Bild på Stomacid
 • Ranitidin. Mot halsbränna
 • Läkemedel
 • Effekt efter ca 20 min, varar upp till 12 tim. Minskar produtktionen av magsyra och motverkar sura uppstötningar
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Stomacid

   150 mg brustabletter
   ranitidin
   natrium och laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Detta läkemedel är receptfritt. Stomacid måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Stomacid är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Stomacid
   3. Hur du använder Stomacid
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Stomacid ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Stomacid är och vad det används för

   Stomacid brustabletter tillhör en grupp läkemedel som kallas histamin H2-receptorblockerare, vilka hämmar bildningen av saltsyra i magen. Saltsyran i magsaften är en viktig orsak till uppkomst av sår i magsäcken och tolvfingertarmen. Läckage av sur magsaft upp till matstrupen kan förorsaka halsbränna, sura uppstötningar och efter längre tid skador på slemhinnan i matstrupen. Stomacid brustabletter hämmar bildningen av saltsyra och påskyndar därmed symtomlindring och läkning av halsbränna och sura uppstötningar.

   Halsbränna och sura uppstötningar kan orsakas av att magsaft tränger upp i matstrupen vid sängläge eller tunga lyft. Halsbränna och sura uppstötningar kan också förekomma vid magsår samt i sällsynta fall även vid allvarligare sjukdomar i magen eller matstrupen. En viktig åtgärd som kan ge lindring vid halsbränna och sura uppstötningar är att ändra sin livsföring.

   Detta kan bland annat innebära: att minska rökning, undvika kaffe, alkohol, starkt kryddad mat, sena kvällsmål och tunga lyft. Du bör försöka skaffa dig en regelbunden och stressfri livsföring. Höjd huvudända under natten kan också lindra besvären. En annan åtgärd kan vara behandling med receptfri medicin. Om dessa åtgärder ej hjälper bör du rådfråga läkare. Detta är speciellt viktigt om du har ihållande eller återkommande besvär, svårigheter att svälja eller om doktorn har sagt att du har nedsatt njurfunktion.

   Stomacid ger symtomlindring vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar. Ranitidin som finns i Stomacid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion. Detta läkemedel är inte till för att behandla lindrigt magont eller tarmbesvär, t.ex. irriterad mage på grund av spänningar.

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Stomacid

   Använd inte Stomacid

   • om du är allergisk (överkänslig) mot ranitidin eller något av övriga innehållsämnena i Stomacid (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Stomacid.

   • Om du lider av akut porfyri (en genetisk sjukdom, ett symtom är rödfärgning av urinen).

   • Tala med läkare före behandling med Stomacid om du lider av försämrad lever- och njurfunktion eller om du är äldre. En lägre dos kan vara nödvändig.

   • Ett magsår kan orsakas av vissa bakterier (Helicobacter pylori). Om din läkare finner att du lider av detta kan han/hon skriva ut andra läkemedel till dig som dödar bakterierna (antibiotika).

   • Din läkare måste förvissa sig om att mag- eller tolvfingertarmssåret inte är elakartat (malignt) innan du startar behandlingen med ranitidin.

   • Om du är i medelåldern eller äldre med nya eller nyligen ändrat dyspeptiska symtom (t ex halsbränna, sura uppstötningar)

   • En ökad risk för att få lunginflammation har rapporterats huvudsakligen hos äldre samt hos patienter med kroniska lungsjukdomar, diabetes, hjärtsvikt och försvagat immunsystem.

   Andra läkemedel och Stomacid

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Det är speciellt viktigt att nämna följande innan du börjar din behandling med detta läkemedel:

   • prokainamid (läkemedel mot ojämn hjärtrytm): effekten av prokainamid kan öka.

   • magsaftsbindande läkemedel (antacida) och sukralfat (ett annat läkemedel som används för t.ex. mag- eller tolvfingertarmssår): upptaget av ranitidin i blodet (och därmed dess effekt) kan minskas. Dessa läkemedel måste därför tas ca 2 timmar efter ranitidin.

   • läkemedel vars upptag i kroppen beror på syrahalten i magen, såsom ketokonazol och itrokonazol (läkemedel mot svampinfektion).

   • glipizid (mot diabetes): effekten av glipizid kan öka.

   • midazolam och triazolam (lugnande och sömngivande läkemedel): effekten av midazolam och triazolam kan öka.

   • warfarin (blodförtunnande medel): effekten av warfarin kan öka eller minskas. Noggrann övervakning av effekt rekommenderas.

   • atazanavir eller delaviridin (läkemedel mot virusinfektioner): effekten av atazanavir eller delaviridin kan minskas.

   • gefitnib (läkemedel mot cancer): effekten av gefitnib kan minskas.

   • icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) (används mot smärta och inflammation)

   Observera att de läkemedel som nämns ovan kan vara kända för dig under ett annat namn, oftast ett produktnamn. I detta stycke nämns bara den aktiva substansen eller terapeutiska gruppen som läkemedlet hör till och inte produktnamnet. Därför ska du alltid noggrant undersöka förpackningen och läsa igenom bipacksedeln för de läkemedel som du redan har för att se vilken aktiv substans eller terapeutisk grupp dessa tillhör.

   Stomacid med mat, dryck och alkohol

   Drick inte alkohol när du använder detta läkemedel. Effekten av alkohol kan förstärkas av Stomacid. Även små mängder alkohol tillsammans med detta läkemedel kan ge dig huvudvärk, yrsel och förvirring. Det finns även en risk för hallucinationer.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid ta inte Stomacid utan att kontakta din läkare. Din läkare kommer att bedöma risken och nyttan för dig och ditt barn vid användning av Stomacid.

