Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Spiolto Respimat

   2,5 mikrogram/2,5 mikrogram per puff inhalationsvätska, lösning
   tiotropium/olodaterol
   bensalkoniumklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Spiolto Respimat är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Spiolto Respimat
   3. Hur du tar Spiolto Respimat
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Spiolto Respimat ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Spiolto Respimat är och vad det används för

   Vad Spiolto Respimat är

   Spiolto Respimat innehåller de två aktiva substanserna tiotropium och olodaterol. Dessa tillhör en grupp läkemedel som kallas för långverkande luftrörsvidgare. Tiotropium tillhör undergruppen antikolinergika (glattmuskelavslappnande medel). Olodaterol tillhör undergruppen långverkande beta-2-agonister (medel som stimulerar beta-2-receptorer).

   Vad Spiolto Respimat används för

   Spiolto Respimat hjälper vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) att andas lättare. KOL är en långvarig lungsjukdom som orsakar andnöd och hosta. Diagnosen KOL har också samband med långvarig luftrörskatarr (kronisk bronkit) och förstorade lungblåsor (emfysem).

   Spiolto Respimat hjälper till att öppna dina luftvägar och gör det lättare att få in och ut luft ur lungorna. Regelbunden användning av Spiolto Respimat kan också underlätta när du har pågående andnöd på grund av din sjukdom, och hjälper till att minska sjukdomens påverkan på ditt dagliga liv. Eftersom KOL är en långvarig sjukdom ska du ta Spiolto Respimat varje dag, inte enbart när du har andningsproblem eller andra symtom på KOL.

   Tiotropium och olodaterol som finns i Spiolto Respimat kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Spiolto Respimat

   Använd inte Spiolto Respimat

   • om du är allergisk mot tiotropium eller olodaterol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk mot atropin eller liknande substanser, t.ex. ipratropium eller oxitropium.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Spiolto Respimat

   • om du har astma (du bör inte använda Spiolto Respimat för behandling av astma).

   • om du har hjärtproblem

   • om du har högt blodtryck

   • om du har epilepsi

   • om du har ett specifikt problem med sköldkörteln som kallas tyreotoxikos

   • om du har en onormal utvidgning av en artär, så kallat aneurysm

   • om du har diabetes

   • om du har svår leversjukdom

   • om du har njursjukdom

   • vid händelse av en planerad operation

   • om du har ögonbesväret trångvinkelglaukom

   • om du har besvär med prostatan eller har svårigheter att tömma urinblåsan.

   Under behandling med Spiolto Respimat

   • Sluta använda läkemedlet och kontakta din läkare omedelbart om du känner tryck över bröstet, får hosta, pipande andning eller får andnöd omedelbart efter användning av läkemedlet. Detta kan vara tecken på ett tillstånd som kallas bronkospasm (se avsnitt 4).

   • Om andningen försämras eller du upplever hudutslag, svullnad eller klåda direkt efter inhalation ska du sluta använda Spiolto Respimat och omedelbart kontakta läkare (se avsnitt 4).

   • Om du upplever några biverkningar som påverkar hjärtat (ökad puls, ökat blodtryck och/eller ökning av symtom såsom bröstsmärta), kontakta din läkare omedelbart (se avsnitt 4).

   • Om du upplever muskelryckningar, muskelsvaghet eller onormal hjärtrytm, rådfråga din läkare då dessa symtom kan vara kopplade till låga kaliumhalter i blodet (se avsnitt 4).

   När du tar Spiolto Respimat ska du vara försiktig så att inhalationsvätskan inte kommer i ögonen. Detta kan medföra smärta eller obehag i ögonen, dimsyn, synfenomen i samband med röda ögon (dvs. trångvinkelglaukom). Symtom från ögonen kan åtföljas av huvudvärk, illamående eller kräkningar. Rengör ögonen i ljummet vatten och sluta använda Spiolto Respimat samt kontakta omedelbart din läkare för rådgivning.

   Spiolto Respimat ska användas för underhållsbehandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom. Det bör inte användas för att behandla plötsliga anfall av andnöd eller väsande andning.

