Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Spiriva®

   18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR SPIRIVA® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER SPIRIVA®
   3. HUR DU ANVÄNDER SPIRIVA®
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV SPIRIVA®

   Vad innehåller Spiriva® ?

   Innehållsdeklaration

   Varje kapsel innehåller 18 mikrogram av den aktiva substansen

   tiotropium (som bromidmonohydrat).

   Vid inhalation frisätts 10 mikrogram tiotropium från munstycket

   på HandiHaler. Övrigt innehållsämne är laktosmonohydrat.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   Boehringer Ingelheim-koncernen

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR SPIRIVA® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Spiriva 18 mikrogram, inhalationspulver, hård kapsel är en ljusgrön

   hård kapsel, med koden TI 01 och företagets logotyp tryckt på kapseln.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåSpiriva® för?

   Spiriva 18 mikrogram hjälper personer med kroniskt obstruktiv

   lungsjukdom (KOL) att andas lättare. KOL är en kronisk lungsjukdom

   som kan orsaka andfåddhet och hosta.

   Diagnosen KOL har också samband med kronisk bronkit och emfysem.

   Eftersom KOL är en kronisk sjukdom ska du använda Spiriva 18

   mikrogram varje dag, inte enbart när du har andningsproblem eller

   andra symtom på KOL.


   Spiriva 18 mikrogram är ett långverkande bronkvidgande läkemedel

   som hjälper till att öppna dina luftvägar och gör det lättare att

   få in och ut luft ur lungorna. Regelbunden användning av Spiriva

   18 mikrogram kan också underlätta när du får en period av

   andfåddhet pga din sjukdom och hjälper till att minimera effektern

   av sjukdomen i ditt dagliga liv. Det hjälper dig också att vara

   aktiv under längre tid. Daglig användning av Spiriva 18 mikrogram

   kommer också att hjälpa till att förebygga plötsliga, kortvariga

   försämringstillstånd i KOL-symtom, som kan pågå under flera dagar.


   Effekten av läkemedlet varar under 24 timmar, så du behöver bara

   använda det en gång om dagen. För korrekt dosering av Spiriva

   18 mikrogram, se avsnitt 3, Hur du använder Spiriva 18 mikrogram

   samt bruksanvisningen (med bilder).

   2. INNAN DU ANVÄNDER SPIRIVA®

   Använd inte Spiriva®:

   Läs följande frågor noga. Om du kan besvara någon av frågorna

   med ”Ja” bör du diskutera med din läkare innan du använder

   Spiriva 18 mikrogram.

   – Är du allergisk mot tiotropium, atropin eller liknande läkemedel,

   som ipratropium eller oxitropium eller mot laktos eller mjölkprotein?

   – Använder du andra läkemedel som innehåller ipratropium

   eller oxitropium?

   – Är du gravid, tror du att du är gravid eller ammar du?

   – Lider du av trångvinkelglaukom, prostatabesvär eller problem

   att tömma urinblåsan?

   – Har du problem med njurarna?


   Använd inte Spiriva 18 mikrogram

   – om du är allergisk mot tiotropium, det aktiva innehållsämnet

   eller mot laktosmonohydrat som innehåller mjölkprotein.

   – om du är allergisk mot atropin eller liknande substanser

   t ex ipratropium eller oxitropium.

   Var särskilt försiktig med Spiriva®:

   Varningar och försiktighet

   – Tala om för din läkare om du lider av trångvinkelglaukom,

   prostatabesvär eller har problem att tömma urinblåsan.

   – Om du har problem med njurarna, diskutera med din läkare.

   – Spiriva 18 mikrogram är ett bronkvidgande läkemedel för

   underhållsbehandling av din KOL-sjukdom. Det ska inte användas

   för behandling vid plötsliga attacker av andfåddhet eller pipande

   eller rosslande andning.

   – Omedelbara överkänslighetsreaktioner som hudutslag, svullnad,

   klåda, pipande eller rosslande andning eller andfåddhet kan

   förekomma efter tillförsel av Spiriva 18 mikrogram. Om detta

   förekommer bör du omedelbart kontakta läkare.

   – Inhalationsläkemedel som Spiriva 18 mikrogram kan medföra

   tryck över bröstet, hosta, pipande eller rosslande andning eller

   andfåddhet omedelbart efter inhalation. Om detta förekommer

   bör du omedelbart kontakta läkare.

