Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Starlix

   60 mg / 120 mg / 180 mg filmdragerade tabletter
   Nateglinid

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD STARLIX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR STARLIX
   3. HUR DU TAR STARLIX
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR STARLIX SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD STARLIX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Vad Starlix är

   Starlix tillhör en grupp av läkemedel som kallas perorala antidiabetika.

   Vad Starlix används för

   Starlix används för att behandla patienter med typ 2-diabetes. Det sänker blodsockret (glukos).

   Din läkare kommer att förskriva Starlix tillsammans med ett annat peroralt antidiabetiskt läkemedel innehållande metformin.

   Hur Starlix verkar

   Insulin är ett ämne, som produceras av bukspottkörteln. Det bidrar till att sänka blodsockernivåerna, särskilt efter måltid. Om du har typ 2-diabetes kan din kropp inte börja tillverka insulin tillräckligt snabbt efter en måltid. Starlix verkar genom att stimulera bukspottkörteln att producera insulin snabbare. Detta hjälper till att kontrollera ditt blodsocker efter måltid.

   Starlix tabletter börjar verka snabbt efter intaget och elimineras snabbt från kroppen.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR STARLIX

   Använd inte Starlix

   Följ noggrant alla instruktioner som du har fått av din läkare eller farmaceut, även om de avviker från informationen i denna bipacksedel.

   Ta inte Starlix

   • om du är allergisk mot nateglinid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

   • om du har typ 1-diabetes (din kropp producerar inte insulin),

   • om du får några symtom på allvarlig hyperglykemi (för högt blodsocker och/eller diabetisk ketoacidos) t ex överdriven törst, frekvent urinering, svaghet eller trötthet, illamående, andnöd eller förvirring,

   • om du vet att du har svår leversjukdom,

   • om du är gravideller planerar att bli gravid,

   • om du ammar.

   Om något av detta gäller dig, ta inte Starlix och tala med din läkare.

   Varningar och försiktighet

   Diabetiker kan få symtom som beror på låg blodsockerhalt (kallas också hypoglykemi). Vissa läkemedel, inklusive Starlix, kan också ge symtom på lågt blodsocker.

   Om du har lågt blodsocker kan du uppleva yrsel, omtöckning, hunger, skakighet eller få andra symtom listade i avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”. Om detta händer dig - ät eller drick någonting som innehåller socker och tala med din läkare

   En del människor är mer benägna att få lågt blodsocker än andra. Var försiktig

   • om du är över 65 år,

   • om du är undernärd,

   • om du har någon annan sjukdom som kan ge lågt blodsocker (t ex underfunktion i hypofysen eller binjurarna).

   Om något av det ovanstående gäller dig, bör du kontrollera ditt blodsocker noggrant.

   Var uppmärksam på symtom på lågt blodsocker, särskilt:

   • om du har motionerat hårdare än vanligt.

   • om du har druckit alkohol.

   Alkohol kan störa kontrollen av ditt blodsocker så du rekommenderas att tala med din läkare om alkoholintag då du tar Starlix.

   Tala med läkare innan du tar Starlix

   • om du vet att du har problem med levern,

   • om du har en allvarlig njursjukdom,

   • om du har problem med nedbrytningen av läkemedel,

   • om du ska genomgå en operation,

   • om du nyligen har haft febersjukdom, en infektion eller varit med om en olycka.

   Din behandling kan behöva ändras.

   Om du inte tål laktos (en typ av socker), tala med din läkare innan du tar Starlix.

   Barn och ungdomar

   Starlix rekommenderas inte till barn och ungdomar (under 18 år) eftersom dess effekter hos denna åldersgrupp inte har studerats.

   Andra läkemedel och Starlix

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Ditt behov av Starlix kan ändras om du tar andra läkemedel. Detta kan orsaka en ökning eller minskning av dina blodsockernivåer.

   Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare eller farmaceut om du tar:

   • Betablockerare eller ACE-hämmare (angiotensinreceptorblockerare) (används t ex för att behandla högt blodtryck och vissa hjärtsjukdomar).

   • Diuretika (används för att behandla högt blodtryck).

   • Kortikosteroider såsom prednison och kortison (används för att behandla inflammatoriska sjukdomar).