   Använd inte Spiolto Respimat tillsammans med vissa läkemedel som innehåller långverkande beta-agonister, såsom salmeterol eller formoterol.

   Om du regelbundet tar läkemedel som kallas kortverkande beta-agonister, såsom salbutamol, fortsätt att ta dessa endast för att lindra akuta symtom såsom andnöd.

   Muntorrhet, som har observerats vid behandling med antikolinerga läkemedel, kan leda till hål i tänderna vid långtidsbehandling. Var därför noggrann med munhygienen.

   Använd inte Spiolto Respimat oftare än en gång per dygn.

   Barn och ungdomar

   Spiolto Respimat ska inte ges till barn eller ungdomar (under 18 år).

   Andra läkemedel och Spiolto Respimat

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

   Framför allt bör du tala om för din läkare om du använder:

   • vissa läkemedel som liknar Spiolto Respimat (innehåller liknande aktiva substanser, såsom antikolinerga läkemedel eller betaadrenerga medel). Det kan öka din risk för biverkningar.

   • läkemedel som kallas betablockare som används mot högt blodtryck eller andra hjärtproblem (såsom propranolol), eller för ögonsjukdomen glaukom (såsom timolol). Detta kan resultera i försämrad effekt av Spiolto Respimat.

   • läkemedel som sänker kaliumhalten i blodet. Dessa inkluderar:

    • kortison (så kallade steroider, till exempel prednisolon),

    • diuretika (vätskedrivande tabletter),

    • läkemedel för andningsbesvär såsom teofyllin.
     Om du använder dessa läkemedel tillsammans med Spiolto Respimat kan du uppleva symtom som muskelryckningar, muskelsvaghet eller onormal hjärtrytm.

   • läkemedel som kallas tricykliska antidepressiva läkemedel eller MAO-hämmare (såsom selegilin eller moklobemid), som används för att behandla neurologiska eller psykiatriska sjukdomar såsom Parkinsons sjukdom eller depression. Samtidig användning av dessa läkemedel ökar risken för att du får biverkningar som påverkar ditt hjärta.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du ska inte använda detta läkemedel om inte din läkare särskilt har rekommenderat det.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier har utförts beträffande påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om du känner dig yr eller får dimsyn när du tar Spiolto Respimat ska du inte köra eller använda några verktyg eller maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Spiolto Respimat innehåller bensalkoniumklorid

   Detta läkemedel innehåller 0,0011 mg bensalkoniumklorid per puff. Bensalkoniumklorid kan orsaka väsande andning och andningssvårigheter (kramp i luftrören), särskilt om du har astma.


   3. Hur du tar Spiolto Respimat

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Spiolto Respimat är endast avsedd för inhalation.

   Dosering

   Rekommenderad dos är:

   Spiolto Respimat är effektivt under 24 timmar och behöver därför endast användas EN GÅNG PER DYGN, om möjligt vid samma tidpunkt. Vid varje användning tar du TVÅ PUFFAR.

   Eftersom KOL är en långvarig sjukdom ska Spiolto Respimat användas varje dag och inte enbart vid andningsproblem. Använd inte mer än den rekommenderade dosen.

   Användning för barn och ungdomar

   Det finns ingen relevant användning för Spiolto Respimat till barn (under 18 år).

   Se till att du vet hur du använder Spiolto Respimat inhalator på rätt sätt. Bruksanvisningen för Spiolto Respimat inhalator finns på baksidan av denna bipacksedel.

   Om du har tagit för stor mängd av Spiolto Respimat

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Du kan löpa högre risk att få biverkningar som muntorrhet, förstoppning, svårigheter att tömma urinblåsan, dimsyn, bröstsmärta, högt eller lågt blodtryck, snabba eller oregelbundna hjärtslag eller känsla av hjärtklappning, yrsel, nervositet, sömnsvårigheter, ångest, huvudvärk, skakningar, muskelkramper, illamående, trötthet, sjukdomskänsla, låga nivåer av kalium i blodet (vilket kan orsaka symtom som muskelryckningar, muskelsvaghet eller onormal hjärtrytm), högt blodsocker, eller för surt blod (vilket kan orsaka symtom som illamående, kräkningar, svaghet, muskelkramper och snabbare andning).

