• Dasatinib
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   SPRYCEL

   20, 50, 70, 80, 100, 140 mg filmdragerade tabletter
   dasatanib
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad SPRYCEL är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder SPRYCEL
   3. Hur du tar SPRYCEL
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur SPRYCEL ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad SPRYCEL är och vad det används för

   SPRYCEL innehåller den aktiva substansen dasatinib. Detta läkemedel används för att behandla kronisk myeloisk leukemi (KML) hos vuxna, ungdomar och barn äldre än 1 år. Leukemi är en cancersjukdom i de vita blodkropparna. De vita blodkropparna hjälper i vanliga fall kroppen att bekämpa infektioner. Kronisk myeloisk leukemi är en form av leukemi där de vita blodkroppar som kallas granulocyter börjar bildas okontrollerat. SPRYCEL hämmar tillväxten av dessa leukemiska celler.

   SPRYCEL används också för att behandla Philadelphiakromosompositiv (Ph+) akut lymfatisk leukemi (ALL) hos vuxna, ungdomar och minst 1 år gamla barn, och lymfoid blastisk KML hos vuxna som inte svarat på tidigare behandling. ALL är en form av leukemi där de vita blodkroppar som kallas lymfocyter bildas för fort och lever för länge. SPRYCEL hämmar tillväxten av dessa leukemiska celler.

   Fråga din läkare om du undrar hur SPRYCEL verkar eller varför detta läkemedel har skrivits ut till dig.

   2. Vad du behöver veta innan du använder SPRYCEL

   Använd inte SPRYCEL

   Ta inte SPRYCEL

   1. om du är allergisk mot dasatinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Om du tror att du kan vara allergisk, fråga din läkare om råd.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar SPRYCEL.

   1. om du behandlas med läkemedel som är blodförtunnande eller förhindrar blodproppar (se "Andra läkemedel och SPRYCEL")

   2. om du har en lever- eller hjärtsjukdom, eller om du haft en sådan

   3. om du får andningssvårigheter, bröstsmärtor eller hosta när du tar SPRYCEL. Det kan vara tecken på vätskeansamling i lungorna eller bröstkorgen (vilket kan inträffa oftare för patienter som är 65 år eller äldre), eller bero på förändringar i blodkärlen som försörjer lungorna.

   4. om du någonsin haft eller nu kan ha en hepatit B-infektion. Skälet till detta är att SPRYCEL kan orsaka att din hepatit B blir aktiv igen, vilket i vissa fall kan vara dödligt. Patienter kommer att kontrolleras noggrant av sin läkare avseende tecken på denna infektion innan behandlingen påbörjas.

   5. kontakta din läkare om du får blåmärken, blödning, feber, upplever trötthet och förvirring, när du tar SPRYCEL. Detta kan vara tecken på skador på blodkärl, så kallad trombotisk mikroangiopati (TMA).

   Du kommer att kontrolleras regelbundet av din läkare för att avgöra om SPRYCEL har önskad effekt. Du kommer också att regelbundet lämna blodprov när du tar SPRYCEL.

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn yngre än 1 år. Erfarenheten av behandling med SPRYCEL i denna åldersgrupp är begränsad. Tillväxt och utveckling av skelettbenen kommer att övervakas hos barn som behandlas med SPRYCEL.

   Andra läkemedel och SPRYCEL

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   SPRYCEL bearbetas huvudsakligen i levern. Vissa läkemedel kan påverka effekten av SPRYCEL när de används samtidigt.

   Följande läkemedel ska inte användas samtidigt med SPRYCEL:

   • ketokonazol, itrakonazol – dessa är läkemedel mot svampsjukdomar

   • erytromycin, klaritromycin, telitromycin – dessa är antibiotika

   • ritonavir – detta är ett läkemedel mot virussjukdomar

   • fenytoin, karbamazepin, fenobarbital – dessa är för behandling av epilepsi

   • rifampicin – detta är för behandling avtuberkulos

   • famotidin, omeprazol – dessa är läkemedel som hämmar magsyraproduktion

   • Johannesört- ett receptfritt naturläkemedel som används för behandling av lätt nedstämdhet och lindrig oro (även känt som Hypericum perforatum)

   Använd inte läkemedel som neutraliserar magsyra (antacida som t ex aluminiumhydroxid eller magnesiumhydroxid) från 2 timmar före till 2 timmar efter intag av SPRYCEL.

   Tala om för läkare om du tar läkemedel som är blodförtunnandeeller förhindrar blodproppar.