   – Var försiktig så att inhalationspulvret inte kommer in i ögonen

   eftersom detta kan medföra att ögonsjukdomen trångvinkelglaukom

   utlöses eller försämras. Smärta eller obehag i ögonen, dimsyn,

   synfenomen i samband med röda ögon kan vara tecken på en akut

   attack av trångvinkelglaukom. Symtom från ögonen kan åtföljas av

   huvudvärk, illamående eller kräkningar. Sluta använda

   tiotropiumbromid och kontakta omedelbart läkare, helst en

   ögonspecialist, om symtom på trångvinkelglaukom uppträder.

   –Muntorrhet, som har observerats vid behandling med antikolinerga

   läkemedel, kan leda till karies i tänderna vid långtidsbehandling.

   Var därför noggrann med munhygienen.

   – Använd inte Spiriva 18 mikrogram oftare än en gång per dygn.


   Barn och ungdomar

   Spiriva 18 mikrogram rekommenderas inte

   till barn och ungdomar under 18 år.

   Graviditet

   Om du är gravid eller misstänker att du är gravid eller om

   du ammar ska du rådfråga din läkare. Du ska inte använda detta

   läkemedel under graviditet och amning annat än om din läkare

   ändå rekommenderar det.

   Amning

   Om du är gravid eller misstänker att du är gravid eller om

   du ammar ska du rådfråga din läkare. Du ska inte använda detta

   läkemedel under graviditet och amning annat än om din läkare

   ändå rekommenderar det.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Om yrsel, dimsyn eller huvudvärk uppträder kan det påverka

   förmågan att köra eller använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att

   framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt

   vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

   avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter

   och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar

   finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel

   för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om

   du är osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Spiriva®:

   Spiriva 18 mikrogram innehåller laktosmonohydrat

   När Spiriva 18 mikrogram används enligt doseringsrekommendationen,

   1 kapsel per dygn, ger varje dos upp till 5,5 mg laktosmonohydrat.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen

   har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Berätta för läkare eller apotekspersonal om du använder/har använt

   liknande läkemedel mot din lungsjukdom såsom ipratropium

   eller oxitropium.


   Inga specifika biverkningar har rapporterats när Spiriva 18 mikrogram

   har använts tillsammans med andra läkemedel som används

   vid behandling av KOL, såsom luftrörsvidgande läkemedel för inhalation t ex salbutamol, metylxantiner t ex teofyllin och/eller orala och inhalerade

   steroider t ex prednisolon.

   3. HUR DU ANVÄNDER SPIRIVA®

   Doseringsanvisning

   Använd alltid Spiriva 18 mikrogram enligt läkarens anvisningar.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Den rekommenderade dosen är inhalation av innehållet i

   1 kapsel (18 mikrogram tiotropium) en gång per dygn. Använd inte

   mer än den rekommenderade dosen.


   Spiriva 18 mikrogram är inte rekommenderat till barn och ungdomar

   under 18 år.

   Administrering

   Du bör försöka inhalera kapselinnehållet vid samma tid varje dag.

   Det är viktigt eftersom Spiriva 18 mikrogram har effekt under 24 timmar.


   Kapslarna är endast avsedda för inhalation och ska inte sväljas.


   Inhalatorn HandiHaler, som du ska placera Spiriva-kapseln i, gör ett

   hål i kapseln så att pulvret blir tillgängligt för inandning.


   Se till att du har en HandiHaler och att du kan använda den korrekt.

   Instruktioner för användning av HandiHaler finns i bruksanvisningen.


   Undvik att andas ut genom HandiHaler.


   Om du har några problem att använda HandiHaler, be din läkare, sköterska

   eller apotekspersonal att visa hur den fungerar.


   Du ska rengöra HandiHaler en gång i månaden. Anvisningar för att rengöra

   HandiHaler finns i bruksanvisningen.


   När du använder Spiriva 18 mikrogram ska du vara försiktig så att inget pulver kommer i ögonen. Om du får pulver i ögonen kan du få dimsyn, ögonsmärta och/eller röda ögon. I så fall ska du omedelbart skölja ögonen med ljummet

   vatten. Tala sedan omedelbart med din läkare för att få ytterligare råd.


   Om din andning försämras ska du kontakta din läkare så fort som möjligt.

