Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

  • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

Strattera

kapsel, hård 40 mg 28 st blister

  • Varunummer: 467841
  • Tillverkare: PHARMACHIM AB

804 kr

Logga in

Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

Bara logga in här!

Bipacksedel

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Strattera

40 mg & 80 mg Hårda kapslar
Atomoxetin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du (eller ett barn som du vårdar) börjar ta detta läkemedel.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig (eller ett barn som du vårdar). Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Strattera är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Strattera
3. Hur du använder Strattera
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Strattera ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Strattera är och vad det används för

Strattera är ett läkemedel utan centralstimulerande effekt som används för att behandla uppmärksamhetsstörningar med hyperaktivitet (ADHD) hos ungdomar och barn från 6 år, som en del av ett vårdprogram där även psykologiska, social och ubildningsåtgärder ingår.


Strattera innehåller atomoxetin som ökar mängden noradrenalin i hjärnan. Noradrenalin är en signalsubstans som finns naturligt i hjärnan och som ökar uppmärksamhetsförmågan och minskar impulsivitet och hyperaktivitet hos patienter med ADHD. Strattera hjälper till att kontrollera ADHD-symtomen. Strattera har inte visat sig vara beroendeframkallande.


Det kan ta några veckor efter det att du börjat ta Strattera innan läkemedlet når full effekt.


När behandling med Strattera påbörjats redan i unga år kan det ibland vara lämpligt att fortsätta ta Strattera upp i vuxen ålder. Din läkare kommer at ge dig råd angående fortsatt behandling.

2. Vad du behöver veta innan du använder Strattera

Använd inte Strattera

- om du är allergisk (överkänslig) mot atomoxetin eller något av övriga innehållsämnen i Strattera.

- om du under de senaste 14 dagarna har tagit ett läkemedel som tillhör gruppen monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare). MAO-hämmare används bland annat för att behandla depression och andra psykiska problem. Samtidigt intag av Strattera och en MAO-hämmare kan orsaka allvarliga biverkningar eller vara livshotande. (Minst 14 dagar måste ha förflutit efter avslutad behandling med Strattera innan du kan börja ta en MAO-hämmare.)

- om du har en ögonsjukdom som kallas glaukom med trång kammarvinkel (förhöjt tryck inne i ögat).

- om du tidigare har tagit Strattera, men var tvungen att avbryta din behandling på grund av gulsot (gul hud eller ögon) eller laboratorievärden som visar tecken på leverskada.

- om du har allvarliga problem med hjärtat, som kan påverkas av en ökning av hjärtfrekvensen och/eller blodtryck, eftersom det kan vara en effekt av Strattera.

- om du har allvarliga problem med blodkärlen i hjärnan- som en stroke, svullnad och försvagning av en del av ett blodkärl (aneurysm) eller förträngning eller blockering av blodkärl.

- om du har en tumör i binjuuren (fenokromocytom)


Strattera skall inte ges till barn under 6 år.

Varningar och försiktighet

Din läkare bör mäta ditt blodtryck och din hjärtfrekvens (pul) före och under tiden du tar Strattera.


Före behandling med Strattera, tala om för din läkare

- om du har eller har haft leverproblem. Du kan då behöva en lägre dos.

- om du har högt blodtryck. Strattera kan orsaka förhöjt blodtryck.

- om du har hjärtproblem (inkluderande hjärtfel) eller störningar i hjärtrytmen. Strattera kan öka din hjärtfrekvens (puls). Plötslig död har rapporterats hos patienter med hjärtfel.

- om du har lågt blodtryck. Strattera kan orsaka yrsel eller svimning hos personer med lågt blodtryck.

- om du har problem med plötsliga förändringar av blodtrycket eller hjärtfrekvensen.

- om du har hjärt-kärlsjukdom eller har haft stroke.

- om du har epilepsi eller har haft krampanfall av någon annan orsak. Strattera kan eventuellt öka risken för krampanfall.

Det finns en risk att få sällsynta, allvarligapsykotiska biverkningar inkluderande psykotiska reaktioner (såsom att tro att andra personer talar osanning eller att vara misstänksam), hallucinationer (såsom att höra röster eller se saker som inte finns), mani (känna sig upprymd och exalterad, vilket orsakar ovanligt beteende)och agitation (rastlöshet, upphetsning).