   SPRYCEL med mat och dryck

   Ta inte SPRYCEL tillsammans med grapefrukt eller grapefruktjuice.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, tala omedelbart om det för din läkare. SPRYCEL ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Din läkare kommer att diskutera eventuella risker med att ta SPRYCEL under graviditet. Både kvinnor och män kommer att rekommenderas att använda effektiv preventivmetod under behandling med SPRYCEL.

   Berätta för din läkare om du ammar. Amningen bör avbrytas om du behandlas med SPRYCEL.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om du får biverkningar som yrsel och dimsyn, var särskilt försiktig vid bilkörning eller användning av maskiner.

   SPRYCEL innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar SPRYCEL

   SPRYCEL kommer bara att ordineras till dig av läkare med erfarenhet av behandling av leukemi. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. SPRYCEL ordineras till vuxna och barn över 1 år.

   Den rekommenderade startdosen för vuxna patienter med KML i kronisk fas är 100 mg en gång dagligen.

   Den rekommenderade startdosen för vuxna patienter med KML i accelererad fas eller blastkris eller Ph+ ALL är 140 mg en gång dagligen.

   Doseringen för barn med KML i kronisk fas eller Ph+ ALL är baserad på kroppsvikt. SPRYCEL tas via munnen en gång per dag antingen som tabletter eller som pulver till oral suspension. SPRYCEL tabletter rekommenderas inte till patienter som väger mindre än 10 kg. Pulver till oral suspension ska användas till patienter som väger mindre än 10 kg och till patienter som inte kan svälja tabletter. En dosändring kan behövas vid byte mellan formuleringarna (tabletter respektive pulver till oral suspension), så byt inte från en formulering till en annan.

   Din läkare bestämmer rätt dos baserat på din vikt, eventuella biverkningar och ditt svar på behandlingen. Startdosen av SPRYCEL för barn beräknas utifrån kroppsvikt enligt nedan:

   Kroppsvikt (kg)a

   Daglig dos (mg)

   10 - under 20 kg

   40 mg

   20 - under 30 kg

   60 mg

   30 - under 45 kg

   70 mg

   45 kg och över

   100 mg

   a Tabletter rekommenderas inte till patienter som väger mindre än 10 kg; pulver till oralsuspension ska användas till dessa patienter.

   Det finns ingen rekommenderad dos av SPRYCEL för barn yngre än 1 år.

   Beroende på hur du svarar på behandlingen kan din läkare rekommendera en högre eller lägre dos. Behandlingen kan även tillfälligt avbrytas. För högre eller lägre dosering kan det bli nödvändigt att kombinera tabletter av olika styrka.

   Tabletterna kan vara förpackade i kalenderblister. Dessa är blister som visar veckodagarna. Pilar visar vilken tablett som du ska ta härnäst enligt ditt behandlingsschema.

   Hur du tar SPRYCEL

   Ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag. Svälj tabletterna hela. Krossa, dela eller tugga dem inte. Slamma inte upp tabletterna. Du kan inte vara säker på att du kommer att få rätt dos om du krossar, delar, tuggar eller slammar upp tabletterna. SPRYCEL tabletter kan tas med eller utan mat.

   Särskilda instruktioner vid hantering av SPRYCEL

   Det är osannolikt att SPRYCEL-tabletterna går sönder. Om detta ändå skulle inträffa, ska andra personer än patienten använda handskar vid hanteringen av SPRYCEL.

   Hur länge man ska ta SPRYCEL

   Ta SPRYCEL varje dag tills din läkare säger åt dig att sluta. Se till att du tar SPRYCEL så länge som det ordinerats.

   Om du har tagit för stor mängd av SPRYCEL

   Kontakta din läkare omedelbart om du av misstag tagit för många tabletter. Du kan behöva medicinsk vård.

   Om du har glömt att ta SPRYCEL

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt enligt ordinationen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Följande kan vara tecken på allvarliga biverkningar:

   1. om du har bröstsmärta, svårigheter att andas, hosta, svimningsanfall

   2. om du får oväntade blödningar eller blåmärken utan att ha skadat dig

   3. om du märker blod i uppkastningar, avföring eller urin, eller om avföringen är svartfärgad

   4. om du får tecken på infektion, t ex feber eller svår frossa

   5. om du får feber, ont i munnen eller halsen, blåsor eller fjällning av hud och/eller slemhinnor

   Kontakta omedelbart din läkare om du märker något av ovanstående.