   Om du har glömt att ta Spiolto Respimat

   Om du glömmer att inhalera en dos, inhalera en dos vid den vanliga tidpunkten nästa dag.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Spiolto Respimat

   Innan du slutar använda Spiolto Respimat, ska du tala med din läkare eller apotekspersonal. Om du slutar använda Spiolto Respimat kan symtomen på KOL försämras.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om något av följande inträffar ska du sluta använda detta läkemedel och omedelbart kontakta din läkare.

   • Omedelbara överkänslighetsreaktioner mot Spiolto Respimat är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare). Dessa reaktioner kan förekomma som enstaka reaktion eller som en del av en allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion) efter tillförsel av Spiolto Respimat. Dessa innefattar hudutslag, nässelutslag (urtikaria), svullnad i mun och ansikte, plötslig svårighet med andningen (angioneurotiskt ödem) eller andra överkänslighetsreaktioner (såsom plötsligt blodtrycksfall eller svimningskänsla).

   • I likhet med andra inhalationsläkemedel kan tryck över bröstet, hosta, pipande och väsande andning eller andfåddhet förekomma omedelbart efter inhalation (paradoxal bronkospasm). Utifrån den data som finns tillgänglig är det inte möjligt att bedöma hur vanligt det är.

   • Synfenomen som ringar av ljus eller färgade bilder i samband med röda ögon (glaukom) förekommer hos ett okänt antal användare.

   • Stopp i tarmarna eller uteblivna tarmrörelser (tarmobstruktion inklusive tarmvred) förekommer hos ett okänt antal användare.

   Andra möjliga biverkningar:

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • snabbare hjärtslag (takykardi)

   • yrsel

   • huvudvärk

   • hosta

   • heshet (dysfoni)

   • muntorrhet

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • oregelbundna hjärtslag (förmaksflimmer)

   • snabba hjärtslag (supraventrikulär takykardi)

   • hjärtslag som känns (hjärtklappning)

   • högt blodtryck (hypertoni)

   • svårigheter att tömma urinblåsan (urinretention)

   • urinvägsinfektioner

   • smärta vid tömning av urinblåsan (dysuri)

   • halsont (faryngit)

   • inflammation i struphuvudet (laryngit)

   • inflammerat tandkött (gingivit)

   • inflammation i munslemhinnan (stomatit)

   • svampinfektion i munnen och svalget (orofaryngeal candidainfektion)

   • näsblod (epistaxis)

   • sömnsvårigheter (insomnia)

   • dimsyn

   • tryck över bröstet, i samband med hosta, pipande eller rosslande andning eller andfåddhet omedelbart efter inhalationen (bronkospasm)

   • förstoppning

   • illamående

   • klåda (pruritus)

   • ledvärk (artralgi)

   • svullna leder

   • ryggvärk

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • ökat uppmätt tryck i ögat

   • rinnande näsa

   • bihåleinflammation (sinuit)

   • svårigheter att svälja (dysfagi)

   • inflammation i tungan (glossit)

   • halsbränna (gastroesofagal reflux)

   • hål i tänderna (karies)

   • infektioner eller sår i huden

   • torr hud

   • förlust av kroppsvätska (dehydrering)


   Du kan även få biverkningar som är kända från behandling av andningsbesvär med läkemedel som liknar Spiolto Respimat (betaagonister). Dessa kan vara oregelbundna hjärtslag, bröstsmärta, lågt blodtryck, skakningar, nervositet, muskelkramper, trötthet, sjukdomskänsla, låga nivåer av kalium i blodet (vilket kan orsaka symtom som muskelryckningar, muskelsvaghet eller onormal hjärtrytm), högt blodsocker, eller för surt blod (vilket kan orsaka symtom som illamående, kräkningar, svaghet, muskelkramper och snabbare andning).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Spiolto Respimat ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på inhalatorns etikett efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Får ej frysas.

   Hållbarhet efter öppnande:

   Byt ut läkemedelsbehållaren senast tre månader efter insättande.

   Använd inte samma Respimat inhalator för flergångsbruk i längre än ett år.