Andra läkemedel och Strattera

Tala om för din läkare om du tar eller planerar att ta andra läkemedel, både receptbelagda och receptfria sådana, kosttillskott eller naturmedel. Din läkare avgör om du kan ta Strattera tillsammans med andra läkemedel.


Strattera ska inte användas tillsammans med läkemedel som tillhör gruppen MAO-hämmare (monoaminooxidashämmare). Se avsnittet “Ta inte Strattera”.


Om du tar Strattera samtidigt med vissa andra läkemedel (se exempel nedan), bör du vara försiktig eftersom Strattera och andra läkemedel kan påverka varandra.


- Läkemedel som ökar blodtrycket eller används för att kontrollera blodtrycket. Strattera kan påverka blodtrycket.


- Läkemedel som påverkar noradrenalin, såsom medel mot depression t.ex. imipramin, venlafaxin och mirtazapin, eller slemhinneavsvällande medel såsom pseudoefedrin eller fenylefrin. Strattera påverkar också noradrenalin.


- Vissa läkemedel som används för att behandla psykiska åkommor (såsom antipsykotiska läkemedel, litium mot manodepressiv sjukdom och tricykliska antidepressiva), läkemedel som används för att behandla rytmstörningar i hjärtat (såsom kinidin och amiodaron), mediciner som förändrar koncentrationen av salter i blodet (vattendrivande såsom tiaziddiuretika), metadon, meflokin (för att förebygga och behandla malaria) och vissa antibiotika (såsom erytromycin och moxifloxacin). Intag av dessa läkemedel samtidigt med Strattera kan leda till ökad risk för onormal hjärtrytm.


- Läkemedel som man vet kan åka risken för kramper. Detta gäller t.ex. medel mot depression, vissa läkemedel mot psykos, bupropion (för att sluta röka), tabletter mot malaria och vissa smärtstillande medel (som tramadol). Behandling med Strattera kan leda till ett ökat antal krampanfall.


Strattera bryts ned i kroppen på ett sådant sätt att det kan påverkas av andra läkemedel, vilket betyder att Strattera kan stanna kvar i kroppen längre tid än normalt. Exempel på läkemedel som kan ha denna effekt är vissa läkemedel mot depression t.ex. fluoxetin och paroxetin eller andra läkemedel såsom kinidin och terbinafin. Din läkare kommer kanske att justera dosen eller att öka den långsammare än normalt.


Strattera kan göra att din kropp reagerar annorlunda på salbutaml (ett läkemedel mot astma) och andra liknande läkemedel. Om du samtidigt med Strattera tar astmamedicin som spray, genom munnen (t.ex. sirap eller tabletter) eller som injektion kan det kännas som att hjärtat rusar. Detta försämrar dock inte astman. Rådgör med din läkare innan du tar Strattera ifall du tar salbutamol genom aerosol, genom munnen eller om du får salbutamolinjektioner. Du behöver däremot inte vidta några åtgärder ifall du endast använder inhalator.

Graviditet, amning och fertilitet

- Om du är gravid eller planerar att bli gravid, tala om det för din läkare innan du tar Strattera.

- Strattera ska inte tas under graviditet utan att du först rådfrågat din läkare

- Det är inte känt om Strattera passerar över i modersmjölk. Därför ska du antingen sluta ta Strattera eller undvika att amma när du behandlas med Strattera. Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar Strattera, om du ammar eller planerar att amma ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig trött eller sömnig när du tagit Strattera. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner förrän du vet hur Strattera påverkar dig. Om du känner dig trött eller sömnig bör du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Viktig information om innehållet i kapslarna

Strattera kapslar ska inte öppnas. Strattera kan irritera ögonen. I händelse att innehållet i en kapsel kommer i kontakt med ögonen, bör det drabbade ögat omedelbart spolas med vatten, och medicinsk rådgivning kontaktas. Händer och andra delar av kroppen som kan ha kommit i kontakt med kapselinnehållet bör spolas av så snart som möjligt.


3. Hur du använder Strattera

- Ta alltid Strattera enligt läkarens anvisningar. Dosen tas vanligtvis en eller två gånger dagligen (på morgonen och sent på eftermiddagen/tidigt på kvällen).

- Strattera ska tas via munnen och du kan ta Strattera oberoende av måltid.