   Mycket vanliga biverkningar (kan inträffa hos fler än 1 av 10 personer)

   1. Infektioner (inklusive infektioner orsakade av bakterier, virus och svampar)

   2. Hjärta och lungor: andfåddhet

   3. Problem med matsmältningen: diarré, illamående, kräkningar

   4. Hud, hår, ögon, allmänna symptom: hudutslag, feber, svullnad i ansiktet, händer och fötter, huvudvärk, trötthet eller svaghet, blödningar

   5. Smärta: muskelvärk (under eller efter avslutad behandling), ont i magen (buken)

   6. Tester kan visa: lågt antal blodplättar, lågt antal vita blodkroppar (neutropeni), blodbrist, vätska runt lungorna.

   Vanliga biverkningar (kan inträffa hos upp till 1 av 10 personer)

   1. Infektioner: lunginflammation, herpesvirusinfektion (inklusive cytomegalovirus – CMV), övre luftvägsinfektion, allvarlig infektion i blod eller vävnader (inklusive sällsynta fall med dödlig utgång)

   2. Hjärta och lungor: hjärtklappning, oregelbundna hjärtslag, hjärtsvikt, störd hjärtfunktion, högt blodtryck, förhöjt blodtryck i lungorna, hosta

   3. Problem med matsmältningen: aptitstörningar, smakstörningar, väderspänning eller utspänd buk, inflammation i tjocktarmen, förstoppning, halsbränna, munsår, viktökning, viktminskning, magsäcksinflammation

   4. Hud, hår, ögon, allmänna symptom: stickningar i huden, klåda, torr hud, akne, inflammation i huden, bestående oljud i öronen, håravfall, överdriven svettning, synproblem (inklusive dimsyn och synförändring), ögontorrhet, blåmärken, depression, sömnlöshet, blodvallning, yrsel, blåmärken, anorexi (aptitlöshet), sömnighet, generaliserat ödem

   5. Smärta: ledvärk, muskelsvaghet, smärtor i bröstkorgen, värk runt händer och fötter, frossa, stelhet i muskler och leder, muskelkramper

   6. Tester kan visa: vätska runt hjärtat, vätska i lungorna, oregelbunden hjärtrytm, febril neutropeni, blödning i magtarmkanalen, höga halter av urinsyra i blodet

   Mindre vanliga biverkningar (kan inträffa hos upp till 1 av 100 personer)

   1. Hjärta och lungor: hjärtinfarkt (ibland med dödlig utgång), inflammation i hjärtsäcken, oregelbundna hjärtslag, bröstsmärta på grund av minskad blodförsörjning av hjärtat (kärlkramp), lågt blodtryck, sammandragning av luftvägarna vilket kan orsaka andningssvårigheter, astma, ökat blodtryck i lungornas artärer (blodkärl)

   2. Problem med matsmältningen: inflammation i bukspottkörteln, magsår, inflammation i matstrupen, svullen mage (buk), sår i ändtarmens slemhinna, sväljsvårigheter, inflammation i gallblåsan, blockering av gallgångarna, gastroesofageal reflux (ett tillstånd där syra och annat maginnehåll kommer tillbaka upp i halsen)

   3. Hud, hår, ögon, allmänna symptom: allergisk reaktion inklusive ömhet, knölig hudrodnad (knölros), ängslan, förvirring, humörsvängningar, minskad sexualdrift, svimning, skakningar, inflammation i ögat som kan ge rödhet och smärta, en hudsjukdom karakteriserad av ömmande, röda, skarpt avgränsade och upphöjda hudfläckar med hastig uppkomst av feber och förhöjda värden av vita blodkroppar (neutrofil dermatos) hörselnedsättning, ljuskänslighet, synnedsättning, ökat tårflöde, förändrad hudfärg, inflammation i hudens fettvävnad, sår på huden, blåsbildning på huden, nagelproblem, hårrubbningar, hand-fot-syndrom, njursvikt, påverkad urineringsfrekevens, bröstförstoring hos män, menstruationsrubbningar, generell svaghet och obehagskänsla, låg sköldkörtelfunktion, balansproblem vid gång, osteonekros (ett tillstånd där skelettben dör och kollapsar på grund av försämrad blodförsörjning), ledinflammation, hudsvullnad var som helst på kroppen