   • Medel som hämmar omvandlingen av läkemedel som t ex flukonazol (används för att behandla svampinfektioner), gemfibrozil (används för att behandla höga blodfettvärden vid diabetes) eller sulfinpyrazin (används för att behandla kronisk gikt).

   • Anabola hormoner (t ex metandrostenolon).

   • Johannesört (örtmedicin).

   • Somatropin (ett tillväxthormon).

   • Somastatinanaloger såsom lanreotid och oktreotid (används för att behandla akromegali).

   • Rifampin (används t ex för att behandla tuberkulos).

   • Fenytoin (används t ex för att behandla epileptiska anfall).

   Din läkare kan behöva ändra dosen av dessa läkemedel.

   Äldre patienter

   Starlix kan användas av människor över 65 år. Sådana patienter bör vara särskilt noggranna med att undvika lågt blodsocker.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Du skall inte använda Starlix om du är gravid eller planerar graviditet. Träffa din läkare så snart som möjligt om du blir gravid under behandlingen.

   Amma inte under behandling med Starlix.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Din koncentrationsförmåga eller reaktionsförmåga kan försämras om du har lågt blodsocker (hypoglykemi). Ha detta i åtanke om du kör bil eller använder maskiner eftersom du kan utsätta dig själv eller andra för risk.

   Du bör rådfråga läkare gällande bilkörning om du har återkommande episoder av hypoglykemi eller om du inte känner de första symtomen på hypoglykemi.

   Starlix innehåller laktos

   Starlix tabletter innehåller laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin


   3. HUR DU TAR STARLIX

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Svälj tabletterna hela med ett glas vatten.

   Hur mycket Starlix skall du ta

   Den vanliga startdosen av Starlix är 60 mg tre gånger dagligen, taget före vart och ett av de tre huvudmåltiderna. Vissa patienter behöver en högre dos och din läkare kommer att bedöma vilken dos som är bäst för dig. Den rekommenderade högsta dosen är 180 mg tre gånger dagligen, taget före vart och ett av de tre huvudmåltiderna.

   När Starlix ska tas

   Ta Starlix innan måltid. Effekten kan fördröjas om den tas under eller efter måltid.

   Ta Starlix före de tre huvudmåltiderna, vanligen:

   • 1 dos före frukost

   • 1 dos före lunch

   • 1 dos före middag

   Det är bäst att ta den alldeles innan huvudmåltid men du kan ta den upp till 30 minuter innan.

   Tag inte dosen om du inte skall äta en huvudmåltid. Om du missar en måltid, hoppa över den dosen Starlix och vänta till nästa måltid.

   Även om du tar läkemedel för din diabetes är det viktigt att följa dieten eller motionsprogrammet som din läkare rekommenderat för dig.

   Hur länge Starlix skall användas

   Fortsätt att ta Starlix till dess din läkare säger att du skall sluta.

   Om du har tagit för stor mängd av Starlix

   Om du har tagit för många tabletter av misstag, tala genast med en läkare. Om du upplever symtom som vid lågt blodsocker (listade i avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”), skall du äta eller dricka något som innehåller socker.

   Om du känner att du är på väg att drabbas av en allvarlig hypoglykemisk episod (förlust av medvetande, krampanfall), sök akut hjälp - eller se till att någon annan hjälper dig med detta.

   Om du har glömt att ta Starlix

   Om du glömmer att ta en tablett, tag nästa tablett före nästa huvudmåltid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Kontroller under din behandling med Starlix

   Din läkare kan regelbundet kontrollera mängden av Starlix som du tar. Han eller hon kan anpassa dosen efter dina behov. Om du har några frågor gällande Starlix eller varför detta läkemedel har förskrivits till dig, fråga din läkare

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   De biverkningar som orsakas av Starlix är vanligen milda till måttliga.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Dessa är symtom på lågt blodsocker (hypoglykemi) som oftast är milda. Symtomen inkluderar

   • svettning

   • yrsel

   • skakningar

   • svaghet

   • hunger

   • kännbart snabb hjärtrytm

   • trötthet

   • illamående

   Dessa symtom kan också orsakas av för litet föda eller för hög dos av eventuellt annat läkemedel mot diabetes som du tar. Om du får symtom på lågt blodsocker skall du äta eller dricka något som innehåller socker.

