lösung zur Inhalation

   Belgien, Luxemburg: Striverdi Respimat 2,5 microgrammes, solution à inhaler

   Bulgarien: Стриверди Респимат 2,5 микрограма разтвор за инхалация

   Cypern, Grekland: Striverdi Respimat

   Tjeckien: Striverdi Respimat 2,5 mikrogramů

   Danmark: Striverdi Respimat

   Estland: Striverdi Respimat

   Finland: Striverdi Respimat 2.5 mikrog inhalaationeste, lious

   Frankrike: Striverdi Respimat 2,5 microgrammes, solution à inhaler

   Tyskland: Striverdi Respimat 2,5 Mikrogramm Lösung zur Inhalation

   Ungern: Striverdi Respimat 2,5 mikrogram inhalációs oldat

   Island: Striverdi Respimat

   Irland, Malta,

   Storbritannien: Striverdi Respimat

   Italien: Striverdi Respimat 2,5 microgrammi, soluzione per inalazione

   Lettland: Striverdi Respimat 2,5 mikrogrami šķīdums inhalācijām

   Litauen: Striverdi Respimat 2,5 mikrogramo/išpurškime įkvepiamasis tirpalas

   Nederländerna: Striverdi Respimat 2,5 microgram, inhalatieoplossing

   Norge: Striverdi Respimat

   Polen: Striverdi Respimat

   Portugal: Striverdi Respimat

   Rumänien: Striverdi Respimat 2,5 micrograme soluţie de inhalat

   Slovakien: Striverdi Respimat

   Slovakien: Striverdi Respimat 2,5 mikrograma/vdih raztopina za inhaliranje

   Spanien: Striverdi Respimat 2,5 microgramos solución para inhalación

   Sverige: Striverdi Respimat 2,5 mikrogram, inhalationsvätska, lösning


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-03-24


   Bruksanvisning

   Inledning

   Striverdi Respimat (olodaterol). Läs igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda Striverdi Respimat.

   Du kommer att behöva använda den här inhalatorn en gång varje dag. Varje gång ska du ta två puffar.

   Översikt

   • Om Striverdi Respimat inte har använts under mer än sju dagar ska du först rikta inhalatorn nedåt och bort från dig och sedan frigöra en puff.

   • Om Striverdi Respimat inte har använts under mer än 21 dagar ska du upprepa steg 4-6 under “Förbered för användning” tills en dimma syns. Upprepa sedan steg 4-6 ytterligare tre gånger.

   • Rör inte perforeringsnålen i den genomskinliga nederdelen.

   Hur du ska ta hand om din Striverdi Respimat

   Rengör munstycket och metalldelen inuti munstycket med en fuktig trasa eller pappersnäsduk minst en gång varje vecka.

   Eventuell missfärgning av munstycket påverkar inte funktionen av din Striverdi Respimat.

   Vid behov kan du torka av utsidan av Striverdi Respimat inhalator med en fuktig trasa.

   När du behöver en ny Striverdi Respimat

   Dosräknare

   • Din Striverdi Respimat-inhalator innehåller 60 puffar (30 doser) om du använder den som rekommenderat (två puffar/en gång dagligen).

   • Dosräknaren visar ungefär hur mycket läkemedel som finns kvar.

   • När dosräknaren kommer till den röda delen av skalan återstår endast läkemedel för ungefär 7 dagars användning (14 puffar). Vid den tidpunkten behöver du skaffa en ny inhalator.

   • När dosräknaren har nått slutet av den röda skalan låser sig din Striverdi Respimat automatiskt – inga fler puffar kan komma ut. Den genomskinliga nederdelen kan då inte vridas ytterligare.

   • Striverdi Respimat ska kasseras tre månader efter att du har förberett inhalatorn för första användning, även om den inte är helt slut eller inte har använts alls.


   Förbered för användning

   1. Ta bort den genomskinliga nederdelen

   • Behåll locket på.

   • Tryck in säkerhetsspärren samtidigt som du bestämt drar bort den genomskinliga nederdelen med andra handen.

   Tabellbild 1

   2. Sätt in läkemedelsbehållaren

   • Tryck in läkemedelsbehållaren i inhalatorn med den smala änden först.

   • Placera inhalatorn på ett stadigt underlag och pressa bestämt nedåt tills den klickar på plats.

   Tabellbild 2

   3. Sätt tillbaka den genomskinliga nederdelen

   • Sätt tillbaka den genomskinliga nederdelen till ursprungsplatsen (det hörs ett klick).

   Tabellbild 3

   4. Vrid

   • Behåll locket på.

   • Vrid den genomskinliga nederdelen i samma riktning som pilarna på etiketten visar tills det hörs ett klick (ett halvt varv).

   Tabellbild 4

   5. Öppna

   • Öppna locket helt

   Tabellbild 5

   6. Tryck

   • Håll inhalatorn riktad nedåt.

   • Tryck på knappen som frigör puffar.

   • Stäng locket.

   • Upprepa steg 4-6 tills en dimma är synlig när du trycker på knappen.

   • När du ser att det kommer dimma, ska du upprepa steg 4-6 ytterligare tre gånger. 