   Rekommenderad användning: upp till 6 läkemedelsbehållare per inhalator.

   Notera: Respimat inhalator för flergångsbruk har testats med 540 puffar (motsvarande 9 behållare) med bibehållen funktion.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är tiotropium och olodaterol. Den levererade dosen är 2,5 mikrogram tiotropium (som bromidmonohydrat) och 2,5 mikrogram olodaterol (som hydroklorid) per puff.

   Den levererade dosen är den dos som är tillgänglig för patienten efter passage genom munstycket.

   Övriga innehållsämnen är:

   Bensalkoniumklorid, dinatriumedetat, renat vatten och saltsyra för pH-justering.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Spiolto Respimat består av en läkemedelsbehållare med inhalationslösning och en Respimat inhalator. Behållaren ska sättas in i inhalatorn före första användningen.

   1-pack: 1 Respimat inhalator för flergångsbruk och 1 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser)

   3-pack: 1 Respimat inhalator för flergångsbruk och 3 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser) vardera

   1-pack refill: 1 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser)

   3-pack refill: 3 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser) vardera

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavaren av godkännande för försäljning för Spiolto Respimat är:

   Boehringer Ingelheim International GmbH

   Binger Strasse 173

   D-55216 Ingelheim am Rhein

   Tyskland

   Tillverkare för Spiolto Respimat är:

   Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

   Binger Strasse 173

   D-55216 Ingelheim am Rhein

   Tyskland

   Information lämnas av

   Boehringer Ingelheim AB, Box 92008, 120 06 Stockholm. Tel: 08 – 721 21 00

   E-post: info.sto@boehringer-ingelheim.com

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Österrike, Liechtenstein: Spiolto Respimat 2,5 Mikrogramm/2,5 Mikrogramm – Lösung zur Inhalation

   Belgien, Luxemburg: Spiolto Respimat 2,5 microgrammes/2,5 microgrammes/inhalation, solution à inhaler

   Bulgarien: Spiolto Respimat Спиолто Респимат

   Cypern, Grekland: Spiolto Respimat

   Kroatien Spiolto Respimat 2,5 mikrograma/ 2,5 mikrograma, otopina inhalata

   Tjeckien: Spiolto Respimat 2,5 mikrogramů/2,5 mikrogramů

   Danmark: Spiolto Respimat

   Estland: Spiolto Respimat

   Finland:  Inspiolto Respimat 2.5 mikrog/2.5 mikrog inhalaationeste, liuos

   Frankrike: Spiolto Respimat 2,5 microgrammes/2,5 microgrammes/dose, solution à inhaler

   Tyskland: Spiolto Respimat 2,5 Mikrogramm/2,5 Mikrogramm pro Hub, Lösung
   zur Inhalation

   Ungern: Spiolto Respimat 2,5 mikrogramm/2,5 mikrogramm inhalációs oldat

   Island: Spiolto Respimat

   Irland, Malta, Storbritannien: Spiolto Respimat

   Italien: Spiolto Respimat 2,5 microgrammi/2,5 microgrammi,soluzione
   per inalazione

   Lettland: Spiolto Respimat 2,5 mikrogrami/2,5 mikrogrami šķīdums nhalācijām

   Litauen: Spiolto Respimat 2,5 mikrogramo/2,5 mikrogramo/išpurškime
   įkvepiamasis tirpalas

   Nederländerna: Spiolto Respimat 2,5 microgram/2,5 microgram, inhalatieoplossing

   Norge: Spiolto Respimat

   Polen: Spiolto Respimat

   Portugal: Spiolto Respimat

   Rumänien: Spiolto Respimat 2,5 micrograme/2,5 micrograme soluţie de inhalat

   Slovakien: Spiolto Respimat

   Slovenien: Spiolto Respimat 2,5 mikrogramov/2,5 mikrogramov/vdih raztopina za inhaliranje

   Spanien: Spiolto Respimat 2,5 microgramos/2,5 microgramos solución para inhalación

   Sverige: Spiolto Respimat


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-03-19


   Bruksanvisning

   Inledning

   Läs igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda Spiolto Respimat flergångsbruk.

