Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Sporanox

   100 mg hårda kapslar
   Itrakonazol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD SPORANOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER SPORANOX
   3. HUR DU ANVÄNDER SPORANOX
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR SPORANOX SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD SPORANOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Sporanox är ett läkemedel som har en hämmande effekt på bl a sjukdomsalstrande jästsvampar, genom att hindra svampen från att bygga upp en normal cellvägg. Utan väl fungerande cellvägg dör svampen.

   Sporanox används mot svampinfektioner i slidan, i hud, naglar och inre organ.


   Itrakonazol som finns i Sporanox kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER SPORANOX

   Använd inte Sporanox

   • om du är allergisk (överkänslig) mot itrakonazol eller något av övriga innehållsämnen i Sporanox kapslar (anges i avsnitt 6, Övriga upplysningar).

   • om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller kan bli gravid (se avsnittet Graviditet)

   • om du har eller har haft hjärtsvikt. Om din doktor ändå bedömer att du måste ta Sporanox ska du omedelbart kontakta läkare om du drabbas av andnöd, oväntad viktökning, ben- eller buksvullnad, känner onormal trötthet eller om du börjar vakna om nätterna.

   • om du tar något av följande läkemedel:

    • terfenadin, astemizol eller mizolastin (antihistamin mot allergier)

    • bepridil, ranolazin – används för att behandla kärlkramp (en tryckande bröstsmärta)

    • nisoldipin (används mot högt blodtryck)

    • cisaprid (används mot magbesvär)

    • midazolam via munnen eller triazolam (används mot sömnsvårigheter eller oro)

    • lovastatin, simvastatin eller atorvastatin (används för att sänka kolesterolnivån)

    • pimozid och sertindol (vid tillstånd som påverkar tankar, känslor och/eller beteende)

    • levacetylmetadol – för behandling av drogmissbruk (opioidberoende)

    • dihydroergotamin, ergotamin eller eletriptan (mot migrän)

    • ergometrin (ergonovin) eller metylergometrin (metylergonovin) används efter förlossning

    • kinidin och dofetilid (mot oregelbunden hjärtrytm).

   Var särskilt försiktig med Sporanox

   Sluta att ta Sporanox och sök omedelbart läkare om något av följande symtom uppträder under behandlingen:

   • kraftig aptitlöshet, illamående, kräkningar, ovanlig trötthet, magsmärtor, ovanligt mörk urin eller ljus avföring. Detta kan vara symtom på allvarliga leverproblem.

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter. Detta kan vara tecken på sk. angioödem eller överkänslighet.

   • hudinflammationer med hög feber, hudinfektioner, fjällande hud, blåsor i huden.


   Berätta omedelbart för din läkare:

   • om du får ovanliga stickningar, domningar eller svaghet i händerna eller fötterna under tiden du tar Sporanox.

   • om din hörsel försämras. I mycket sällsynta fall har patienter som tagit Sporanox rapporterat tillfällig eller permanent hörselförlust.


   Tala om för din läkare om du:

   • har haft någon allergisk reaktion mot några andra medel mot svampinfektioner

   • har hjärtproblem, inklusive hjärtsvikt. Sporanox kan göra det värre. Om din läkare beslutar att ge dig Sporanox bör du bli informerad om de symtom som anges nedan och som du ska vara uppmärksam på. Om du får något av följande, sluta att ta Sporanox och tala omedelbart om det för din läkare. Dessa symtom kan vara tecken på hjärtsvikt:

    • andfåddhet

    • oväntad viktökning

    • svullnad av benen eller magen

    • du känner dig ovanligt trött

    • du vaknar andfådd på natten

   • har leverproblem, såsom gulsot (gulfärgning av huden), eftersom din dos av Sporanox kanske måste ändras. Din läkare ska ge dig upplysningar om de symtom som du ska vara uppmärksam på. Om du måste ta Sporanox oavbrutet i mer än en månad, kanske din läkare vill kontrollera din lever genom att ta några blodprover

   • har en njursjukdom, eftersom din dos av Sporanox kan behöva ändras.

   • har neutropeni (brist på en viss sorts vita blodkroppar), HIV-infektion eller om du har genomgått en organtransplantation. Sporanox-dosen kan behöva ändras.

   Användning av andra läkemedel

   Det finns vissa läkemedel som du inte ska ta under tiden du tar Sporanox. Dessa anges under rubriken ”Använd inte Sporanox”.


   Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel, eftersom de kan minska effekten av Sporanox kapslar:

   • rifampicin, rifabutin och isoniazid (antibiotika som används mot tuberkulos)

   • fenytoin, karbamazepin och fenobarbital (mot epilepsi)

   • johannesört (naturläkemedel).


   Använd inte Sporanox kapslar inom 2 veckor efter användning av dessa läkemedel.