   Din inhalator är nu klar för användning. Dessa steg påverkar inte antalet tillgängliga doser. Efter färdigställandet kommer din inhalator att kunna leverera 60 puffar (30 doser).

   Tabellbild 6

   Daglig användning

   VRID

   • Behåll locket på.

   • VRID den genomskinliga nederdelen som pilarna på etiketten visar, tills ett klick hörs (ett halvt varv).

   Vrid

   ÖPPNA

   • ÖPPNA locket helt.

   Öppna

   TRYCK

   • Andas ut lugnt och fullständigt.

   • Slut läpparna runt munstycket utan att täcka för hålen för luftintag. Rikta inhalatorn mot bakre delen av svalget.

   • Under tiden du tar ett långsamt och djupt andetag genom munnen, TRYCK på knappen för att frigöra en puff och fortsätt att andas in långsamt så länge det känns bekvämt.

   • Håll andan i 10 sekunder eller så länge det känns bekvämt.

   • Upprepa VRID, ÖPPNA, TRYCK för att få totalt 2 puffar.

   • Stäng locket tills du använder din inhalator igen.

   Tryck

   Svar på vanliga frågor

   Det är svårt att trycka in läkemedelsbehållaren tillräckligt djupt.

   Har du av misstag vridit den genomskinliga nederdelen innan du förde in läkemedelsbehållaren? Öppna locket, tryck på knappen för att frigöra en puff och försök sedan föra in läkemedelsbehållaren.

   Åt vilket håll förde du in läkemedelsbehållaren? Läkemedelsbehållaren ska föras in med den smala änden först.

   Jag kan inte trycka in knappen för att frigöra en puff.

   Har du vridit den genomskinliga nederdelen? Om inte, vrid den genomskinliga nederdelen i en ihållande rörelse tills den klickar (ett halvt varv).

   Pekar dosräknaren på noll? Striverdi Respimat-inhalatorn låser sig efter 60 puffar (30 doser). I så fall behöver du förbereda och använda din nya Striverdi Respimat-inhalator.

   Jag kan inte vrida den genomskinliga nederdelen.

   Kan du ha vridit på den genomskinliga nederdelen redan? Om den genomskinliga nederdelen redan vridits, följ stegen ”ÖPPNA” och ”TRYCK” under avsnittet ”Daglig användning” för att få ut fler doser. Pekar dosräknaren på noll? Striverdi Respimat-inhalatorn låser sig efter 60 puffar (30 doser). I så fall behöver du förbereda och använda din nya Striverdi Respimat-inhalator. 

   Dosräknaren på Striverdi Respimat kommer ner på noll för snabbt.

   Har du använt din Striverdi Respimat som rekommenderat (två puffar/en gång dagligen)? Striverdi Respimat räcker 30 dagar om du tar två puffar en gång varje dag.

   Vred du på den genomskinliga nederdelen innan du satte in läkemedelsbehållaren?

   Dosräknaren räknar ner varje gång den genomskinliga nederdelen vrids, oavsett om läkemedelsbehållaren sitter i eller inte.

   Har du ofta kontrollerat att din Striverdi Respimat fungerar genom att spraya ut i luften? När du väl har förberett din Striverdi Respimat för användning och använder den dagligen behöver du inte kontrollera funktionen.

   Har du satt in en ny läkemedelsbehållare i en använd Striverdi Respimat? Använd alltid en ny läkemedelbehållare med en ny Striverdi Respimat.

   Min Striverdi Respimat sprayar automatiskt.

   Var locket öppet när du vred den genomskinliga nederdelen? Stäng locket och vrid sedan den genomskinliga nederdelen.

   Kom du åt knappen för att frigöra en puff medan du vred på den genomskinliga nederdelen? Stäng locket så att knappen är skyddad innan du vrider den genomskinliga nederdelen.

   Slutade du vrida den genomskinliga nederdelen innan det lät “klick”? Vrid den genomskinliga nederdelen i en ihållande rörelse ända tills den klickar (ett halvt varv).

   Det kommer ingen spraydimma från Striverdi Respimat.
   Har du satt i läkemedelsbehållaren?
   Om inte, sätt i läkemedelsbehållaren.

   Upprepade du VRID, ÖPPNA, TRYCK färre än tre gånger efter att du satt i läkemedelsbehållaren? VRID, ÖPPNA, TRYCK ska upprepas tre gånger efter att läkemedelsbehållaren satts in, som du kan se i steg 4-6 under avsnitt ”Förbered för användning”.

   Pekar dosräknaren mot noll?

   Om dosräknaren pekar mot 0 så har du använt allt läkemedel och inhalatorn är låst. När du satt ihop din Striverdi Respimat, ta inte bort den genomskinliga nederdelen eller läkemedelsbehållaren. Sätt alltid in en ny läkemedelsbehållare i en NY Striverdi Respimat.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Striverdi Respimat

  Inhalationsvätska, lösning 2,5 mikrogram per puff 60 puff(ar) Inhalator

  • Varunummer: 148808
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim AB

  293,03 kr

  Jämförpris: 4,88 kr / puff(ar)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?