- Kapslarna ska inte öppnas och innehållet i kapseln får inte tas ur och intas på annat sätt.

- Det är lättare att komma ihåg att ta Strattera om man tar det vid samma tid varje dag.


Din läkare kommer att informera dig om hur mycket Strattera du ska ta, dosen är beräknad efter kroppsvikten. Han/hon kommer normalt att be dig starta med en låg dos för att sedan öka mängden Strattera du ska ta enligt instruktionerna nedan:


Barn (från 6 års ålder) och ungdomar:

- Kroppsvikt upp till 70 kg: Behandlingen med Strattera bör inledas med en total daglig dos på ungefär 0,5 mg per kg kroppsvikt. Man bör fortsätta med denna dos i misnt 7 dagar. Din läkare kan sedan bestämma att dosen ska ökas upp till en daglig underhållsdos på ungefär 1,2 mg per kg kroppsvikt.


- Kroppsvikt över 70 kg: Behandlingen med Strattera bör inledas med en total dagsdos på 40 mg. Man bör fortsätta med denna dos i minst 7 dagar. Din läkare kan sedan bestämma att dosen ska ökas upp till en daglig underhållsdos på 80 mg. Den maximala dagliga dosen som din läkare kan ordinera är 100 mg.


Om du har problem med din lever kan din doktor ordinera en lägre dos.


Ett barn som tar Strattera kan gå ned lite i vikt i början av behandlingen. Läkaren komer att kontrollera längd och vikt. Om barnet inte växer eller ökar ivikt som förväntat, kan läkaren ändra på dosen av Strattera eller tillfälligt avbryta behandlingen.

Om du använt för stor mängd av Strattera

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Berätta hur många kapslar du har tagit. De vanligaste symtomen vid överdos är symtom från mage/tarm, sömnighet, yrsel, darrningar och onormalt beteende.

Om du har glömt att använda Strattera

Om du har glömt en dos, ta den så snart du kommer ihåg, men överskrid inte den totala dagliga dosen under en 24-timmarsperiod. Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

Om du slutar att använda Strattera

Om du slutar ta Strattera uppträder normalt inga biverkningar, men du bör prata med din läkare innan du slutar med din behandling.

4. Eventuella biverkningar

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Liksom alla läkemedel kan Strattera orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Fast det är en mindre vanlig biverkning (påverkar 1 till 10 användare av 1 000), så kan Strattera orsaka en allvarlig allergisk reaktion. Sluta att ta Strattera och kontakta omedelbart läkare eller sjukhus om du får något av följande symtom:

- svullnad av ansiktet och halsen

- svårigheter att andas

- nässelutslag (små upphöjda, kliande fläckar i huden)


I mycket sällsynta fall (påverkar mindre än 1 användare av 10 000), har det förekommit rapporter om leverskada. Du ska sluta ta Strattera och genast kontakta din läkare om du har något av följande:

- mörkfärgad urin

- gul hud eller gula ögon

- magsmärta och ömhet när du trycket på höger sida strax under revbenen

- oförklarligt illamående

- trötthet

- klåda

- influensaliknande symtom.

Dessa symtom bör inte ignoreras eftersom de kan vara början på ett allvarligt tillstånd.


Patienter under 18 år har en större risk för biverkningar såsom:

- självmordstankar

- fientlighet (främst aggression, trots och ilska)

- humörsvängningar

- Du ska informera din läkare om något av dessa symtom uppträder eller förvärras efter start av behandlingen. Liksom vid behandling med andra läkemedel som påverkar psyket finns det en risk att drabbas av sällsynta, allvarliga psykiatriska biverkningar. De långsiktiga effekterna av Strattera på tillväxt och mognad samt kognitiv (intellektuell) och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för barn och ungdomar under 18 år.


Hos vissa patienter har oregelbunden hjärtrytm rapporterats, vilket kan vara allvarligt, samt krampanfall. Du bör kontakta din läkare om du får hjärtproblem eller krampanfall.


Biverkningar som rapporterats i kliniska prövningar med Strattera på ungdomar och barn från 6 års ålder

Mycket vanliga biverkningar (påverkar mer än 1 användare av 10):

- huvudvärk

- minskad aptit (inga hungerskänslor)

- illamående (med kräkningar)

- känna sig illamående

- magont

- sömnighet

- förhöjd hjärtfrekvens (puls)

- förhöjt blodtryck

Dessa biverkningar kan försvinna efter en tid.


