Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Steglatro

   5 mg och 15 mg filmdragerade tabletter
   ertugliflozin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Steglatro är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Steglatro
   3. Hur du tar Steglatro
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Steglatro ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Steglatro är och vad det används för

   Vad Steglatro är

   Steglatro innehåller den aktiva substansen ertugliflozin.

   Steglatro tillhör en grupp läkemedel som kallas natrium‑glukos‑kotransportör 2 (SGLT2)‑hämmare.

   Vad Steglatro används för

   • Steglatro sänker blodsockernivån hos vuxna patienter (18 år och äldre) med typ 2‑diabetes.

   • Steglatro kan användas ensamt eller tillsammans med vissa andra läkemedel som sänker blodsockret.

   • Du måste fortsätta att följa ditt kost- och motionsprogram medan du tar Steglatro.

   Hur Steglatro verkar

   Ertugliflozin verkar genom att blockera SGLT2-proteinet i njurarna. Det leder till att blodsocker avlägsnas via urinen.

   Vad är typ 2‑diabetes?

   Typ 2‑diabetes är en sjukdom som innebär att din kropp inte producerar tillräckligt med insulin eller att det insulin som din kropp producerar inte fungerar lika bra som det borde. Din kropp kan också producera för mycket socker. När detta sker ansamlas socker (glukos) i blodet. Det kan leda till allvarliga medicinska problem som hjärtsjukdom, njursjukdom, blindhet och dålig cirkulation.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Steglatro

   Ta inte Steglatro:

   • om du är allergisk mot ertugliflozin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan och medan du tar Steglatro om du:

   • har njurproblem.

   • har eller har haft svampinfektioner i vagina eller penis.

   • någonsin har haft en allvarlig hjärtsjukdom eller om du har haft en stroke.

   • har typ 1-diabetes. Steglatro ska inte användas för att behandla denna sjukdom.

   • tar andra diabetesläkemedel; du är mer benägen att få lågt blodsocker med vissa läkemedel.

   • kan löpa risk att drabbas av uttorkning (t.ex. om du tar läkemedel som ökar urinproduktionen [diuretika] eller sänker blodtrycket eller om du är över 65 år). Fråga om sätt att motverka uttorkning.

   • upplever snabb viktminskning, illamående eller kräkningar, magsmärtor, kraftig törst, snabb och djup andning, förvirring, ovanlig sömnighet eller trötthet, en sötaktig andedräkt, en sötaktig eller metallisk smak i munnen eller annorlunda lukt på urin eller svett. Kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus. Dessa symtom kan vara tecken på ”diabetesketoacidos” – ett tillstånd som du kan få vid diabetes på grund av ökade nivåer av ”ketonkroppar” i urinen eller blodet och som kan påvisas med tester. Risken att utveckla diabetesketoacidos kan öka vid långvarig fasta, hög alkoholkonsumtion, uttorkning, plötslig sänkning av insulindosen eller ökat behov av insulin på grund av ett större kirurgiskt ingrepp eller en allvarlig sjukdom.

   • har amputerat en av de nedre extremiteterna.

   Det är viktigt att du kollar dina fötter regelbundet och att du håller dig till alla andra råd om fotvård och tillräcklig återfuktning som du får av hälso- och sjukvårdspersonal. Tala omedelbart om för din läkare om du lägger märke till sår eller missfärgning eller om du upplever någon form av ömhet eller smärta i dina fötter. En del studier tyder på att användandet av ertugliflozin kan ha bidragit till ett ökat antal fall av amputation av de nedre extremiteterna (främst tår).

   Tala genast med din läkare om du drabbas av en kombination av symtom som smärta, ömhet, rodnad eller svullnad i könsorganen eller området mellan könsorganen och ändtarmen tillsammans med feber eller allmän sjukdomskänsla. Dessa symtom kan vara ett tecken på en sällsynt men allvarlig och i värsta fall livshotande infektion som kallas nekrotiserande fasciit i perineum eller Fourniers gangrän vilken förstör vävnaden under huden. Fourniers gangrän måste behandlas omedelbart.

   När detta läkemedel används i kombination med insulin eller läkemedel som ökar frisättningen av insulin från bukspottkörteln kan lågt blodsocker (hypoglykemi) förekomma. Läkaren kan då minska dosen av ditt insulin eller andra läkemedel.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Uringlukos

   Beroende på hur detta läkemedel verkar, kommer din urin att testa positivt för socker (glukos) medan du tar detta läkemedel.

   Barn och ungdomar

   Barn och ungdomar under 18 år ska inte ta detta läkemedel. Det är inte känt om detta läkemedel är säkert och effektivt när det används hos barn och ungdomar under 18 års ålder.

   Andra läkemedel och Steglatro

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Tala särskilt om för läkaren:

   • om du tar läkemedel som ökar urinproduktionen (diuretika).

   • om du tar andra läkemedel som minskar sockret i ditt blod, såsom insulin eller läkemedel som ökar frisättningen av insulin från bukspottkörteln.

   Om något av det ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Det är inte känt om Steglatro kan skada ditt ofödda barn. Om du är gravid, tala med läkare om det bästa sättet att kontrollera ditt blodsocker medan du är gravid. Använd inte Steglatro om du är gravid.

