Webb-pris
Bild på Strepsils® Honung & Citron
 • Bakteriehämmande antivira
 • Läkemedel
 • Smärtlindring efter 5 minuter. Bakteriehämmande och antiviral effekt. Effekt i 2 timmar
 • Dos: En sugtablett varannan till var tredje timme. För vuxna och barn från 6 år
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Strepsils Honung & Citron

   Sugtabletter
   2,4- diklorbenzylalkohol / amylmetakresol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Vid ihållande symtom eller hög feber bör patienten kontakta en läkare.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD STREPSILS HONUNG & CITRON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR STREPSILS HONUNG & CITRON
   3. HUR DU ANVÄNDER STREPSILS HONUNG & CITRON
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR STREPSILS HONUNG & CITRON SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD STREPSILS HONUNG & CITRON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Strepsils Honung & Citron är en halstablett som används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen. Strepsils Honung & Citron har en bakteriehämmande och antiviral effekt.

   2,4- diklorobensylalkohol / amylmetakresol som finns i Strepsils Honung & Citron kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR STREPSILS HONUNG & CITRON

   Använd inte Strepsils Honung & Citron

   • om du är allergisk mot 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varning och försiktighet

   Överskrid inte den rekommenderade dosen.

   Sugtabletten ska inte ges till små barn eftersom den kan medföra kvävningsrisk.

   Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.

   Barn

   Strepsils Honung & Citron rekommenderas inte till barn under 6 år.

   Andra läkemedel och Strepsils Honung & Citron

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Information om Strepsils Honung & Citron under graviditet saknas.

   Amning

   Okänt om Strepsils Honung & Citron går över i modersmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Strepsils Honung & Citron har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Strepsils Honung & Citron innehåller glukos och sukros.

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   Innehåller 976 mg vattenfri glukos och 1441 mg sackaros per sugtablett. Detta bör beaktas av patienter med diabetes mellitus.


   3. HUR DU ANVÄNDER STREPSILS HONUNG & CITRON

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna och barn från 6 år: 1 sugtablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter.

   Överskrid inte den rekommenderade dosen.

   Använd den lägsta dosen och den kortaste möjliga behandlingstid som behövs för att lindra symtomen.

   Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.

   Om du har tagit för stor mängd av Strepsils Honung & Citron

   Möjliga reaktioner vid överdos är magbesvär. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Strepsils Honung & Citron

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd sugtablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Strepsils Honung & Citron och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du får något av följande symtom:

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg,

   • svårigheter att svälja,

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Detta kan vara teckan på överkänslighetsreaktioner såsom angioödem som har rapporterats hos ett okänt antal användare.

   Andra biverkningar som kan förekomma.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • Buksmärtor, illamående och besvär i munnen. Hudutslag.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR STREPSILS HONUNG & CITRON SKA FÖRVARAS

   Förvaras vid högst 25ºC.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som står på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substansenna är 2.4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol.

    En sugtablett innehåller 2,4-diklorobensylalkohol 1,2 mg, amylmetakresol 0,6 mg

   • Övriga innehållsämnen är: Honung, vinsyra, pepparmyntsolja, citronolja, sackaros, vattenfri glukos, färgämne kinolingult (E104).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletterna är genomskinliga, runda och gula med ett S ingraverat på över- och undersida.

   Förpackningsstorlekar:

   10 sugtabletter i plaströr (polypropen med polyetenlock, innehållande torkmedel). 24, 36 och 48 sugtabletter, tryckförpackning, PVC/Polyvinylidenklorid/aluminiumfolie.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

   103-105 Bath Road

   Slough, Berkshire SL1 3UH

   Storbritannien

   Ombud

   Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

   Vandtårnsvej 83A

   2860 Søborg

   Danmark

   Tel: +45 4444 9701

   Tillverkare

   Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

   Thane Road

   Nottingham, NG90 2DB

   Storbritannien

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida www.lakemedelsverket.se


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-12-23

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Strepsils® Honung & Citron

  Sugtablett 36 styck Blister

  • Varunummer: 127383
  • Tillverkare: Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavi

  79 kr

  (Ord. pris 89,50 kr)

  Jämförpris: 2,49 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/strepsils-honung-och-citron-sugtablett-36-styck-blister-236300/ 236300 Strepsils® Honung & Citron https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/127383s.jpg 89.50 79.00 SEK Strepsils InStock Bakteriehämmande antivira Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Ont i halsen Beredningsform Beredningsform/Sugtablett Verkningssätt Verkningssätt/Medicinska halstabletter Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn/Halsont Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbpriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Sugtablett 36 styck Blister