   Om du använder mera Spiriva® än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått

   i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller

   Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken

   samt rådgivning.


   Om du har använt mer än en kapsel Spiriva 18 mikrogram per dag,

   bör du omedelbart tala med din läkare. Du kan löpa större risk för

   biverkningar som muntorrhet, förstoppning, svårigheter att tömma

   urinblåsan, hjärtklappning och dimsyn.

   Om du glömt att ta Spiriva®:

   Om du glömmer en dos, ta en dos så snart du kommer ihåg, men ta

   inte två doser vid samma tidpunkt eller på samma dag. Ta därefter

   nästa dos som vanligt.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Spiriva® avslutas:

   Innan du slutar använda Spiriva 18 mikrogram, ska du tala med

   din läkare eller apotekspersonal.

   Om du slutar att använda Spiriva 18 mikrogram kan KOL-symtomen

   försämras.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller

   apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar,

   men alla användare behöver inte få dem.


   Biverkningarna utvärderas baserat på följande frekvenser:


   Vanliga: påverkar 1 till 10 användare av 100


   Mindre vanliga: påverkar 1 till 10 användare av 1 000


   Sällsynta: påverkar 1 till 10 användare av 10 000


   Ingen känd frekvens: frekvensen kan inte beräknas från

   tillgängliga data


   Biverkningarna som beskrivs nedan har rapporterats av människor

   som använder läkemedlet och de listas enligt frekvens som antingen

   vanliga, mindre vanliga, sällsynta eller ingen känd frekvens.


   Vanliga:

   –muntorrhet: vanligen mild


   Mindre vanliga:

   – yrsel

   – huvudvärk

   – smakförändringar

   – dimsyn

   – oregelbundna hjärtslag (förmaksflimmer)

   – inflammation i svalget

   – heshet

   – hosta

   – halsbränna

   – förstoppning

   – svampinfektion i munnen och svalget

   – hudutslag

   – svårigheter att tömma urinblåsan

   – smärta vid tömning av urinblåsan


   Sällsynta:

   – sömnlöshet

   – synfenomen som ringar av ljus eller färgade bilder i samband med

   röda ögon (glaukom)

   – ökat tryck i ögat

   – oregelbundna hjärtslag (supraventrikulär takykardi)

   – snabbare hjärtslag

   – hjärtslag som känns

   – tryck över bröstet, i samband med hosta, pipande eller rosslande

   andning eller andfåddhet efter inhalationen (bronkospasm)

   – näsblod

   – inflammation i struphuvudet

   – inflammation i bihålorna

   – stopp i tarmarna eller uteblivna tarmrörelser

   – inflammation i tandköttet

   – inflammation i tungan

   – svårigheter att svälja

   – inflammation i munslemhinnan

   – illamående

   – överkänslighet, inklusive omedelbara reaktioner

   – svåra allergiska reaktioner som medför svullnad i ansikte och svalg (angioödem)

   – nässelutslag

   – klåda

   – infektioner i urinvägarna


   Ingen känd frekvens:

   – förlust av kroppsvätska (dehydrering)

   – karies i tänderna

   – allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

   – infektioner och sår i huden

   – torr hud

   – svullna leder


   Allvarliga biverkningar inkluderar allergiska reaktioner som leder till svullnad

   i ansiktet och svalget (angioödem) eller andra överkänslighetsreaktioner

   (som snabbt blodtrycksfall eller yrsel) kan förekomma som enda reaktion

   eller som en del av en allvarlig överkänslighetsreaktion (anafylaktisk reaktion)

   efter intag av Spiriva 18 mikrogram. I likhet med andra inhalationsläkemedel kan vissa patienter dessutom uppleva ett oväntat tryck över bröstet, hosta, pipande

   och väsande andning eller andnöd omedelbart efter inhalation.

   Om du råkar ut för något av detta ska du ta kontakt med läkare omedelbart.


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. FÖRVARING AV SPIRIVA®

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterfolien

   efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   När du har tagit den första kapseln från en blisterkarta ska du fortsätta

   använda samma blisterkarta de följande 9 dagarna, en kapsel per dygn,

   från samma karta.


   Förvaras vid högst 25°C.

   Får ej frysas.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga

   apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.

   Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2014-01-31

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Spiriva

  Inhalationspulver, hård kapsel 18 mikrogram 30 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 572892
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / kapsel/kapslar

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?