   Det är inte känt om Steglatro passerar över till bröstmjölk. Tala med läkare om det bästa sättet att ge ditt barn mat om du tar Steglatro. Använd inte Steglatro om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om detta läkemedel tas i kombination med insulin eller läkemedel som ökar frisättningen av insulin från bukspottkörteln kan blodsockernivån sjunka för mycket (hypoglykemi), som kan orsaka symtom som skakningar, svettningar och synförändringar som kan påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner. Framför inte fordon och använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig yr medan du tar Steglatro.

   Steglatro innehåller laktos

   Steglatro innehåller laktos (mjölksocker). Om du fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Steglatro

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hur mycket du ska ta

   • Startdosen av Steglatro är en tablett om 5 mg varje dag. Läkaren avgör om dosen ska ökas till 15 mg.

   • Läkaren kommer att förskriva rätt dos till dig. Ändra inte din dos såvida inte läkaren har sagt till dig att göra det.

   Hur du tar detta läkemedel

   • Svälj tabletten; om du har svårigheter att svälja kan tabletten delas eller krossas.

   • Ta en tablett varje morgon. Försök att ta tabletten vid samma tid varje dag. Då blir det lättare att komma ihåg att ta den.

   • Du kan ta tabletten med eller utan mat.

   • Du måste fortsätta att följa ditt kost- och motionsprogram medan du tar Steglatro.

   Om du har tagit för stor mängd av Steglatro

   Tala omedelbart med läkare eller apotekspersonal om du har tagit för stor mängd av Steglatro.

   Om du har glömt att ta Steglatro

   Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är dags för din nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt enligt ditt vanliga schema.

   Ta inte dubbel dos (två doser på samma dag) för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Steglatro

   Sluta inte ta detta läkemedel utan att först ha talat med läkare. Dina blodsockernivåer kan stiga om du slutar ta läkemedlet.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus om du får någon av följande allvarliga biverkningar:

   Diabetesketoacidos (sällsynta, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   Detta är tecken på diabetesketoacidos (se även avsnittet ”Varningar och försiktighet”):

   • ökade halter av ”ketonkroppar” i urinen eller blodet

   • snabb viktminskning

   • illamående eller kräkningar

   • magsmärta

   • kraftig törst

   • snabb och djup andning

   • förvirring

   • ovanlig sömnighet eller trötthet

   • en sötaktig andedräkt, en sötaktig eller metallisk smak i munnen eller en annorlunda lukt på urin eller svett.

   Detta kan inträffa oavsett blodsockernivå. Läkaren kan besluta att avbryta behandlingen med Steglatro tillfälligt eller permanent.

   Nekrotiserande fasciit i perineum eller Fourniers gangrän (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data)

   En allvarlig mjukvävnadsinfektion i könsorganen eller området mellan könsorganen och ändtarmen (se avsnitt ”Varningar och försiktighet” för symtom).

   Om du märker någon av ovanstående biverkningar ska du omedelbart kontakta läkare eller närmaste sjukhus.

   Kontakta läkare snarast om du märker någon av följande biverkningar:

   Uttorkning (förlust av för mycket vatten från kroppen; vanlig, kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   Symtom på uttorkning är:

   • muntorrhet

   • yrsel, vimmelkantighet eller svaghetskänsla, särskilt när du står upp

   • svimning.

   Risken att bli uttorkad ökar om du:

   • har njurproblem

   • tar läkemedel som ökar din urinproduktion (diuretika) eller sänker blodtrycket

   • är 65 år eller äldre.

   Lågt blodsocker (hypoglykemi; vanlig)

   Läkaren informerar dig om hur du behandlar lågt blodsocker och vad du ska göra om du får något av nedanstående symtom eller tecken. Läkaren kan minska din dos av insulin eller andra diabetesläkemedel.

   Tecken och symtom på lågt blodsocker kan vara:

   • huvudvärk

   • dåsighet

   • lättretlighet

   • hunger

   • yrsel

   • förvirring

   • svettning

   • darrningar

   • svaghetskänsla

   • snabb puls.

   Om du märker någon av ovanstående biverkningar ska du snarast kontakta läkare.

   Andra biverkningar när du tar Steglatro:

   Mycket vanliga

   • vaginal svampinfektion (torsk).

   Vanliga

   • svampinfektion i penis

   • förändringar i urinering, inklusive brådskande behov att urinera oftare, med större urinvolym eller under natten

   • törst

   • vaginal klåda

   • blodprover kan visa förändringar i mängden urea i blodet

   • blodprover kan visa förändringar i mängden totalt och farligt kolesterol (kallad LDL, en typ av fett i blodet)

   • blodprover kan visa förändringar i mängden röda blodkroppar i ditt blod (kallad hemoglobin).

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • blodprover kan visa förändringar som har samband med njurfunktionen (såsom ”kreatinin”)

   • smärtsam urinering.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Steglatro ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel om förpackningen är skadad eller visar tecken på åverkan.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ertugliflozin.

