Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Steripet

   250 MBq/ml injektionsvätska, lösning
   fludeoxiglukos (18F)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare som ansvarar för undersökningen.

   - Om du får biverkningar, tala med läkaren. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Steripet är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Steripet
   3. Hur Steripet används
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Steripet ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Steripet är och vad det används för

   Detta radiofarmaceutiska läkemedel är endast är avsett för diagnostik. Det används enbart som hjälp för att påvisa sjukdom.

   Den aktiva substansen som finns i Steripet kallas ”fludeoxiglukos”. Det injiceras före bildtagning med en speciell kamera som gör det möjligt att se inne i en del av din kropp. När en liten mängd av Steripet injicerats, kommer bilderna som tagits vid undersökningen att hjälpa läkaren att se var din sjukdom är samt hur den fortskrider.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Steripet

   Steripet får inte användas

   • Om du är allergisk mot fludeoxiglukos (18F) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkaren innan du får Steripet:

   om du är diabetiker och din diabetes för närvarande inte är under kontroll

   om du har en infektion eller en inflammatiorisk sjukdom

   om du har njurproblem

   om du är gravid eller misstänker att du är gravid

   om du ammar.

   Före administrering av Steripet bör du undvika all ansträngande fysisk aktivitet.

   Barn och ungdomar

   Tala med din läkare om du är under 18 år.

   Andra läkemedel och Steripet

   Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel eftersom de kan påverka läkarens tolkning av bilderna, särskilt:

   • läkemedel som kan orsaka förändringar i ditt blodsocker, t.ex läkemedel som

    - inflammationsdämpande (t ex kortikosteroider)

    - förhindrar krampryckningar (t ex valproat, karbamazepin, fenyotin, fenobarbital)

    - påverkar nervsystemet (t ex adrenalin, noradrenalin, dopamin)

   • glukos

   • insulin

   • läkemedel som ökar produktion av blodkroppar

   Steripet med mat, dryck och alkohol

   Tiden innan undersökningen:

   • ska du undvika drycker som innehåller socker

   • ska du dricka mycket vatten (eller andra drycker som inte innehåller socker).

   • får du inte äta under minst 4 timmar före injektionen

   • kommer din läkare att kontrollera mängden glukos i ditt blod innan du ges Steripet

   Tala med din läkare eller sköterska om du har några frågor.

   Graviditet och amning

   Det är viktigt att du talar om för läkaren innan du får Steripet om det finns någon möjlighet att du är gravid, om menstruationen uteblivit eller om du ammar. Om du är osäker är det är viktigt att du rådfrågar läkaren som kommer att leda undersökningen.

   Om du är gravid

   Läkaren kommer endast ge dig detta läkemedel under graviditeten om den förväntade nyttan överväger riskerna.

   Om du ammar

   Du måste göra ett uppehåll i amningen i 12 timmar efter injektionen. Ge barnet modersmjölkersättning och pumpa ur och kassera bröstmjölken. Diskutera med din läkare när amningen kan återupptas.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli med barn, rådfråga läkare innan du får detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är osannolikt att Steripet kommer att påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Steripet innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mer än 1 mmol natrium (23 mg). Detta bör beaktas av patienter som har ordinerats en natriumfattig kost.


   3. Hur Steripet används

   Det finns strikta regler gällande användning, hantering och kassering av radiofarmaka. Steripet kommer endast att användas på sjukhus. Denna produkt kommer endast att hanteras och ges till dig av personer som är utbildade och kvalificerade för att använda den på ett säkert sätt. De kommer att ge dig nödvändig information angående undersökningen.

   Läkaren som ansvarar för undersökningen bestämmer hur stor mängd Steripet du ska få. Det kommer att vara den lägsta möjliga dosen för att erhålla den information som behövs.

   Den mängd som oftast rekommenderas till en vuxen person varierar mellan 100 – 400 MBq  (megabequerel, den enhet som används för att mäta radioaktivitet.)

   Användning för barn och ungdomar

   Den dos som ges till barn eller ungdomar beror på deras vikt.

   Hur Steripet ges och hur undersökningen går till

   Steripet ges som en enda injektion i en ven.

   En injektion är tillräckligt för den undersökning som läkaren behöver. Den kommer att ges 45-60 minuter innan undersökningen.

   Efter injektionen ska du vara helt i vila, utan att läsa eller prata. Du kommer du att erbjudas vatten och bli ombedd att urinera omedelbart före undersökningen.

   Under bildtagningen ska du också vara helt i vila, liggandes ner bekvämt utan att läsa eller prata.

   Undersökningens längd

   Din läkare kommer att tala om för dig hur lång tid undersökningen kommer att ta.

   Undersökningen tar normalt 30-60 minuter.

   När du fått Steripet-injektion ska du

   • Undvika nära kontakt med små barn och gravida kvinnor under 12 timmar efter injektionen.

   • Urinera ofta för att avlägsna Steripet från din kropp

   Om du har fått för stor mängd Steripet

   Det är osannolikt att du får en överdos eftersom du endast får en dos Steripet av läkaren under kontrollerade förhållanden. Om en överdos trots allt skulle inträffa, kommer du att få lämplig behandling. Läkaren som leder undersökningen kan rekommendera att du dricker mycket för att påskynda att Steripet ska försvinna från din kropp.

   Om du har ytterligare frågor om Steripet, vänd dig till läkaren.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Steripet orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Steripet avger en liten mängd joniserande strålning som endast medför en mycket liten risk för cancer och genetiska mutationer. Din läkare har bedömt att den kliniska nyttan som erhålls av undersökningen med Steripet är mer viktig än risken förknippad med strålning.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Steripet ska förvaras

   Du behöver inte själv förvara detta läkemedel. Läkaren ansvarar för att läkemedlet förvaras på lämplig plats. Förvaring av Steripet sker i enlighet med nationella regler om radioaktiva material.

   Följande information är endast avsedd för sjukvårdspersonal. Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är fludeoxiglukos (18F). 1 ml Steripet lösning innehåller 250 MBq fludeoxiglukos (18F) vid datum och tid för kalibrering.

   • De andra ingredienserna är natriumvätefosfatdihydrat, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätska.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Steripet förpackas i en flerdosinjektionsflaska av ofärgat glas som innehåller mellan 1 ml och 10 ml injektionsvätska.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GE Healthcare B.V

   De Rondom 8

   5612 AP Eindhoven

   Nederländerna

   Tillverkare

   MAP Medical Technologies Oy

   Saukonpaadenranta 2

   00180 Helsinki

   Finland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-02-26


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Den fullständiga produktresumén för Steripet tillhandahålls som ett separat dokument i produktförpackningen för att ge hälso- och sjukvårdspersonal ytterligare vetenskaplig och praktisk information om administrering och användning av detta radioakiva läkemedel.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Steripet

  Injektionsvätska, lösning 250 MBq/ml 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 415698
  • Tillverkare: GE Healthcare AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?