Vanliga biverkningar (påverkar 1 till 10 användare av 100):

- aptitlöshet

- att vara lättirriterad

- humörssvängningar

- sömnproblem

- yrsel

- tillstånd av dvala

- förstoppning

- matsmältningsstörningar

- svullen, röd och kliande hud

- utslag

- utmattning

- viktminskning


Mindre vanliga biverkningar (påverkar 1 till 10 användare av 1 000):

- en känsla av eller att ha mycket snabb puls

- självmordstankar eller självmordsförsök

- aggression

- fientlighet

- emotionell instabilitet

Var vänlig se ovan angående råd om hur man ska göra om dessa biverkningar uppträder. Andra mindre vanliga biverkningar kan vara:

- att vakna tidigt

- att svimma

- darrningar

- migrän

- stora pupiller (den mörka delen i ögats centrum)

- kliande hud

- ökad svettning

- svaghetskänsla

- allergiska reaktioner


Biverkningar rapporterade i kliniska prövningar på vuxna

Mycket vanliga biverkningar (påverkar fler än 1 användare av 10):

- minskad aptit (inga hungerskänslor)

- sömnproblem

- muntorrhet

- illamående

- förhöjt blodtryck

- förhöjd hjärtfrekvens (puls)


Vanliga biverkningar (påverkar 1 till 10 användare av 100):

- minskat intresse för sex

- sömnstörningar

- yrsel

- huvudvärk

- stickningar eller domningar i händer eller fötter

- darrningar

- förstoppning

- magont

- dålig matsmältning

- gaser i magen

- värmevallningar

- känsla av eller att ha mycket snabb puls

- svullen, röd och kliande hud

- ökad svettning

- utslag

- svårighet att kissa

- prostatainflammation

- ljumsksmärta hos män

- oförmåga att få erektion

- svårigheter att behålla erektion

- onormal orgasm

- smärtsamma och oregelbundna menstruationer

- utmattning

- tillstånd av dvala

- frossa

- viktminskning


En mindre vanlig biverkning (påverkar 1 till 10 användare av 1 000) är

- att vakna tidigt

- att svimma

- migrän

- kalla fingrar och tår

- ofärmåga att få orgasm

- allergiska reaktioner


Andra möjliga biverkningar är:

- psykotiska symtom inklusive hallucinationer (såsom att höra röster och se saker som inte finns), tro att andra personer talar osanning eller vara misstänksam

- depression

- känna sig ledsen och hopplös

- känna rädsla och onda aningar

- aggression

- tics

- minskning av känslighet för beröring

- onormala förnimmelser i huden såsom brännande känsla, stickningar, klåda eller myrkrypningar, hos tonäringar och barn

- problem att kissa hos tonåringar och barn

- ljumsksmärta hos tonårspojkar och barn

- förlängda och smärtsamma erektioner

- dålig blodcirkulation som gör att tår och fingrar domnar och blir kalla (Raynaud´s)


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som int nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. Hur Strattera ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före det utgångsdatum som anges på kartong efter Utg. dat. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.


Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är atomxetinhydroklorid. Varje hård kapsel innehåller atomoxetihydroklorid motsvarande 40 mg eller 80 mg atomoxetin.

- Övriga innehållsämnen är pregelatiniserad stärkelse och dimetikon.

- Kapselskalet innehåller natriumlaurilsulfat och gelatin. Färgämnen i kapselskalet är: titandioxid E171, gul och röd järnoxid E172 (80 mg) och indigokarmin E132 (40 mg). Ätbart svart bläck (innehållande shellack och svart järnoxid E172)

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pharmachim AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

Tel: 042-32 66 95


Ompackare:

Interport Ltd, Croydon, England

Tillverkare:

Lilly-koncernen


Denna bipacksedel ändrades senast

18 December 2012


FASS.se

Denna läkemedelsinformation är producerad av läkemedelsföretaget och godkänd av Läkemedelsverket.

Läs mer

Leveransinformation

SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

DISKRET – Det går inte att se på utsidan av paketet vad det innehåller. 

Välkommen

Surfar du med en mobil och vill se och handla dina recept rekommenderar vi mobilsajten.

Gå till mobilsajten

Fortsätt till www-sajten