   Du kommer att behöva använda den här inhalatorn en gång varje dag. Varje gång ska du ta två puffar.

   Inhalator och läkemedelsbehållare

   • Om inhalatorn inte har använts under mer än sju dagar ska du först rikta inhalatorn nedåt och bort från dig och sedan frigöra en puff.

   • Om inhalatorn inte har använts under mer än 21 dagar ska du upprepa steg 4-6 under “Förbered för användning” tills en dimma syns. Upprepa sedan steg 4-6 ytterligare tre gånger.

   Hur du ska ta hand om din Spiolto Respimat inhalator för flergångsbruk

   Rengör munstycket och metalldelen inuti munstycket med en fuktig trasa eller pappersnäsduk minst en gång varje vecka.

   Eventuell missfärgning av munstycket påverkar inte funktionen av din Spiolto Respimat inhalator för flergångsbruk.

   Vid behov kan du torka av utsidan av Spiolto Respimat inhalator för flergångsbruk med en fuktig trasa.

   När inhalatorn behöver bytas ut

   När du har använt inhalatorn med 6 läkemedelsbehållare behöver du skaffa en ny förpackning Spiolto Respimat för flergångsbruk, som innehåller en inhalator.

   Byt utByt ut

   Förbered för användning

   1. Ta bort den genomskinliga nederdelen

   • Behåll locket på.

   • Tryck in säkerhetsspärren samtidigt som du drar bort den genomskinliga nederdelen med andra handen.

   Förbered för användning steg 1

   2. Sätt in läkemedelsbehållaren

   • Tryck in läkemedelsbehållaren i inhalatorn.

   • Placera inhalatorn på ett stadigt underlag och pressa bestämt nedåt tills den klickar på plats.

   Förbered för användning steg 2Förbered för användning steg 2

   3. Markera att en ny läkemedelsbehållare satts in

   • Gör en markering på inhalatorns etikett att du satt in en ny läkemedelsbehållare för att hålla reda på hur många behållare den använts till.

   • Sätt tillbaka den genomskinliga nederdelen tills det klickar.


   Förbered för användning steg 3

   Förbered för användning steg 3

   4. Vrid

   • Behåll locket på.

   • Vrid den genomskinliga nederdelen i samma riktning som pilarna på etiketten visar tills det hörs ett klick (ett halvt varv).


   Förbered för användning steg 4

   5. Öppna

   • Öppna locket helt

   Förbered för användning steg 5

   6. Tryck

   • Håll inhalatorn riktad nedåt.

   • Tryck på knappen som frigör en puff.

   • Stäng locket.

   • Upprepa steg 4-6 tills en dimma blir synlig.

   • När du ser att det kommer dimma, ska du upprepa steg 4-6 ytterligare tre gånger.

   Din inhalator är nu klar för användning och kommer att leverera 60 puffar (30 doser).

   Förbered för användning steg 6

   Daglig användning

   VRID

   • Behåll locket på.

   • VRID den genomskinliga nederdelen som pilarna på etiketten visar, tills ett klick hörs (ett halvt varv).


   Daglig användning

   ÖPPNA

   • ÖPPNA locket helt.

   Daglig användning

   TRYCK

   • Andas ut lugnt och fullständigt.

   • Slut läpparna runt munstycket utan att täcka för luftintagen. Rikta inhalatorn mot bakre delen av svalget.

   • Under tiden du tar ett långsamt och djupt andetag genom munnen, TRYCK på knappen för att frigöra en puff och fortsätt att andas in långsamt så länge det känns bekvämt.

   • Håll andan i 10 sekunder eller så länge det känns bekvämt.

   • Upprepa VRID, ÖPPNA, TRYCK för att få totalt 2 puffar.

   • Stäng locket tills du använder din inhalator igen.


   Daglig användning

   När du behöver byta ut Spiolto Respimat läkemedelsbehållare

   Dosräknaren visar hur många puffar som återstår i läkemedelsbehållaren.

   byta ut60 puffar återstår.

   byta utFärre än 10 puffar återstår. Se till att du har en ny läkemedelsbehållare att byta till. 

   byta utDin läkemedelsbehållare är slut. Vrid den genomskinliga nederdelen så att den lossnar. Din inhalator är nu i ett obrukbart läge. Ta loss läkemedelsbehållaren från inhalatorn. Sätt i en ny läkemedelsbehållare (fortsätt med steg 2).