   Tala om för din läkare innan du tar något av följande läkemedel, eftersom dosen av Sporanox kapslar eller andra behandlingar kan behöva ändras:


   • klaritromycin och erytromycin (antibiotika mot infektioner)

   • läkemedel som verkar på hjärta och blodkärl (digoxin, disopyramid och kalciumkanalblockerare såsom dihydropyridiner, verapamil och cilostazol)

   • läkemedel som minskar blodets förmåga att levra sig eller förtunnar blodet, såsom warfarin

   • metylprednisolon, budesonid, flutikason och dexametason (mot inflammation, astma och allergier)

   • ciklosporin, takrolimus och rapamycin (kallas även sirolimus), som vanligtvis ges efter organtransplantation

   • läkemedel som används av HIV-infekterade patienter, såsom ritonavir, indinavir och sakvinavir

   • läkemedel mot cancer (såsom busulfan, docetaxel, trimetrexat och en läkemedelsgrupp som kallas vinkaalkaloider)

   • alfentanil och fentanyl (mot smärta)

   • buspiron, alprazolam, brotizolam och midazolam (mot oro eller sömnsvårigheter)

   • reboxetin (mot depression)

   • ebastin (mot allergi)

   • halofantrin (mot malaria)

   • repaglinid (används för behandling av diabetes)


   Det måste finnas tillräckligt med syra i magsäcken för att det verksamma ämnet i Sporanox kapslar ska tas upp av kroppen. Därför ska syrareducerande medel tas tidigast 2 timmar efter intag av Sporanox kapslar. Av samma anledning, om du behandlas med syrahämmande medel, bör du dricka någon syrainnehållande dryck, t ex coca-cola, när du tar Sporanox kapslar.


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Användning av Sporanox med mat och dryck

   Ta Sporanox kapslar omedelbart efter måltid så tas de lättare upp i kroppen.

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   Graviditet

   Ta inte Sporanox om du är gravid, om inte din läkare har sagt att du ska göra det. Om du är i fertil ålder och kan bli gravid, ska du använda preventivmedel för att vara säker på att du inte blir gravid under tiden du tar läkemedlet. Eftersom Sporanox stannar kvar i kroppen en tid efter det att du tagit det bör du fortsätta att använda preventivmedel fram till den menstruationsperiod som inträffar efter det att du avslutat behandlingen.


   Om du upptäcker att du är gravid efter att du har påbörjat en behandlingskur med Sporanox, sluta att ta läkemedlet och informera omedelbart din läkare.


   Innan du tar något läkemedel – tala alltid om för din läkare om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller försöker att bli gravid.


   Amning

   Om du ammar bör du inte ta Sporanox, eftersom små mängder av läkemedlet kan finnas i bröstmjölken.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Yrsel, synstörningar och hörselförlust kan förekomma vid behandling med Sporanox. Om du drabbas av dessa symtom bör du inte köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något innehållsämne i Sporanox

   Sporanox innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. HUR DU ANVÄNDER SPORANOX

   Använd alltid Sporanox enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Kapslarna ska sväljas hela.

   Ta Sporanox kapslar omedelbart efter måltid så tas de lättare upp i kroppen.

   Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Vanlig dos för vuxna varierar mellan 1-4 kapslar dagligen. Vanlig behandlingstid vid svampinfektioner i huden är 15-30 dagar. Vid svampinfektioner i naglarna ges antingen kontinuerlig behandling eller s.k. pulsbehandling. Vid kontinuerlig behandling ges Sporanox kapslar i 3 månader. Vid pulsbehandling ges två eller tre pulsar. Varje puls ges under en vecka och åtskiljs av 3 veckors behandlingsfrihet. Vid infektioner i inre organ är behandlingstiden individuellt anpassad.

   Om du använt för stor mängd av Sporanox

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Sporanox

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Sporanox orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar har rapporterats:

   Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   • magsmärtor, illamående

   • hudutslag


   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   • myrkrypningar

   • huvudvärk

   • yrsel

   • kräkningar, matsmältningsbesvär, diarré, förstoppning, obehaglig smak, gaser i magen

   • påverkan på levervärden

   • nässelfeber, håravfall, klåda

   • menstruationsrubbningar

   • vätskeansamling (ödem)

   • överkänslighet


   Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   • minskat antal vita blodproppar

   • minskad känslighet för beröring

   • synstörningar

   • tinnitus (ringningar i öronen)

   • svår smärta i övre delen av magen, ofta tillsammans med illamående och kräkningar på grund av inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

   • förhöjda värden i specifika leverfunktionstester (förhöjda leverenzymer)

   • ökat behov av att urinera

   • feber


   Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

   • andnöd


   Följande biverkningar har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   • påverkan på blodbilden.

   • serumsjuka (ger symtom som feber, nässelfeber och ledsmärtor)

   • angioödem (svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter) eller svåra allergiska överkänslighetsreaktioner.

   • överskott av en viss typ av fetter i blodet (triglycerider)

   • låga kaliumnivåer i blodet

   • domningar eller muskelsvaghet i armar eller ben

   • dimsyn, dubbelseende

   • försämrad hörsel

   • hjärtsvikt med symtom såsom andfåddhet, oväntad viktökning, svullna ben, ovanlig trötthet

   • vätskeansamling i lungorna

   • akuta allvarliga leverproblem, leverinflammation.

   • hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga)

   • allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning)

   • kärlinflammation

   • ljuskänslighet i huden

   • muskel- och ledsmärta.

   • försämrad förmågan att kontrollera urinen

   • störningar i sexuell förmåga hos män.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR SPORANOX SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är itrakonazol 100 mg per kapsel.

   • Övriga innehållsämnen är sackaros, hypromellos, makrogol. Kapselskalet innehåller färgämne (erytrosin/E 127, indigokarmin/E 132, titandixoid/E 171) och gelatin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Blister om 4, 15 och 28 st.

   Innehavare av godkännande för försäljning/ Information lämnas av:

   Janssen-Cilag AB

   Box 4042

   169 04 Solna


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-09-06

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Sporanox

  Kapsel, hård 100 mg 4 styck Blister

  • Varunummer: 152991
  • Tillverkare: Janssen-Cilag AB

  79,82 kr

  Jämförspris: 19,96 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?