    • Varje Steglatro 5 mg filmdragerad tablett innehåller 5 mg ertugliflozin (som ertugliflozin L‑pyroglutaminsyra).

    • Varje Steglatro 15 mg filmdragerad tablett innehåller 15 mg ertugliflozin (som ertugliflozin L‑pyroglutaminsyra).

   • Övriga innehållsämnen är:

    • Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa (E460), laktosmonohydrat (se avsnitt 2), natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat (E470b).

    • Filmdragering: hypromellos 2910/6 (E464), laktosmonohydrat (se avsnitt 2), makrogol 3350 (E1521), triacetin (E1518), titandioxid (E171), röd järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   • Steglatro 5 mg filmdragerade tabletter (tabletter) är rosa, 6,4 x 6,6 mm, triangelformade tabletter med ”701” på ena sidan och släta på andra sidan.

   • Steglatro 15 mg filmdragerade tabletter (tabletter) är röda, 9,0 x 9,4 mm, triangelformade tabletter med ”702” på ena sidan och släta på andra sidan.

   Steglatro är förpackade i Alu/PVC/PA/Alu-blister. Förpackningsstorlekarna är 14, 28, 30, 84, 90 och 98 filmdragerade tabletter i icke-perforerade blister och 30x1 filmdragerade tabletter i perforerade endosblister.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Merck Sharp & Dohme B.V.

   Waarderweg 39

   2031 BN Haarlem

   Nederländerna

   Tillverkare

   Schering-Plough Labo NV

   Industriepark 30 - Zone A

   2220 Heist-op-den-Berg

   Belgien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   MSD Belgium BVBA/SPRL

   Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

   dpoc_belux@merck.com

   Lietuva

   UAB Merck Sharp & Dohme

   Tel: + 370 5 2780247

   msd_lietuva@merck.com

   България

   Мерк Шарп и Доум България ЕООД

   Teл.: + 359 2 819 3737

   info-msdbg@merck.com

   Luxembourg/Luxemburg

   MSD Belgium BVBA/SPRL

   Tél/Tel: +32(0)27766211

   dpoc_belux@merck.com

   Česká republika

   Merck Sharp & Dohme s.r.o.

   Tel.: +420 233 010 111

   dpoc_czechslovak@merck.com

   Magyarország

   MSD Pharma Hungary Kft.

   Tel.: + 36 1 888-5300

   hungary_msd@merck.com

   Danmark

   MSD Danmark ApS

   Tlf: + 45 4482 4000

   dkmail@merck.com

   Malta

   Merck Sharp and Dohme Cyprus Limited

   Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

   malta_info@merck.com

   Deutschland

   MSD SHARP & DOHME GMBH

   Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

   e-mail@msd.de

   Nederland

   Merck Sharp & Dohme BV

   Tel: 0800 9999 000 (+ 31 23 515 3153)

   medicalinfo.nl@merck.com

   Eesti

   Merck Sharp & Dohme OÜ

   Tel: + 372 6144 200

   msdeesti@merck.com

   Norge

   MSD (Norge) AS

   Tlf: + 47 32 20 73 00

   msdnorge@msd.no

   Ελλάδα

   MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

   Τηλ: + 30 210 98 97 300

   dpoc_greece@merck.com

   Österreich

   Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

   Tel: +43 (0) 1 26 044

   msd-medizin@merck.com

   España

   Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

   Tel: +34 91 321 06 00

   msd_info@merck.com

   Polska

   MSD Polska Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 549 51 00

   msdpolska@merck.com

   France

   MSD France

   Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

   Portugal

   Merck Sharp & Dohme, Lda

   Tel: + 351 21 4465700

   clic@merck.com

   Hrvatska

   Merck Sharp & Dohme d.o.o.

   Tel: + 385 1 6611 333

   croatia_info@merck.com

   România

   Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

   Tel: +40 21 529 29 00

   msdromania@merck.com

   Ireland

   Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

   Tel: +353 (0)1 2998700

   medinfo_ireland@merck.com

   Slovenija

   Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

   Tel: + 386 1 5204201

   msd_slovenia@merck.com

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: + 354 535 7000

   Slovenská republika

   Merck Sharp & Dohme, s.r.o.

   Tel: + 421 (2) 58282010

   dpoc_czechslovak@merck.com

   Italia

   MSD Italia S.r.l.

   Tel: +39 06 361911

   medicalinformation.it@merck.com

   Suomi/Finland

   MSD Finland Oy

   Puh/Tel: + 358 (0)9 804650

   info@msd.fi

   Κύπρος

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

   Τηλ: 800 00 673

   +357 22866700

   cyprus_info@merck.com

   Sverige

   Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

   Tfn: + 46 (0)77 570 04 88

   medicinskinfo@merck.com

   Latvija

   SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

   Tel: + 371 67 364224

   msd_lv@merck.com

   United Kingdom

   Merck Sharp & Dohme Limited

   Tel: +44 (0) 1992 467272

   medicalinformationuk@merck.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   05/2019


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Steglatro

  Filmdragerad tablett 15 mg 28 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 199903
  • Tillverkare: Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  424,67 kr

  Jämförpris: 15,17 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?