   Amning

   Ranitidin utsöndras i bröstmjölken. Om du ammar ta inte Stomacid utan att kontakta din läkare. Din läkare kommer att bedöma risken och nyttan för dig och ditt barn vid användning av Stomacid.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel kan orsaka biverkningar som huvudvärk, yrsel, förvirring och hallucinationer. Kör inte bil och använd inte maskiner som kräver skärpt koncentration om du upplever någon av dessa biverkningar.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Stomacid innehåller natrium och laktos

   Stomacid 150 mg innehåller 120 mg natrium per tablett.

   Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

   Stomacid 150 mg innehåller 438 mg laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin


   3. Hur du använder Stomacid

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar:

   Vuxna samt barn över 12 år: 1 tablett vid behov för symtomlindring, dock högst 2 tabletter per dygn om läkare ej förskriver annat.

   Brustabletten ska lösas upp i ett helt glas vatten utan att delas. Vänta tills brustabletten är helt upplöst och drick därefter lösningen. Tabletten kan tas oberoende av måltid. På kvällen kan tabletten tas efter kvällsmaten eller innan du går och lägger dig.

   Om du fortfarande har symtom efter att ha tagit Stomacid under 2 veckor i sträck bör du kontakta läkare, eftersom dina magbesvär kan ha en annan orsak.

   Om du använt för stor mängd av Stomacid

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Stomacid

   Om du glömt ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg det. Fortsätt sedan som vanligt.

   Ta inte dubbla doser för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Stomacid orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom:

   • angioödem/allergisk reaktion: svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter. Denna biverkan är sällsynt.

   • minskat antal av vissa typer av blodkroppar (vilket kan försämra kroppens försvar mot infektioner). Om du upplever att du lättare får blåmärken eller näsblod, om du får en infektion med symtom såsom exempelvis feber, ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du omedelbart uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering. Denna biverkan är mycket sällsynt.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • buksmärta

   • diarré

   • förstoppning eller illamående (i de flesta fall avtog dessa symtom vid fortsatt behandling)

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • hudutslag

   • klåda

   • feber

   • andningssvårigheter och/eller svullet ansikte, tunga och andra kroppsdelar uppkomma (angioödem), liksom lågt blodtryck och bröstsmärtor (överkänslighetsreaktioner). Sluta att ta Stomacid och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom på angioödem: svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter.

   • mängden leverenzymer kan förändras, vilket kan påverka värdena vid leverfunktionstest. Dessa symptom upphör om du slutar ta Stomacid.

   • övergående förändringar av njurvärden

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • kärlinflammation

   • minskat antal av vissa typer av blodkroppar (vilket kan försämra kroppens försvar mot infektioner)

   • Om du upplever att du lättare får blåmärken eller näsblod, om du får en infektion med symtom såsom exempelvis feber, ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du omedelbart uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   • så kallad anafylaktisk chock som bland annat kan orsaka svimning till följd av blodtrycksfall. Uppsök omedelbart läkare eller sjukhus om du får sådana symtom.

   • håravfall

   • smärta i muskler eller leder

   • förvirring, depression och hallucinationer har rapporterats, framförallt hos mycket sjuka, hos äldre patienter och hos njur-patienter

   • huvudvärk (ibland svår), yrsel och övergående ofrivilliga rörelsestörningar

   • övergående dimsyn

   • störningar i hjärtrytmen

   • akut inflammation i bukspottkörteln (åtföljt av kraftig smärta i övre delen av buken med förskjutning mot ryggen)

   • inflammation i lever (som ibland orsakat gulsot)

   • bröstsymtom och bröstsjukdomar (t.ex. förstorade bröst hos män eller rinnande bröst)

   • minskad sexlust och impotens

   • inflammation i njure (akut interstitiell nefrit)

   • svåra hudutslag (erythema multiforme)

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • andnöd

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Stomacid ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30oC. Tillslut förpackningen väl.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ranitidin. Stomacid innehåller 150 mg ranitidin (som hydroklorid).

   • Övriga innehållsämnen är vinsyra, natriumvätekarbonat, laktosmonohydrat, povidon K25, riboflavinnatriumfosfat (E101), simetikonemulsion (innehåller dimetikon, metylcellulosa, sorbinsyra och renat vatten), natriumcyklamat, sackarinnatrium, citronsmak (innehåller citral, citronellolja, korianderolja, lime och akaciagummi), makrogol 6000, natriumhydroxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ljusgula cylinderformade brustabletter med avfasade kanter.

   Polypropenbehållare med LDPE-lock. Torkmedel (kiselgel) finns i locket.

   Förpackningar:

   2, 6, 10, 12, 15, 20, 24 eller 30 brustabletter (receptfria).

   60, 90 eller 120 brustabletter (receptbelagda).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense S

   Danmark

   Lokal företrädare:

   Orifarm Generics AB

   Box 56048

   102 17 Stockholm

   info@orifarm.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-12-19


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Stomacid

  Brustablett 150 mg 10 styck Burk

  • Varunummer: 073097
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  64,50 kr

  Jämförpris: 6,45 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/stomacid-brustablett-150-mg-10-styck-burk-244028/ 244028 Stomacid https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/073097s.jpg 64.50 64.50 SEK InStock Ranitidin. Mot halsbränna Meny Meny/Mage Meny/Mage/Halsbränna Tidsperiod Tidsperiod/Långtidsverkande Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Brustablett 150 mg 10 styck Burk