   Svar på vanliga funderingar

   Det är svårt att trycka in läkemedelsbehållaren tillräckligt djupt

   Har du råkat vrida den genomskinliga nederdelen innan du förde in läkemedelsbehållaren? Öppna locket, tryck på knappen för att frigöra en puff och försök sedan att föra in läkemedelsbehållaren.

   Byter du ut läkemedelsbehållaren? När du byter behållare sticker den nya behållaren ut mer än vad den första behållaren gjorde. Sätt in den tills det hörs ett klick och sätt därefter tillbaka den genomskinliga nederdelen.

   Jag kan inte trycka in knappen för att frigöra en puff

   Har du vridit den genomskinliga nederdelen? Om inte, vrid den genomskinliga nederdelen i en ihållande rörelse tills den klickar (ett halvt varv).

   Visar dosräknaren på din läkemedelsbehållare en vit pil mot en röd bakgrund? Din läkemedelsbehållare är slut. Sätt in en ny läkemedelsbehållare.

   Det är svårt att få bort behållaren när den är slut

   Dra och vrid loss läkemedelsbehållaren samtidigt.

   Jag kan inte vrida eller sätta tillbaka den genomskinliga nederdelen

   Kan du ha vridit på den genomskinliga nederdelen redan? Om den genomskinliga nederdelen redan vridits, följ stegen ”ÖPPNA” och ”TRYCK” under avsnittet ”Daglig användning” för att få ut fler doser.

   Har den genomskinliga nederdelen lossnat samtidigt som dosräknaren på din läkemedelsbehållare visar en vit pil mot en röd bakgrund? I så fall är behållaren slut. Sätt in en ny.

   Behållaren verkar ta slut för fort

   Har du använt Respimat för flergångsbruk som rekommenderat (två puffar/en gång dagligen)? Respimat räcker 30 dagar om du tar två puffar en gång varje dag.

   Har du flera gånger sprayat för att testa att du ser en dimma? Denna kontroll behövs i samband med förberedelse inför första användning, men vid daglig användning behövs ingen extra kontroll att det kommer dimma.

   Det kommer ingen spraydimma från min Respimat för flergångsbruk

   Sitter läkemedelsbehållaren i? Om inte, sätt i läkemedelsbehållaren. När du satt ihop alla delarna ska den genomskinliga nederdelen eller behållaren inte tas bort förrän doserna är slut.

   Hur många gånger upprepade du stegen VRID/ÖPPNA/TRYCK efter att behållaren sattes in? Steg 4-6 under “Förbered för användning” ska upprepas tre gånger tills en dimma syns.

   Visar dosräknaren på din läkemedelsbehållare en vit pil på en röd bakgrund? I så fall är behållaren slut och behöver ersättas med en ny.

   Min Spiolto Respimat för flergångsbruk sprayar av sig själv

   Var locket öppet när du vred den genomskinliga nederdelen? Stäng locket innan du vrider om den genomskinliga nederdelen.

   Kan du kommit åt knappen för att frigöra en puff då du vred om den genomskinliga nederdelen? Locket ska vara stängt för att knappen ska vara skyddad när inhalatorns genomskinliga nederdel vrids om.

   Slutade eller pausade du vridningen innan du hörde ett klickande ljud? Vrid den genomskinliga nederdelen i en ihållande rörelse ända tills den klickar (ett halvt varv).

   Var locket öppet när du ersatte behållaren? Låt locket vara stängt under tiden behållaren byts ut.

   Ytterligare information

   Spiolto Respimat inhalator

   Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

   D - 55216 Ingelheim

   Tyskland

   CE 0123 

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Spiolto Respimat

  Inhalationsvätska, lösning 2,5 mikrogram/2,5 mikrogram per puff 3 x 60 puff(ar) Inhalator

  • Varunummer: 196577
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim AB

  1.254,34 kr

  Jämförpris: 6,97 kr / puff(ar)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?