Webb-pris
Bild på Strepsils Citron
 • Bakteriehämmande antivira
 • Läkemedel
 • Smärtlindring efter 5 minuter. Bakteriehämmande och antiviral effekt. Effekt i 2 timmar. Sockerfri
 • Dos: En sugtablett varannan till var tredje timme. För vuxna och barn från 6 år
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Strepsils Citron

   Sugtabletter
   2,4- diklorbenzylalkohol / amylmetakresol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information Se avsnitt 4.

   - Vid ihållande symtom eller hög feber bör patienten kontakta en läkare.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Strepsils Citron är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Strepsils Citron
   3. Hur du använder Strepsils Citron
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Strepsils Citron ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Strepsils Citron är och vad det används för

   Strepsils Citron är en halstablett som används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen. Strepsils Citron har en bakteriehämmande och antiviral effekt.

   2,4- diklorobensylalkohol/amylmetakresol som finns i Strepsils Citron kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Strepsils Citron

   Använd inte Strepsils Citron

   • om du är allergisk mot 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Överskrid inte den rekommenderade dosen.

   Sugtabletten ska inte ges till små barn eftersom den kan medföra kvävningsrisk.

   Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.

   Barn

   Strepsils Citron rekommenderas inte till barn under 6 år.

   Andra läkemedel och Strepsils Citron

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du  använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Information om Strepsils Citron under graviditet saknas.

   Amning

   Okänt om Strepsils Citron går över i modersmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Strepsils Citron har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Strepsils Citron innehåller isomalt och maltitol

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   Strepsils Citron innehåller isomalt och maltitol som kan ha en milt laxerande effekt vid intag av många sugtabletter.


   3. Hur du använder Strepsils Citron

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna och barn från 6 år: 1 sugtablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter. Överskrid inte den rekommenderade dosen.

   Använd den lägsta dosen och den kortaste möjliga behandlingstid som behövs för att lindra symtomen.

   Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.

   Om du har tagit för stor mängd av Strepsils Citron

   Möjliga reaktioner vid överdos är magbesvär. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Strepsils Citron

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd sugtablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Strepsils Citron och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagning  om du får något av följande symtom:

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Detta kan vara teckan på överkänslighetsreaktioner såsom angioödem, som har rapporterats hos ett okänt antal användare.

   Andra biverkningar som kan förekomma

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • Buksmärtor, illamående och besvär i munnen. Hudutslag.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Strepsils Citron ska förvaras

   Förvaras vid högst 25ºC.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som står på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substansenna är 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol. En sugtablett innehåller  2,4-diklorobensylalkohol 1,2 mg, amylmetakresol 0,6 mg.

   Övriga innehållsämnen är: Vinsyra, citronarom, natriumsackarin, isomalt, maltitol. Sockerfri.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletterna är vita till blekgula, runda sugtabletter med ett S ingraverat på över- och undersida. Tabletterna har en karakteristisk doft och smak av citron. Diametern är ungefär 18 mm.

   Förpackningsstorlekar:

   6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48 och 72 sugtabletter

   (tryckförpackning: PVC/PVdC/Aluminium).

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

   103-105 Bath Road

   Slough, Berkshire SL1 3UH

   Storbritannien

   Ombud

   Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

   Vandtårnsvej 83A

   2860 Søborg

   Danmark

   Tel: +45 4444 9701

   Tillverkare

   Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

   Thane Road

   Nottingham, NG90 2DB

   Storbritannien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-12-22


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida www.lakemedelsverket.se

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Strepsils Citron

  Sugtablett 1 x 24 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 595003
  • Tillverkare: Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavi

  53 kr

  (Ord. pris 67 kr)

  Jämförpris: 2,79 kr / tablett(er)

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/strepsils-citron-sugtablett-1-x-24-tabletter-blister-248611/ 248611 Strepsils Citron https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/595003s.jpg 67.00 53.00 SEK Strepsils InStock Bakteriehämmande antivira Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Ont i halsen Beredningsform Beredningsform/Sugtablett Verkningssätt Verkningssätt/Medicinska halstabletter Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn/Halsont Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbpriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Sugtablett 1 x 24 tablett(er) Blister