   4. Smärta: inflammation i blodkärlen som kan orsaka rödhet, ömhet och svullnad, seninflammation (tendit)

   5. Hjärna: minnesförlust

   6. Tester kan visa: onormala blodvärden och möjligvis försämrad njurfunktion orsakad av restprodukter av den sönderfallande tumören (tumörlyssyndrom), låga värden av albumin i blodet, låga nivåer av lymfocyter (en typ av vita blodkroppar) i blodet, höga kolesterolvärden, svullna lymfkörtlar, blödningar i hjärnan, oregelbundenhet i de elektriska impulserna till hjärtat, förstorat hjärta, inflammation i levern, protein i urinen, förhöjda värden av kreatininfosfokinas (ett enzym som huvudsakligen återfinns i hjärtat, hjärnan och skelettmuskulaturen), förhöjda värden av troponin (ett enzym som huvudsakligen finns i hjärt- och skelettmusklerna), förhöjt gamma-glutamyltransferas (ett enzym som huvudsakligen finns i levern)

   Sällsynta biverkningar (kan inträffa hos upp till 1 av 1 000 personer)

   1. Hjärta och lungor: förstorad högre hjärtkammare, hjärtmuskelinflammation, den sammanlagda effekten av olika tillstånd som blockerar hjärtats blodtillförsel (akut hjärtsyndrom), hjärtstillestånd (stopp av blodflödet från hjärtat), kranskärlssjukdom, inflammation i vävnaden som täcker hjärtat och lungorna, blodproppar, blodproppar i lungorna

   2. Problem med matsmältningen: minskat upptag av viktiga näringsämnen, såsom proteiner, från magtarmkanalen, tarmvred, analfistel (en onormal öppning från anus till huden runt anus), nedsatt njurfunktion, diabetes

   3. Hud, hår, ögon, allmänna symptom: kramper, inflammation i synnerven vilket kan orsaka fullständig eller partiellt synbortfall, blå-violetta fläckar på huden, onormalt hög sköldkörtelfunktion, inflammation i sköldkörteln, ataxi (ett tillstånd förknippat med bristande muskulär koordination), gångsvårigheter, missfall, inflammation i hudens blodkärl, hudfibros

   4. Hjärna: stroke, tillfälliga händelser av störd funktion i nervsystemet orsakad av minskat blodflöde, ansiktsförlamning, demens

   5. Immunsystemet: allvarlig allergisk reaktion

   6. Muskler, skelett och bindväv: fördröjd sammanlänkning av de benändar som bildar leder (epifyser); långsammare eller fördröjd tillväxt

   Andra rapporterade biverkningar utan känd frekvens (förekommer hos ett okänt antal användare)

   1. inflammatoriska förändringar i lungorna

   2. blödning i mage eller tarm som kan leda till döden

   3. återkomst (reaktivering) av hepatit B-infektion när du tidigare haft hepatit B (en leverinfektion)

   4. en reaktion med feber, blåsor på huden och sår på slemhinnorna

   5. Njursjukdomar med symtom inkluderande ödem och onormala laboratorietestresultat såsom protein i urinen och låg proteinhalt i blodet.

   6. Skador på blodkärl, så kallad trombotisk mikroangiopati (TMA), innefattande minskat antal röda blodkroppar, minskat antal blodplättar och blodproppsbildning.

   Din läkare kommer att undersöka om du har några av dessa biverkningar under din behandling.

   5. Hur SPRYCEL ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på burkens etikett, blistret eller kartongen efter "EXP" eller "Utg.dat". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är dasatinib. Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg eller 140 mg dasatinib (som monohydrat).

   • Övriga innehållsämnen är:

    • Tablettkärna: laktosmonohydrat (se avsnitt 2 "SPRYCEL innehåller laktos"), mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, hydroxipropylcellulosa, magnesiumstearat

    • Filmdragering: hypromellos, titandioxid (E171), makrogol 400

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   SPRYCEL 20 mg: den filmdragerade tabletten är vit till benvit, bikonvex, rund och märkt med “BMS” på ena sidan och ”527” på den andra sidan.

   SPRYCEL 50 mg: den filmdragerade tabletten är vit till benvit, bikonvex, oval och märkt med “BMS” på ena sidan och ”528” på den andra sidan.

   SPRYCEL 70 mg: den filmdragerade tabletten är vit till benvit, bikonvex, rund och märkt med “BMS” på ena sidan och ”524” på den andra sidan.

   SPRYCEL 80 mg: den filmdragerade tabletten är vit till benvit, bikonvex, triangulär och märkt med “BMS 80” på ena sidan och ”855” på den andra sidan.