   Andra biverkningar kan inkludera:

   • Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): buksmärta, matsmältningsbesvär, diarré, illamående

   • Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): kräkning

   • Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): lätta störningar av leverfunktion, allergiska reaktioner (överkänslighet) såsom utslag och klåda

   • Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): hudutslag med blåsor vid läppar, ögon och/eller mun, ibland med huvudvärk, feber, och/eller diarré

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR STARLIX SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i originalförpackningen.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Använd inte en Starlix-förpackning som är skadad eller förefaller ha öppnats tidigare.

   Förvaras vid högst 30°C.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är nateglinid. Varje tablett innehåller 60, 120 eller 180 mg nateglinid.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat; cellulosa; mikrokristallin cellulosa; povidon; kroskarmellosnatrium; magnesiumstearat och vattenfri kolloidal kiseldioxid.

   • Tabletten innehåller hypromellos; titandioxid (E171); talk; makrogol och röd (60 och 180 mg tabletter) eller gul (120 mg tabletter) och järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Starlix 60 mg filmdragerade tabletter är rosa, runda tabletter, märkta ”STARLIX” på ena sidan och ”60” på den andra.

   Starlix 120 mg filmdragerade tabletter är gula, ovala tabletter, märkta ”STARLIX” på ena sidan och ”120” på den andra.

   Starlix 180 mg filmdragerade tabletter är röda ovala tabletter, märkta ”STARLIX” på ena sidan och ”180” på den andra.

   Dessa är förpackade i blisters och innehåller 12, 24, 30, 60, 84, 120 eller 360 tabletter. Samtliga förpackningsstorlekar kanske inte saluförs i ditt land.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novartis Europharm Limited

   Vista Building

   Elm Park, Merrion Road

   Dublin 4

   Irland

   Tillverkare

   Novartis Farma S.p.A.

   Via Provinciale Schito, 131

   I-80058 Torre Annunziata - Napoli

   Italien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Belgique/België/Belgien

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Luxembourg/Luxemburg

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   България

   Novartis Pharma Services Inc.

   Тел.: +359 2 489 98 28

   Magyarország

   Novartis Hungária Kft. Pharma

   Tel.: +36 1 457 65 00

   Ceská republika

   Novartis s.r.o.

   Tel: +420 225 775 111

   Malta

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: + 356 2298 3217

   Danmark

   Novartis Healthcare A/S

   Tlf: +45 39 16 84 00

   Nederland

   Novartis Pharma B.V.

   Tel: +31 26 37 82 111

   Deutschland

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +49 911 273 0

   Norge

   Novartis Norge AS

   Tlf: +47 23 05 20 00

   Eesti

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +372 66 30 810

   Österreich

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +43 1 86 6570

   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε.

   Τηλ: + 30 210 281 17 12

   Polska

   Novartis Poland Sp. z.o.o.

   Tel.: +48 22 375 4888

   España

   Novartis Farmacéutica, S.A.

   Tel: +34 93 306 42 00

   Portugal

   Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A

   Tel: +351 21 000 8600.

   France

   Novartis Pharma S.A.S.

   Tél: +33 1 55 47 66 00

   România

   Novartis Pharma Services Romania SRL

   Tel: +40 21 31299 01

   Ireland

   Novartis Ireland Limited

   Tel: +353 1 260 12 55

   Slovenija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +386 1 300 75 50

   Ísland

   Visitor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 5542 5439

   Italia

   Novartis Farma S.p.A.

   Tel: +39 02 96 54 1

   Suomi/Finland

   Novartis Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

   Κύπρος

   Novartis Pharma Services Inc.

   Τηλ: +357 22 690 690

   Sverige

   Novartis Sverige AB

   Tel: +46 8 732 32 00

   Latvija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: + 371 67 887 070

   United Kingdom

   Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

   Tel: +44 1276 698370

   Lietuva

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +370 5 269 16 50

   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-05-08

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Starlix®

  Filmdragerad tablett 60 mg 84 styck Blister

  • Varunummer: 003510
  • Tillverkare: Novartis Sverige AB

  350,50 kr

  Jämförpris: 4,17 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?