   SPRYCEL 100 mg: den filmdragerade tabletten är vit till benvit, bikonvex, oval och märkt med "BMS 100" på ena sidan och "852" på den andra sidan.

   SPRYCEL 140 mg: den filmdragerade tabletten är vit till benvit, bikonvex, rund och märkt med “BMS 140” på ena sidan och ”857” på den andra sidan.

   SPRYCEL 20 mg, 50 mg eller 70 mg filmdragerade tabletter finns i kartonger som innehåller 56 filmdragerade tabletter i 4 kalenderblister om 14 filmdragerade tabletter var, och i kartonger som innehåller 60 x 1 filmdragerade tabletter i perforerade endosblister. De finns också i burk med barnsäker förslutning innehållande 60 filmdragerade tabletter. Varje kartong innehåller en burk.

   SPRYCEL 80 mg, 100 mg eller 140 mg filmdragerade tabletter finns i kartonger som innehåller 30 x 1 filmdragerade tabletter i perforerade endosblister. De finns också i burk med barnsäker förslutning innehållande 30 filmdragerade tabletter. Varje kartong innehåller en burk.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Bristol‑Myers Squibb Pharma EEIG
   Plaza 254
   Blanchardstown Corporate Park 2

   Dublin 15, D15 T867
   Irland

   Tillverkare

   Bristol-Myers Squibb S.r.l.

   Contrada Fontana del Ceraso

   03012 Anagni (FR)

   Italien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Belgique/België/Belgien

   N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

   Tél/Tel: +32 2 352 76 11


   Lietuva

   Bristol-Myers Squibb Kft.

   Tel: +370 52 369140


   България

   Bristol-Myers Squibb Kft.

   Teл.: + 359 2 4942 480


   Luxembourg/Luxemburg

   N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

   Tél/Tel: + 32 2 352 76 11


   Česká republika

   Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

   Tel: + 420 221 016 111


   Magyarország

   Bristol-Myers Squibb Kft.

   Tel.: + 36 1 9206 550 


   Danmark

   Bristol-Myers Squibb

   Tlf: +45 45 93 05 06


   Malta

   Bristol‑Myers Squibb S.r.l. 

   Tel: + 39 06 50 39 61


   Deutschland

   Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

   Tel: + 0800 0752002 (+49 (0)89 121 42 350)


   Nederland

   Bristol-Myers Squibb B.V.

   Tel: + 31 (0)30 300 2222


   Eesti

   Bristol-Myers Squibb Kft.

   Tel: +372 640 1030


   Norge

   Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

   Tlf: + 47 67 55 53 50


   Ελλάδα

   BRISTOL-MYERS SQUIBB A.Ε.

   Τηλ: +30 210 6074300


   Österreich

   Bristol-Myers Squibb GesmbH

   Tel: + 43 1 60 14 30


   España

   BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.

   Tel: +34 91 456 53 00


   Polska

   Bristol‑Myers Squibb Polska Sp. z o.o.

   Tel.: + 48 22 2606400


   France

   BRISTOL-MYERS SQUIBB SARL

   Tél: + 33 (0)1 58 83 84 96

   Portugal

   Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, S.A.

   Tel: + 351 21 440 70 00

   Hrvatska

   Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

   TEL: +385 1 2078 508


   România

   Bristol-Myers Squibb Kft.

   Tel: + 40 (0)21 272 16 00


   Ireland

   Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals uc

   Tel: +353 (0)1 483 3625


   Slovenija

   Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

   Tel: +386 1 2355 100


   Ísland

   Bristol-Myers Squibb AB hjá Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000


   Slovenská republika

   Bristol‑Myers Squibb spol. s r.o.

   Tel: + 421 2 20833 600


   Italia

   Bristol‑Myers Squibb S.r.l.

   Tel: + 39 06 50 39 61


   Suomi/Finland

   Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

   Puh/Tel: +358 9 251 21 230


   Κύπρος

   BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E

   Τηλ: +357 800 92666


   Sverige

   Bristol-Myers Squibb AB

   Tfn: + 46 8 704 71 00


   Latvija

   Bristol-Myers Squibb Kft.

   Tel: +371 67708347


   United Kingdom

   Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

   Tel: +44 (0800) 731 1736   Denna bipacksedel ändrades senast

   06/2019


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

  Sprycel

  Filmdragerad tablett 50 mg Dasatinib 60 x 1 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 546162
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  41.418,75 kr

  Jämförpris: 690,31 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?